Ὁ δράστης ἐπιστρέφει στόν τόπο τοῦ ἐγκλήματος

Πανηγυρισμοί Παπανδρέου γιά τήν ἔξοδο στίς ἀγορές – Δέν λέει ποιός μᾶς ἀπέκλεισε

ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου θά τόν κρίνει τελεσίδικα ἡ ἱστορία γιά τήν στάση του στό διάστημα Ὀκτώβριος 2009-Μάιος 2010, ὁπότε καί προσέφυγε στό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο γιά τήν ἐξασφάλιση προσθέτου δανεισμοῦ.

Ἀσφαλῶς ἡ μεγάλη πλειονότης τῶν πολιτῶν ἔχει ἐξαγάγει τά συμπεράσματά της, δέν χρειάζεται νά ποῦμε ἐμεῖς κάτι περισσότερο γιά τήν ἐπίμαχη περίοδο ἀναφορικῶς μέ τούς χειρισμούς τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ.

Ὡστόσο, οἱ χθεσινοί πανηγυρισμοί τοῦ κ. Παπανδρέου γιά τήν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπό τά μνημόνια καί ἰδίως «γιά τήν πρόσβαση στίς ἀγορές μέ λογικά ἐπιτόκια» μᾶς ἀναγκάζει νά ἀσχοληθοῦμε μαζί του γιά ἕναν πολύ ἁπλό λόγο: ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ κάνει δηλώσεις γιά τήν ἐπιστροφή στίς ἀγορές (ἡ ὁποία πράγματι διασφαλίζει ἔν τινι μέτρω τήν ἀνεξαρτησία τῶν ἑπομένων κυβερνήσεων), ἀλλά ὡς καλός λωτοφάγος δέν θυμᾶται οὔτε ἐπί τῶν ἡμερῶν ποίου ἀπεκλείσθη ἡ Ἑλλάς ἀπό τίς ἀγορές, οὔτε πόσα χρήματα βρῆκε στό ταμεῖο ἀπό ἐκεῖνα πού τοῦ ἄφησε ἡ προηγουμένη Κυβέρνησις γιά νά συνεχίσει νά βγαίνει στίς ἀγορές, οὔτε βεβαίως πόσο ἦταν τό ἐπιτόκιο δανεισμοῦ ὅταν ἀνέλαβε τήν πρωθυπουργία καί βεβαίως πόσο ἔφθασε, πρίν τελικῶς ἀποκλεισθοῦμε μέ τίς ἀνόητες δηλώσεις περί διαφθορᾶς καί Τιτανικοῦ τό μαῦρο 2010.

Ὑπάρχει ἱστορία καί μεγάλη πίσω ἀπό αὐτό. Ἡ Ἑλλάς μποροῦσε νά δανείζεται ἀπό τίς ἀγορές γιά ἱκανό διάστημα, οὕτως ὥστε ἀκόμη καί ἄν δέν μποροῦσε νά τό πράττει ἐσαεί θά καθυστεροῦσε τόσο ὅσο γιά νά ἐνταχθεῖ στόν μηχανισμό στηρίξεως μαζί μέ τήν Πορτογαλία καί τήν Ἰρλανδία πού ἀντιμετώπιζαν ἀνάλογο πρόβλημα. Καί ἡ λιτότης δέν θά ἦταν τόσο βαρειά. Ἀλλά ἐμεῖς ὡς φαίνεται θέλαμε …τήν πρωτιά καί σέ αὐτό!

Στίς 25 Νοεμβρίου, μετά ἕναν μῆνα ἀναμονῆς γιά τήν λήψη μέτρων, οἱ ἀγορές ἀνέβασαν τά spreads στίς 200 μονάδες βάσεως.

