Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑποβάλλει τά σέβη του στά… Ἀνάκτορα!

ΥΠΠΟΑ: «Προτεραιότης» ἡ ἀποκατάστασις τῆς οἰκίας τοῦ Στέμματος στό Τατόι

ΑΝΗΣΥΧΗΣΑΝ στόν ΣΥΡΙΖΑ μήπως καί κατηγορηθοῦν γιά ἀσέβεια πρός τά Ἀνάκτορα τοῦ Τατοΐου! Ἡ συμπεριφορά τοῦ κυβερνῶντος κόμματος εἶναι τέτοια πού δημιουργεῖ τό εὔλογο ἐρώτημα ἐάν ἡ πρώτη φορά Ἀριστερά, στήν ἀγωνιώδη προσπάθειά της νά ἁρπαχτεῖ ἀπό ὁπουδήποτε –προσπαθώντας νά ἐξασφαλίσει λίγες ψήφους ἤ λίγες ἀκόμη ἡμέρες ἐξουσίας, θέλει νά προσεταιρισθεῖ καί βασιλόφρονες. Καί γιά τόν λόγο τοῦτο ἀποφασίζει νά ἐπιδείξει τόν προσήκοντα σεβασμό, ἄν ὄχι στά πρόσωπα τῶν Βασιλέων τουλάχιστον στήν κατοικία τους. Στά Ἀνάκτορα τοῦ Τατοΐου. Δέν εἶναι μόνον ἡ ἀπόφασις νά προχωρήσουν οἱ μελέτες καί οἱ διαδικασίες προκειμένου νά ἀποκατασταθεῖ ἡ παλαιά αἴγλη τῶν Ἀνακτόρων, ἀλλά κυρίως ἡ σχετική χθεσινή ἀνακοίνωσις, διά τῆς ὁποίας τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ «ἐγκαλεῖ» αὐτούς πού ἐπισημαίνουν ὅτι τό Τατόι μέ τά 45 κτίρια πού ἔχουν κηρυχθεῖ διατηρητέα μνημεῖα παραμένουν σέ ἐγκατάλειψη.

Ἔτσι τό Ὑπουργεῖο «ἀπαντᾶ», χωρίς βεβαίως νά τοῦ ἔχει τεθεῖ τώρα τελευταῖα κάποια ἐρώτησις: «Τό τελευταῖο διάστημα ἔχουν ἔρθει στό φῶς διάφορα δημοσιεύματα πού κάνουν λόγο γιά δῆθεν ἐγκατάλειψη τοῦ κτήματος Τατοΐου. Τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ ἐπισημαίνει ὅτι ὁ συγκεκριμένος κηρυγμένος ἱστορικός τόπος, ἰδιοκτησίας τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καί συναρμοδιότητας καί ἄλλων ὑπουργείων καί φορέων, ἀποτελεῖ πάντα προτεραιότητα γιά τό ΥΠΠΟΑ, τό ὁποῖο ἔχει ἐκεῖ ἀδιάλειπτη παρουσία καί ἐκτελεῖ ἔργο».

Πάντως τό γεγονός ὅτι «ἐκτελεῖ ἔργο» τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ δέν ἐχρειάζετο νά τονισθεῖ ἰδιαιτέρως. Τό συγκεκριμένο βεβαίως ἔργο τοῦ Τατοΐου παρουσιάζει σημαντικό κενό. Στήν ἴδια τήν ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου ἀναφέρεται ὅτι μετά τίς στερεωτικές ἐργασίες τοῦ 2004 τό Δημόσιο ἠσχολήθη ἐκ νέου μέ τό βασιλικό κτῆμα Τατοΐου, τό 2016. Καί πάλι δηλαδή προβάλλεται ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οἱ ἐνέργειες ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἀνακτόρου ἐδρομολογήθησαν ἐπί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ: «Τό 2016 ἀνασυστάθηκε Ἐπιτροπή μέ ἀντικείμενο τόσο τήν παρακολούθηση καί τόν συντονισμό τῶν ἐργασιῶν ἀποκατάστασης τῶν κτηρίων, τῆς σύνταξης μελετῶν, τῶν ἐργασιῶν καταγραφῆς καί συντήρησης τῶν κινητῶν μνημείων, ὅσο καί τήν ἐπεξεργασία σχεδίου ΚΥΑ πού θά καθορίζει τή λειτουργία καί τίς χρήσεις τοῦ κτήματος».

Καί οἱ ἐνέργειες «σεβασμοῦ» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται: «Εἰδικά τά τρία τελευταῖα χρόνια τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἔχει ἐξασφαλίσει τίς ἀπαιτούμενες πιστώσεις καί ἔχει ὑλοποιήσει τίς μελέτες πού συντάχθηκαν ἀπό στελέχη τῆς ὑπηρεσίας γιά κτίρια πού ἐντάσσονται στό συγκρότημα Τατοΐου (Οἰκία Ἀρχικηπουροῦ, Οἰκία Δασοφύλακα, κτήριο Γεννήτριας, Βουτυροκομεῖο).

