Οἱ ἀπειλές Πούτιν στά ἑλληνικά σημαίνουν ὅτι παίζουμε μέ τήν φωτιά!

Γιατί ἡ ρωσσική πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν ἀνήρτησε ἑτεροχρονισμένα στόν λογαριασμό της στό Twitter αὐστηρό μήνυμα κατά τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως – Προειδοποιήσεις γιά ἀντίποινα σέ περίπτωση πού ἐμπλακοῦμε στόν πόλεμο μέ στρατεύματα ἤ ἀποστολή μαχητικῶν – Ἡ σύμπτωσις μέ τήν παρουσία Ζελένσκυ στούς Δελφούς – Δεύτερη προειδοποίησις, μετά τήν Ὀδησσό

ΤΟ «ΠΑΙΓΝΙΔΙ» μέ τήν Οὐκρανία εἶναι παιγνίδι μέ τήν φωτιά. Ἀπό τήν ἀρχή ἦταν προφανές ὅτι πρόκειται γιά ἕναν πόλεμο «δι’ ἀντιπροσώπων», ὅπου ὁ οὐκρανικός στρατός κινεῖται σάν προφυλακή τοῦ ΝΑΤΟ. Καί μπορεῖ αὐτήν τήν στιγμή ὁ πόλεμος νά ἔχει περιέλθει σέ τέλμα μέ τούς ἄμεσα ἐμπλεκομένους νά εὑρίσκονται σέ μιά συνεχῆ παλινδρόμηση ἑκατέρωθεν τοῦ ποταμοῦ Δνειπέρου, ὅμως ἡ δυναμική του μπορεῖ ἀνά πᾶσα στιγμή νά ὁδηγήσει σέ εὐρύτερη ἀνάφλεξη. Καί σέ μία τέτοια περίπτωση ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος θά εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνη.

Δέν πρέπει νά θεωροῦμε τυχαῖο ὅτι ἡ ρωσσική πρεσβεία στήν Ἀθήνα ἀνήρτησε στά ἑλληνικά τήν προειδοποίηση τήν ὁποία ἀπηύθυνε διά τῆς πλατφόρμας Χ (Twitter) ὁ Πρόεδρος Πούτιν: «Ἡ Δύση χωρίς καμμία ντροπή δηλώνει ὅτι ἡ Ρωσία δῆθεν σκοπεύει νά ἐπιτεθεῖ στήν Εὐρώπη. Ταυτόχρονα οἱ ἴδιοι οἱ δυτικοί ἐπιλέγουν τούς στόχους γιά νά χτυπήσουν τό ἔδαφός μας. Γίνεται λόγος γιά τό ἐνδεχόμενο ἀποστολῆς τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων τοῦ ΝΑΤΟ στήν Οὐκρανία. Θυμόμαστε ἐκείνους πού κάποτε ἔστειλαν στρατεύματά τους στή χώρα μας. Ἀλλά τώρα οἱ συνέπειες γιά τούς πιθανούς ἐπεμβαίνοντες θά εἶναι πολύ πιό τραγικές».

Ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἀναφέρεται εὐθέως στήν ἐκστρατεία τοῦ 1920, ὅταν δυνάμεις ἀπό τήν Ἑλλάδα, τήν Βρεταννία καί τήν Γαλλία ἐξεστράτευσαν στήν Κριμαία, προκειμένου νά ἐμπλακοῦν στόν ἐμφύλιο πόλεμο πού εἶχε ξεσπάσει μετά τήν ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων. Σέ ἀντίθεση μέ τό τί συμβαίνει σήμερα, τότε οἱ δυνάμεις τῶν τριῶν χωρῶν δέν εἶχαν στραφεῖ κατά τῆς Ρωσσίας. Εἶχαν λάβει θέση ὑπέρ μίας ἀπό τίς δύο πλευρές πού ἀπεδύθησαν στόν ἐμφύλιο πόλεμο. Ὑπέρ τῆς πλευρᾶς τῶν ἡττημένων. Καί ὅποια καί νά ἦταν ἡ ἀρχική σκέψις ἐκείνων πού σχεδίασαν τήν ἐπέμβαση, ἡ κατάληξις ἦταν τραγική. Οἱ τρεῖς ἑλληνικές μεραρχίες πού εἶχαν σταλεῖ ἀπό τόν τότε Πρωθυπουργό Ἐλευθέριο Βενιζέλο διελύθησαν καί πολλοί Ἕλληνες στρατιῶτες ἐπέστρεψαν περπατῶντας (!), διασχίζοντας, ὁλόκληρη τήν Βαλκανική γιά νά φθάσουν στά σπίτια τους.