Στίς 20 Ἰανουαρίου τοῦ 2010 πάλι οἱ ἀγορές ἀπηυδημένες ἀπό τήν πολιτική παροχῶν Παπανδρέου αὔξησαν κατακόρυφα τά περιθώρια δανεισμοῦ τῆς χώρας! Ζήτησαν ἐπιτόκιο 6,2% γιά πενταετές ὁμόλογο γιά δανεισμό 8 δισ. εὐρώ! (350 μονάδες βάσεως) Μέ τήν διαρροή τοῦ σχεδίου ὅτι ψάχνουμε 25 δισ. εὐρώ στήν Κίνα τό spread ἀνέβηκε στίς 405 μονάδες βάσεως (ἐπιτόκιο 7,20%).

Μετά καί τίς περίφημες δηλώσεις περί Τιτανικοῦ στά μέσα Φεβρουαρίου χάθηκε ἐντελῶς ὁ ἔλεγχος. Γιά νά ἐπιστρέψουμε ἀπό ἐπιτόκια τῆς τάξεως τοῦ 8-10% πού μᾶς προσεφέροντο στό 4% σήμερα, ἀπαιτήθηκαν σκληρότατες θυσίες τίς ὁποῖες ὑπέστη ὁ ἑλληνικός λαός. Γι’ αὐτό καί ὁ πρώην Πρωθυπουργός ὅταν ὁμιλεῖ πρέπει νά εἶναι προσεκτικός. Νά μήν ἐκλαμβάνει τήν εὐγένεια τῶν πολιτῶν ὡς ἀδυναμία.

Πέραν αὐτῶν καταγράφεται ἀκόμη ἕνα ἀκόμη ἱστορικό γεγονός γιά τό ὁποῖο δέν ἔχει δοθεῖ ἀπάντησις ἀπό τόν κ. Παπανδρέου: Ποιό μέλος τῆς Κυβερνήσεώς του πού πιθανόν διατηροῦσε καλή σχέση μέ τόν Γερμανικό παράγοντα ὑπονόμευσε τό ἰδιωτικό placement δανεισμοῦ ἀπό τήν ἑταιρεία Goldman Sachs ἐνημερώνοντας γιά τό σχέδιο ἄλλη ἐπενδυτική τράπεζα τῆς Βορείου Εὐρώπης πού θέλησε νά μπεῖ καί ἐκείνη στό παιγνίδι; Τό ἔπραξε αὐτό ὁ συγκεκριμένος ὑπουργός ἐπειδή τήν Goldman –ὁ CEO τῆς ὁποίας Γκάρυ Κόν (μετέπειτα σύμβουλος τοῦ Τράμπ) ἦλθε στήν Ἀθήνα– τήν συνέστησε στήν κυβέρνηση ἄλλος κορυφαῖος τότε ὑπουργός τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ τόν ὁποῖο ἦταν στά μαχαίρια; Μήπως οἱ συνέπειες νά βγοῦν σέ ἰδιωτικό placement ταυτοχρόνως γιά τήν Ἑλλάδα στούς ἴδιους πελάτες δύο διαφορετικές τράπεζες ὑπῆρξε καταλυτικῆς σημασίας ἐξέλιξις γιά τόν ὁριστικό ἀποκλεισμό τῆς Ἑλλάδος ἀπό τίς ἀγορές;

Ἀντί λοιπόν νά ἀπαντήσει ὁ κ. Παπανδρέου στήν ἐρώτηση γιά τό ἐάν οἱ μάχες συμφερόντων στό ἐσωτερικό τῆς κυβερνήσεώς του στέρησαν καί τήν τελευταία δυνατότητα προσβάσεως τῆς χώρας στίς ἀγορές, σήμερα κάνει δηλώσεις …ἱκανοποιήσεως σέ ξένα πρακτορεῖα γιά τήν ἐπιστροφή τῆς Ἑλλάδος σέ λογικά ἐπιτόκια, κάνοντας μάλιστα γλυκά μάτια στήν συνέχεια τοῦ «λεφτά ὑπάρχουν»… στόν ΣΥΡΙΖΑ.

Ἄν δέν εἶχε περάσει τόσα ὁ ἑλληνικός λαός θά μιλούσαμε γιά καλή αἴσθηση τοῦ χιοῦμορ. Ἐπειδή ἔχει περάσει μιλᾶμε ἁπλῶς γιά μαῦρο χιοῦμορ.

Κεντρικό θέμα