Οἱ Τοῦρκοι ἀνάβουν φωτιές σέ Θράκη καί Κρήτη

Καταργοῦν de facto τήν ΑΟΖ μέ ἁλιεία ἕως τίς ἀκτές τῶν νησιῶν μας

ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ἡμέρες ἕνας ὁλόκληρος στόλος τουρκικῶν ἁλιευτικῶν «περιεκύκλωσε» τήν Κρήτη. Πῆγαν ἐκεῖ νά «προστατευθοῦν ὑποτίθεται ἀπό τόν καιρό» καί ἕξι ἀπό αὐτά μετά ἀπό περιπλάνηση στήν Γαῦδο κατέληξαν στό λιμάνι τῆς Σούδας. Κάποιοι ἀφελεῖς μπορεῖ νά ἀρκεσθοῦν στήν τουρκική ἐκδοχή. Ὅτι τά ἁλιευτικά ταξίδευαν πρός την Μάλτα καί «ἐξ συμπτώσεως» τά ἔφεραν οἱ ἄνεμοι στήν Κρήτη. Κάποιοι ἄλλοι μποροῦν νά μᾶς ποῦν ὅτι πρόκειται γιά «μεμονωμένο περιστατικό». Νά θυμίσουμε ὅτι στίς ἀρχές Φεβρουαρίου τοῦ 2020 πάλι ὁ καιρός ἔφερε τό τουρκικό ἐρευνητικό ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος. Πάλι ὁ καιρός. Πάλι τό περιστατικό ἦταν μεμονωμένο.

Ἀπό τήν στιγμή πού τά περιστατικά εἶναι ἐπαναλαμβανόμενα δέν μποροῦμε νά τά θεωρήσουμε μεμονωμένα. Πόσω μᾶλλον ὅταν συμβαίνουν στίς περιοχές ἐκεῖνες γιά τίς ὁποῖες οἱ Τοῦρκοι ἐγείρουν ἀξιώσεις μέ τό παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Τότε στό Καστελλόριζο καί τώρα νοτίως τῆς Κρήτης, ὅπου ἀκόμη καί τήν κυριαρχία μας στήν Γαῦδο ἀμφισβητεῖ ἡ Ἄγκυρα. Ὅσο γιά τήν Σούδα, ἀποφεύγουμε νά δεχθοῦμε ἐκεῖ τουρκικά πλοῖα, ἀκόμη καί ἄν μετέχουν σέ συμμαχικούς σχηματισμούς. Δέν θέλουμε νά μπαίνουν καί νά χαρτογραφοῦν τήν βάση στήν ὁποία ἐλλιμενίζονται καί Ἀμερικανοί καί ἐφαρμόζονται ἰδιαίτερα μέτρα ἀσφαλείας. Καί τώρα δεχθήκαμε ἕξι ἁλιευτικά. Ἡ ἀπόστασις ἀνάμεσα στό ἐμπορικό λιμάνι καί τήν ναυτική βάση εἶναι ἀμελητέα. Τό σημειώνουμε αὐτό γιά τήν περίπτωση πού κάποιοι θά πιαστοῦν ἀπό τίς λεπτομέρειες καί θά θελήσουν νά ἀμφισβητήσουν τήν οὐσία τῶν ὅσων ἐπισημαίνουμε. Θά ἐπέτρεπαν ἄραγε οἱ Τοῦρκοι σέ ἑλληνικά ἁλιευτικά ἤ ἄλλα πλοῖα νά εὕρουν καταφύγιο στήν Μαρμαρίδα (Αξάζ ὅπως τήν ὀνομάζουν) ἄν ἀντιμετώπιζαν προβλήματα;

Οἱ κινήσεις ὅμως δέν περιορίζονται στήν Κρήτη. Οἱ Τοῦρκοι μᾶς περικυκλώνουν. Κινοῦνται καί στήν Θράκη. Αὐτό πού ἀπέτυχαν νά κάνουν ἐξαπολύοντας χιλιάδες μουσουλμάνων εἰσβολέων στόν Ἕβρο, τό ἐπιχειροῦν δημιουργώντας ἀναταραχή στήν μειονότητα τῆς Ξάνθης καί τῆς Ροδόπης. Δέν εἶναι κάτι νέο, ἀλλά κάθε φορά ἐμφανίζονται νά κάνουν ἕνα καινούργιο βῆμα. Τώρα, γιά πρώτη φορά μετά δεκαετίες, εἴδαμε στούς δρόμους τῆς Ξάνθης κινητοποίηση μελῶν τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος τῆς Θράκης μέ ἐπί κεφαλῆς τόν ψευδομουφτῆ πού θέλει νά ἐπιβάλει ἡ Ἄγκυρα. Ναί μέν τό θέμα προεβλήθη ὡς μεῖζον γεγονός ὄχι ὅμως στήν πλήρη διάστασή του. Ὅτι δηλαδή ὁ Ἐρντογάν κινητοποιεῖ μουσουλμανικούς πληθυσμούς γενικῶς κατά τῆς Δύσεως. Δέν εἶναι καθόλου συγκυριακό ὅτι αὐτή ἡ κινητοποίησις ἔγινε τίς ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες στήν περιοχή (πεδίο ἁρμάτων Πετρωτοῦ) διεξάγεται μεγάλης κλίμακος ἑλληνο-αμερικανική στρατιωτική ἄσκησις. Τώρα νά ἀναφέρουμε καί τό γεγονός ὅτι στίς κινητοποιήσεις τῶν μουσουλμάνων μετεῖχε καί τοπικός βουλευτής τοῦ ΣΥΡΖΑ; Ὅτι ἐμμέσως ἔτσι δίδει ἀναγνώριση στά ἐνεργούμενα τοῦ Ἐρντογάν; Ἀντιλαμβάνεται τό κόμμα τῆς ἀριστερᾶς σέ τί κυκεῶνα ἐμπλέκεται;

