Ὁ Ράμα «στερεῖ» τό δικαίωμα ψήφου ἀπό τούς Βορειοηπειρῶτες

Στίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἀπριλίου – Μέ πρόσχημα τήν πανδημία τούς ἐπιβάλλει 14ήμερη καραντίνα!

ΣΕ μίαν ἀκόμη ἐπίδειξη αὐταρχισμοῦ ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἔντι Ράμα ἀποφασίζει μέτρα, τά ὁποῖα δέν θά ἐπιτρέψουν στούς Βορειοηπειρῶτες πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα νά ἀσκήσουν τό ἐκλογικό δικαίωμά τους στίς βουλευτικές ἐκλογές τῆς 25ης Ἀπριλίου. Αὐτήν τήν φορά ὁ Ράμα ἐργαλειοποιεῖ τήν κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ καί κλείνει τά σύνορα μέ τήν Ἑλλάδα, δῆθεν στό πλαίσιο τῶν μέτρων γιά τήν ἀποτροπή τῆς μεταδόσεως τῆς ἀσθενείας. Ἡ καραντίνα, πού ἀνεκοίνωσε χθές ἡ ἀλβανική κυβέρνησις, θά ἔχει διάρκεια 14 ἡμερῶν, θά λήξει δηλαδή μετά τήν ἡμερομηνία τῶν ἐκλογῶν καί θά ἀποθαρρύνει ὅλους τούς Ἀλβανούς πολῖτες πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα καί προτίθενται νά ταξιδέψουν στίς ἰδιαίτερες πατρίδες τους, προκειμένου νά ἀσκήσουν τό ἐκλογικό δικαίωμά τους. Στήν σχετική ἀνακοίνωση προέβη ἡ ὑφυπουργός Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Προστασίας Μίρα Ρακακόλι: «Τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἔχει ἀρχίσει νά γίνεται αἰσθητό, ἀλλά στήν περιοχή ἡ κατάστασις εἶναι διαφορετική, στήν Β. Μακεδονία καί τήν Ἑλλάδα ὁ ἀριθμός τῶν περιπτώσεων καί τῶν ζωῶν πού χάθηκαν ἔχει αὐξηθεῖ. Δεδομένης αὐτῆς τῆς καταστάσεως πιστεύουμε ὅτι ἀπό αὔριο θά εἴμεθα σέ καραντίνα γιά δύο ἑβδομάδες, γιά ὅσους ἔρχονται ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τά Σκόπια» κατέληξε ἡ ἴδια.

Τόσο οἱ ὀργανώσεις τῶν ὁμογενῶν ὅσο καί τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως θεωροῦν τήν ἀπόφαση προσχηματική. Δέν ἀποτελεῖ ἄλλως τε μυστικό πώς ὁ Ράμα θεωρεῖ τούς Ἀλβανούς πολῖτες πού ζοῦν καί ἐργάζονται στήν χώρα μας καί, κυρίως τούς Βορειοηπειρῶτες, παράγοντα πού μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα καί μάλιστα εἰς βάρος του. «Τό γεγονός πώς ἡ ἀλβανική κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει χαλαρά, συγκριτικά μέ ἄλλες χῶρες, τό φαινόμενο τῆς πανδημίας δέν συνάδει μέ αὐτή τήν ἀπόφαση. Ἐπίσης τά ἐπιδημιολογικά φορτία καί στίς δύο χῶρες δείχνουν μείωση καί αὐτό ὀφείλεται στό γεγονός πώς ἔχουν προχωρήσει οἱ ἐμβολιασμοί» ἐσχολίασε ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Χειμαρριωτῶν κ. Θοδωρῆς Γκούμας, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἐτόνισε: «Ἡ κίνηση αὐτή τοῦ Ράμα δείχνει πώς βρίσκεται σέ κατάσταση πανικοῦ καί παίζει τά τελευταῖα του χαρτιά μέ σκοπό νά διατηρήσει τήν θέση του. Ἡ παρεμπόδιση τῶν Ἀλβανῶν πολιτῶν πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα νά ἀσκήσουν τό ἐκλογικό τους δικαίωμα τήν 25η Ἀπριλίου εἶναι μιά πράξη ἀντιδημοκρατική, σάν αὐτές στίς ὁποῖες ὁ Ράμα μᾶς ἔχει συνηθίσει».

Νά σημειωθεῖ ὅτι στίς ἐκλογές ἀνεφέρθη καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, ὁ ὁποῖος ναί μέν ἐπεσήμανε πώς ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἀσχολεῖται μέ πολιτικά ζητήματα, ἐτόνισε ὅμως πώς ὑπάρχει καί μία δεύτερη ἀρχή, ἡ ὁποία θέλει τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τῆς Ἀλβανίας ὑπεύθυνους πολίτας, ἔχοντας τήν ὑποχρέωση νά ψηφίζουν. Προσέθεσε ἐπίσης πώς τό κριτήριο τῆς ἐπιλογῆς εἶναι ἡ ἁγνότης τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι ἡ ἐπιλογή ἐκείνων πού θέτουν σέ πρῶτο πλάνο τό «Ἐγώ» τους καί σέ δεύτερο τό «Ἐμεῖς». Ἀκόμη ἀνεφέρθη στήν ἐπιλογή ἀτόμων πού τούς παρέχεται ἡ δυνατότης νά ἐκλεγοῦν καί νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν πρόοδο τοῦ τόπου.

Κεντρικό θέμα