Ὁ κομματικός σωλήν κατενίκησε τόν πορφυρογέννητο πρίγκηπα

Ἕκτος ἀρχηγός τοῦ ΠΑΣΟΚ ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης μέ ποσοστό 68% – Ἀλλά ἡ οἰκογενειοκρατία καλά κρατεῖ: Ὑποψηφία Βουλευτής ἡ Μαργαρίτα Παπανδρέου

Ο ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ εἶναι ἀπό χθές ὁ ἕκτος ἀρχηγός τοῦ ΠΑΣΟΚ, μετά τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου, τόν Κώστα Σημίτη, τόν Γιῶργο Παπανδρέου, τόν Εὐάγγελο Βενιζέλο καί τήν Φώφη Γεννηματᾶ. Ὑπό μίαν ἔννοια εἶναι τυχερός ἀρχηγός. Ἡ ἐκλογή του ἔχει ηὐξημένη νομιμοποίηση ἐπειδή κατάφερε καί νίκησε ἕναν Παπανδρέου. Πρώην Πρωθυπουργό καί πρώην Πρόεδρο τοῦ κόμματος. Ἄν εἶχε κερδίσει τόν Ἀνδρέα Λοβέρδο ἡ ἐκλογή του θά ἦτο ἀξιοσημείωτη μέν, δέν θά εἶχε τόση ἀξία καί τόση βαρύτητα δέ. Ὁ ἀντίπαλος τοῦ χάρισε αἴγλη καί τόν στεφάνωσε. Ὅταν ὅμως ἀπομακρυνθοῦν οἱ προβολεῖς, τελειώσουν οἱ πανηγυρισμοί καί καταλαγιάσει ὁ θόρυβος, ἡ εἰκόνα θά γίνει πιό καθαρή: ὁ κομματικός σωλήν ἐνίκησε τόν πορφυρογέννητο. Ὁ ἀνώνυμος τόν ἐπώνυμο. Ὁ μηχανισμός τόν πρίγκηπα. Καί ὅταν ὁ πρίγκηψ πού ἔδωσε αἴγλη στήν ἐκλογή ἀποσυρθεῖ στό βάθος τῆς σκηνῆς, ὁ κομματικός σωλήν θά πρέπει νά ἀναρωτηθεῖ ἄν μπορεῖ νά τά καταφέρει νά ἐπιτύχει σέ σόλο ἐμφάνιση ἀρχηγοῦ ἤ μήπως πρέπει νά ἀκολουθήσει μοντέλο ἡγεσίας πιό συλλογικό, ὥστε καί οἱ ἀτέλειές του νά καλύπτονται καί οἱ εὐθῦνες νά μοιράζονται. Εἴμεθα ἀκόμη στήν ἀρχή. Θά παρέχουμε πίστωση χρόνου στόν κύριο Ἀνδρουλάκη γιά νά δοῦμε πόσο «νέος» ἤ πόσο «παλιός» εἶναι πράγματι καί θά ἐπανέλθουμε.

Ὁ κ. Ἀνδρουλάκης κατήγαγε συντριπτική νίκη στόν δεύτερο γῦρο, μέ τόν ἀντίπαλό του νά μήν ἔχει κἄν τήν δυναμική τοῦ πρώτου γύρου. Τό ποσοστό πού συνεκέντρωσε ὑπερέβη τό 68%. Σέ τρία ἐκλογικά κέντρα δέν προσεμετρήθησαν τά ψηφοδέλτια, στήν Ἀγχίαλο, τήν Ἐρέτρια καί τόν Ὀρχομενό, ὅπου ἐσημειώθη ἐπεισόδιο μεταξύ τῶν ἐκλογικῶν ἀντιπροσώπων.

Ὁ πρώην Πρωθυπουργός δέν μπόρεσε νά προηγηθεῖ σέ καμμία περιφέρεια. Ἡ στήριξις πού παρεῖχαν στόν εὐρωβουλευτή οἱ ὑποψήφιοι τοῦ πρώτου γύρου ἀλλά καί ὁ ἀντίκτυπος τῶν αἰχμηρῶν σχολίων καί τῶν ὑπονοουμένων γιά τήν διεξαγωγή τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας, ἔπαιξαν σημαντικό ρόλο εἰς τό νά ἐπικρατήσει ὁ κ. Ἀνδρουλάκης. Πρόκειται γιά τό ὑψηλότερο ποσοστό νίκης πού ἔχει συγκεντρώσει ποτέ ὑποψήφιος γιά τήν προεδρία στό ΠΑΣΟΚ. Περισσότεροι ἀπό 206.000 φίλοι τοῦ ΠΑΣΟΚ –ἀριθμός πολύ μεγαλύτερος ἀπό τήν προηγούμενη φορά, τό 2017, μέ τήν ἐκλογή τῆς Φώφης Γεννηματᾶ– προσῆλθαν γιά δεύτερη συνεχῆ Κυριακή στά ἐκλογικά τμήματα. Λόγῳ τῆς μεγάλης προσελεύσεως ἡ διαδικασία ἔλαβε μισή ὥρα γιά νά μπορέσουν νά ψηφίσουν ὅλοι. Ἡ «καθαρή ἐντολή» πού ζήτησε κατά τήν εἴσοδό του στό ἐκλογικό τμῆμα στό Περιστέρι εἰσηκούσθη ἀπό τούς φίλους τοῦ κόμματος, πού τοῦ ἔδωσαν μία καθαρή νίκη. Τώρα περιμένουν νά δοῦν ποιό θά εἶναι τό νέο ὄνομα τοῦ κόμματος πού θά περιλαμβάνει βεβαίως τό ΠΑΣΟΚ ἀλλά καί τό πρόσωπο πού θά τόν ἐκπροσωπεῖ στήν Βουλή. Ἐπίσης εἶναι θέμα τῶν ἑπομένων μηνῶν νά παραιτηθεῖ ἀπό τό Εὐρωκοινοβούλιο, μία θέσις πού ἐκτός ἀπροόπτου θά καταλάβει ὁ ἀδελφός τοῦ κ. Παπανδρέου, Νῖκος.

