«Παίρνει» ἀπότομη κλίση ἡ Ἑλλάς

Νευρική κρίσις στήν κοινωνία ἀπό τήν κατάρρευση τῶν ἀξιῶν – Παραιτήσεις, σκάνδαλα, περιοδεῖες, ἀπαγορεύσεις, πρόστιμα «ξεσηκώνουν» τούς καταπονημένους Ἕλληνες

Η ΗΓΕΣΙΑ ἐμπνέει συνήθως διά τοῦ παραδείγματος. Διά τῆς σταθερότητος σέ ἀρχές καί ἀξίες. Διά τῆς συνεπείας λόγων καί ἔργων. Δυστυχῶς ὅλα ὅσα συμβαίνουν στήν πατρίδα μας, τά τρία τελευταῖα εἰκοσιτετράωρα, δέν ἀποτελοῦν οὔτε τό καλό παράδειγμα οὔτε τήν προσήλωση σέ ἀρχές καί ἀξίες, οὔτε βεβαίως συνιστοῦν ἔνδειξη συνεπείας καί σταθερότητος. Συνιστοῦν τήν πύκνωση τῆς ἱστορίας. Ἡ Ἑλλάς καταρρέει ἠθικῶς… αἴφνης. Μέ ἀφορμές ἀσήμαντες σέ σχέση μέ τά αἴτια τῆς καταρρεύσεως. Μέ ναυτιλιακούς ὅρους ἡ χώρα «παίρνει» ἀπότομη κλίση, «μπατάρει» καί φλερτάρει μέ ἕνα ἀπρόσμενο ἠθικό ναυάγιο. Τά σημάδια ὑπάρχουν ἐδῶ καί καιρό καί ὑπετιμήθησαν γιατί πρώτη φορά μιά κατάρρευσις ἀρχίζει ἀπό κάτω καί ὄχι ἀπό πάνω. Ἡ σκληρότης καί ἡ βαναυσότης τῶν ἐγκλημάτων κατά τῆς ζωῆς, ἡ βία τῶν ἀνηλίκων, οἱ ἐπιθέσεις κατά δικαστῶν, ἡ ἀνεξέλεγκτη δρᾶσις τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος ἀπετέλεσαν ἔγκαιρες προειδοποιήσεις γιά τό σάπισμα τῆς κοινωνίας, ἀλλά ὑπετιμήθησαν.