Καί ὅλα αὐτά σέ μιά στιγμή κατά τήν ὁποία ἡ κατάρρευσις τῶν ἀμερικανο-τουρκικῶν σχέσεων ἔχει δημιουργήσει νέες προοπτικές γιά τήν Ἑλλάδα. Δέν εἶναι πλέον μόνον ἡ Κρήτη εἰς τό ἐπίκεντρον τοῦ στρατηγικοῦ ἐνδιαφέροντος. Εἶναι καί οἱ προσβάσεις πρός τόν Εὔξεινο Πόντο. Μετά τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως ἔχουμε σοβαρές κινήσεις γιά ἀμερικανική βάση καί στήν Ξάνθη. Μιλοῦμε δηλαδή πλέον καί γιά τίς προσβάσεις τῆς Βαλκανικῆς.

Δέν εἶναι λοιπόν καθόλου τυχαῖο, ὅτι ἡ Τουρκία «βάζει φωτιές» στίς δύο περιοχές ἰδιαιτέρου στρατηγικοῦ ἐνδιαφέροντος. Στήν Κρήτη καί τήν Θράκη. Καί θά τό ξαναποῦμε. Δέν πρόκειται οὔτε γιά «τυχαῖες» κινήσεις οὔτε γιά μεμονωμένα περιστατικά. Κάθε ἕνα ἀπό τά συμβάντα μόνο του θά μποροῦσε ἴσως νά χαρακτηρισθεῖ ἔτσι. Ὅλα μαζί ὅμως, καθώς καί ἡ περιοδικότης μέ τήν ὁποία ἐμφανίζονται, σέ σύνδεση μάλιστα μέ εὐρύτερες γεωπολιτικές συγκυρίες, δεικνύει αὐτό πού ἀβιάστως ὑποθέτουμε. Ἡ Τουρκία ἔχει σχέδιο ἐπεκτατικό.

Τό δείχνει ἄλλως τε ἡ ἀπαράδεκτος ἀντίδρασις πρός τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη σέ μειονοτικό σχολεῖο τῆς Θράκης. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀναδημοσιεύει ἀνακοίνωση τῆς «Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Τουρκικῆς Μειονότητος Δυτικῆς Θράκης» στήν ὁποία ὑποστηρίζεται ὅτι δέν ὑπάρχουν «Πομακοχώρια» καί «Ἑλληνόπουλα».

Συγκεκριμένα, ἡ λεγομένη «Συμβουλευτική Ἐπιτροπή Τουρκικῆς Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης», μέ ἀφορμή τήν πρό ἡμερῶν τηλεδιάσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ μαθητές τοῦ νηπιαγωγείου Πάχνης στήν Ξάνθη, ἐξέδωσε ἀνακοίνωση πρό ἡμερῶν μέ τήν ὁποία καταδικάζει τούς χαρακτηρισμούς πού χρησιμοποίησε ὁ Πρωθυπουργός μιλώντας γιά «Πομακοχώρια» καί «Ἑλληνόπουλα». «Καταγγέλλουμε τίς φράσεις “Πομακοχώρι” καί “Ἑλληνόπουλα” τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τήν τηλεδιάσκεψη πού ἔκανε στίς 18 Μαΐου ἡμέρα Τρίτη μέ τή δασκάλα καί τούς μαθητές τοῦ νηπιαγωγείου Πάχνης. Ἐκτιμοῦμε πώς πρόκειται γιά μία στάση ἐνάντια στά αἰτήματα τῆς μειονότητας καί ἄρνηση τῆς ἐπίσημης ταυτότητάς μας. Καλοῦμε τήν κυβέρνηση νά ἐγκαταλείψει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς πολιτικές ἐπιβολῆς καί νά εἶναι πιό ἐποικοδομητική στό θέμα τῆς ἐλευθερίας τῆς μειονότητας νά ἐκφράσει τόν ἑαυτό της» σημειώνεται στήν ἀνακοίνωση. Τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν σέ μιά κίνηση προφανοῦς ἀμφισβητήσεως τῶν διεθνῶν συνθηκῶν ἔσπευσε νά υἱοθετήσει τήν ἀνακοίνωση αὐτή, κάτι πού συνιστᾶ παρέμβαση σέ μιάν ἐσωτερική ὑπόθεση τῆς Ἑλλάδος. Τό ἐξωφρενικό εἶναι πώς τό τουρκικό Ὑπουργεῖο ἐπικαλεῖται τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου!

Κεντρικό θέμα