Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀναγγέλλει ἀνακήρυξη ΑΟΖ

Προπομπός ὁ EastMed πού ὑπογράφει σήμερα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ὑπογραφή τῆς διακυβερνητικῆς συμφωνίας γιά τόν EastMed στήν Ἀθήνα στέλνει τό πιό ἠχηρό μήνυμα στήν Τουρκία καί ὑποδηλοῖ τήν ἀποφασιστικότητα Ἑλλάδος, Κύπρου, Ἰσραήλ καί Ἰταλίας, καί ὅτι δέν φοβοῦνται τίς ἀπειλές τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν. Στό πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος δέν περιορίσθηκε μόνο στά θέματα ὑπερασπίσεως τῆς ἐθνικῆς ἀκεραιότητος, ἀλλά ἀνεφέρθη καί στό φλέγον ζήτημα τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης.

Οὐσιαστικῶς μέ τήν δήλωση πού ἔκαμε προανήγγειλε τήν ἀνακήρυξη ΑΟΖ, σημειώνοντας ὅτι οἱ ἀπειλές τῆς Τουρκίας στρέφονται καί κατά τῆς Εὐρώπης, τοῦ ἐδάφους της, τῶν συνόρων της καί τῆς ΑΟΖ της. Ἐπίσης δέν εἶναι τυχαῖος βεβαίως ὁ χρόνος πού ἐπέλεξε νά τοποθετηθεῖ ἐπ’ αὐτοῦ, καθώς ὁ ἀγωγός EastMed προϋποθέτει ἐκτός τῶν ἄλλων νά ὁριοθετηθοῦν οἱ θαλάσσιες ζῶνες. Ἀφοῦ σημειώνει ὅτι ἡ χώρα μας εὐνοεῖ τήν εὐρωπαϊκή προοπτική τῆς Τουρκίας, ἡ ἴδια ὡστόσο ὑπονομεύει αὐτήν τήν πτυχή, καί δίδει ὡς χαρακτηριστικά παραδείγματα αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς τά ἑξῆς: Πρῶτον, τήν συνεχιζομένη αὐθαίρετη ἐπέμβαση τῆς Τουρκίας στήν Συρία, δεύτερον τήν στάση της στό μεταναστευτικό καί τό κυριώτερο τήν συμπεριφορά της ἔναντι τοῦ σεβασμοῦ τοῦ διεθνοῦς καί εὐρωπαϊκοῦ Δικαίου Δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τά σύνορά μας, τήν ἐπικράτειά μας καί φυσικά τήν Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη μας. «Ἡ στάση της ὡς πρός τόν σεβασμό τῶν κατά τό Διεθνές καί τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο Δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδας, ἰδίως σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά Σύνορά μας, τήν Ἐπικράτειά μας καί τήν ΑΟΖ μας, πού εἶναι, αὐτοθρόως, καί Σύνορα, Ἐπικράτεια καί ΑΟΖ τῆς ΕΕ. Ἄκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα τῆς ἐν προκειμένω τουρκικῆς αὐθαιρεσίας εἶναι τό λεγόμενο “Μνημόνιο Κατανόησης” μεταξύ Τουρκίας καί Λιβύης, τό ὁποῖο, κατά διεθνῆ μάλιστα ὁμολογία, εἶναι διάτρητο καί θεσμικῶς ἀνυπόστατο. Ἐν πάση περιπτώσει, ἡ Ἑλλάδα διαμηνύει, ἀδιαλείπτως, πρός τήν Τουρκία ὅτι ἡ αὐθαιρεσία της δέν θά περάσει καί ὅτι, μέ συμπαραστάτες τήν ΕΕ καί τήν Διεθνῆ Κοινότητα, θά ὑπερασπισθοῦμε, στό ἀκέραιο, τά Κυριαρχικά μας Δικαιώματα ὡς πρός τά Σύνορα, τήν Ὑφαλοκρηπῖδα καί τήν ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδας καί της ΕΕ. Οἱ διεθνεῖς συμμαχίες πού ἔχει συμπήξει ἡ Χώρα μας στήν περιοχή μας, καί οἱ ὁποῖες ἤδη ἀποδίδουν καρπούς, βεβαιώνουν τοῦ λόγου τό ἀσφαλές» ἀνέφερε ὁ Πρόεδρος. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ κ. Παυλόπουλος καί κατά τήν χθεσινή ὁμιλία του στούς ἄνδρες τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς ὁμίλησε ἐκ νέου γιά τήν χάραξη ΑΟΖ πού θά εἶναι καί εὐρωπαϊκή, ἐνισχύοντας περαιτέρω τό μήνυμα πού θέλει νά στείλει στήν Τουρκία.

