ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Οἱ Τοῦρκοι κλείνουν τράπεζές τους στήν Ἑλλάδα

Λουκέτο στήν Ziraat Ρόδου – Ἀναταράξεις στήν Θράκη

Η ΕΙΔΗΣΙΣ πέρασε μᾶλλον ἀπαρατήρητη μέσα στόν ὀρυμαγδό τῶν καθημερινῶν καταιγιστικῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων. Ἐν μέσω οἰκονομικῆς κρίσεως ἡ γείτων Τουρκία ἄρχισε νά ἀποσύρεται ἐπενδυτικῶς ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν τραπεζικό τομέα. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», αἴφνης ἡ ἡγεσία τῆς τουρκικῆς τραπέζης Ziraat Bankası ἡ ὁποία ἔχει ἐπεκταθεῖ στήν Θράκη, τήν Θεσσαλονίκη, τά Δωδεκάνησα καί τήν Ἀθήνα, ἀπεφάσισε νά ἀναστείλει τήν λειτουργία τοῦ μεγάλου ὑποκαταστήματός της πού εἶχε ἀνοίξει τό 2012 στήν Ρόδο!

Πίσω ἀπό τήν ἀπόφαση αὐτή ἐκρύβοντο ἐκτός ἀπό οἰκονομικά καί ἄλλα κριτήρια, καθώς ἡ ἡγεσία τοῦ τουρκικοῦ ὁμίλου εἶχε ἐνθαρρυνθεῖ ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν νά ἀνοίξει ὑποκατάστημα στό σμαραγδένιο νησί μέ στόχο ἕναν καί μόνο: νά συσπειρώσει γύρω ἀπό τήν τράπεζα τούς μουσουλμάνους τῆς Κῶ, τῆς Ρόδου καί λοιπῶν νήσων μέσω τῆς χορηγήσεως στεγαστικῶν καί καταναλωτικῶν δανείων μέ εὐνοϊκούς ὅρους. Ὅταν ὅμως οἱ Τοῦρκοι διεπίστωσαν πώς λόγω τῶν δυναμικῶν ἀντιδράσεων τῶν ἁρμοδίων ἑλληνικῶν ἀρχῶν δέν ἦταν δυνατή ἡ εὐόδωσις τῶν σχεδίων τους –οὔτε στά χρηματοπιστωτικά οὔτε στά θρησκευτικά ζητήματα– τότε τήν περασμένη ἄνοιξη ἆρον ἆρον καί χωρίς νά τούς ἀντιληφθεῖ κανείς ἔκλεισαν ἐν μιᾶ νυκτί σιωπηρῶς τό ὑποκατάστημα στό ὁποῖο εἰργάζοντο τέσσερεις ὑπάλληλοι. Ἐπίσημη αἰτιολογία ἦταν ὅτι ἐκρίθη σκόπιμο νά μεταφερθοῦν οἱ ὑπηρεσίες τους στήν Θεσσαλονίκη.

Ὡστόσο οἱ γνῶστες τοῦ παρασκηνίου ἰσχυρίζονται πώς οἱ Τοῦρκοι ἔνοιωσαν τήν ἀνάσα τῶν αὐστηροτάτων ἑλληνικῶν ἐποπτικῶν ἀρχῶν, οἱ ὁποῖες μετά ἀπό ἔλεγχο διεπίστωσαν τεράστια κενά καί τρῦπες στήν λειτουργία τοῦ συγκεκριμένου τραπεζικοῦ ὑποκαταστήματος. Τόσο μεγάλα –εἰδικῶς στήν διακίνηση ποσῶν, κατά παράβασιν τῶν κανονισμῶν– ὥστε οἱ Τοῦρκοι ἀντιμετώπιζαν τόν κίνδυνο νά κλείσει τό ὑποκατάστημα ὡς ἐργαλεῖο γιά τήν ἐξωτερική πολιτική τους μέ ἀπόφαση τῶν ἑλληνικῶν ἐποπτικῶν ἀρχῶν. Γιά νά μήν τό κλείσει ἡ Ἑλλάς, λοιπόν, γιά λόγους γοήτρου ἀπεφάσισαν νά τό κλείσουν αὐτοί. Καί ἔτσι ἀπηλλάγησαν ἀθόρυβα τά Δωδεκάνησα ἀπό ἕνα κακό σπυρί, μιά «γιάφκα» πού ἔφερε τόν τίτλο τῆς τραπέζης, ἀλλά πίσω ἀπό αὐτήν ἐξελίσσοντο καί ἄλλα παιγνίδια, ἴσως. Παρά τήν ἐξέλιξη τῶν Δωδεκανήσων οἱ Τοῦρκοι δέν φαίνεται νά ἔλαβαν τό μήνυμα. Ὑποτίμησαν τήν σημασία τοῦ ἐλέγχου τῶν ἁρμοδίων ἐποπτικῶν ἀρχῶν, ὁ ὁποῖος ἔγινε μέ πᾶσα διακριτικότητα γιά νά μήν διαταραχθοῦν λεπτές ἰσορροπίες.

