Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐξοφλεῖ γραμμάτια καί στήν Ἄγκυρα

Τουρκικά μέ τό ζόρι σέ νηπιαγωγεῖα τῆς Θράκης – Δελεαστικό bonus 2.500 € σέ δασκάλους

ΣΤΟΥΣ λίγους μῆνες πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τίς ἐπικείμενες ἐκλογές ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀγωνιᾶ «νά ἐξοφλήσει τά γραμμάτια» πού ὅπως φαίνεται ἄφησε ἀνοικτά μέ τήν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν. Παρ’ ὅτι παραμένει ἄγνωστο ποιό εἶναι τό ἀντίτιμο πού θά εἰσπράξει γιά τήν ἐφεκτικότητα τήν ὁποία ἐπιδεικνύει, προωθεῖ μέ ταχεῖς ρυθμούς «πιλοτικά» προγράμματα, διά τῶν ὁποίων θά ἐπιβάλει τήν διδασκαλία τῆς τουρκικῆς γλώσσης σέ ὅλα τά δημόσια σχολεῖα τῆς Θράκης, παραδίδοντας στήν οὐσία στήν Τουρκία τήν ἑλληνική μουσουλμανική μειονότητα. Τό ἀκόμη χειρότερο εἶναι ὅτι μουσουλμάνοι ἐκπαιδευτικοί θά ἐγκατασταθοῦν καί θά ἐποπτεύουν δίκην «γκαουλάιτερ» τήν διδασκαλία στά σχολεῖα. Προφανῶς, θά «πρέπει» νά ἀναφέρουν τήν «συμμόρφωση» τῶν Ἑλλήνων συναδέλφων τους, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦνται μέ Ἔνορκη Διοικητική Ἐξέταση, μέ τήν προειδοποίηση ὅτι ἡ ἀπόφασις θά εἶναι καταδικαστική!

Ὁ Περιφερειακός Διευθυντής Ἐκπαιδεύσεως ἔχει προδικάσει καθώς φαίνεται τήν ἔκβαση τῆς ΕΔΕ, πρίν ἀκόμη αὐτή ἀνατεθεῖ σέ κάποιον. Ἴσως νά εἶναι προδιαγεγραμμένο ποιός θά ἀναλάβει τήν Ἐξέταση καί ὡς ἐκ τούτου καί ἡ ἀπόφασις τήν ὁποία θά λάβει… Ἀσφαλῶς καί δέν μᾶς προξενεῖ ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι οἱ τελευταῖοι αὐτοί ἐπιθανάτιοι «σπασμοί» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐμπίπτουν στήν ἁρμοδιότητα τοῦ Κώστα Γαβρόγλου, τοῦ ὑπουργοῦ ὁ ὁποῖος βαρύνεται ἤδη μέ μία σειρά ἀποφάσεων πού κατέστρεψαν τήν ἑλληνική Παιδεία καί κατεδίκασαν χιλιάδες μαθητῶν στήν ἀμάθεια, στήν ἱστορική ἄγνοια, ἀκόμη καί στήν πλημμελῆ ἐκμάθηση τῶν βασικῶν ἀρχῶν τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν.
Ὅσο μεθοδικῶς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τοῦ Κώστα Γαβρόγλου καλλιέργησε τήν ἀ-παιδεία γιά τούς Ἕλληνες μαθητές, ἄλλο τόσο φανατικά στηρίζει τήν παράδοση τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν παιδιῶν τῆς ἑλληνικῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος τῆς Θράκης στά νύχια τῆς Τουρκίας καί τῶν ἐνεργουμένων της, πού δροῦν ἀσύδοτα στήν ἀκριτική αὐτή περιφέρεια. Οἱ σχετικές καταγγελίες τοῦ Διδασκαλικοῦ Συλλόγου Ξάνθης ἀναδεικνύουν μέ σαφήνεια τόσο τίς προθέσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅσο καί τήν παρανομία πού ἐμπεριέχεται στίς πρακτικές του. Ἴσως καί ἐν προκειμένω ὁ Κώστας Γαβρόγλου καί οἱ σύν αὐτῶ θεωροῦν τίς κείμενες διατάξεις «θεσμικά ἐμπόδια».

Ἡ κατάστασις ὅπως τήν περιγράφουν ἐκπαιδευτικοί τῆς Θράκης ἀρχίζει μέ τήν ἀναγγελία «πιλοτικοῦ» προγράμματος. Ἀναφέρουν σχετικῶς νηπιαγωγοί πού εὑρέθησαν στό «μάτι τοῦ κυκλῶνος»: «Στίς ἀρχές Σεπτέμβρη πληροφορηθήκαμε πώς τό Νηπιαγωγεῖο μας μαζί μέ ἄλλα 6 Νηπιαγωγεῖα τοῦ Νομοῦ Ξάνθης ἐπιλέχτηκε γιά ἕνα πιλοτικό πρόγραμμα τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ). Ἀρχικά μᾶς μεταφέρθηκε πώς τό πρόγραμμα εἶναι ὑποχρεωτικό καί πρέπει νά τό ἐφαρμόσουμε καί πώς ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐνέργεια ἀπό μέρους μας θά εἶναι παράβαση καθήκοντος.

