Ὁ Τσίπρας δημεύει 1 ἑκ. εὐρώ ἀπό «μισθούς» βουλευτῶν του

Καί δανείζεται 172 συνεργάτες τους – Ἐξέγερσις στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τοῦ Σύριζα

ΚΛΙΜΑ ἀγανακτήσεως ἐπικρατεῖ στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐναντίον τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, κορυφαίων στελεχῶν καί μελῶν τῆς πολιτικῆς γραμματείας, γιά τήν ἀπόφαση νά τούς περικόψει τήν ἀποζημίωση κατά 40% ἀλλά καί γιά νά τούς ἀφαιρέσει συνεργάτες προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν τά ρουσφέτια τῆς Κουμουνδούρου. Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει σήμερα τό περιεχόμενο τοῦ ἐγγράφου πού ἀπέστειλε πρός τό τέλος τῆς ἑβδομάδος ἡ Πολιτική Γραμματεία τοῦ κόμματος πρός ὅλους τούς βουλευτές, μέ τό ὁποῖο πρῶτον τούς ζητεῖται μείωσις ἀπό 700-1.000 εὐρώ πέραν τῆς ἤδη ἐπιβληθείσης, χάριν τῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τοῦ κόμματος, δεύτερον, νά διαθέσουν δύο τουλάχιστον ἀπό τούς συνεργάτες πού τούς διαθέτει ἡ Βουλή γιά τήν ἄσκηση τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἔργου τους. Προνόμιο πού κατά τόν κανονισμό ἀνήκει αὐστηρά σέ κάθε βουλευτή, καί ὄχι στά κόμματα γιά τά ὁποῖα ὑπάρχουν ἄλλες προβλέψεις.

Οἱ περικοπές καί οἱ ἀπαλλοτριώσεις πού ἐπιχειρεῖ ὁ κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ στούς βουλευτές του δέν εἶναι ἀμελητέες. Ἡ διάθεσις ποσοῦ 700-1.000 εὐρώ στό κόμμα μηνιαίως σημαίνει ὅτι οἱ 86 βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θά συνεισφέρουν στά ταμεῖα τῆς Κουμουνδούρου ἑκόντες ἄκοντες κοντά στό 1 ἑκατομμύριο εὐρώ τόν χρόνο, χωρίς νά γνωρίζουν τόν προορισμό τῶν χρημάτων τους. Ἐπί τῆς οὐσίας πρόκειται γιά δεύτερη τακτική χρηματοδότηση. Ἀμφίβολης νομιμότητος. Μέ ἐπιχείρημα ὅμως τά δύσκολα οἰκονομικά τοῦ κόμματος.

Τό ἴδιο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καί ἡ ἀπαίτησις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τούς Βουλευτές γιά διάθεση μετακλητῶν συνεργατῶν καί ἀποσπασμένων δημοσίων ὑπαλλήλων στό κόμμα. Ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δικαιοῦται 430 μετακλητούς καί ἀποσπασμένους ὑπαλλήλους (86×2 μετακλητούς καί 86×3 ἀποσπασμένους). Τό κόμμα ζητεῖ ἀπό τούς βουλευτές 172 ἐξ αὐτῶν. 86 μετακλητούς καί 86 ἀποσπασμένους. Ἐπικαλεῖται μάλιστα τόν Κώδικα Δεοντολογίας πού ὑπέγραψαν οἱ ὑποψήφιοι βουλευτές προεκλογικῶς δεσμευόμενοι γιά τήν διάθεση συνεργατῶν. Τό ἐρώτημα ὅμως εἶναι ἐάν ἕνα ἐσωτερικό κομματικό κείμενο ὑπερισχύει τοῦ κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς καί τῶν δικαιωμάτων τῶν βουλευτῶν.

Ἡ «Ἑστία» προφανῶς καί δέν ἐνδιαφέρεται γιά τά ἐσωκομματικά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καθώς καί γιά τόν τρόπο πού θά ὀργανώσει τήν ἀντιπολίτευσή του. Ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ κειμένου τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας πού περιῆλθε σέ γνώση μας, ὅμως, τίθενται ζητήματα νομιμότητος. Ἄς πράξουν ὅ,τι νομίζουν, ἀρκεῖ νά εἶναι νόμιμο.

