Ὁ μικρόψυχος Τσίπρας ἀγνόησε τήν συμβολή ΕΔΕΣ στήν Ἀντίσταση

Σπάνια φωτογραφία: Ἡ Βουλή συναινοῦσα ἐγκρίνει τό ψήφισμα γιά τίς ἀποζημιώσεις (PHOTO: EUROKINISSI ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)

Ἀναφορά μόνο σέ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ – Kηλίδα στήν συνεδρίαση γιά τίς γερμανικές θηριωδίες • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΙΣ – ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ἱστορική συνεδρίασις τῆς Βουλῆς γιά τό θέμα τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων ἐστιγματίσθη ἀπό τήν μεγάλη ἀπρέπεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα νά διαγράψει τήν συμβολή τοῦ ΕΔΕΣ στήν μάχη γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό ναζιστικό καθεστώς. Ὁ κ. Τσίπρας ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στήν δράση τοῦ ΕΑΜ, τοῦ ΕΛΑΣ, τῶν ἀντιστασιακῶν ὀργανώσεων «μέχρι τίς ἐσχατιές τοῦ κόσμου», περιλαμβανομένων ἀκόμη καί τῶν ἰταλικῶν καί γερμανικῶν, ἀλλά ἀγνόησε ἐπιδεικτικῶς χωρίς ὀνομαστική ἀναφορά τούς ἄνδρες καί τίς γυναῖκες πού δίπλα στόν Ναπολέοντα Ζέρβα ἔδωσαν τήν ζωή τους γιά τήν ἐλευθερία. «Φόρος τιμῆς στό ΕΑΜ, τόν ΕΛΑΣ καί τῶν ἄλλων ἀντιστασιακῶν ὀργανώσεων πού τόλμησαν νά σηκώσουν κεφάλι, μαζί μέ ἑκατομμύρια ἀνυπότακτους στήν Σοβιετική Ἕνωση, στήν Γαλλία, τήν Ἱσπανία, στή Γιουγκοσλαβία, ἀλλά καί στήν Ἰταλία καί τή Γερμανία. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἄνθρωποι πού ἀντιστάθηκαν ὑπῆρξαν καί ἐκεῖ μέσα στήν ἴδια τήν κοιλιά τοῦ κτήνους. Καί ἴσως σέ αὐτούς, καί ἦταν πολλοί καί πολλές, νά ὀφείλουμε ἀκόμη μεγαλύτερο σεβασμό. Σήμερα πιό πολύ ἀπό ποτέ ὀφείλουμε νά τούς μνημονεύουμε. Νά τούς θυμόμαστε καί νά τούς τιμᾶμε. Ὄχι σάν ἥρωες τοῦ παρελθόντος ἀλλά σάν σύμβολα τοῦ μέλλοντος» εἶπε χαρακτηριστικῶς ὁ Πρωθυπουργός, περιφρονώντας τήν προσφορά χιλιάδων Ἑλλήνων πατριωτῶν κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί ἐπιδεικνύοντας μικροψυχία ὡς πρός τήν δράση τοῦ Ζέρβα.

Ὁ κ. Τσίπρας ἐξήγγειλε ὅτι μετά καί τήν ψήφιση τῆς σχετικῆς προτάσεως τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς «γιά τήν διεκδίκηση τῶν γερμανικῶν ὀφειλῶν», ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις σκοπεύει ἄμεσα νά ἀπευθύνει ρηματική διακοίνωση στήν γερμανική κυβέρνηση, στήν ὁποία θά ἐπαναλαμβάνει τίς «ἀπαράγραπτες ἀξιώσεις της πού προκύπτουν ἀπό τήν ναζιστική εἰσβολή καί κατοχή καθώς καί ἀπό τά ἐγκλήματα πολέμου τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας».Ὅπως διευκρίνισε, οἱ ἐν λόγω ἀξιώσεις ἀφοροῦν σέ τέσσερα γεγονότα: 1) τίς πολεμικές ἐπανορθώσεις γιά τίς ὑλικές καταστροφές καί τήν διάλυση τοῦ παραγωγικοῦ ἱστοῦ τῆς χώρας, 2) τίς ἀποζημιώσεις γιά τά θύματα καί τούς συγγενεῖς τῶν θυμάτων ἐγκλημάτων πολέμου, 3) τήν ἀποπληρωμή τοῦ κατοχικοῦ δανείου, 4) τήν ἐπιστροφή τῶν κλεμμένων ἀρχαιολογικῶν θησαυρῶν καί κειμηλίων. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπεσήμανε δέ ὅτι ἤδη καταγράφεται ρῆγμα στήν γερμανική πολιτική σκηνή, ἀναφέροντας ὅτι οἱ Πράσινοι καί τό ἀριστερό κόμμα Die Linke διαφοροποιοῦνται ὡς πρός τήν παγία θέση τοῦ Βερολίνου καί τάσσονται ὑπέρ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων.

