Οἱ εἰσαγόμενοι σωτῆρες ἀπό τήν Οὐάσιγκτων καί τό ἔλλειμμα ἡγεσίας τῆς χώρας

Τό τεράστιο κενό στό πολιτικό προσωπικό τῆς χώρας δείχνει ἡ περίπτωσις Στεφάνου Κασσελάκη – Κάτω ἀπό τήν βάση οἱ θέσεις του στά ἐθνικά θέματα σέ περίοδο κρίσιμων διαπραγματεύσεων στά ἑλληνοτουρκικά – Δυστυχῶς, πρόκειται γιά συμπλήρωμα τῆς ἴδιας πολιτικῆς – Τί πατριώτης εἶναι, ὅταν ὑπερασπίζεται ἀκόμη καί τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν;

ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ἔρχεται τώρα νά μᾶς διδάξει αὐτός ὁ Στέφανος Κασσελάκης, ὁ ὁποῖος ἔκανε «σκηνικό» τήν λίμνη τῆς Δοϊράνης γιά νά ὑποστηρίξει ὅτι καί καλά ἦταν ἐπιτυχία ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ὡραῖος πατριώτης!

Τό πρόβλημα δέν εἶναι τό συγκεκριμένο πρόσωπο. Ὁ κ. Κασσελάκης μπορεῖ νά πιστεύει ὅ,τι θέλει, νά κάνει ὅ,τι δηλώσεις θέλει καί νά προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει, μέ ὅποιον τρόπο θέλει, ὅτι εἶναι ἕνας ἄνθρωπος «μέ προϋπηρεσία στήν ἐργασία καί τήν κοινωνική ζωή.» Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι τόν παίρνουμε στά σοβαρά. Ὅτι ἀσχολούμεθα μαζί του. Καί δυστυχῶς γνωρίζουμε πολύ καλά τόν λόγο γιά τόν ὁποῖον γίνεται αὐτό. Εἶναι ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ ὑπάρχοντος πολιτικοῦ προσωπικοῦ. Εἶναι ἡ ἀπαξίωσις τῆς πολιτικῆς, ἐξ αἰτίας τοῦ πολύ χαμηλοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀνθρώπων πού ἀσχολοῦνται μέ αὐτήν. Αὐτή ἡ τραγική ἔλλειψις ἱκανῶν ἡγετῶν εἶναι πού ἀφήνει ἔδαφος σέ οὐρανοκατέβατους ἤ σέ αὐτόκλητους σωτῆρες νά ἔρχονται καί νά τούς παίρνουν κάποιοι στά σοβαρά.

Ἐπειδή δέ καί ἡ φρασεολογία ἔχει τήν σημειολογία της, θά θυμίσουμε ὅτι ὑπῆρχε κάποτε μιά ἐποχή πού ἡ ἔκφρασις «πολιτικό προσωπικό» δέν ὑπῆρχε. Μιλούσαμε τότε γιά τήν «πολιτική ἡγεσία» τῆς χώρας. Τό γεγονός ὅτι ἡ λέξις «ἡγεσία» ἐξέλιπε καί ἀντ’ αὐτῆς χρησιμοποιοῦμε τήν ἔκφραση «προσωπικό» (λές καί πρόκειται γιά ἐμπορική ἐπιχείρηση ἤ βιομηχανική μονάδα), κάτι σημαίνει.

Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀπογοητευμένοι. Γιά αὐτόν τόν λόγο κάποτε ἐξέλεξαν τόν Ἀλέξη Τσίπρα ἐλπίζοντας ὅτι θά κάνει ἔστω τό 10% τῶν ὅσων ὑπόσχεται. Πού τελικῶς ἔκανε τά ἀντίθετα. Γιά αὐτόν τόν λόγο ἀσχολούμεθα σήμερα μέ τόν Στέφανο Κασσελάκη. Ὁ ὁποῖος μετά τόν ἰσχυρισμό ὅτι «ἔχει προϋπηρεσία στήν ἐργασία καί στήν κοινωνική ζωή» ὑποστηρίζει τώρα ὅτι εἶναι «πατριώτης». Πολύ περίεργα ἀντιλαμβάνεται τόν «πατριωτισμό» ὁ κ. Κασσελάκης. Ὁ ὁποῖος ἤδη μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι θέλει νά διαλύσει τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς χώρας. Διότι αὐτό σημαίνει ἡ ἐξαγγελία του γιά κατάργηση τῆς στρατιωτικῆς θητείας. Γιά εὐφυής ἄνθρωπος προβάλλεται. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι τό γνωρίζει.

