Ὁ Μπάιντεν αὐξάνει κατά 20% τό ΑΕΠ τοῦ δικτάτορος Μαδοῦρο

Τί ἀποκαλύπτει ἔκθεσις τῆς Credit Suisse τονίζοντας ὅτι δέν πρόκειται γιά «τυπογραφικό λάθος»

ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ἐπιπτώσεις γιά πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο ἐμφανίζονται μία-μία στίς διεθνεῖς ἀγορές. Πολλές ὑπῆρξαν ἀπρόβλεπτες, ἐνῶ ἄλλες ὑπηγορεύθησαν ἀπό τήν ἀνάγκη. Γιά τίς ΗΠΑ, εἶναι προφανές ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἀνάγκης ὑπερισχύει τῆς δυνάμεως τῶν Ἀρχῶν πού διέπουν τά δημοκρατικά μας πολιτεύματα. Τῶν Ἀρχῶν πού θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι μᾶς διαφοροποιοῦν ἀπό τά αὐταρχικά καθεστῶτα. Δικαιολογεῖται ἆρά γε ὁ ἀγών ἤ ἡ προσπάθεια περιορισμοῦ τῆς ἐπιθετικότητος ἑνός τέτοιου αὐταρχικοῦ καθεστῶτος, νά ὁδηγεῖ στήν ἐνίσχυση ἑνός ἄλλου; Ἐξ ἴσου αὐταρχικοῦ, ἐξ ἴσου καταπιεστικοῦ, τό ὁποῖο μάλιστα μέχρι χθές κατηγγέλλετο γιά τήν ἀνέχεια στήν ὁποία ἔχει περιαγάγει τούς πολῖτες του; Αὐτή ὅμως εἶναι ἡ κατάστασις. Ἡ πίεσις τῶν Ἀμερικανῶν γιά διακοπή τῶν εἰσαγωγῶν ρωσσικοῦ πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου ὁδηγεῖ τίς χῶρες πρός ἄλλους προμηθευτές. Οἱ ἴδιες ὅμως οἱ ΗΠΑ, διά τῶν χειλέων τοῦ ἴδιου τοῦ Προέδρου Τζό Μπάιντεν, ὁδηγοῦν πρός τήν Βενεζουέλα. Μία χώρα τῆς ὁποίας τό καθεστώς καταγγέλλουν ἐδῶ καί δύο περίπου δεκαετίες. Μία χώρα τῆς ὁποίας τόν Πρόεδρο Νικολάς Μαδοῦρο χαρακτηρίζουν δικτάτορα.

Γνωστόν εἶναι ὅτι ἡ Βενεζουέλα εἶναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Συνδέεται μάλιστα μέ τήν Ρωσσία ἀπό τήν ὁποία ἠγόρασε πολλά ὁπλικά συστήματα. Σήμερα ὅμως ὁ Τζό Μπάιντεν αὐτά τά παραγνωρίζει. Προτιμᾶ νά στηρίξει τόν δικτάτορα Μαδοῦρο, ἀπό τό νά ἀκολουθήσει τίς πλέον συμβιβαστικές ὁδούς πού ἴσως καί νά ὑπαγόρευαν τά συνολικά συμφέροντα τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Τῶν ΗΠΑ καί τῆς Εὐρώπης ἀπό κοινοῦ.

