Ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας μηνύει τόν Ὅμιλο «Ἑστία»

Ὁ Σουλτάνος προσέφυγε κατά τῶν διευθυντῶν τῆς «Ἑστίας» καί τῆς «Δημοκρατίας» Μανώλη Κοττάκη, Δημήτρη Ριζούλη καί τῶν διευθυντῶν συντάξεως τῆς «Δημοκρατίας» Ἀνδρέα Καψαμπέλη, Γιώργου Πατρουδάκη

ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ τῆς αὐταρχικῆς διακυβερνήσεώς του θέλει νά ἐπιβάλλει καί στήν χώρα μας ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν. Στήν Τουρκία ὅταν ἕνα μέσον ἐνημερώσεως τόν ἐνοχλεῖ εἴτε τό κλείνει εἴτε στέλνει τούς ὑποτακτικούς του νά τό θέσουν ὑπό ἔλεγχο, φροντίζοντας νά στείλει τό προσωπικό του στά καταγώγια τῶν τουρκικῶν φυλακῶν, χωρίς καμμία ἐλπίδα δικαίας ἀντιμετωπίσεως, ἤ ἔστω μέ τήν προσχηματική τήρηση κάποιων διαδικασιῶν. Ἐκτός τῆς χώρας του ἐπιλέγει τήν ὁδό τῶν μηνύσεων καί τῶν καταγγελιῶν, ὥστε νά ἐκτονώσει τήν ὀργή πού προκαλεῖ ἡ «περιφρόνησις πρός τό πρόσωπό του» (ἔτσι τό ἀντιλαμβάνεται) ἐπικριτικῶν ἀπέναντί του δημοσιευμάτων.

Εἰς τό στόχαστρό του τώρα ὁ Ὅμιλος «Ἑστία Ἐπενδυτική» καί συγκεκριμένα ἡ ἐφημερίς «Δημοκρατία», ἡ ὁποία μέ τό πρωτοσέλιδό της ἐξέφρασε τό ξεχείλισμα τῆς ἀγανακτήσεως τῶν Ἑλλήνων γιά τήν Τουρκία, γιά τίς συνεχεῖς προκλήσεις της, γιά τίς παράνομες διεκδικήσεις της καί γιά τόν Ἐρντογάν τόν ἴδιο καί τήν ἀπαξιωτική καί προσβλητική συμπεριφορά του. Θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι δέν εἶναι «πολιτισμένος» τρόπος νά ἀπευθύνεται μιά ἐφημερίς στόν ἡγέτη μιᾶς χώρας πού τύποις τοὐλάχιστον εἶναι σύμμαχος. Ὅμως ὁ πολιτισμός καλύτερα νά μείνει μεταξύ πολιτισμένων. Ὅταν ἀπευθύνεται κανείς σέ ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν ἐπιδείξει ἴχνος σεβασμοῦ καί ἐπιδίδονται σέ συνεχεῖς ἀκρότητες, ἐκβιασμούς καί ἀπειλές, πρέπει νά τό κάνει μέ τόν τρόπο πού αὐτοί καταλαβαίνουν. Στήν δική τους γλῶσσα, πού δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν δυτικό τρόπο σκέψεως καί τούς κανόνες εὐγενείας.