Μόλις ἔγιναν γνωστά τά ἀποτελέσματα ἀπό τό 60% τῶν ἐκλογικῶν τμημάτων καί ἔγινε ἀντιληπτό πώς δέν πρόκειται νά ἀλλάξει κάτι, ὁ κ. Παπανδρέου ἀνεγνώρισε τήν ἧττα του καί τηλεφώνησε στόν νέο Πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ γιά νά τόν συγχαρεῖ. Ἐπικοινωνία εἶχε μαζί του καί ὁ Πρωθυπουργός, ἐνῶ ὁ Ἀνδρέας Λοβέρδος σημείωσε ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα γιά ἕνα «μεγάλο ΠΑΣΟΚ».

Μόλις ἔγινε γνωστή ἡ εὐρεῖα νίκη τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη, ὁ κ. Παπανδρέου προέβη στήν κάτωθι ἀνακοίνωση: «Καί σήμερα, ἡ συμμετοχή τῶν δημοκρατῶν πολιτῶν στήν ἐκλογική μας διαδικασία ἦταν μεγάλη. Εἶναι μήνυμα εὐθύνης γιά ὅλους μας. Ἔχω ἤδη ἐκφράσει στόν Νῖκο Ἀνδρουλάκη τά συγχαρητήριά μου καί τίς εὐχές μου γιά καλή ἐπιτυχία. Ὅλοι μαζί, ὀφείλουμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς προσδοκίες τῶν μελῶν, τῶν φίλων καί τῶν δημοκρατῶν πολιτῶν. Θά συνεχίσουμε μέ μεγαλύτερο πεῖσμα καί πάθος καί θά πᾶμε μπροστά. Σέ ὅ,τι μέ ἀφορᾶ, θά συνεχίσω τόν ἀγῶνα γιά τίς προοδευτικές μας ἰδέες, γιά νά γίνει ἡ Παράταξή μας κίνημα ἐξουσίας, μέ μιά προοδευτική κυβερνητική πρόταση, πού θά ἀπαντᾶ στά κρίσιμα προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τούς Ἕλληνες, τήν Ἑλλάδα. Θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν σέ αὐτήν τή δημοκρατική διαδικασία καί βέβαια ὅσους μέ στήριξαν σέ αὐτήν τήν προσπάθεια. Καί θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδιᾶς ὅλους τούς συνεργάτες μου καί τούς ἐθελοντές, πού ἔδωσαν ὅ,τι καλύτερο εἶχαν σέ αὐτήν τή σύντομη γιά μᾶς, ἀλλά ἀπαιτητική ἐκλογική μάχη».

Αἴσθηση πάντως προεκάλεσε ἡ δημοσία ἐμφάνισις τῆς κόρης τοῦ κ. Παπανδρέου, λίγες ὧρες πρίν ἀπό τό ἄνοιγμα τῆς κάλπης, κάτι πού δέν εἶχε κάνει ὅλο τό προηγούμενο διάστημα, στέλνοντας μήνυμα γιά τήν νέα φουρνιά τῆς οἰκογενείας Παπανδρέου πού θά ἀσχοληθεῖ μέ τήν πολιτική. Ὁ κ. Παπανδρέου συμπεριέλαβε τήν κόρη του στήν ἐπικοινωνιακή ἀντεπίθεση γιά νά ἀνατρέψει τό ἀρνητικό ἀποτέλεσμα τοῦ πρώτου γύρου. Μέ μικρά σπότ μέ ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν καί δράσεών του ἐπεχείρησε νά προσεγγίσει τούς νέους. Στό περιθώριο τῶν γυρισμάτων γιά τά σπότ, ἡ Μαργαρίτα ἐφωτογραφήθη χαμογελαστή δίπλα του, κρατῶντας ἕνα χαρτί καί τό μήνυμα στά ἀγγλικά “daddy cool” (μπαμπᾶ, ψύχραιμα) καί τό σύνθημα τῆς καμπάνιας Παπανδρέου «Πᾶμε μπροστά», μαζί μέ μία καρδούλα γιά τόν πατέρα της.

Κεντρικό θέμα