Οἱ ἀμερικανικές τράπεζες στέλνουν τόν λογαριασμό στήν Εὐρώπη

Goldman Sachs καί Bank of America προβλέπουν δραματική μείωση τοῦ ΑΕΠ τῆς Εὐρωζώνης – Πληθωριστικό σόκ στήν Ἑλλάδα

ΜΕΙΩΣΗ ἕως καί 2,2% στόν ρυθμό ἀναπτύξεως τῆς Εὐρωζώνης θά μποροῦσε νά προκαλέσει ἡ πλήρης διακοπή ρωσσικῶν ἐξαγωγῶν ἐνέργειας. Αὐτό ἐκτιμᾶ ἡ ἀμερικανική ἐπενδυτική τράπεζα Goldman Sachs, ἀναγνωρίζοντας τό βαρύτατο πλῆγμα πού θά ἐπιφέρουν οἱ δυτικές κυρώσεις στήν εὐρωπαϊκή οἰκονομία, ἡ ὁποία γιά μία ἀκόμη φορά θά πληρώσει τό μεγαλύτερο τίμημα. Ἀναλυτικώτερα, ἡ τράπεζα ἔχει ἐκπονήσει τρία σενάρια, μέ τό πρῶτο νά ὑποθέτει ὅτι δέν θά ὑπάρξει νέα διαταραχή στήν προσφορά, πέραν τῆς μειώσεως τῶν ροῶν ἀπό τόν περασμένο Σεπτέμβριο. Τό δεύτερο σενάριο προβλέπει ὅτι οἱ εἰσαγωγές ἀερίου μέσῳ τῆς Οὐκρανίας θά διακοποῦν γιά τό ὑπόλοιπο τοῦ ἔτους, καί, τό τρίτο, ὅτι ὅλες οἱ εἰσαγωγές στήν Εὐρώπη μέσῳ ρωσσικῶν ἀγωγῶν θά σταματήσουν τό 2022.

«Ἀναλύοντας τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τούς περιορισμούς στήν προσφορά ἀερίου καί τήν ἄνοδο τῶν τιμῶν του στήν Εὐρωζώνη καί τήν Βρεταννία, ἐκτιμοῦμε ὅτι γιά τό 2022 συνολικῶς οἱ ὑψηλές τιμές τοῦ ἀερίου θά μποροῦσαν νά μειώσουν τήν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ τῆς Εὐρωζώνης κατά 0,6 ποσοστιαῖες μονάδες καί τῆς Βρεταννίας κατά 0,1 τῆς ποσοστιαίας μονάδος στό βασικό σενάριό μας πού δέν ὑπάρχει περαιτέρω διαταραχή τῆς προσφορᾶς» ἀναφέρεται στήν σχετική ἀνάλυση. Ὁ ἀντίκτυπος στό ΑΕΠ τῆς Γερμανίας σέ αὐτήν τήν περίπτωση θά εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερος (0,9 ποσοστιαῖες μονάδες), λόγῳ τῆς μεγαλύτερης ἐξαρτήσεώς της ἀπό τό φυσικό ἀέριο. Στό σενάριο, ὅμως, τῆς πλήρους διακοπῆς τῶν ἐξαγωγῶν ἀερίου ἀπό τήν Ρωσσία, τό ΑΕΠ τῆς Εὐρωζώνης θά μποροῦσε νά μειωθεῖ κατά 2,2 ποσοστιαῖες μονάδες τό 2022 συγκριτικῶς πρός τό βασικό σενάριο μέ ἀκόμη μεγαλύτερη ἐπίπτωση στήν Γερμανία (3,4 π.μ.). Στό σενάριο τῆς διακοπῆς τῆς ροῆς ρωσσικοῦ ἀερίου μέσῳ τῆς Οὐκρανίας, ὁ πληθωρισμός στήν Εὐρωζώνη θά ηὐξάνετο 0,7 π.μ. τόν Δεκέμβριο τοῦ 2022.

