Οἱ μειώσεις στόν φόρο ἰδιοκτησίας «ἐπισπεύδουν» τίς πολιτικές ἐξελίξεις

Ἡ ἀποκλιμάκωσις στίς τιμές τοῦ ΕΝΦΙΑ κατά 13% μέ ξαφνικό διάγγελμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει ὅτι οἱ ἐκλογές εἶναι πρό τῶν πυλῶν

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΣ ἐν μέσῳ κοινωνικῆς ἀναταραχῆς πού πυροδοτεῖται ἀπό τό κῦμα τῆς ἀκρίβειας σέ ἐνέργεια καί προϊόντα, καί λίγη ὥρα πρίν ἡ Eurostat ἀνακοινώσει τήν ἐκρηκτική ἄνοδο τοῦ ἐναρμονισμένου δείκτου τιμῶν καταναλωτοῦ –προάγγελου τοῦ ἐθνικοῦ δείκτου– ὁ Πρωθυπουργός ἀνεκοίνωσε μόνιμη μεσοσταθμική μείωση τοῦ ΕΝΦΙΑ φέτος κατά 13%. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τό μέτρο, πού ἔχει τήν σύμφωνη γνώμη τῶν θεσμῶν, «κλείδωσε» τό βράδυ τῆς Κυριακῆς ἀφοῦ ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν τά στοιχεῖα πού δείχνουν μεγαλύτερη ἀνάπτυξη τό 2021, γεγονός πού ἀλλάζει τήν βάση καί γιά τό 2022 λόγῳ τῆς θετικῆς ἐπιδράσεως (Carry over) καί γιά τό τρέχον ἔτος. Ὑπό τήν πίεσιν τῆς δυσαρέσκειας τῆς κοινῆς γνώμης γιά τήν διαχείριση τῆς πρωτοφανοῦς καταστάσεως πού ἐδημιουργήθη στήν Ἀττική ἀπό τήν χιονόπτωση, ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε ἀλλαγή ἀτζέντας μέ μείωση ἑνός φόρου πού ἀγγίζει τήν μεγάλη πλειοψηφία τῶν φορολογουμένων, στρώνοντας οὐσιαστικά τό ἔδαφος γιά παροχές ἐν ὄψει ραγδαίων πολιτικῶν ἐξελίξεων, μέ τό σενάριο τῶν πρόωρων ἐκλογῶν νά ἐπανέρχεται δυναμικά στό προσκήνιο.

Συμφώνως πρός τίς ἀνακοινώσεις τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, περίπου πέντε ἑκατομμύρια ἤ 8 στούς 10 ἰδιοκτῆτες θά πληρώσουν φέτος λιγώτερα, ἐνῶ μόνον γιά τό 6% τῶν κατόχων ἀκίνητης περιουσίας θά προκύψει ἐπιβάρυνσις. Ὡστόσο, ἡ ἐνσωμάτωσις τοῦ συμπληρωματικοῦ φόρου στόν κύριο οὐσιαστικά πριμοδοτεῖ τούς ἔχοντες καί κατέχοντες μεγάλη ἀκίνητη περιουσία, καί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀνακουφίζονται σημαντικά ἀπό μεγάλες αὐξήσεις στίς ἐπιβαρύνσεις πού εἶχαν. Στήν πραγματικότητα, ὁ νέος φόρος πού προκύπτει ἔχει μεγαλύτερο ἀντίκτυπο στήν τσέπη τῶν κατεχόντων ἀκριβές περιουσίες, συγκριτικῶς πρός τήν ἐλάφρυνση τῶν πιό ἀδύναμων. Ἡ συνολική ἐλάφρυνσις φθάνει στά 920 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τό 2018, ἐνῶ ἡ μείωσις ἀγγίζει τό 34%, ὑπερκαλύπτοντας τήν κυβερνητική δέσμευση γιά 30%. Ὁ φόρος πού θά πληρωθεῖ τό 2022 φθάνει στά 2,23 δισ. εὐρώ καί εἶναι μειωμένος κατά 350 ἑκατ. εὐρώ. Ἐάν τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο δέν προχωροῦσε σέ παρεμβάσεις καί ἐφηρμόζετο ἡ αὔξησις τῶν ἀντικειμενικῶν τιμῶν στό 60% τῆς χώρας, ὁ ἐπί πλέον ΕΝΦΙΑ πού θά πλήρωναν οἱ φορολογούμενοι θά ἔφτανε τά 250 ἑκατομμύρια εὐρώ καί θά ἀποτελοῦσε πραγματική νάρκη στόν δρόμο γιά τίς ἐκλογές. Οἱ βεβαιώσεις θά προκύψουν μέχρι τέλος Ἀπριλίου, καί οἱ πληρωμές, ἐν συνεχείᾳ, θά μπορέσουν νά γίνονται σέ 10 δόσεις.

Ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀπέφυγαν νά προχωρήσουν σέ ἐξειδίκευση τῶν μέτρων καί παρέπεμψαν στήν ἀνακοίνωση τῶν συντελεστῶν καί τῶν κλιμακίων ὅταν κατατεθεῖ τό νομοσχέδιο στήν Βουλή, μετά καί τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀσκήσεως γιά τίς ἀντικειμενικές. Ὑπολογίζεται πώς πλέον ἡ συνολική ἀκίνητη περιουσία φυσικῶν καί νομικῶν προσώπων στήν Ἑλλάδα ἀνέρχεται στά 750 δισ. εὐρώ.
Τά βασικά σημεῖα τῶν παρεμβάσεων εἶναι τά ἀκόλουθα:

– Καταργεῖται καί ἐνσωματώνεται στόν κύριο φόρο ὁ συμπληρωματικός φόρος γιά τά φυσικά πρόσωπα. Ἐπιβάλλεται, πλέον, φόρος ἐπί τῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι τό ἀκίνητο εἶναι ἀξίας μεγαλύτερης τῶν 400.000 εὐρώ. Σημειώνεται ὅτι ὁ συμπληρωματικός φόρος ὑπολογίζεται σήμερα στήν συνολική ἀξία τῆς περιουσίας, ἐφ’ ὅσον αὐτή ὑπερβαίνει τά 250.000 εὐρώ. Δέν ἐπέρχεται καμμία ἀλλαγή ἐπί τοῦ συμπληρωματικοῦ φόρου νομικῶν προσώπων, πού παραμένει ὡς ἔχει.

– Ἐπεκτείνεται ἡ ἔκπτωσις φόρου 30% πού ἰσχύει –σήμερα– γιά ἀκίνητη περιουσία ἕως 60.000 εὐρώ, στά 100.000 εὐρώ, καλύπτοντας, πλέον, τό 65% τῶν φορολογουμένων, ἔναντι 54% μέχρι πρό τινος. Γιά 733.000 φυσικά πρόσωπα, κυρίως τά χαμηλότερα καί μεσαῖα εἰσοδήματα, αὐξάνεται τό ποσοστό τῆς ἐκπτώσεως.

– Αὐξάνεται, ἀπό τό 20% στό 25%, ἡ ἔκπτωσις φόρου γιά φορολογουμένους μέ ἀξία ἀκίνητης περιουσίας ἀπό 100.001 ἕως 150.000 εὐρώ. Περίπου 400.000 φορολογούμενοι, μεσαίας περιουσιακῆς καταστάσεως, θά ἔχουν μεγαλύτερη ἔκπτωση.

– Μειώνονται σημαντικά οἱ συντελεστές βασικοῦ φόρου κτισμάτων, μέ ἔμφαση στίς ζῶνες χαμηλότερης καί μεσαίας ἀξίας, ἔτσι ὥστε τό 65% τῶν παλαιῶν ζωνῶν νά ἔχει μείωση, τό 34% νά μείνει σταθερό καί μόλις τό 1% νά δεῖ αὔξηση. Παράλληλα, ἀρκετές κλίμακες χαμηλῶν καί μεσαίων ζωνῶν ἑνοποιοῦνται στά ἐπίπεδα τῆς χαμηλότερης κλίμακος.