Στίς προκλητικές δηλώσεις τοῦ Ἐρντογάν ἀλλά καί τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης Χουλουσί Ἀκάρ πού δήλωσε χθές ὅτι πρέπει δικαίως νά διαμοιρασθεῖ ὁ φυσικός πλοῦτος σέ Αἰγαῖο καί Ἀνατολική Μεσόγειο, ἀπήντησε καί ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Οἱ γεωπολιτικές προκλήσεις δέν μᾶς φοβίζουν. Ἔχουμε τό δίκιο μέ τό μέρος μας. Ἔχουμε ἰσχυρούς συμμάχους. Ἔχουμε τήν ἀποτρεπτική ἱκανότητα νά ἀποκρούσουμε ὁποιαδήποτε ἀμφισβήτηση τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων. Ἔχουμε πάνω ἀπό ὅλα ἕνα λαό ἑνωμένο ἀλλά καί ὥριμο. Σέ μία ἐποχή πού πολλές κοινωνίες βιώνουν μεγάλους ἐσωτερικούς διχασμούς, αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη μας δύναμη» ὑπεγράμμισε στό πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ὁ Πρωθυπουργός.

Ὁ Ἐρντογάν ἀναμένεται σήμερα, μέ ἀφορμή τήν ὑπογραφή συμφωνίας γιά τόν EastMed, νά ἐξαπολύσει μύδρους κατά τῶν Ἑλλήνων, τῶν Κυπρίων καί τῶν συμμάχων τους, καθώς ἡ τουρκική Ἐθνοσυνέλευσις θά ἀνάψει τό «πράσινο φῶς» γιά ἀποστολή στρατευμάτων στήν Λιβύη. Ἡ Τουρκία νοιώθει ὅτι εἶναι ἀπομονωμένη, μετά τό ράπισμα τοῦ Ἀραβικοῦ Συνδέσμου γιά τήν Λιβύη καί φυσικά τίς σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες πού ἔχει ἀνακοινώσει ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις. Στίς 5 Ἰανουαρίου θά συναντηθοῦν στό Κάιρο οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος, Αἰγύπτου, Κύπρου καί Γαλλίας, ἐνῶ λίγες ἡμέρες ἀργότερα θά συζητήσουν στήν αἰγυπτιακή πρωτεύουσα τεχνικές ἐπιτροπές Ἑλλάδος καί Αἰγύπτου θέματα γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ.

Καί μπορεῖ σήμερα νά μήν δώσει τό «παρών» στήν πανηγυρική ὑπογραφή τῆς συμφωνίας ὁ Ἰταλός Πρωθυπουργός, ὡστόσο χθές ὁ Ἰταλός ὑπουργός Ἀναπτύξεως, ἁρμόδιος γιά θέματα Ἐνέργειας Στέφανο Πατουανέλλι, ἀπηύθυνε ἐπιστολή στηρίξεως τῆς κατασκευῆς τοῦ ἀγωγοῦ. «Θά ἤθελα νά ἐκφράσω τίς πιό θερμές εὐχές μου γιά τήν ἐπιτυχία τῆς πρωτοβουλίας, τήν ὁποία ἡ Ἰταλία συνεχίζει νά στηρίζει καί στό πλαίσιο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Σχεδίων Κοινοῦ Ἐνδιαφέροντος PCI (Project of Common Interest)» τόνισε ὁ κ. Πατουανέλλι. Λίγο πρό τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας γιά τόν EastMed θά ὑπογραφεῖ στό Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ τῆς ΔΕΠΑ καί τῆς Energean Oil & Gas. Μέ τό προσύμφωνο συνεργασίας γίνεται οὐσιαστικῶς τό πρῶτο μεγάλο βῆμα γιά τήν ἐμπορική βιωσιμότητα τοῦ EastMEd, καθώς ἡ ΔΕΠΑ θά μπορεῖ νά δεσμεύει καί νά προμηθεύεται ποσότητες ἀερίου ἀπό τήν Energean. Τό ἀμοιβαῖο ἐνδιαφέρον τῶν δύο ἑταιρειῶν ἀφορᾶ τήν ἐμπορική συνεργασία προμηθευτοῦ καί ἀγοραστοῦ μέ τήν διακίνηση καί ἐμπορία ἰσραηλινοῦ φυσικοῦ ἀερίου πού ἤδη ὑφίσταται, ὅπως καί αὐτοῦ πού θά ἐξορυχθεῖ μεταγενέστερα στήν ἰσραηλινή ΑΟΖ.

