Ὁ Ἱερώνυμος ἀπειλεῖ τούς ἱερεῖς μέ 2.784 ἀπολύσεις!

«Ἐκβιάζει» γιά νά δεχθοῦν τό σχέδιό του – Διοχέτευσε τήν εἰσήγησή του στήν Ἱεραρχία

ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ κίνηση πανικοῦ προέβη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τήν προσεχῆ Παρασκευή, ἡ ὁποία ἀναμένεται θυελλώδης. Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας διοχέτευσε τό περιεχόμενο τῆς εἰσηγήσεώς του στήν Ἱεραρχία σέ καθημερινή ἐφημερίδα (ἐπιτυχία τῶν συναδέλφων) ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ ὁποίου προκύπτει ὅτι:

Πρῶτον, θεωρεῖ πώς τόσο ἡ μισθοδοσία ὅσο καί ἡ μονιμότης τῶν ἱερέων εἶναι νομικῶς «στόν ἀέρα».

Δεύτερον, ὅτι ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας μέ τήν συμφωνία πού ἔκανε μαζί του περίπου… σώζει τίς θέσεις καί τούς μισθούς τῶν κληρικῶν.

Τρίτον, ὅτι σέ περίπτωση πού δέν γίνει δεκτή ἡ εἰσήγησίς του καί ἀπορριφθεῖ ἡ συμφωνία Ἐκκλησίας – Πολιτείας, ἐπίκεινται ἀπολύσεις τουλάχιστον 2.784 κληρικῶν γιά τούς ὁποίους δέν ὑπάρχουν ὀργανικές θέσεις!

Ἀναλυτικῶς: Σέ ἀποκλειστικό δημοσίευμα τοῦ «Ἔθνους» τήν περασμένη Δευτέρα πού ὑπογράφει ἡ Μαρίνα Ζιώζιου ὑπό τόν τίτλο «Ἡ εἰσήγηση Ἱερώνυμου στήν Ἱεραρχία» (καί δέν διαψεύσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἄρα ἰσχύει ἀπολύτως), παρατίθενται οἱ ἑξῆς ἄκρως ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τήν εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου:

1. Θά κάνει ἐκτεταμένη ἀναφορά στό ζήτημα τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν κληρικῶν τίς ὁποῖες τό Δημόσιο ἀνέλαβε στό παρελθόν νά καλύψει μέ τά ἔξοδα μισθοδοσίας τους. Ὅπως θά πεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, αὐτές ὁρίσθησαν μόνο μία φορά μέ τόν ἀναγκαστικό νόμο 536/45 καί εἶναι 6.000 γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα, μαζί μέ τίς Ἐκκλησίες τῆς Κρήτης καί τῶν Δωδεκανήσων. Συμφώνως πρός τήν ἴδια εἰσήγηση, τό 1969 ἡ Ἐκκλησία αὔξησε τίς ὀργανικές θέσεις σέ 8.000 χωρίς καμμία δέσμευση ἀπό τήν Πολιτεία. Σήμερα οἱ κληρικοί εἶναι 8.784. Ἡ συμφωνία θά καλύψει τά σημερινά τετελεσμένα μέχρι τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 10.000 ἱερέων. Σημειωτέον ὅτι τά τελευταῖα ἔτη ἡ Ἐκκλησία ἔχει προσλάβει 2.000 ἄμισθους κληρικούς οἱ ὁποῖοι χειροτονοῦνται καί τοποθετοῦνται σέ ἐνορίες χωρίς νά μισθοδοτοῦνται ἀπό τό Δημόσιο. Μέ τήν συγκεκριμένη «διαρροή» ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «κλείνει τό μάτι» στούς Μητροπολῖτες, ὑποσχόμενος ὅτι θά τακτοποιήσει μέσω τῆς χορηγίας ἀκόμη καί τούς ἄμισθους. Ἐμμέσως ὅμως ἀπειλεῖ καί τούς ἱερεῖς ὅτι «νόμιμες» θεωροῦνται μόνον 6.000 ἀπό τίς 8.764 θέσεις, καί ἄν ἀπορριφθεῖ ἡ συμφωνία μερικές χιλιάδες (2.784) θά ἀπολυθοῦν! Πρόκειται, βεβαίως, γιά ἕωλο ἐπιχείρημα, καθώς ἄν ἰσχύει αὐτό οἱ Μητροπολῖτες ὀφείλουν νά ἐπιστρέψουν… ἀπό τήν τσέπη τους στό Δημόσιο μισθούς γιά τούς πλεονάζοντες ἱερεῖς ὡς ἀχρεωστήτως καταβληθέντες! Καί βεβαίως πρέπει νά δώσουν νομικές ἐξηγήσεις οἱ ὑπουργοί ὅλων τῶν κυβερνήσεων πού ἀπό τό 2010 ὑπογράφουν μέ ὑπουργικές ἀποφάσεις δημοσιευμένες στό ΦΕΚ τήν σύσταση θέσεων ἱερέων στίς Μητροπόλεις!