Ὅπως ἀναφέρει τό ἐμπιστευτικό, συνδρομητικό, ἐνημερωτικό δελτίο K-Report, γιά τήν Βενεζουέλα ὑπῆρχε ἡ πρόγνωσις τῆς ἐπενδυτικῆς τραπέζης Credit Suisse γιά ἀνάπτυξη 4,5%. Τώρα ἡ ἴδια τράπεζα ἀναθεωρεῖ τό μέγεθος αὐτό στό 20%. Σημειώνεται μάλιστα στό σχετικό ἔγγραφο (μέ ἡμερομηνία 6 Ἀπριλίου) ὅτι δέν πρόκειται γιά «τυπογραφικό λάθος». Πρόκειται γιά τόν ὑψηλότερο δείκτη ἀναπτύξεως στόν κόσμο. Καί εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν κυρώσεων πού ἐπεβλήθησαν στήν Ρωσσία. Ἀλλά καί τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ Τζό Μπάιντεν ἀνεφέρθη στήν Βενεζουέλα ὀνομαστικῶς, ὡς ἐναλλακτική πηγή προμηθείας πετρελαίου. Αὐτό τό 20% σημαίνει μίαν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ τῆς χώρας, ἀπό τό 3% πού ἦταν ἡ ἀρχική ἐκτίμησις γιά τό 2023, στό 8%! Σέ ἀπόλυτους ἀριθμούς –σέ σύγκριση μέ τήν συρρίκνωση τοῦ 2019– ἡ συνολική αὔξησις πού θά ἔχει τό ΑΕΠ τῆς Βενεζουέλας ἀπό τούς πετρελαϊκούς πόρους της θά εἶναι καί αὐτή τῆς τάξεως τοῦ 20%. Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Βενεζουέλα τό 2021 παρήγαγε περί τίς 500.000 βαρέλια πετρελαίου ἡμερησίως ἐνῶ κατά τήν ἴδια περίοδο οἱ ΗΠΑ εἰσήγαγαν ἀπό τήν Ρωσσία 700.000 βαρέλια ἡμερησίως. Ἡ Credit Suisse ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ Βενεζουέλα μπορεῖ νά αὐξήσει τήν παραγωγή της, ὥστε νά καλύψει πλήρως τίς ἀπώλειες πού ἔχουν οἱ ΗΠΑ ἐξ αἰτίας τῶν κυρώσεων στήν Ρωσσία. Μόνον ὅμως αὐτές. Ὅλοι οἱ ἄλλοι δυτικοί σύμμαχοι θά πρέπει νά ἀναζητήσουν ἄλλες πηγές προμηθείας.

Ἐν τῷ μέσῳ αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἡ Ἑλλάς προσδοκᾶ, ὅπως ἐτόνισε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλῶντας στό οἰκονομικό forum τῶν Δελφῶν, μία κοινή εὐρωπαϊκή προσέγγιση στήν λύση τοῦ προβλήματος τῆς προμηθείας πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου. Κατέστησε ὅμως σαφές, πώς ἄν δέν ἐπιτευχθεῖ τοῦτο, ἡ Ἑλλάς θά κινηθεῖ αὐτονόμως γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν της. Ὁ Πρωθυπουργός ἀπηύθυνε μιά σαφῆ προειδοποίηση, λέγοντας ὅτι ἄν ἡ ΕΕ δέν δώσει μιά ἑνιαία ἀπάντηση σέ αὐτή τήν κρίση, τότε «θά ξοδέψουμε ὡς κράτη πόρους γιά νά συγκρατήσουμε τίς τιμές.» Μία τέτοια ἐξέλιξις, προσέθεσε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, θά εἶχε δημοσιονομικές ἐπιπτώσεις καί θά ἐπέτρεπε «στίς δυνάμεις τοῦ λαϊκισμοῦ στήν Εὐρώπη νά ἐπανέλθουν.» Ὑπενθύμισε ὅτι ἡ ΕΕ ἔχει 230 δισ. ἀδιάθετα δάνεια ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως, καί «θά μπορούσαμε νά τά χρησιμοποιήσουμε ὡς ΕΕ καί νά τά ἀξιοποιήσουμε» γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως. Ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός ὑπεγράμμισε: «Πρέπει νά σπάσουμε τή σύνδεση τιμῶν φυσικοῦ ἀερίου καί ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας. Ἄν δέν τό κάνουμε, θά προκαλέσουμε οἰκονομικό πόνο στούς πολῖτες μας στήν ΕΕ».

Κεντρικό θέμα