Οἱ ἐξοπλισμοί Γιάννου-Ἄκη διόγκωσαν τό ἔλλειμμα τοῦ 2009

Ἐπίσημη ὁμολογία τῆς Κομμισσιόν στόν εὐρωβουλευτή Νῖκο Χουντῆ

ΣΕ ΜΙΑ διπλή ἐντυπωσιακή παραδοχή προχώρησε αἰφνιδιαστικῶς ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ὑπό τό βάρος τῶν ἀποκαλύψεων γιά τίς ἀλλοιώσεις στό ἔλλειμμα τοῦ 2009, πού ὡς γνωστόν εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ψήφιση τοῦ δευτέρου μνημονίου.

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», ἡ ἁρμοδία Ἐπίτροπος Τύσσεν ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση τοῦ εὐρωβουλευτοῦ Νίκου Χουντῆ γιά τίς συνεχεῖς ἀναθεωρήσεις τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009, παραδέχεται ὅτι: πρῶτον, ἡ Κομμισσιόν εἶχε ὑπολογίσει λανθασμένως τό ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδος τό 2009 (ἐπί τοῦ ὁποίου ὑπολογίζετο τό ἔλλειμμα ὡς ποσοστό), γι’ αὐτό καί τό αὔξησε κατόπιν ἑορτῆς! Δεύτερον, ὅτι «οἱ κύριες ἐπιπτώσεις στό ἔλλειμμα προεκλήθησαν ἀπό τήν ἔγκριση μιᾶς διορθωμένης καταγραφῆς σχετικῶς μέ τίς παραδόσεις στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ γιά τό σύνολο τῶν χρονοσειρῶν». Πρόκειται γιά τήν πλέον ἐπίσημη παραδοχή τῆς Κομμισσιόν, ὅτι τό τελικό ὕψος τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 (ἀπαιτήθηκε νά ἀναθεωρηθεῖ καί νά ἐγγραφεῖ στήν προσφυγή τῆς Ἑλλάδος πρός τό ΔΝΤ) «μαγειρεύτηκε».

Στήν πραγματικότητα, οἱ πληρωμές γιά τό πανάκριβο γιγαντιαῖο πρόγραμμα ἐξοπλισμῶν πού ἀπεφασίσθη στήν περίοδο τῆς πρωθυπουργίας τοῦ κ. Σημίτη ὑπελογίσθησαν μέ τήν μέθοδο τῆς παραλαβῆς στό ἔλλειμμα τοῦ 2009. Ὑπό τό φῶς τῶν δικαστικῶν ἐξελίξεων γιά τίς μίζες πού κατεβλήθησαν στούς ὑπουργούς Ἀμύνης τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, κ.κ. Τσοχατζόπουλο καί Παπαντωνίου, δέν θά ἀπεῖχε ἀπό τήν πραγματικότητα κανείς ἐάν ἰσχυρίζετο πώς ἡ ζημία τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἀπό τίς ὑπερτιμολογήσεις ὅπλων πληρώθηκε δίς ἀπό τόν ἑλληνικό λαό. Μία ὅταν τό Δημόσιο ἐδανείσθη στό ὄνομά του γιά νά ἐξοφλεῖ τίς ἑταιρεῖες ἐξοπλισμῶν καί ἄλλη μία ὅταν τό ὕψος τῶν ἐξοπλισμῶν ἐπέδρασε καταλυτικῶς στήν χρεωκοπία τῆς χώρας.

Διά τοῦ λόγου τό ἀσφαλές παραθέτουμε ὁλόκληρη τήν ἀπαντητική ἐπιστολή Τύσσεν πρός τόν εὐρωβουλευτή Νῖκο Χουντῆ, ὁ ὁποῖος ζητοῦσε νά μάθει ἀπό τήν Κομμισσιόν τούς λόγους γιά τούς ὁποίους τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 ἀλλάζει συνεχῶς ὡς «ἀσανσέρ» ἀπό τό 13,6% στό 15,4%, στό 15,8% καί τελικῶς στό 15,1%.

«Ἀπάντηση τῆς κ. Thyssen
ἐξ ὀνόματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς

(26.10.2018)

Σύμφωνα μέ τόν κανονισμό (ΕΚ) ἀριθ. 479/2009 ἡ γνωστοποίηση στοιχείων στό πλαίσιο τῆς διαδικασίας ὑπερβολικοῦ ἐλλείμματος (ΔΥΕ) καλύπτει τό προϋπολογισθέν δημόσιο ἔλλειμμα γιά τό ἔτος ν, καθώς καί τά πραγματικά δημόσια ἐλλείμματα γιά τέσσερα ἔτη (n-1, n-2, n-3 καί n-4). Ὡς ἐκ τούτου, τό ἔλλειμμα τοῦ ἔτους 2009 γνωστοποιήθηκε ἀπό τήν Ἑλλάδα ὡς πραγματικό δημόσιο ἔλλειμμα γιά πρώτη φορά στό πλαίσιο τῆς ΔΥΕ τοῦ Ἀπριλίου 2010 καί γιά τελευταία φορά στό πλαίσιο τῆς ΔΥΕ τοῦ Ὀκτωβρίου 2013, ὅταν καί ἀνῆλθε σέ -36 166 ἑκατ. εὐρώ ἤ ἀλλιῶς στό 15,7% τοῦ ἀκαθάριστου ἐγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).