«Πρός τά μέλη τῆς Κ.Ο. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγαπητοί, συντρόφισσες καί σύντροφοι, βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ ἀναγκαιότητα ἀξιοποίησης ἑνός ὁρισμένου ἀριθμοῦ συνεργατῶν γιά τίς ἀνάγκες τοῦ κόμματος, μέ τήν ἐπιβεβλημένη καί καθοριστική συνδρομή τῶν βουλευτριῶν καί τῶν βουλευτῶν του, εἶναι πασιφανής. Ἀδιαμφισβήτητα, ἐξάλλου, εἶναι τά πολλαπλασιαστικά ὀφέλη λόγω τῆς ὀργανωμένης ὑπαγωγῆς αὐτοῦ τοῦ κρίσιμου δυναμικοῦ στήν ὑπηρεσία τῆς συλλογικῆς πολιτικῆς δράσης. Δράση ἡ ὁποία ἐμπεριέχει σαφῶς καί τήν ὑποστήριξη τῆς κοινοβουλευτικῆς παρουσίας μας συνολικά. Ἐξίσου καθοριστικῆς σημασίας κρίνεται καί ἡ συμβολή τοῦ συνόλου τῆς Κ.Ο. στήν οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ κόμματος.

Ἡ ΠΓ ἐπαναβεβαίωσε ὁμόφωνα τήν σχετική ἀπόφαση γιά τή διάθεση στό κόμμα της μίας ἀπό τίς δύο θέσεις ἐπιστημονικῶν συνεργατῶν καί τῆς μίας ἀπό τίς τρεῖς θέσεις ἀποσπασμένων, πού δικαιοῦται κάθε μέλος τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας μας. Πρόκειται γιά δέσμευση ἡ ὁποία, ἄλλωστε, διατυπώνεται μέ σαφήνεια καί στόν Κώδικα Δεοντολογίας γιά τούς ὑποψήφιους βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, πρίν ἀπό τίς τελευταῖες ἐθνικές ἐκλογές: “Ἡ στελέχωση τοῦ Γραφείου τῆς Κ.Ο. καθώς καί τῶν συνεργατῶν τοῦ κάθε βουλευτῆ γίνεται σέ συνεννόηση μέ τό κόμμα στό ὁποῖο παραχωροῦνται συνεργάτες βουλευτῶν”, ἐνῶ “Ὅλοι/ες οἱ βουλευτές εἶναι ὑποχρεωμένοι/ες νά τηροῦν τίς συλλογικές ἀποφάσεις τῶν ὀργάνων τοῦ κόμματος”.

Τό προσωπικό πού θά ἐπιλεχθεῖ ἀπό τά ὄργανα τοῦ κόμματος –διαδικασία πού ἤδη βρίσκεται σέ ἐξέλιξη– θά πληροῖ προϋποθέσεις γνώσεων καί ἐμπειρίας γιά τήν κάλυψη συγκεκριμένων ἀναγκῶν τεκμηρίωσης, ἀνάλυσης καί ὑποστήριξης τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἔργου, ὅσο καί τῶν τμημάτων καί τῶν σχετικῶν τομέων τοῦ κόμματος.

Εἶστε ἤδη ἐνήμεροι γιά τήν ἐργασία τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς καί τήν κατηγοριοποίηση τῶν ἀναγκῶν. Ἀπομένει ἡ ἄμεση ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασίας, ξεπερνώντας συντροφικά καί δημιουργικά κάθε ἐνδεχόμενη δυσκολία, ὥστε μέ μεγαλύτερη ἀκόμη ἀποτελεσματικότητα νά συνεχίσουμε στό πεδίο τῆς διαμόρφωσης τεκμηριωμένων, λειτουργικῶν καί κοινωνικά ἐπιβεβλημένων προτάσεων ἀπέναντι στό νεοφιλελεύθερο, βαθιά ἀντιδραστικό, πλέγμα μέτρων πού ὑλοποιεῖ ἤ ἔχει προαναγγείλει ἡ κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ἐπίσης, ἡ ΠΓ προσδιόρισε τό ὕψος τῆς οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης πρός τό κόμμα –πέραν τῆς πάγιας παρακράτησης μέσω Βουλῆς– στά 700 εὐρώ μηνιαίως γιά τούς βουλευτές τῆς περιφέρειας καί στά 1.000 εὐρώ μηνιαίως γιά τούς βουλευτές τοῦ συνόλου τῆς Ἀττικῆς, τῆς Α΄ καί Β΄ Θεσσαλονίκης καί Ἐπικρατείας.

Ἄλλωστε, εἶναι γνωστά τά δεσμευτικά ὅρια πού θέτουν οἱ πόροι τοῦ κόμματος, φανεροί καί γνωστοί σέ ὅλους.

Ἡ Π.Γ. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ»

Κεντρικό θέμα