Γι’ αὐτό καί μᾶλλον αἰφνιδιάσθηκαν ὅταν μῆνες ἀργότερα ἔλεγχος τῆς αὐτῆς ποιότητος χειρουργικοῦ ἐπιπέδου ἔγινε καί στό ὑποκατάστημα τῆς Ziraat Bankası στήν Κομοτηνή. Εἰδικῶς στό σκέλος τῆς διακινήσεως κεφαλαίων καί τῆς ἐγκρίσεως δανείων μέ εὐνοϊκούς ὅρους, ὄχι μόνο γιά μουσουλμάνους ἀλλά καί γιά χριστιανούς. Εἰδικῶς χριστιανούς ἀγρότες πού λαμβάνοντας δάνεια ἀπό τήν τουρκική τράπεζα ὑποθήκευαν τήν γῆ τους οὐσιαστικά στό κράτος τῆς Ἀγκύρας.

Τά πάντα καί ἐκεῖ ἐξελίχθηκαν σιωπηρά χωρίς θόρυβο. Οἱ ἀξιωματοῦχοι τῶν ἑλληνικῶν ἐποπτικῶν ἀρχῶν πέρασαν ἀπαρατήρητοι στήν πρωτεύουσα τῆς Θράκης καί ὑπό τήν καθοδήγησιν τῶν προϊσταμένων τους ἔκαναν ἄριστα τήν δουλειά τους.

Τά εὑρήματα τοῦ ἐλέγχου προεκάλεσαν τέτοια ἀναστάτωση στήν ἡγεσία τοῦ τουρκικοῦ ὁμίλου, ὥστε αὐτή ἔλαβε τήν ἀπόφαση καί ξήλωσε ἐν μιᾶ νυκτί τόν Γενικό Διευθυντή τοῦ ὑποκαταστήματος, ὁ ὁποῖος «ἐξέθεσε» τό χρηματοπιστωτικό ἵδρυμα στά μάτια τῶν Ἑλλήνων.

Ὅλως τυχαίως, τήν ἴδια περίοδο, ἐπίσης –δέν συνδέονται τά γεγονότα– ξηλώθηκε ἀπό τήν θέση του καί ὁ Τοῦρκος Γενικός Πρόξενος Κομοτηνῆς, ὁ ὁποῖος εἶχε καί ἄλλα προβλήματα: τήν φυγή τοῦ Γκιουλενιστοῦ ὑποπροξένου καί τῆς συζύγου του στήν Ἰταλία…

Τό ὑποκατάστημα τῆς Ziraat Bankası στήν Κομοτηνή δέν ἔκλεισε –ἐπεκράτησαν οἱ διπλωματικές ἰσορροπίες σέ μιά κρίσιμη ἐποχή ὅπου ὑπάρχουν πολλά ἀνοικτά μέτωπα στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις– ὡστόσο τό μήνυμα καί στήν Κομοτηνή ἦταν σαφές. Ἄν τό ὑποκατάστημα τῆς Ziraat δέν περιορισθεῖ σέ ἀμιγῶς τραπεζικές ἐργασίες καί ἀναμειγνύεται σέ ἄλλα θέματα, θά κλείσει κι αὐτό. Ἤ θά προλάβουν νά τό κλείσουν οἱ Τοῦρκοι γιά λόγους …γοήτρου ὅπως στήν Ρόδο.

Κεντρικό θέμα