Μετά τήν γνωστοποίηση ΔΥΕ τοῦ Ὀκτωβρίου 2013 τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 συνέχισε νά γνωστοποιεῖται στήν Eurostat στό πλαίσιο τοῦ προγράμματος διαβίβασης στοιχείων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συστήματος Λογαριασμῶν (ΕΣΛ 2010), ἐντούτοις ἔπαψε πλέον νά ὑπόκειται στή ΔΥΕ.

Ἀπό τό 2013 τό μεθοδολογικό πλαίσιο γιά τούς ἐθνικούς λογαριασμούς ἔχει ἀλλάξει: τό ΕΣΛ 95 ἀντικαταστάθηκε ἀπό τό ΕΣΛ 2010. Αὐτή ἡ μετάβαση εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τίς ἀναθεωρήσεις τῶν λογαριασμῶν τοῦ δημοσίου, καί κατά συνέπεια τοῦ ἐλλείμματος/πλεονάσματος, γιά τό σύνολο τῶν χρονολογικῶν σειρῶν ἀπό τά κράτη μέλη. Στήν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας ἡ μετάβαση αὐτή στό ΕΣΛ 2010 εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν μεταβολή τοῦ ἐλλείμματος ὡς ποσοστοῦ τοῦ ΑΕΠ, κυρίως λόγω τῆς πρός τά ἄνω ἀναθεώρησης τοῦ ΑΕΠ.

Μετά τήν εἰσαγωγή τοῦ ΕΣΛ 2010 ἡ Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ἐπανεξέτασε τίς στατιστικές δημόσιων οἰκονομικῶν (ΣΔΟ) τῶν ἐτῶν 1995-2005. Τό γεγονός αὐτό ὁδήγησε σέ μικρές ἀναθεωρήσεις τοῦ ἐλλείμματος γιά τό 2009. Οἱ κύριες ἐπιπτώσεις στό ἔλλειμμα προκλήθηκαν ἀπό τήν ἔγκριση μιᾶς διορθωμένης καταγραφῆς σχετικά μέ παραδόσεις στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ γιά τό σύνολο τῶν χρονοσειρῶν, ἡ ὁποία βασίστηκε σέ πρόσθετες πηγές δεδομένων πού ἀνακτήθηκαν ἀπό τήν ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ἡ ἀναθεώρηση τῶν στοιχείων γιά τό 2009 ὑπόκειτο σέ διαδικασίες ἐπικύρωσης τῆς Eurostat, στό πλαίσιο τοῦ προγράμματος διαβίβασης τοῦ ΕΣΛ 2010».

Κεντρικό θέμα

Eὐθυγραμμίσθημεν μέ τό State Department: Διάλογος μέ τήν Τουρκία καί στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Πομπέο ἐπιβεβαιώνει «Ἑστία» – Ἡ Ρωσσία ἀποσυντονίζει – Nά γίνετε ὁ ἀντίποδας στήν Gazprom

Τούς ἐξευτελίζουν οἱ Βούλγαροι

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΦΑΝΩΣ καί ἦταν ἀτυχής ἡ συμπερίληψη τοῦ ὅρου «ἱστορική»…

Ἔκρηξις κρουσμάτων καί διασωληνωμένων

Εφημερίς Εστία
Χωρίς ἀποτέλεσμα ἀποδεικνύονται τά μέτρα πού ἔχουν ἤδη ληφθεῖ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας…

Νέα δεξαμενόπλοια για την Aegean Shipping

Εφημερίς Εστία
Η Aegean Shipping με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου υπέγραψε συμφωνία μέσω ψηφιακής τελετής με την COSCO Heavy Industry (Yangzhou) Co. Ltd. για την κατασκευή δύο (2) συν ένα (1) δεξαμενόπλοιων AFRAMAX. Τα νέα πλοία θα είναι το 9ο και το 10ο κατά σειρά με τον Όμιλο COSCO τα τελευταία 4 χρόνια. Σήμερα ολόκληρος ο στόλος της Aegean Shipping αποτελείται από νεόκτιστα πλοία. Όλα τα πλοία της Aegean Shipping και ειδικά οι νέες αγορές είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα να πληρούν τις υψηλότερες φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Το νέο συμβόλαιο ενισχύει τις ήδη ισχυρές επιχειρηματικές σχέσεις με τον Όμιλο COSCO και η Aegean Shipping προσβλέπει στη συνέχιση αυτής της εποικοδομητικής συνεργασίας στο μέλλον.

Τά πλοῖα-γίγαντες ἐξώκειλαν στό Ἡράκλειο

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ περίπτωση τοῦ γερμανικοῦ κρουαζιεροπλοίου ἔφερε πάλι στήν ἐπικαιρότητα τό θέμα τῶν…