»Στήν πρώτη ὅμως συνάντηση μέ τούς ἐμπνευστές τοῦ προγράμματος πληροφορηθήκαμε ἀπό ἐκπρόσωπο τοῦ ΙΕΠ πώς τό πρόγραμμα εἶναι προαιρετικό καί πώς ὅποια ἀπό μᾶς δέν θέλει νά τό ἐφαρμόσει μπορεῖ ἐγγράφως νά τό δηλώσει, ἀλλά ὅμως μουσουλμάνα ἐκπαιδευτικός θά παραμείνει στήν τάξη μας ἀφοῦ θά τῆς ἀναθέσουν ἄλλο ἀντικείμενο μελέτης, τό ὁποῖο ἐμεῖς δέν θά γνωρίζουμε καί θά καταγράφει τίς δραστηριότητές μας καθημερινά, χωρίς τήν συναίνεσή μας καί χωρίς ἐμεῖς νά ἔχουμε τό δικαίωμα νά δοῦμε αὐτές τίς καταγραφές. Ὅσες δέ ἐπιθυμοῦσαν νά ἐφαρμόσουν τό πρόγραμμα, θά εἶχαν καί κάποιο ἐπιμίσθιο τῆς τάξεως τῶν 2.500 εὐρώ».

Οἱ Νηπιαγωγοί ἀπευθύνθηκαν ἐγγράφως σέ ὅλους τούς ἁρμοδίους φορεῖς, προκειμένου νά διαπιστώσουν τήν νομιμότητα τῆς παρουσίας τῆς μουσουλμάνας ἐκπαιδευτικοῦ στήν τάξη τους, ἀφοῦ δέν θά εἶχε ἄδεια εἰσόδου στό σχολεῖο, ἐνῶ οἱ ἐκπαιδευτικοί τῆς σχολικῆς μονάδος εἶχαν δηλώσει ἐγγράφως πώς δέν συναινοῦν στό πρόγραμμα καί τήν καταγραφή τῶν δραστηριοτήτων τους ἀπό μή θεσμικά ὄργανα.

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντοῦ Ἐκπαιδεύσεως ἦταν οἱ προαναφερθεῖσες ἀπειλές διεξαγωγῆς ΕΔΕ μέ τίς καταδικαστικές ἀποφάσεις εἰλημμένες ἐκ τῶν προτέρων. Παραλλήλως διετυπώθη ἡ ἀπαίτησις ὅπως τό ἔγγραφο τοῦ Διδασκαλικοῦ Συλλόγου Ξάνθης (τό ὁποῖο παρατίθεται) ἀνακληθεῖ.

Μοναδικός δρόμος κατόπιν τούτου ἦταν ἡ προσφυγή στήν Δικαιοσύνη. Ἡ ἔκθεσις τῆς ὅλης καταστάσεως στόν ἁρμόδιο εἰσαγγελέα προεκάλεσε τήν εὔλογη ἀντίδρασή του, γιά τόν λόγο ὅτι ἕνα δημόσιο ἑλληνικό σχολεῖο δέν μπορεῖ νά μεταβάλλεται σέ «big brother» διά τῆς παρουσίας μουσουλμάνων «γκαουλάιτερ» οὔτε βεβαίως νά καταπατῶνται ἀνθρώπινα καί ἐργασιακά δικαιώματα τῶν ἐκπαιδευτικῶν κατά τρόπον μάλιστα προσβλητικό γιά τήν προσωπικότητά τους.

Τό παράνομο τῆς ὅλης διαδικασίας ἐπισημαίνεται ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς Ξάνθης καί τῆς Ροδόπης σέ σχετικό ἔγγραφο πρός τόν ὑπουργό Παιδείας. Ἀναφέρεται μεταξύ ἄλλων:

«Τό Ι.Ε.Π. δέν δύναται νά τοποθετεῖ πρόσωπα στίς σχολικές μονάδες γιατί ἀποτελεῖ ἀποκλειστικά γνωμοδοτικό ἐπιστημονικό ὄργανο καί καμμία ὑπηρεσιακή σχέση ἔχει μέ τούς δημοσίους ὑπαλλήλους, μιᾶς καί ἀποτελεῖ Ν.Π.Ι.Δ.

»Τό ἐκπαιδευτικό ἔργο τῶν νηπιαγωγῶν δέν μπορεῖ νά καταγράφεται καί νά ἀξιολογεῖται ἀπό πρόσωπα ἐκτός θεσμικῶν ὀργάνων, χωρίς τή συναίνεση καί τή σύμφωνη γνώμη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ τῆς τάξης (Ὁδηγός Καταγραφῆς Ὑλοποίησης πιλοτικῆς παρέμβασης ἀπό τόν συνεργάτη/γλωσσικό διαμεσολαβητή). Σέ ἀντίθετη περίπτωση ὑπάρχει παραβίαση τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων τῶν νηπιαγωγῶν καί προσβολή τῆς προσωπικότητάς τους.

»Ἕνα πιλοτικό πρόγραμμα ἔρευνας δράσης προκειμένου νά ὑλοποιηθεῖ στή σχολική τάξη προϋποθέτει τήν ἔγγραφη συναίνεση τῶν γονέων, ὅταν μάλιστα πρόκειται γιά ἀνήλικους μαθητές (προσωπικά δεδομένα μαθητῶν).

»Γιά τήν ἐφαρμογή καί τήν ὑλοποίηση ἑνός πιλοτικοῦ προγράμματος στίς σχολικές μονάδες θά πρέπει νά τηροῦνται ὅλες οἱ σχετικές διαδικασίες πού πηγάζουν ἀπό τήν ὑφιστάμενη νομοθεσία, καθώς θά πρέπει νά τηροῦνται καί ὅλα τά ζητήματα δεοντολογίας, ὅπως αὐτά καταγράφονται ἀπό τό Ι.Ε.Π.».

Φυσικά, ζητήματα δεοντολογίας πολύ μικρή σημασία ἔχουν γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ. Καθίσταται προφανές ὅτι τό μόνο πού τόν ἀπασχολεῖ εἶναι οἱ ἐκκρεμότητες τίς ὁποῖες θέλει νά κλείσει μέ τήν Τουρκία.

Κεντρικό θέμα