– Μειώνονται –ἀκόμη περισσότερο– οἱ συντελεστές τοῦ βασικοῦ φόρου οἰκοπέδων, ἔτσι ὥστε τό 91% τῶν παλαιῶν ζωνῶν νά ἔχει μείωση, τό 7% νά μείνει σταθερό καί μόλις τό 2% νά δεῖ αὔξηση. Ἡ βεβαίωσις ἐπί τοῦ βασικοῦ φόρου οἰκοπέδων μειώνεται, πλέον, μεσο-σταθμικά περίπου κατά 50%. Ἐνδεικτικῶς, γιά ἀξία οἰκοπέδου ἀπό 75 ἕως 100 εὐρώ ἀνά τ.μ. ὁ συντελεστής διαμορφώνεται σέ 0,0375 ἀντί γιά 0,1850, δηλαδή μειώνεται κατά 80%.

Πρῶτο παράδειγμα:

Διαμέρισμα στήν Νέα Φιλαδέλφεια, 1ου ὀρόφου 120 τ.μ., εἰκοσαετίας, μέ τιμή ζώνης, 1.200 εὐρώ, πλήρωσε τό 2021 φόρο 372,96 εὐρώ. Τό 2022 ἡ τιμή ζώνης ηὐξήθη σέ 1.500 εὐρώ καί ὁ φόρος πού ἀναλογεῖ εἶναι 282,24 εὐρώ. Ἐνῶ ἡ ἀξία τοῦ ἀκινήτου ηὐξήθη κατά 25%, ὁ φόρος ἐμειώθη κατά 24,32%.

Δεύτερο παράδειγμα:

Διαμέρισμα στήν Ξάνθη, 1ου ὀρόφου 100 τ.μ., εἰκοσαετίας, μέ τιμή ζώνης ἀμετάβλητη στά 750 εὐρώ, πλήρωσε φόρο τό 2021, 220,50 εὐρώ, ἐνῶ τό 2022 θά πληρώσει φόρο 147 εὐρώ, δηλαδή μειωμένο κατά 33,33%.

Τρίτο παράδειγμα:

Διαμέρισμα στήν Καισαριανή, 1ου ὀρόφου 100 τ.μ., εἰκοσαετίας, μέ τιμή ζώνης 1.100 εὐρώ πλήρωσε φόρο τό 2021 310 εὐρώ. Καί ἐνῶ τό 2022 ἡ τιμή ζώνης ἀνέρχεται στά 1.350 εὐρώ, θά πληρώσει φόρο 220,50 εὐρώ. Δηλαδή, μέ αὔξηση στήν ἀξία τοῦ ἀκινήτου κατά 22,73% ὁ φόρος μειώνεται κατά 29,05%.

Τέταρτο παράδειγμα:

Διαμέρισμα στό Αἰγάλεω, 1ου ὀρόφου 100 τ.μ., εἰκοσαετίας, μέ τιμή ζώνης 1.100 εὐρώ πλήρωσε φόρο τό 2021, 310,80 εὐρώ. Τό 2022, μέ τήν τιμή ζώνης νά διαμορφώνεται στά 1.300 εὐρώ θά πληρώσει φόρο 220,50 εὐρώ. Δηλαδή, ἐνῶ ἡ ἀξία τοῦ ἀκινήτου αὐξάνεται κατά 18%, ὁ φόρος μειώνεται κατά 29%.

Πέμπτο παράδειγμα:

Διαμέρισμα στήν Θεσσαλονίκη ἐπί τῆς ὁδοῦ Νέας Ἐγνατίας, 1ου ὀρόφου 150 τ.μ., εἰκοσαετίας, μέ τιμή ζώνης 1.100 εὐρώ πλήρωσε φόρο τό 2021, 466,20 εὐρώ. Τό 2022, μέ τήν τιμή ζώνης νά διαμορφώνεται στά 1.350 εὐρώ, θά πληρώσει φόρο 352,80 εὐρώ. Δηλαδή, ἐνῶ ἡ ἀξία τοῦ ἀκινήτου αὐξάνεται κατά 22,73%, ὁ φόρος μειώνεται κατά 25%.

Κεντρικό θέμα