Οἱ Τοῦρκοι «τρελλάθηκαν» καί ζητοῦν τά Ἀντικύθηρα!

Ἀπαιτοῦν ἀπό τόν δήμαρχο Στράτο Χαρχαλάκη νά παραδώσει τήν ἐξουσία σέ κρατικό ἀξιωματοῦχο τῆς Ἀγκύρας

ΙΔΟΥ ΠΟΥ ὁδηγεῖ ἡ ἀνοχή στό θράσος. Ἀκόμη καί τά Ἀντικύθηρα ἔφθασαν νά διεκδικοῦν οἱ Τοῦρκοι ὑποστηρίζοντες ὅτι ἔχουν καταληφθεῖ ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡ ὁποία ἔχει ἐγκαταστήσει δήμαρχο καί ἔχει κατασκευάσει λιμάνι μήν ἐπιτρέποντας στό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν νά τοποθετήσει «κρατικό διαχειριστή» γιά νά τό διοικεῖ! Αὐτά εἶναι μόνον ἕνα μέρος ἀπό τά ἐξωφρενικά πού ἐδήλωσε στήν ἐφημερίδα «Σοζκού» ὁ πρώην γενικός γραμματεύς τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης Οὐμίτ Γιαλίμ. Συγκεκριμένα, ὑποστηρίζει ὅτι 19 τουρκικά νησιά τελοῦν ὑπό κατάληψιν ἀπό τήν Ἑλλάδα.

Καί τοῦτο, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία τά Ἀντικύθηρα, ὅπως καί τά Κύθηρα καί ἡ Ἐλαφόνησος, περιῆλθαν στήν Ἑλλάδα μαζί μέ τά Ἑπτάνησα. Ἦσαν μέρος τῆς ὑπό βρεταννική κηδεμονία Ἑπτανήσου Πολιτείας, ἡ ὁποία ἐνσωματώθηκε στήν Ἑλλάδα μέ τήν ἔλευση τοῦ Βασιλέως Γεωργίου τοῦ Α΄. Οἱ Τοῦρκοι δηλαδή οὐδέποτε εἶχαν δικαιώματα στό νησί αὐτό. Παρά ταῦτα καί αὐτό τό διεκδικοῦν. Καί θέλουν καί νά διορίσουν «κρατικό διαχειριστή» σέ αὐτό.

Τί ἀκριβῶς ὑποστηρίζει ὁ Γιαλίμ: «Ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία ἐπιθυμεῖ νά μετατρέψει τό Αἰγαῖο σέ ἑλληνική λίμνη, προσήγγισε ἀκόμη περισσότερο αὐτόν τόν στόχο, καταλαμβάνοντας καί τά Ἀντικύθηρα. (Σ.Σ: ἀναφέρονται μέ τό ὄνομα «Küçük Çuha».) Ἡ Ἑλλάς ἐφήρμοσε στά νησιά τήν ἴδια πρακτική πού ἐφήρμοσε τό Ἰσραήλ στά Παλαιστινιακά Ἐδάφη, δηλαδή πρῶτα ἐποικισμό καί ἀκολούθως κατοχή».

Ὁ ἴδιος ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ Ἑλλάς, στά νησιά πού ἔχει ἤδη ὑπό κατοχή, προσέθεσε καί τά Ἀντικύθηρα, αὐξάνοντας τόν ἀριθμό τῶν καταληφθέντων νησιῶν σέ 19. Ἀκόμη, ἐδήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔθεσε ὑπό τήν κατοχή της τό ἐν λόγω νησί, χωρίς νά ἀντιμετωπίσει κάποιο ἐμπόδιο, προσθέτων πώς ἀπό τήν ὀθωμανική περίοδο μέχρι σήμερα τό νησί εὑρίσκετο ὑπό τουρκική κυριαρχία, καί αὐτήν τήν στιγμή, μαζί μέ τήν ἑλληνική Σημαία, κυματίζει καί ἐκείνη τῆς Ε.Ε.

Ἀκολούθως, παραδέχεται ὅτι στό νησί ὑπάρχουν ἐκκλησίες καί ξενοδοχεῖο, ἀναφέρει ὅτι ἡ ἔκτασίς του ὑπερβαίνει ἐκείνη τοῦ Καστελλορίζου (Σ.Σ: ἀναφέρεται ὡς «Meis») καί ἐπαναλαμβάνει μαινόμενος ὅτι κυματίζουν ἑλληνικές Σημαῖες, ἐνῶ ἀνήκει στήν Τουρκία! Ἀκόμη, τονίζει ὅτι σύμφωνα μέ τήν τουρκική νομοθεσία δέν ἔπρεπε νά ὑπάρχει ἐκεῖ Δήμαρχος μέ ἑλληνική ὑπηκοότητα, καθώς καί ὅτι τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν δέν μπόρεσε νά διορίσει μέχρι τώρα «Κρατικό Διαχειριστή» καί νά ἀποπέμψει ἀπό τήν θέση του τόν νῦν Δήμαρχο Στράτο Χαρχαλάκη! Ἐπίσης, ἐπαναλαμβάνει ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔχει ἐγκαταστήσει στά «τουρκικά νησιά» 13 στρατιωτικές βάσεις, καθώς καί ὅτι προσφάτως ἐγκατέστησε στρατιωτικό φυλάκιο στήν Γαῦδο, πού ἐπίσης κατά τόν ἴδιο εἶναι τουρκικό νησί. Ἐσημείωσε ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νά δημιουργήσει στρατιωτική Βάση στά Ἀντικύθηρα, σημειώνων ὅτι μέ αὐτήν τήν κατοχή ἡ Ἑλλάς κερδίζει ἔκταση, ὅσον ἀφορᾶ χωρικά ὕδατα. Τέλος, ἐπαναλαμβάνει τήν ἄποψη πού ἔχει διατυπώσει καί παλαιότερα, ὅτι τά 3/4 τῆς Κρήτης ἀνήκουν στήν Τουρκία καθώς καί 14 νησιά γύρω ἀπό αὐτήν. Ἀναφέρεται καί σέ μία φερόμενη ἀπόφαση τοῦ 1836 μεταξύ Ἑλλάδος καί Ὀθωμανικοῦ Κράτους γιά τήν κυριαρχία τῶν Ἀντικυθήρων. Γιά τήν παραχώρηση τῶν Ἑπτανήσων στήν Ἑλλάδα οὔτε λέξη. Γιά τήν Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου πού ἔληξε τούς Βαλκανικούς Πολέμους οὔτε μία ἀναφορά. Γιά τήν Συνθήκη τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 1913 διά τῆς ὁποίας ὁ σουλτάνος ἀπεποιήθη ρητῶς παντός δικαιώματός του ἐπί τῆς Κρήτης, οὐδεμία νύξις. Ποτέ ἄλλως τε οἱ τουρκικοί ἰσχυρισμοί δέν εἶχαν τήν παραμικρή σχέση μέ τήν διεθνῆ νομιμότητα. Προφάσεις γιά ἁρπαγή ἀπετέλουν.

Κεντρικό θέμα