Κατάπληκτοι τώρα οἱ ἔγκλειστοι Ἕλληνες παρακολουθοῦν ἀπό τίς οἰκίες τους ἕνα νέο ράλλυ παρακμῆς ὅμοιο τοῦ ὁποίου δέν ἔζησαν ποτέ. Ὁ Διευθυντής τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου παραιτεῖται ὑπό τό βάρος καταγγελιῶν γιά ἀνήκουστα σκάνδαλα στήν ἰδιωτική ζωή του. Δημοφιλεῖς ἠθοποιοί τῆς τηλεοράσεως καταγγέλλονται ἀπό συναδέλφους τους γιά ἀπίστευτα ἀπρεπεῖς συμπεριφορές εἰς βάρος τους. Οἱ λοιμωξιολόγοι –πού ἀρχικῶς ἔδιδαν κάλυψη στίς ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας– ἔρχονται σχεδόν στά χέρια σέ συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας ἐρίζοντας γιά τήν ἀκολουθητέα πολιτική κατά τῆς πανδημίας. Καθηγητές καί πολιτικοί γίνονται ἀνερυθριάστως διαφημιστές ἐμβολίων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Ἰατροί καθηγητές πανεπιστημίων πού φέρουν τήν ἰδιότητα τοῦ Βουλευτοῦ παραβιάζουν τά μέτρα καί συνωστίζονται στίς βεράντες ἐξοχικῶν κατοικιῶν τους μέ Πρωθυπουργούς. Κανάλια ἀποκρύπτουν εἰδήσεις. Ὑπουργοί ἀνακοινώνουν παράλογα μέτρα κατά ἐπιχειρήσεων, καί δύο ὧρες μετά, ὑπό τό βάρος τῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς, τά ἀνακαλοῦν ἑκόντες ἄκοντες. Πολιτικοί ἡγέτες πραγματοποιοῦν, ὡς μή ὤφειλον, περιοδεῖες στήν περιφέρεια ὧρες μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν περιοριστικῶν μέτρων πού ἀπεφάσισαν οἱ ἴδιοι μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ἐγκλεισμός τῶν Ἑλλήνων στίς οἰκίες τους ἀπό τῆς ἕκτης ἀπογευματινῆς. Δημόσιες ἀρχές ἐπιτίθενται ἀκολούθως στούς Ἕλληνες καί τούς ἐπιβάλλουν ἐξοντωτικά πρόστιμα πρός παραδειγματισμόν μέ πάσης φύσεως αἰτιολογίες.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι πλέον ἕνα ἀπέραντο φρενοκομεῖο. Αἴφνης ὁμοιάζει νά ξηλώνεται τό πουλόβερ τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς ἀπό τήν μία στιγμή στήν ἄλλη. Ἡ χώρα διέρχεται νευρική κρίση. Τά ἤθη καταρρέουν ταχέως. Ποιός νά τό περίμενε! Καί ὅμως ἐξήγησις γιά ὅλα αὐτά ὑπάρχει. Τά σεξουαλικά σκάνδαλα στόν χῶρο τῆς τέχνης καί τοῦ ἀθλητισμοῦ ἔφεραν στό προσκήνιο τίς ἔννοιες τῆς μετριοκρατίας καί τῆς ἀναξιοκρατίας. Ἡ παραίτησις τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου τήν ἔννοια τῆς καταχρήσεως ἐξουσίας. Ἡ ἔκρηξις τῆς πανδημίας τήν ἀβεβαιότητα. Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς κυκλοφορίας ἀπό τῆς ἕκτης ἀπογευματινῆς τήν ὀργή.

Ἡ πρόσκλησις τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ γεῦμα ἀπό καθηγητή ἰατρό τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Βουλευτή τῆς ΝΔ στήν Ἰκαρία, ἔφερε στό προσκήνιο τήν ἔννοια τῆς ἀνευθυνότητος. Καί βεβαίως ἡ ἴδια ἡ περιοδεία τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ νησιά τοῦ Αἰγαίου θύμισε «τά δύο μέτρα καί σταθμά». Αὐτήν τήν φορά δέν πρόκειται «περί ἀνεμελιᾶς». Πρόκειται περί σοβαροῦ λάθους πού ἔδωσε στήν ἀντιπολίτευση τήν εὐκαιρία νά ἐπιτεθεῖ στόν κύριο Μητσοτάκη. Ἄς μήν παραπλανώμεθα ὅμως. Τό λάθος αὐτό δέν εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐκρήξεως. Εἶναι ἡ σπίθα της ὅμως. Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἐπικάθεται καιρό τώρα πάνω σέ ἕνα σαθρό ἠθικό «σκαρί». Ἡ ὀργή, ἡ ἀβεβαιότης, ἡ ἀναξιοκρατία, ἡ μετριοκρατία, ἡ βία, ἡ ἀνευθυνότης, ἡ κατάχρησις ἐξουσίας, ἡ ἀγανάκτησις τῶν πολιτῶν γιά τήν μεροληψία τῶν εἰδήσεων πού μεταδίδουν τά ΜΜΕ ἀποτελοῦν ἁπλῶς τά βάρη ἐκεῖνα πού ὁδηγοῦν σέ μετατόπιση φορτίου καί τό σκάφος σέ ἀπότομη κλίση.

Οἱ αἰτίες τῆς ἠθικῆς κρίσεως ἐπί τῆς ὁποίας ἐξελίσσεται ἡ οἰκονομική καί ἡ ἐθνική εἶναι ὅμως ἄλλες· βαθύτερες. Εὑρισκόμεθα μπροστά σέ μεγάλες κοινωνικές ἀλλαγές. Εὐχή μας; Νά πραγματοποηθοῦν εἰρηνικῶς.

Κεντρικό θέμα