Τό καθεστώς Ἐρντογάν ἔχει κλείσει δεκάδες μέσα ἐνημερώσεως καί ἔχει φυλακίσει δημοσιογράφους πού μπορεῖ νά φθάνουν τίς ἑκατοντάδες. Δέν τοῦ ἀξίζει πολιτισμένη ἀντιμετώπισις. Ὅσο γιά τήν ἀντίληψή του περί ἐλευθεροτυπίας, τήν ἔδειξε καλῶν τόν Ἕλληνα πρέσβυ γιά ἐξηγήσεις στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στήν Ἄγκυρα. Λές καί τό ἑλληνικό Κράτος λειτουργεῖ στό δικό του πρότυπο καί ἐλέγχει τόν Τύπο καί τά δημοσιεύματα. Ἐπιδεικνύει στό σημεῖο αὐτό τήν ἴδια ἀντίληψη τήν ὁποία ἐπέδειξε ὅσον ἀφορᾶ τήν διάκριση τῶν ἐξουσιῶν, ὅταν ἀπαιτοῦσε ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση νά παρέμβει στήν Δικαιοσύνη ὥστε νά τοῦ παραδώσει τούς ὀκτώ Τούρκους στρατιωτικούς πού ζητοῦσαν ἄσυλο καί νά τούς ὁδηγήσει σέ βέβαιο θάνατο. Αὐτή εἶναι ἡ ἀντίληψις τοῦ Ἐρντογάν γιά τόν πολιτικό καί νομικό πολιτισμό τῆς Εὐρώπης. Ἀγοραία γλῶσσα εἰσήγαγε στήν διπλωματία ὁ Ἐρντογάν χρησιμοποιῶν γιά τήν χώρα μας ἀπαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ὅπως «ψευτονταηλίκια» καί ἀπειλώντας ὅτι θά μᾶς «θάψει στό χῶμα» καί θά μᾶς «ρίξει στήν θάλασσα». Καί ἐνῶ αὐτά εἶναι εὐθεῖες ἀναφορές στίς τουρκικές θηριωδίες τοῦ 1922, τήν ἴδια στιγμή ὑπεστήριζε ὅτι «στόν πολιτισμό μας, κατάκτηση δέν σημαίνει λεηλασία οὔτε καταπίεση»!!!

Ἀπό κοντά καί ὁ Χουλουσί Ἀκάρ, ὁ ὁποῖος πολλάκις λειτούργησε ὡς ὑποζύγιο τοῦ Ἐρντογάν κρατώντας του μικρόφωνο ἤ τό κινητό τηλέφωνό του. Καί αὐτός ἠνωχλήθη γιά τήν… προσβλητική γλῶσσα εἰς βάρος τοῦ ἀφεντικοῦ του. Εἶπε ὁ Ἀκάρ ὅτι πρόκειται «γιά ἕνα μελανό σημεῖο στήν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ Τύπου» ὑποστηρίζων ὅτι «κανείς μέ κοινή λογική, συμπεριλαμβανομένου τοῦ λογικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, δέν μπορεῖ νά δεχτεῖ κάτι τέτοιο». Θά τοῦ ἀπαντήσουμε λοιπόν ὅτι μελανό σημεῖο γιά τήν στολή πού κάποτε φοροῦσε εἶναι οἱ δικές του δηλώσεις καί ἡ δική του συμπεριφορά. Εἶναι ὁ ἴδιος πού πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες συνιστοῦσε στούς Ἕλληνες «νά σωπάσουν γιά νά μήν γίνουν μεζές»! Αὐτός ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἕνας πολιτικάντης τῆς σειρᾶς. Ὑπῆρξε στρατιωτικός, στρατηγός, ἔπρεπε οἱ ἔννοιες τῆς τιμῆς καί τῆς ἀξιοπρεπείας νά τοῦ εἶναι οἰκεῖες. Ἀποδεικνύεται ὅμως ὅτι δέν εἶναι καί αὐτός καλύτερος ἀπό τόν Πρόεδρό του.

Γιά τήν ἱστορία θά παραθέσουμε τήν ἀνακοίνωση τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τό δημοσίευμα τῆς «Δημοκρατίας»: «Ἡ ἐλευθερία ἔκφρασης καί ἡ ἐλευθερία τοῦ Τύπου εἶναι ἀπολύτως κατοχυρωμένες στήν Ἑλλάδα.

»Τό γεγονός αὐτό δέν ἀναιρεῖ τήν ὑποχρέωση ἀποχῆς ἀπό ὕβρεις ἔναντι τῆς προσωπικότητος οἱουδήποτε ἀτόμου, κατά μείζονα λόγο ξένων ἡγετῶν.

»Ἡ χρήση ὑβριστικῶν ἐκφράσεων ἀπάδει πρός τόν πολιτικό πολιτισμό τῆς χώρας μας καί δέν μπορεῖ παρά νά καταδικάζεται.».

Περιμένουμε νά δοῦμε τήν ἀντίδρασή του στήν προσβολή τῆς ἐλευθεροτυπίας πού ἔχει διαπράξει…

Κεντρικό θέμα