Συμφώνως πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐνέργειας, ὁ ἀγωγός EastMed παρουσιάζει ἰδιαίτερο γεωπολιτικό ἐνδιαφέρον καί πλεονεκτήματα γιά τήν χώρα μας σέ σχέση μέ τίς ἐναλλακτικές λύσεις γιά τήν διοχέτευση τοῦ ἀερίου τῆς Νοτιανατολικῆς Μεσογείου (ἀγωγός μέσω Τουρκίας, ὑγροποίησις φυσικοῦ ἀερίου σέ ἐγκαταστάσεις τῆς Αἰγύπτου), καθότι: Συμβάλλει στήν ἀνάδειξη τῆς Ἑλλάδος σέ εὐρωπαϊκό διαμετακομιστικό κόμβο. Ἀναμένεται νά δημιουργήσει ἄμεσες, ἔμμεσες καί προκαλούμενες οἰκονομικές ἐπιδράσεις, κατά τήν φάση ἀναπτύξεως, κατασκευῆς καί λειτουργίας τοῦ ἔργου. Ἀνοίγει οὐσιαστικῶς ἕναν νέο ἐνεργειακό διάδρομο, ὁ ὁποῖος θά καλύψει μελλοντικῶς καί τά κοιτάσματα τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου. Διευκολύνει τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, καθώς καί τήν αὔξηση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ στήν τελική ἀγορά φυσικοῦ ἀερίου.

Διασφαλίζει τήν παροχή φυσικοῦ ἀερίου σέ περιοχές τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν πρόσβαση στό Ἐθνικό Δίκτυο, ὅπως ἡ Κρήτη, ἡ Πελοπόννησος καί ἡ Δυτική Ἑλλάς. Συνεπῶς, διευκολύνει τήν ἀντικατάσταση τοῦ πετρελαίου μέ φυσικό ἀέριο, μέ ἰσχυρό, θετικό ἀντίκτυπο στήν μείωση τῶν ἐκπομπῶν ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου στίς προαναφερθεῖσες περιοχές. Ἐπίσης ἐνισχύει τήν ἀσφάλεια ἐφοδιασμοῦ τῆς Κύπρου, τῆς Ἑλλάδος καί γενικώτερα τῆς Εὐρώπης καί, τέλος, ἐξασφαλίζει τήν ἐπένδυση μέσω τῆς συνάψεως μακροχρονίων συμβάσεων προμηθείας ἀερίου πρίν ἀπό τήν λήψη τῆς ἐπενδυτικῆς ἀποφάσεως, στά πρότυπα τῶν συμβάσεων ἀερίου ἀπό τό Ἀζερμπαϊτζάν.

Ὁ EastMed εἶναι ἡ ἐπιλογή πού συγκεντρώνει τά περισσότερα οἰκονομικά καί πολιτικά πλεονεκτήματα γιά τήν μεταφορά φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Εὐρώπη. Τό συμπέρασμα αὐτό προκύπτει ἀπό τίς προκαταρκτικές μελέτες γιά τό ἔργο πού ἐξεπονήθησαν γιά λογαριασμό τῆς ἑταιρείας «ΥΑΦΑ Ποσειδῶν» πού διαχειρίζεται τό ἔργο, στήν ὁποία συμμετέχουν μέ ποσοστά 50%-50% ἡ ΔΕΠΑ καί ἡ ἰταλική Edison. Τονίζεται ἀκόμη ὅτι ἡ κατασκευή ἀγωγοῦ μέσω Τουρκίας προϋποθέτει πιθανῶς τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος. Ἀντιθέτως, ἐπισημαίνει ἡ μελέτη, ἡ ἐπιλογή τοῦ EastMed ξεχωρίζει ὡς ἡ μόνη ἐναλλακτική πού δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τρίτα μέρη ἐκτός ΕΕ. Λόγω τῆς ἀμέσου προσβάσεως στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἔχει τό πλεονέκτημα τῆς χαμηλῆς παρεμβολῆς πολιτικῶν κινδύνων καί μίας μεγάλης διαφοροποιημένης ἀγορᾶς μέ πολλούς πιθανούς ἀγοραστές στήν ἀπελευθερωμένη καί συνδεδεμένη ἀγορά φυσικοῦ ἀερίου τῆς ΕΕ. Ἀναλόγως μέ τά τεχνικά χαρακτηριστικά τοῦ ἀγωγοῦ πού θά ἐπιλεγοῦν, τό κόστος κατασκευῆς ἐκτιμᾶται ἀπό 5,2 ἕως 5.9 δισ. εὐρώ.

Κεντρικό θέμα