Οἱ ΗΠΑ διέγραψαν τήν λέξη «Τουρκία» ἀπό τό ἀνακοινωθέν

Καί ἀπέρριψαν αἴτημα γιά ἀναφορά σέ «διεθνές δίκαιο – παράνομες ἐνέργειες»

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟ ΧΙΛΤΟΝ

ΜΕ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ συναισθήματα ἐπέστρεψε στήν Λευκωσία ὁ ὑπουργός Ἐνεργείας τῆς Κύπρου Γιῶργος Λακκοτρύπης, μετά τήν τετραμερῆ διάσκεψη τῶν Ἀθηνῶν γιά τούς ἐνεργειακούς πόρους τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἀφ’ ἑνός ἡ διάσκεψις αὐτή καθ’ ἑαυτή, μέ συμμετοχή Ἑλλάδος, Κύπρου, Ἰσραήλ καί ΗΠΑ, ἦταν μία ἐπιτυχία. Ἀφ’ ἑτέρου ὅμως στό τελικό ἀνακοινωθέν πού ἐξεδόθη δέν γίνεται σαφής ἀναφορά στήν Τουρκία καί τήν ἐπιθετικότητά της, παρά μόνον κάποιες ἀόριστες ἐπισημάνσεις ὅσον ἀφορᾶ τήν δέσμευση τῶν τεσσάρων χωρῶν «νά προωθηθεῖ ἡ εἰρήνη, ἡ σταθερότης, ἡ ἀσφάλεια καί ἡ εὐημερία στήν περιοχή τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου». Ὅμως ὁ Ἀμερικανός ὑφυπουργός, ἁρμόδιος γιά τήν Ἐνέργεια Φράνσις Φάννον, ἐπέμεινε νά μήν γίνει ρητή ἀναφορά στήν Τουρκία. Ὁ ἴδιος ἐπεσήμανε «τήν αὐξανόμενη καί ἰσχυρή ὑποστήριξη τῆς ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως γιά τήν ἐγκατάσταση ἑνός δομημένου τετραμεροῦς μηχανισμοῦ γιά συνεργασία μέ ἐπίκεντρο τά ἐνεργειακά ζητήματα». Ὅμως ἀπέρριψε ἀσυζητητί καί τά τρία σημεῖα πού ἔθεσε ὁ κ. Λακκοτρύπης. Πέρα ἀπό τήν ρητή ἀναφορά στήν Τουρκία, ὁ Κύπριος ὑπουργός εἶχε θέσει τό ζήτημα τῆς ἀναφορᾶς στό διεθνές δίκαιο καί βεβαίως τοῦ χαρακτηρισμοῦ ὡς «παρανόμων» (Ιllegal) τῶν ἐνεργειῶν πού ἀντίκεινται πρός αὐτό. Περιττόν νά ἐπαναλάβουμε ποιός εἶναι ὁ ὑπαίτιος τῶν παρανόμων ἐνεργειῶν στήν περιοχή… Ὅμως ὁ κ. Φάννον ἦλθε ἀπό τόν κόλπο τοῦ Μεξικοῦ στήν Μεσόγειο, γιά νά γνωματεύσει ὅτι «δέν χρειάζονται» τέτοιες ἀναφορές.

Γιά νά τηροῦνται οἱ ἰσορροπίες πάντως σέ ἕνα ἀπό τά πρῶτα ἐδάφια τοῦ τελικοῦ ἀνακοινωθέντος, γίνεται ἄμεση ἀναφορά στήν Κύπρο: «Οἱ ὑπουργοί καί οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπαναλαμβάνουν τήν πλήρη ὑποστήριξη καί ἀλληλεγγύη τους πρός τήν Κυπριακή Δημοκρατία στήν ἀξιοποίηση καί τήν ἀνάπτυξη τῶν πόρων στήν Ἀποκλειστική Οἰκονομική της Ζώνη καί ἐκφράζουν τόν σκεπτικισμό τους γιά τίς πρόσφατες προκλητικές (provocative) ἐνέργειες πού εἶναι σέ ἐξέλιξη στήν ἀνατολική Μεσόγειο». Μπορεῖ ἡ ἀναφορά στίς προκλητικές ἐνέργειες νά εἶναι σαφής, ὅμως ἀντιλαμβάνεται κανείς πώς ὁ σκοπός τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑφυπουργοῦ εἶναι νά κρατήσει ἰσορροπίες περιορίζοντας τό κείμενο σέ ἔμμεση μόνον ἀναφορά, χωρίς νά μνημονεύεται τό ὄνομα τῆς Τουρκίας.

Ὁ κ. Λακκοτρύπης πάντως ἔχει ἕναν ἀκόμη λόγο νά εἶναι προβληματισμένος. Στά ζητήματα τά ὁποῖα ἔθεσε, εὑρέθη μόνος. Ἡ Ἀθήνα δέν τόν ὑπεστήριξε. Οἱ Ἕλληνες ἀντιπρόσωποι «ἔκαναν πώς δέν ἄκουγαν». Ἐφαίνοντο μᾶλλον ἀδιάφοροι, χωρίς νά ποῦν μία λέξη συμπαραστάσεως πρός τόν ὑπουργό τῆς Κύπρου. Ἀνεφέρθη μάλιστα ὅτι μέλος τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπίας ἀκούσθηκε νά δυσανασχετεῖ, σχολιάζοντας «ἄντε νά τελειώνουμε», γιά νά προσθέσει ὅτι πρέπει νά δώσουν μιά συνέντευξη Τύπου. Μιά συνέντευξη ὅμως κατά τήν ὁποία δέν ἐδέχθησαν οὔτε μία ἐρώτηση, μέ ἀποτέλεσμα εἰδήμων τοῦ χώρου νά χαρακτηρίσει τήν ὅλη παρουσίαση ὡς «θέατρο»!

Ἕνα ἄλλο σημεῖο, πού δέν πρέπει νά περάσει ἀπαρατήρητο, εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο γίνεται ἀναφορά στήν ἀμερικανική συμμετοχή. Δίδεται μέ μιά λογική –«οἱ Ἀμερικανοί καί οἱ ἄλλοι». Ναί μέν στήν ἀρχή τοῦ ἐπισήμου ἀνακοινωθέντος παρατίθενται τά ὀνόματα τῶν τεσσάρων ὑπουργῶν πού συνηντήθησαν στήν Ἀθήνα, παρακάτω ὅμως τρεῖς συνεχόμενες παράγραφοι ἀρχίζουν μέ τήν φράση: «Οἱ ὑπουργοί καί οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες».

Ἡ ἑπομένη δέ παράγραφος πού ἀναφέρεται στήν «ὑποστήριξη πρός τά κυριαρχικά δικαιώματα τῶν κρατῶν» ἀρχίζει μέ τήν ἔκφραση «Οἱ ὑπουργοί», χωρίς μνεία στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἀπεναντίας, σέ ἕνα ἄλλο σημεῖο ὅπου γίνεται ἀναφορά στήν Κύπρο τό κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς: «Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπαναβεβαιώνουν τήν θέση τους, ὅτι οἱ πόροι τοῦ νησιοῦ σέ πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο πρέπει νά κατανεμηθοῦν ἐξ ἴσου στίς δύο κοινότητες, στό πλαίσιο μιᾶς συνολικῆς λύσεως».

Κεντρικό θέμα