Οἱ Θεσμοί στήν Ἐντατική!

Kapa Research: Καταρρέει ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων 35% ὑπέρ τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, 33% ὑπέρ τῆς Κυβερνήσεως, 27% ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας, 24% ὑπέρ τοῦ Κοινοβουλίου, 15% ὑπέρ τῆς Δικαιοσύνης καί πολιτικῶν κομμάτων

ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ἡ ὑγειονομική κρίσις ἔχει πλήξει δραματικά τό σύστημα Ὑγείας, τήν παγκόσμια οἰκονομία, τόν τουρισμό καί τήν ψυχική ὑγεία δισεκατομμυρίων κατοίκων ἐπάνω στόν πλανήτη. Κανείς ὅμως δέν ἐφαντάζετο ὅτι μέσα σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θά κατέρρεαν θεσμοί τῆς κοινωνίας πάνω στούς ὁποίους στηρίζεται τό δημοκρατικό μας πολίτευμα καί ἡ δημοσία ζωή.

Ἡ ἀποκαλυπτική ἔρευνα τῆς Kapa Research «Οἱ Ἕλληνες καί τό ἐμβόλιο κατά τῆς Covid-19. “Crash test: Ἐμβολιασμένοι vs Ἀνεμβολίαστοι”» καταδεικνύει λεπτομερῶς τό βαρύ πλῆγμα πού δέχονται θεσμοί ὅπως ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας, τό Κοινοβούλιο, τά πολιτικά κόμματα, ἡ Δικαιοσύνη, τά μέσα ἐνημερώσεως κ.ἄ. Ὁ Στρατός ἀνέκαθεν εὑρίσκετο στίς πρῶτες θέσεις ἐμπιστοσύνης τῶν Ἑλλήνων, ὅμως αὐτήν τήν φορά βλέπουμε τά ποσοστά νά συρρικνώνονται στό 64%, ἐνῶ ἀνησυχία προκαλεῖ ὅτι τό 35% τῶν ἐρωτηθέντων ἔχει λίγη ἤ καθόλου ἐμπιστοσύνη στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις.

Ἐκτός ἀπό τό ΕΣΥ πού συγκεντρώνει ποσοστό ἐλαφρῶς ὑψηλότερο τοῦ 50%, ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι θεσμοί κυμαίνονται κάτω τοῦ μέσου. Ἡ Κυβέρνησις μετά βίας φθάνει τό 38% στήν ἐμπιστοσύνη, μέ τό 61% τῶν Ἑλλήνων νά μήν τήν ἐμπιστεύεται. Ἀκριβῶς ἴδια ποσοστά συγκεντρώνει καί ἡ Ἀστυνομία. Ἀκόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεῖ τό πῶς ἀντιμετωπίζουν οἱ πολῖτες τόν θεσμό τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, καθώς τό 35% τόν ἐμπιστεύεται καί τό 63% δηλώνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο! Ἀκόμη καί ἡ Ἐκκλησία, πού λόγω τῆς πανδημίας, πολλοί δείχνουν νά ἔχουν στραφεῖ πρός αὐτή, δέν ξεπερνᾶ τό 30% (27%) μέ τό 72% νά δηλώνει ὅτι δέν τήν ἐμπιστεύεται. Ἐν συνεχεία τό Κοινοβούλιο, ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκησις, οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες καί ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος πασχίζουν νά ξεπεράσουν τό 20% στόν δείκτη ἐμπιστοσύνης. Στήν βάση τῆς πυραμίδος συναντᾶμε τά πολιτικά κόμματα (15%), τίς συνδικαλιστικές ὀργανώσεις (10%), τά μέσα ἐνημερώσεως (9%) καί στήν τελευταία θέση τίς ΜΚΟ (8%). Βλέποντας ὅμως πιό ἀναλυτικά τά στοιχεῖα τῆς ἐρεύνης, εἰδικά δέ, τό πῶς «βαθμολογοῦν» οἱ ἐμβολιασμένοι καί οἱ ἀνεμβολίαστοι τούς θεσμούς, παρατηροῦμε μία σημαντική ἀπόκλιση. Γίνεται πλέον σαφές ὅτι ἡ πανδημία ἔχει χωρίσει τήν κοινωνία σέ δύο διαφορετικούς κόσμους πού ἀντιλαμβάνονται διαφορετικά τόν πυρῆνα τῆς δημοσίας ζωῆς. Γιά παράδειγμα, τό ποσοστό ἐμπιστοσύνης στόν Στρατό μεταξύ τῶν ἐμβολιασμένων εἶναι 67% ἐνῶ μεταξύ τῶν ἀνεμβολίαστων 59%. Ἐκεῖ ὅμως πού καταγράφεται τό ἀπόλυτο χάσμα εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη στό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας. Οἱ μέν ἐμβολιασμένοι τό ἐμπιστεύονται κατά 67%, οἱ δέ ἀνεμβολίαστοι κατά 28%, δηλαδή μία διαφορά 39 μονάδων! Ἡ ἴδια διαφορά (39 μονάδες) καταγράφεται καί στήν Κυβέρνηση (52% οἱ ἐμβολιασμένοι ἔναντι 13% τῶν ἀνεμβολιάστων). Οἱ ἀνεμβολίαστοι πού ἐμπιστεύονται τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας εἶναι στό 14%.