Πέραν ὅμως ἀπό αὐτό πῆγε στήν Δοϊράνη, στά ἱερά χώματα τῆς Μακεδονίας γιά νά πεῖ ὅτι ἔχουμε μιά γειτονική χώρα «πού τώρα ὀνομάζεται Βόρεια Μακεδονία». Καί ὑποστηρίζει ὅτι τό ἔργο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ κατάπτυστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἦρε τήν καπηλεία τοῦ ὀνόματος καί τῆς ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς ἀπό τούς Σκοπιανούς. Νά θεωρήσουμε ὅτι τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δέν τήν ἔχει διαβάσει; Διότι θά ἔπρεπε νά εἶχε δεῖ ὅτι σέ αὐτήν ἀναγνωρίζονται οἱ πολῖτες τῆς γειτονικῆς χώρας σάν ἄτομα «μακεδονικῆς ἐθνικότητος», ὅτι ἀναγνωρίζεται ἡ «ὕπαρξις μακεδονικῆς γλώσσας» ἐνῷ οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς γειτονικῆς χώρας ὁμιλοῦν ἁπλῶς ἕνα σλαβικό ἰδίωμα, μία διάλεκτο. Καί ἀκόμη, ἄν εἶναι πολίτης τοῦ κόσμου, ἄς μᾶς ἀπαντήσει ἄν οἱ φίλοι του στήν ἀλλοδαπή σταμάτησαν νά ὀνομάζουν τούς κατοίκους αὐτοῦ τοῦ μορφώματος «Μακεδόνες» καί τούς ὀνομάζουν «Βορειομακεδόνες». Ἰσχυρίζεται ἀκόμη ὅτι διά τῶν Πρεσπῶν «καταφέραμε νά ἀναγνωριστεῖ ὅτι ὁ Μεγαλέξαντρος εἶναι Ἕλληνας.» Ἀπό ποιούς; Στήν Ἑλλάδα πάντα ἀναγνωριζόταν. Στά Σκόπια ὅμως; Δέν ἄλλαξαν τά σχολικά τους βιβλία τά ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νά προπαγανδίζουν τήν ἱστορική ἀνακρίβεια, ὅτι ὁ στρατηλάτης ἦταν πρόγονός τους, Σκοπιανός.

Ἀλλά παρακάτω ὁ κ. Κασσελάκης ὑποστηρίζει τό ἐξωφρενικό: ὅτι «δέν ἔχει σημασία ποιά εἶναι ἡ πραγματικότητα, ἀλλά τί νομίζει ὁ ἄλλος ὅτι εἶναι ἡ πραγματικότητα»! Εἶναι σοβαρός ἕνας ἄνθρωπος πού τό ὑποστηρίζει αὐτό; Μᾶς θυμίζει τούς σοφιστές τούς ὁποίους ἐχλεύαζαν οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι. Ἀλλά ποῦ νά τούς γνωρίζει. Ἔφυγε νωρίς ἀπό τήν Ἑλλάδα γιά νά ἔχει τύχει κλασσικῆς παιδείας. Τήν ὁποία μᾶλλον δέν ὑπολήπτεται. Ἀλλιῶς δέν θά κατέφευγε στόν ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ προσεκτικά παρακάτω, ἀπαξιώνει τόν πατριωτισμό ταυτίζοντάς τον μέ «διαφήμιση τῶν συμβόλων». Τί σημαίνει ἄραγε αὐτό; Καί ἡ σημαία σύμβολο εἶναι. Τήν ἀναγνωρίζει; Ἀλλά πολύ πονηρά ὁ ἴδιος δέν δηλώνει πατριώτης καί καταληκτικῶς λέγει: «Εἴμαστε Ἕλληνες, καί ὁ καθένας ἀναμετριέται μέ τόν δικό του πατριωτισμό»!

Ὁ δικός του πατριωτισμός εἶναι αὐτός τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν; Ὁ δικός του πατριωτισμός δέν θέλει Στρατό σέ μιά κρίσιμη περίοδο ἑλληνο-τουρκικῶν διαπραγματεύσεων; Ὁ δικός του πατριωτισμός καλλιεργήθηκε στήν Οὐάσιγκτων; Κατά τί διαφέρει ἀπό ἄλλους ἀμερικανοτραφεῖς τά ἐθνικά ἀντανακλαστικά τῶν ὁποίων δέν θά θέλαμε νά σχολιάσουμε; Μήπως ἐν τέλει δέν εἶναι παρά τό συμπλήρωμά τους;

Ὡς πρός τήν πορεία του πάντως ἐπιβεβαιώνουμε τήν διαπίστωση, ὅτι πόσο εὔκολα ἄν κάποιος δηλώσει ἀριστερός, δέν χρειάζεται νά δώσει ἐξηγήσεις γιά τίποτα.

Κεντρικό θέμα