2. Θά ἰσχυρισθεῖ ἐπίσης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πώς σέ καμμία σύμβαση πού ἔχει ὑπογράψει τό κράτος μέ τήν Ἐκκλησία μέχρι τώρα δέν ἀναφέρεται κάτι σχετικό μέ τήν ὑποχρέωση τῆς πολιτείας γιά τήν καταβολή τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου. Οὔτε σέ νόμο ἀναφέρεται κάτι σχετικό. Κατά τήν εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀκόμη καί ὁ διαδεδομένος ἰσχυρισμός, ὅτι ἡ μισθοδοσία τῶν ἱερέων εἶναι ἀνειλημμένη συμβατική ὑποχρέωσις τῆς Πολιτείας βάσει τῆς συμφωνίας τοῦ 1952, εἶναι λάθος. Ἡ σύμβασις αὐτή οὐδέν ἀναφέρει γιά τήν μισθοδοσία τοῦ κλήρου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θά ξεδιπλώσει τόν «ἐκβιασμό» του πρός τήν Ἱεραρχία μέ τόν πρόσθετο ἰσχυρισμό πώς οὔτε στόν νόμο τοῦ 1968 (ἐξίσωσις μισθοῦ ἱερέως μέ δημοσίου ὑπαλλήλου) οὔτε στόν νόμο τοῦ 2013 (ἔνταξις μισθοδοσίας κλήρου στόν τακτικό Προϋπολογισμό) προβλέπεται ἀνειλημμένη δέσμευσις. Ἔτσι ὁ κ. Ἱερώνυμος θά παρουσιάσει τόν κ. Πρωθυπουργό ὡς σωτῆρα τῆς Ἐκκλησίας πού αἴρει τίς νομικές ἀτέλειες στό καθεστώς τους καί τίς θεραπεύει.

Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος παραλείπει νά ἐξηγήσει κάτι: Ἄν σήμερα τό κονδύλι τῆς μισθοδοσίας τῶν ἱερέων εἶναι 200 ἑκατομμύρια εὐρώ καί αὐτό στό μέλλον θά ἐξασφαλίζεται ἀπό τήν ἐπιχειρηματική δραστηριότητα τῆς κοινῆς ἑταιρείας Πολιτείας – Ἐκκλησίας (50%-50% ἡ συμμετοχή), τότε γιά νά ἐξοικονομεῖται σέ ἐτησία βάση αὐτό τό ποσό ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑταιρεία αὐτή πρέπει νά ἔχει 400 ἑκατομμύρια κέρδη πρό φόρων! Ὑπάρχει τέτοια ἑταιρεία πού νά παρουσιάζει ἀνάλογα κέρδη σήμερα στήν Ἑλλάδα; Καί ἄν ἡ Ἐκκλησία δέν ἐξασφαλίζει τό σύνολο τῶν χρημάτων γιά τήν μισθοδοσία τῶν ἱερέων, ποιός θά τά «βάζει» ἄραγε; Ἐπιχειρηματίες; Τρίτες χῶρες; Ποιός, Μακαριώτατε; Οὔτε καί αὐτές οἱ κρίσιμες ἐρωτήσεις περιέχονται σέ σύμβαση ἤ νόμο. Εἶναι ἀπολύτως εὔλογες ὅμως!

Κεντρικό θέμα