Σέ μονοψήφια ποσοστά ἐμπιστοσύνης κινοῦνται ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τό Κοινοβούλιο, τά πολιτικά κόμματα, τά ΜΜΕ καί οἱ ΜΚΟ. Οἱ μοναδικοί θεσμοί στούς ὁποίους τά ποσοστά μεταξύ τῶν ἀνεμβολίαστων εἶναι ὑψηλότερα ἀπό ἐκεῖνα τῶν ἐμβολιασμένων εἶναι γιά τήν Ἐκκλησία +3% καί τά κοινωνικά δίκτυα +6%.

Ἀκόμη καί τά συναισθήματα πού τρέφουν οἱ ἐμβολιασμένοι καί οἱ ἀνεμβολίαστοι εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετα. Ἐνῶ ἡ ἐλπίδα-αἰσιοδοξία εἶναι τό κυρίαρχο θετικό συναίσθημα μεταξύ τῶν πρώτων μέ 21%, στούς ἀνεμβολίαστους δέν ξεπερνᾶ τό 4%. Μόλις 1% θετικῶν συναισθημάτων συγκεντρώνουν ἀσφάλεια-σιγουριά, ὑπερηφάνεια καί χαρά, εὐτυχία στούς ἀνεμβολίαστους. Στά δέ ἀρνητικά συναισθήματα ὅπως θυμός-ὀργή οἱ ἀνεμβολίαστοι προηγοῦνται μέ τό ἐντυπωσιακό 68% (ἐμβολιασμένοι 33%). Οἱ τελευταῖοι εἶναι πιό ἀγχωμένοι (29%), περισσότερο φοβισμένοι (18%) καί στεναχωρημένοι (20%) σέ σχέση μέ τούς ἀνεμβολίαστους. Ὡστόσο μεγαλύτερη ντροπή νοιώθουν οἱ ἀνεμβολίαστοι (23%) ἐν συγκρίσει μέ τούς ἐμβολιασμένους (9%).

Οἱ ἀνεμβολίαστοι δείχνουν μέ τίς ἀπαντήσεις τους στήν δημοσκόπηση ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά πεισθοῦν ἀπό τά ἐπιστημονικά δεδομένα. Ἔτσι μόνον ἐντύπωση δέν προκαλεῖ ὅτι τό 59% τῶν ἀνεμβολίαστων θά προτιμοῦσε νά νοσήσει ἀπό τό νά κάνει τό ἐμβόλιο, ἐνῶ τό 13% πιστεύει ὅτι δέν πρόκειται νά μολυνθεῖ ἀπό τόν κορωνοϊό. Ἐνδιαφέρον ἔχει καί ποιούς ἐμπιστεύονται οἱ δύο αὐτές ὁμάδες πληθυσμοῦ. Οἱ ἐμβολιασμένοι ἐμπιστεύονται πρῶτα τόν προσωπικό ἰατρό τους, ἐν συνεχεία τήν ἐπιστημονική κοινότητα καί ἀκολουθεῖ ὁ φαρμακοποιός, ὁ ΕΟΔΥ, τό κόμμα πού ψηφίζει, ἡ Ἐκκλησία καί τά ΜΜΕ. Οἱ ἀνεμβολίαστοι ἀντιθέτως δέν δείχνουν νά ἐμπιστεύονται μέ τήν ἴδια θέρμη τόν προσωπικό ἰατρό τους (58% ἔναντι 90% τῶν ἐμβολιασμένων), τόν φαρμακοποιό τους (56% ἔναντι 82%) καί τήν ἐπιστημονική κοινότητα (20% ἔναντι 67%).

Τό 30% τῶν ἀνεμβολίαστων (τό μεγαλύτερο ποσοστό) δηλώνει ὅτι ἐνημερώνεται γιά τόν κορωνοϊό ἀπό τά κοινωνικά δίκτυα καί μόλις 7% καί 4% ἀπό ραδιόφωνο καί ἐφημερίδες ἀντιστοίχως. Ἀκόμη καί τήν πορεία τῆς χώρας ἀντιλαμβάνονται διαφορερικά οἱ δύο κατηγορίες. Οἱ μέν ἐμβολιασμένοι πιστεύουν κατά 40% ὅτι κινεῖται πρός τήν λάθος κατεύθυνση, οἱ δέ ἀνεμβολίαστοι κατά 83%! Πρός τήν σωστή κατεύθυνση πιστεύει ὅτι κινεῖται τό 58% τῶν ἐμβολιασμένων καί μόλις τό 13% τῶν ἀνεμβολίαστων. Οἱ τελευταῖοι θέλουν νά διεξαχθοῦν τό συντομώτερο ἐκλογές (68%) ἔναντι 14% μεταξύ τῶν ἐμβολιασμένων. Τό 25% τῶν ἀνεμβολίαστων θέλει ἡ Κυβέρνησις νά ὁλοκληρώσει τήν τετραετία ἐν ἀντιθέσει μέ τό 68% τῶν ἐμβολιασμένων. Σέ περίπτωση πού προεκηρύσσοντο τώρα ἐκλογές, τό βασικό κριτήριο ψήφου γιά τούς ἀνεμβολίαστους θά ἦταν ἡ πανδημία (44%) καί ἀκολουθοῦν οἰκονομία καί ἀσφαλιστικό-ἐργασιακά, ἐνῶ οἱ ἐμβολιασμένοι προβάλλουν τήν οἰκονομία (47%), τό ἀσφαλιστικό, τήν πανδημία καί τά ἐθνικά θέματα.

Κεντρικό θέμα