»Ὅσον ἀφορᾶ τό Ἀνάκτορο τό ΥΠΠΟΑ ἔχει ἐξασφαλίσει χρηματοδότηση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης καί προωθεῖ τή σύνταξη τῆς ὁριστικῆς στατικῆς καί Η/Μ μελέτης προκειμένου μέ τήν ἤδη ἐγκεκριμένη ἀρχιτεκτονική μελέτη νά προχωρήσει ἡ ὑλοποίηση τοῦ ἔργου ἀποκατάστασης τοῦ Ἀνακτόρου».

Καί φυσικά ὅλες οἱ δαπάνες καλύπτονται ἀπό ἐθνικούς πόρους. Πῶς θά ἦταν δυνατόν νά ἀποδοθεῖ σεβασμός, ὅταν οἱ πιστώσεις ἐξασφαλίζονται ἀπό κάποιο πρόγραμμα τύπου ΕΣΠΑ. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ θέλει νά δείξει ὅτι τιμᾶ τά βασιλικά Ἀνάκτορα (ἄραγε καί τόν θεσμό ἐν γένει;) βάζοντας τούς Ἕλληνες φορολογουμένους νά πληρώσουν. Οἱ τελευταῖοι ἄλλωστε πληρώνουν πάντα τίς ἰδιοτροπίες τῶν ἀριστερῶν κυβερνώντων μας. Οἱ τελευταῖοι μᾶς διαβεβαιώνουν: «Τό Ὑπουργεῖο ἔχει ἐξασφαλίσει χρηματοδότηση ἀπό ἐθνικούς πόρους ποσοῦ τῆς τάξης τῶν 500.000€, τό ὁποῖο ἔχει ἀπορροφηθεῖ καί ἀπορροφᾶται ἀπό τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες. Συγκεκριμένα ἡ Ὑπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων καί Τεχνικῶν Ἔργων Ἀττικῆς, Ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας καί Κυκλάδων ἔχει ἐκτελέσει καί συνεχίζει νά ἐκτελεῖ ἐργασίες ἀποκατάστασης τῶν κτηρίων καί ἐν γένει βελτίωσης τῆς εἰκόνας τοῦ κτήματος. Ἐπίσης ἡ Διεύθυνση Συντήρησης Ἀρχαίων καί Νεωτέρων Μνημείων στό πλαίσιο καταγραφῆς καί προστασίας τῆς συλλογῆς ἀντικειμένων ἀπό τό πρώην βασιλικό ἀνάκτορο στό κτῆμα Τατοΐου συνεχίζει τή συντήρηση ζωγραφικῶν ἔργων τῆς συλλογῆς, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ καταγραφή τῶν χιλιάδων ἀντικειμένων καί κινητῶν μνημείων μέ τή συνεργασία τοῦ Μουσείου Νεότερου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».

Φυσικά καί τά Ἀνάκτορα τοῦ Τατοΐου ἀποτελοῦν μνημεῖο καί γιά πολλούς μάλιστα λόγους. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅμως ὀψίμως τό ἀνεκάλυψε. Νά ποῦμε «κάλλιο ἀργά παρά ποτέ» υἱοθετώντας τήν γνωστή λαϊκή παροιμία;

Γιά τήν ἱστορία, πάντως, παραθέτουμε καί τίς ἀναφορές τῆς ἀνακοινώσεως τοῦ Ὑπουργείου στό ἔργο τῆς ἀποκαταστάσεως: «Οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἀντιμετωπίζουν ἄμεσα ὅλες τίς βλάβες πού προκαλοῦνται ἀπό φυσικό ἤ ἀνθρώπινο παράγοντα καί προβαίνουν στίς ἀπαραίτητες συνεννοήσεις μέ τούς ἁρμόδιους τοπικούς φορεῖς γιά τήν κατάλληλη ἀνά ἐποχή διαμόρφωση τοῦ περιβάλλοντος χώρου πρός ἀποφυγή ἐπιπτώσεων ἀπό ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα. Στό πλαίσιο αὐτό πραγματοποιήθηκε πλήρης τεκμηρίωση καί ἀποκατάσταση τῆς στέγης τοῦ ξενοδοχείου “Τατόιον”, καθώς καί ἡ προμήθεια καί τοποθέτηση ξύλινης πόρτας γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ κελύφους κτηρίου ἀποθήκης στόν κεντρικό τομέα τοῦ Κτήματος, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει μεγάλη ἐπισκεψιμότητα. Βασικό ὅμως βῆμα γιά τήν οὐσιαστική καί ἀποτελεσματική προστασία καί ἀνάδειξη τοῦ κτήματος ἀποτελεῖ ἡ ὑπογραφή σχετικῆς ΚΥΑ μεταξύ τῶν Ὑπουργείων Περιβάλλοντος καί Πολιτισμοῦ καί ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ Φορέα Διαχείρισης, μέ τό ΥΠΠΟΑ νά ἔχει ἤδη ἀποστείλει τό σχέδιο τῆς ΚΥΑ μέ τίς ὁλοκληρωμένες ἀπόψεις τῶν Ὑπηρεσιῶν του, στό συναρμόδιο Ὑπουργεῖο».

Κεντρικό θέμα