Οἱ ΗΠΑ παρακαλοῦν τήν Ρωσσία νά αὐξήσει τίς ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου στήν ΕΕ!

Ἐνῶ ὁ Εὐάγγελος Μυτιληναῖος ἐπικρίνει τίς καθυστερήσεις στόν Νοrd Stream 2 καί τό λουκέτο στίς λιγνιτικές μονάδες τῆς ΔΕΗ

OI HΠΑ παρακαλοῦν τήν Ρωσσία νά αὐξήσει τίς προμήθειες ἀερίου στήν ΕΕ, τήν στιγμή πού ἡ ἐκτόξευσις ἀλλά καί ἡ ἀστάθεια τῶν παγκοσμίων τιμῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου αἰφνιδιάζουν ἀγορές καί κυβερνήσεις, παρά τίς συζητήσεις γιά τήν ἐνεργειακή μετάβαση. Σέ tweet τῆς ρωσσικῆς πρεσβείας στήν Ἑλλάδα γίνεται λόγος γιά τό αἴτημα τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ἀμερικανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Α. Χόχσταϊν νά ζητήσει ἀπό τήν Gazprom νά αὐξήσει προμήθειες ἀερίου στήν ΕΕ. «Ἀλλά αὐτές ἤδη ἀγγίζουν τά ἐπίπεδα ρεκόρ. Οἱ προμήθειες ἀερίου στήν Ἑλλάδα αὐξήθηκαν κατά 17,5% τόν Ἰανουάριο-Αὔγουστο, ἐνῶ οἱ προμήθειες LNG μειώθηκαν κατά 2 φορές. Τά συμπεράσματα δικά σας» ἀναφέρεται. Εἶχε προηγηθεῖ ὁ Διεθνής Ὀργανισμός Ἐνέργειας, ὁ ὁποῖος κάλεσε τήν Ρωσσία νά στείλει περισσότερο φυσικό ἀέριο στήν Εὐρώπη προκειμένου νά βοηθήσει στήν ἀνακούφιση τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως.

Τό σκληρό πόκερ στήν ἐνεργειακή σκακιέρα ἐκτινάσσει τίς τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ἀναγκάζοντας νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις νά βάλουν ἀκόμη πιό βαθιά τό χέρι στήν τσέπη γιά νά καλύψουν τό κόστος τῆς ἐνέργειας. Καί ὁ χειμώνας ἀκόμη δέν ἔχει ἔλθει. Ἐάν μάλιστα εἶναι δριμύς, τό φάσμα τοῦ μπλακάουτ εἶναι ἐξαιρετικά ἀπειλητικό, ὅπως ἐπισημαίνουν παράγοντες τῆς ἀγορᾶς. Συμφώνως πρός ἐκτιμήσεις ἀναλυτῶν καί πετρελαϊκῶν ὁμίλων, ἡ Εὐρώπη θά χρειασθεῖ μέχρι τό 2030 ἐπί πλέον ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου 100 δισ. κυβικῶν μέτρων καί συνεπῶς ἡ διπλωματική σύγκρουσις θά εἶναι σφοδρή. Καθοριστικός παράγων εἶναι ὁ νέος ἀγωγός πού μόλις ὁλοκληρώθηκε, μέ τό Κρεμλῖνο νά κρατεῖ στά χέρια του τόν ἄσσο πού λέγεται Nord Stream 2, καί τίς εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις καί τίς ΗΠΑ νά ἀνησυχοῦν γιά τήν αὐξανόμενη ἐπιρροή τῆς Ρωσσίας στά ἐνεργειακά δρώμενα τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου. Οἱ Ρῶσσοι ἀπό τήν πλευρά τους ἀποδίδουν τό ράλλυ στό χωρίς κανέναν περιορισμό ἐλεύθερο σύστημα καθορισμοῦ τῶν τιμῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη, ἐπικρίνοντας οὐσιαστικά τήν Κομμισσιόν γιά τήν κατάσταση αὐτή. Μέ τόν Nord Stream 2 ἡ Μόσχα ἀναμένεται νά ἐξαγάγει πλέον φυσικό ἀέριο ἀπ’ εὐθείας πρός τήν Γερμανία παρακάμπτοντας τήν Οὐκρανία καί τήν Πολωνία.