Ἡ συνεδρίασις ἔληξε μέ πρωτοφανῆ συμφωνία σχεδόν τοῦ συνόλου τῶν βουλευτῶν ὡς πρός τήν ἔγκριση τοῦ ψηφίσματος. Ὅταν ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Νῖκος Βούτσης ζήτησε νά σηκωθοῦν ὅσοι συμφωνοῦν μέ τό ψήφισμα, ἐκεῖνοι ἀνταποκρίθηκαν! Μέ τήν ὁμόφωνη ἔγκριση τοῦ ψηφίσματος ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά προσφυγή στήν Χάγη, ὅπως ἄφησε νά ἐννοηθεῖ ὁ κ. Τσίπρας. Μετά τήν δημοσίευσή του στό ΦΕΚ θά ἀποσταλεῖ σέ ὅλα τά κοινοβούλια τῶν χωρῶν μελῶν τῆς ΕΕ.

Τό δέ ψήφισμα ἀναφέρει:

«Λαμβάνοντας ὑπόψη ὅτι:

Μέ τίς ἀπό 27 Φεβρουαρίου 2014, 10 Μαρτίου 2015 καί 18 Νοεμβρίου 2015 ὁμόφωνες ἀποφάσεις της κατά τή ΙΕ΄, τή ΙΣΤ΄ καί τή ΙΖ΄ Βουλευτική Περίοδο, ἀντίστοιχα, συστάθηκε Διακομματική Κοινοβουλευτική Ἐπιτροπή γιά τή διεκδίκηση τῶν γερμανικῶν ὀφειλῶν. Ἡ Διακομματική Ἐπιτροπή ἀφοῦ ἔλαβε ὑπόψη της τά Πορίσματα-Ἐκθέσεις τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους (Μάρτιος 2013, Δεκέμβριος 2014), τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους (Ἰανουάριος 2014), καθώς καί ἄλλων ἁρμόδιων κρατικῶν φορέων (Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος), ὑπέβαλε Πόρισμα – Ἔκθεση, ὅπου καταγράφονται καί οἱ ἐπιμέρους γνῶμες τῶν ἐκπροσώπων τῶν κομμάτων πού συμμετεῖχαν σέ αὐτήν.

Ἔχοντας περαιτέρω ὑπόψη ὅτι:

– τό ζήτημα τῶν ὀφειλῶν πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τόν Α΄ καί Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένει ἀνοιχτό, ὡς ἀπαράγραπτο χρέος πού ἀναζητᾶ ἐπίμονα τήν ἠθική, ἱστορική καί νομική του δικαίωση,

– οἱ ἀξιώσεις τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους παραμένουν ἐκκρεμεῖς καί ἐνεργές,

– τό Ἑλληνικό Κράτος, οὐδέποτε καί καθ’ οἱονδήποτε τρόπο ἀποποιήθηκε τῶν ἀξιώσεών του,
δέν τίθεται καί δέν δύναται νά τεθεῖ κανένα ζήτημα παραγραφῆς τῶν ἀξιώσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους

Καλεῖ τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση

Νά προβεῖ σέ ὅλες τίς ἐνδεδειγμένες διπλωματικές καί νομικές ἐνέργειες γιά τή διεκδίκηση καί τήν πλήρη ἱκανοποίηση ὅλων τῶν ἀξιώσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπό τόν Α΄ καί Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ὅτι πρέπει νά ἀποτελέσει προτεραιότητα τῆς χώρας ἡ διεκδίκησις τοῦ κατοχικοῦ δανείου. Ὑπενθύμισε ὅτι τό 1990 εἶχαν συμφωνήσει σέ αὐτό ὁ Κωσταντῖνος Μητσοτάκης καί ὁ Χαρίλαος Φλωράκης. Τόνισε ὅτι οἱ Ἕλληνες πού ὑπῆρξαν θύματα δικαιοῦνται καί πρέπει νά διεκδικοῦν ἀποζημιώσεις, καί προσέθεσε πώς ἡ διεκδίκησις εἶναι δύσκολη καί νομικῶς μία πολύπλοκη ὑπόθεσις. Ἄφησε αἰχμές γιά τόν τρόπο πού ἐχειρίσθη ὁ ΣΥΡΙΖΑ τήν ὑπόθεση ὅταν ἦταν στήν ἀντιπολίτευση, ἐνῶ ὅταν ἀνέλαβε τήν ἐξουσία δέν ἔκανε τίποτε. Δέν ἄφησε ἀσχολίαστο τό γεγονός ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔφερε τό θέμα στήν Βουλή λίγο πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, κατηγορώντας την πώς ἐπιδιώκει νά ἀποκομίσει πολιτικά ὀφέλη, καθώς τό ἐπίμαχο πόρισμα εἶχε κατατεθεῖ τό 2016.

Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ὑπεγράμμισε ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἀποκαταστήσει ὁρισμένες ἀλήθειες πού «δυστυχῶς κινδυνεύουν νά χαθοῦν μέσα στά παιχνίδια ἐντυπώσεων καί τήν προπαγανδιστική ἀνευθυνότητα τῆς Κυβέρνησης». Μεταξύ ἄλλων, τόνισε ὅτι ἡ ΝΔ ἦταν τό κόμμα πού ἀπό τήν ἀρχή ἐχειρίσθη τό θέμα μέ εὐθύνη, ἐπάρκεια καί ρεαλισμό τόσο στό σκέλος τῶν κρατικῶν ἀποζημιώσεων ὅσο καί τῶν ἰδιωτικῶν. Στό πόρισμα πού συνέταξε τό ΥΠΟΙΚ τό 2014 γιά τίς γερμανικές ὀφειλές, συνέχισε, περιέχονται οἱ μόνες θέσεις πού ἔχουν κατατεθεῖ ἐπισήμως ἀπό τήν Ἑλλάδα στό Βερολῖνο.

«Τό 2014 ἐπί δικῶν μας ἡμερῶν καί μετά ἀπό πρόταση τοῦ Μανώλη Γλέζου συστάθηκε εἰδική διακομματική ἐπιτροπή γιά τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις πού ὑλοποίησε συγκεκριμένες δράσεις καί συνέταξε εἰδικές ἐπιστημονικές γνωματεύσεις. Οἱ καθηγητές διεθνοῦς δικαίου πρότειναν καί μιά ἐκστρατεία σέ διεθνές ἐπίπεδο γιά εὐαισθητοποίηση καί ἐνημέρωση. Ἡ ἐπιτροπή δέν προκλαβε νά ὁλοκληρώσει τό ἔργο της γιατί ἦρθαν οἱ κάλπες τοῦ 2015» κατέληξε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ.

Ὁλοκληρώνοντας τήν χθεσινή συζήτηση ἔλαβε τόν λόγο ὁ κ. Βούτσης γιά νά ἀναφέρει ὅτι στίς 2 Μαΐου ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων θά ἐγκαινιάσει στό στρατόπεδο Ἄουσβιτς Μπίρκεναου μνημεῖο γιά τούς Ἕλληνες πού ἔχασαν τήν ζωή τους σέ αὐτό.

Κεντρικό θέμα