«Ἄν οἱ τιμές τοῦ ἀερίου αὐξηθοῦν περαιτέρω λόγῳ διακοπῆς τῶν ροῶν ἀπό τήν Ρωσσία, ἡ πρόβλεψίς μας γιά τόν πληθωρισμό θά ἦταν 1,3 π.μ. ὑψηλότερη μέ σημαντικό ἐπίσης ἀντίκτυπο στίς τιμές τῶν μή ἐνεργειακῶν προϊόντων» σημειώνει ἡ Goldman. Ἡ προοπτική νέων αὐξήσεων στίς τιμές τῆς ἐνέργειας ἔχουν ἐνισχύσει τήν ἀνησυχία γιά μία περίοδο στασιμοπληθωρισμοῦ στήν παγκόσμια οἰκονομία, δηλαδή ὑψηλοῦ πληθωρισμοῦ μέ πολύ χαμηλή ἀνάπτυξη καί ὑψηλή ἀνεργία. Μέ βάση τό τρίτο σενάριο τῆς Goldman, ἡ Εὐρωζώνη θά ἔμπαινε σέ περίοδο πολύ χαμηλῆς ἀναπτύξεως φέτος. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, δεδομένης τῆς ἐξαρτήσεως τῆς Ρωσσίας ἀπό τίς ἐξαγωγές στήν Εὐρώπη, ἀναλυτές τῆς BCA Research ἀνέφεραν σέ ἀνάλυσή τους ὅτι εἶναι ἀπίθανη μία πλήρης διακοπή τῶν ρωσσικῶν ροῶν φυσικοῦ ἀερίου. «Ἄν καί ἡ Μόσχα ἔκλεισε συμφωνία μέ τό Πεκῖνο τόν περασμένο μῆνα γιά νά προμηθεύει τήν Κίνα μέ ἐπί πλέον 10 δισεκ. κυβικά μέτρα ἀερίου τόν χρόνο, ὁ νέος ἀγωγός πού σχεδιάζεται γιά τήν μεταφορά του θά χρειασθεῖ δύο ἕως τρία χρόνια γιά νά ὁλοκληρωθεῖ» ἀνέφερε ὁ ἐπί κεφαλῆς ἀναλυτής τῆς BCA Research γιά τήν Εὐρώπη.

Ἐξαιρετικά ἀνησυχητικά εἶναι τά στοιχεῖα καί γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία. Ἡ Bank of America προχώρησε σέ ὑποβάθμιση τῶν προβλέψεών της γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία, στό πλαίσιο τῆς εὐρύτερης ἀναθεωρήσεως τῶν ἐκτιμήσεών της γιά τίς εὐρωπαϊκές οἰκονομίες, ὥστε νά συνυπολογισθεῖ τό πλῆγμα ἀπό τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία. Οἱ νέες ἐκτιμήσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ ἐπενδυτικοῦ οἴκου μιλοῦν γιά ἀνάπτυξη 3% στήν Ἑλλάδα τό 2022, ἔναντι τῶν προηγούμενων ἐκτιμήσεων γιά 3,8%. Γιά τό 2023 ἡ Bank of America τοποθετεῖ τόν πῆχυ στό 2,3% ἀπό τό 2,5% προηγουμένως. Στό μέτωπο τοῦ πληθωρισμοῦ, οἱ προβλέψεις τῆς BofA προκαλοῦν σόκ, καθώς βλέπουν τόν δείκτη τιμῶν καταναλωτοῦ στήν Ἑλλάδα στό 6,1% κατά μέσον ὅρον γιά τό σύνολο τοῦ 2022, ἔναντι μόλις 0,6% τό 2021 καί σέ σχέση μέ τό 2,6% πού «ἔβλεπαν» οἱ προηγούμενες ἐκτιμήσεις. Πάντως, γιά τό 2023 προβλέπει σημαντική ἀποκλιμάκωση, στά ἐπίπεδα τοῦ 2,4%, πού ὡστόσο εἶναι σημαντικά ὑψηλότερα σέ σχέση μέ τίς προηγούμενες ἐκτιμήσεις γιά 1,2%. Ἡ Bank of America ὑποβαθμίζει καί τίς προβλέψεις της γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς Εὐρωζώνης στό 2,8% (-70 μονάδες βάσεως) γιά τό 2022 καί στό 1,7% (-50 μονάδες βάσεως) γιά τό 2023. Οἱ προβλέψεις γιά τόν πληθωρισμό διαμορφώνονται πολύ ὑψηλότερα, στό 6% (+160 μονάδες βάσεως) γιά τό 2022 καί στό 2,4% (90 μονάδες βάσεως) γιά τό 2023. Ἡ Bofa «βλέπει» τό πετρέλαιο νά διαμορφώνεται στά 110 δολλάρια τό βαρέλι καί τό φυσικό ἀέριο στά 105 εὐρώ κατά μέσον ὅρον φέτος, χωρίς ἰδιαίτερη ἀποκλιμάκωση τό 2023.

Κεντρικό θέμα