Σέ αὐτό τό κλῖμα ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη βαρύτητα ἡ παρέμβασις τοῦ Εὐάγγελου Μυτιληναίου, ὁ ὁποῖος ἐνημερώνοντας ἀναλυτές γιά τήν κατάσταση πού ἔχει διαμορφωθεῖ στήν ἀγορά φυσικοῦ ἀερίου τήν περιέγραψε ὡς τήν «τέλεια καταιγίδα». Ἑρμηνεύοντας τήν μεγάλη αὐτή ἄνοδο, σημείωσε ὅτι ὀφείλεται στόν συνδυασμό τῶν μειωμένων ἀποθεμάτων στίς ἀποθῆκες φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη, λόγω τῆς χαμηλῆς δραστηριότητας τῶν ΑΠΕ τό καλοκαίρι, μέ τίς ἀσφυκτικές συνθῆκες πού ἔχουν δημιουργήσει οἱ γεωπολιτικές πιέσεις πού καθυστέρησαν καί καθυστεροῦν τόν Nord Stream. Ὁ κ. Μυτιληναῖος ἀνεφέρθη διεξοδικῶς στό θέμα τοῦ ρωσσικοῦ ἀγωγοῦ Nord Stream 2 πού θά μεταφέρει φυσικό ἀέριο ἀπό τήν Ρωσσία στήν Γερμανία, μέσω τῆς Βαλτικῆς, τονίζοντας ὅτι ἡ καθυστέρησις στήν λειτουργία του ἐπιδεινώνει τό πρόβλημα τῆς προμήθειας, στήν εὐρωπαϊκή ἀγορά. «Μόνο ὁ ἀγωγός Nord Stream 2 θά μεταφέρει τό ἕνα τέταρτο τοῦ συνολικοῦ ἀερίου πού ἐξάγει ἡ Ρωσσία, ἀλλά ἡ κατασκευή του δυστυχῶς καθυστέρησε λόγω τῶν κυρώσεων πού εἶχε ἐπιβάλει ὁ τέως πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ντόναλντ Τράμπ» ἀνέφερε. Ἐξέφρασε μάλιστα φόβους ὅτι ἡ λειτουργία του θά καθυστερήσει κι ἄλλο, καθώς ἀπαιτοῦνται τοὐλάχιστον τέσσερεις μῆνες γιά τήν ἔγκρισή του ἀπό τήν γερμανική ρυθμιστική ἀρχή ἐνέργειας καί δύο μῆνες ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὑπό φυσιολογικές συνθῆκες οἱ ἀποθῆκες φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη θά πρέπει νά εἶναι γεμᾶτες κατά τοὐλάχιστον 90% τήν 1η Ὀκτωβρίου, ὅμως σήμερα εὑρίσκονται μόλις στό 72%. Τό φαινόμενο εἶναι δυναμικό, ὅπως σημείωσε, ἐπισημαίνοντας τόν κίνδυνο γιά περαιτέρω αὔξηση τῆς ζητήσεως καί ἑπομένως καί τῶν τιμῶν, ἄν ἔλθει ἕνας βαρύς χειμώνας στήν Εὐρώπη. Ἐπίσης τόνισε ὅτι ἡ ἀπόφασις γιά κατάργηση τῶν λιγνιτικῶν ἦταν πρόωρη, καθώς ἡ παραγωγή λιγνιτικῆς ἐνέργειας δέν εἶναι θέμα μόνο περιβαλλοντικό ἀλλά καί θέμα ἐπαρκείας ἐφοδιασμοῦ, κάτι πού ἀπεδείχθη τό καλοκαίρι ὅταν οἱ μειωμένοι ἄνεμοι ἀκινητοποίησαν τά αἰολικά καί ἐχρειάσθη νά αὐξηθεῖ ἡ λιγνιτική παραγωγή ἐνέργειας.

Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔτους, οἱ τιμές χονδρικῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν «ἐξαρτημένη» Εὐρώπη ηὐξήθησαν κατά 250%, ὡς ἀποτέλεσμα ἑνός «κοκταίηλ» οἰκονομικῶν, φυσικῶν καί γεωπολιτικῶν παραγόντων. Στήν Εὐρώπη, ὁ κρύος χειμώνας καί ἡ ψυχρή ἄνοιξις ἐξήντλησαν τά ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου, ἐνῶ ταυτοχρόνως μία μακρά περίοδος χωρίς ἀνέμους μείωσε τήν παροχή αἰολικῆς ἐνέργειας.

Οἱ τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη ἔχουν ἤδη σπάσει ὅλα τά ρεκόρ. «Ἡ μεγαβατώρα κυμαίνεται γύρω στά 72 εὐρώ καί ἡ τιμή αὐτή ἀναμένεται νά διατηρηθεῖ ὥς τό Μάρτιο, γιά νά ὑποχωρήσει τόν Ἀπρίλιο στά 38 καί τόν Μάιο στά 32 εὐρώ» ὑπεγράμμισε ὁ κ. Μυτιληναῖος, ἐπισημαίνοντας ὅμως ὅτι ὅταν στό παρελθόν ἡ τιμή ἦταν στά 15 εὐρώ «τήν θεωρούσαμε ἀστρονομική». Tήν ἴδια στιγμή σέ δραστική ἀναβάθμιση τῶν προβλέψεών της γιά τήν πορεία τοῦ φυσικοῦ ἀερίου σέ Εὐρώπη καί Ἀσία προέβη χθές ἡ Citigroup. Ἐκτιμᾶ πλέον ὅτι μπορεῖ ἡ τιμή νά ἐκτιναχθεῖ ἀκόμη στά 100 δολλάρια ἀνά ἑκατομμύριο θερμικές μονάδες. Γιά νά ἀντιληφθεῖ κανείς τί θά σήμαινε αὐτό, τό ἀντίστοιχο σέ ὅρους πετρελαίου θά ἦταν 580 δολλάρια τό βαρέλι, ὅπως ἀναφέρει τό Bloomberg. Ἰδιαίτερη συζήτησις σέ ὅλη τήν Εὐρώπη γίνεται καί γιά τό γεγονός ὅτι ἡ Γηραιά Ἤπειρος κλείνει σταδιακῶς τά ἐργοστάσια λιγνίτου, τά τελευταῖα χρόνια, περιορίζοντας τήν δυνατότητα ἀλλαγῆς καυσίμων ὅταν αὐξάνονται οἱ τιμές. Ἡ αὔξησις τῶν τιμῶν τοῦ λιγνίτου σέ ἐπίπεδα ρεκόρ ἔχουν ἐπίσης κάνει τά swaps καυσίμων ὀλιγώτερο ἑλκυστικά ἐπειδή ὁ λιγνίτης ἐκπέμπει περισσότερο διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος ὅταν καίγεται.

Κεντρικό θέμα