Ὁ στρατηγός Στεφανῆς ἐπικρατέστερος γιά τό Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας

Στό τραπέζι καί τό ὄνομα τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως Γιώργου Φλωρίδη

ΣΟΒΑΡΟ πρόβλημα ἔχει ἀνακύψει γιά τήν Κυβέρνηση μετά τήν ἄρνηση τοῦ Εὐάγγελου Ἀποστολάκη νά ἀναλάβει τό νεοσύστατο Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἕνα ἀπό τά πρόσωπα τά ὁποῖα τό Μέγαρο Μαξίμου θεωρεῖ ἱκανό νά ἀναλάβει τήν νευραλγική αὐτή θέση εἶναι ὁ μέχρι πρό τινος ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς. Πρόκειται γιά ἕναν «στρατιώτη», ἱκανό νά φέρει εἰς πέρας κάθε ἀποστολή πού τοῦ ἀνατίθεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ διαχείρισις τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως στόν Ἕβρο ἀπό τόν πρώην ἀρχηγό ΓΕΣ, ἡ ὁποία ἐστέφθη μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καί θωράκισε τήν χώρα ἀπό μία ἄνευ ἀσύμμετρη ἀπειλή.

Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἀνάρτησις πού ἔκανε στά κοινωνικά δίκτυα μετά τήν ἀνακοίνωση τοῦ ἀνασχηματισμοῦ καί τό θέμα μέ τόν κ. Ἀποστολάκη. «Τό ταξίδι, οἱ στόχοι καί τά ὄνειρα δέν τελειώνουν ποτέ! Μόνο ἀγάπη καί ὑπερηφάνεια γιά τήν Πατρίδα, πού μέ τιμή πάντα ὑπηρετῶ» ἔγραψε ὁ στρατηγός ἐν ἀποστρατείᾳ καθιστώντας σαφές ὅτι δέν πρόκειται νά ἀρνηθεῖ νά ὑπηρετήσει ἐκ νέου τήν χώρα, μέσω ἑνός ὑπουργείου, τοῦ ὁποίου οἱ ἁρμοδιότητες λόγω τῶν ἐκτάκτων συνθηκῶν ἀπαιτοῦν ἕναν ἄνθρωπο μέ ἐμπειρία καί ἀποτελεσματικότητα. Ἕνα ἱκανό στέλεχος πού γνωρίζει ὅσο ἐλάχιστοι νά ἐμπνέει τό προσωπικό καί νά τό ὁδηγεῖ σέ ἐπιτυχίες κατά τήν διαχείριση κρίσεων. Οἱ οἰκολογικές καταστροφές πού συντελοῦνται στήν χώρα μας τά τελευταῖα χρόνια καταδεικνύουν τήν ἀνάγκη νά συσταθεῖ ἕνα αὐτόνομο ὑπουργεῖο, τοῦ ὁποίου θά ἡγεῖται ἕνας ὑπουργός μέ πυγμή καί ἕτοιμος νά ἀναλάβει γρήγορες ἀποφάσεις.

Στήν χθεσινή τελετή παραδόσεως-παραλαβῆς στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὁ κ. Στεφανῆς δήλωσε χαρακτηριστικά ὅτι μέ πάθος, σκληρή δουλειά καί ὅραμα γιά τήν πατρίδα ἡ ἀποστολή ἐξετελέσθη μέ σεβασμό στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Ἡ κρίσις στόν Ἕβρο, ὅπως εἶπε, ἦταν ἡ μεγαλύτερη νίκη πού κατήγαγε στά δύο χρόνια πού ἦταν στό Ὑπουργεῖο. Ἡ περίπτωσις τοῦ κ. Στεφανῆ δέν εἶναι ἡ μοναδική. Συμφώνως πρός πληροφορίες, τό Μέγαρο Μαξίμου ἑστιάζει καί στήν περίπτωση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως ἐπί Κυβερνήσεως Σημίτη κ. Γιώργου Φλωρίδη, ὁ ὁποῖος γνωρίζει ἄριστα τόν μηχανισμό αὐτοῦ τοῦ χαρτοφυλακίου. Ὁ κ. Μητσοτάκης δέχεται εἰσηγήσεις, ὁ νέος ὑπουργός νά εἶναι πολιτικό πρόσωπο καί προερχόμενο ἀπό τήν Κεντροαριστερά. Ἀναφερόμενος στό πρόσωπο πού θά ἀναλάβει τό νέο Ὑπουργεῖο, ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου εἶπε ὅτι θά εἶναι κάποιος πού «ἐπιχειρησιακά θά μπορεῖ νά σηκώσει τό μεγάλο βάρος αὐτοῦ τοῦ ὑπουργείου.»

Κεντρικό θέμα