Δέν μᾶς ἀρέσει νά θυμόμαστε τέτοιες θλιβερές σελίδες τῆς ἱστορίας μας. Μά τίς θυμίζει λοιπόν ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Καί ἡ ἐπισήμανσις, στήν ὁποία προβαίνει, πρέπει νά μᾶς κάνει νά σκεφθοῦμε πόσο σοφή εἶναι ἡ πολιτική τῆς ἀπολύτου ταυτίσεως μέ αὐτό τό ὁποῖο κάποιοι ὀνόμασαν «σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας». Γιατί καί τό 1920 μέ τήν «σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας» θεωρούσαμε πώς εἴχαμε ταχθεῖ. Καί ἄν θά πρέπει νά θυμόμαστε ἐκείνη τήν μαύρη σελίδα, εἶναι γιά νά ἀντλήσουμε διδάγματα πολιτικῆς. Ὅταν τότε διεφάνη ὅτι ἡ ἐκστρατεία ἦταν καταδικασμένη, ὅτι οἱ «ἐρυθροί» ὑπερίσχυαν τῶν «λευκῶν», οἱ πρῶτοι πού ἐγκατέλειψαν τό μέτωπο ἦσαν οἱ Γάλλοι, οἱ ὁποῖοι διηύθυναν τίς ἐπιχειρήσεις στόν κεντρικό τομέα τοῦ μετώπου. Καί ἄφησαν ἀπροειδοποίητα ἐκτεθειμένους τούς Βρεταννούς στό βόρειο καί τούς Ἕλληνες στόν νότιο τομέα. Περίπου ὅπως ἄφησαν οἱ Ἀμερικανοί ἐκτεθειμένους τούς συμμάχους τους, ὅταν κακήν κακῶς ἀπεχώρησαν ἀπό τό Ἀφγανιστάν χωρίς νά ἐνημερώσουν κανέναν.

Τά ἱστορικά παραδείγματα εἶναι μπροστά μας. Ὅμως ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἐπέλεξε νά βγεῖ στήν πρωτοπορία. Γεγονός εἶναι ὅτι ἡ χώρα μας ἀνήκει στήν Δύση, καί ὡς ἐκ τούτου θά παρέμενε ἐντεταγμένη στούς σχεδιασμούς τοῦ ΝΑΤΟ. Ὑπάρχουν ὅμως πολλά ἐπίπεδα ἐμπλοκῆς. Θά μπορούσαμε νά ἐπικαλεσθοῦμε τίς καλές μας σχέσεις μέ τήν Ρωσσία καί νά διεκδικήσουμε ἕναν ρόλο μεσολαβητῶν πού θά μᾶς ἔδιδε κάθε δικαίωμα ἠπίας προσεγγίσεως χωρίς νά διαταράσσονται οἱ σχέσεις μας μέ τούς συμμάχους.

Ἀντ’ αὐτοῦ ἐπιλέξαμε νά εἴμαστε ἀπό τούς πρώτους πού ἔστειλαν ὅπλα στήν Οὐκρανία. Ἠκολούθησε μιά φιλολογία περί παραχωρήσεως στό Κίεβο καί συγχρόνων μαχητικῶν F-16, κάτι πού διέψευσε τό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἄν καί μπορεῖ νά πουληθοῦν σέ τρίτη χώρα, ὅπως ἡ Πολωνία, ὅμως εἶναι ἐνδεικτικόν τοῦ ὅτι κάποιες γέφυρες ἔχουν καταρρεύσει ἀμετακλήτως. Ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάδος ὡς γεωπολιτικῆς διεπιφανείας μέ προσβάσεις σέ ἀνατολή καί δύση ἔχει καταρρακωθεῖ. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀφοῦ ἐδέχθη νά ὁμιλήσει στήν Βουλή ὁ Βολόντυμυρ Ζελένσκυ διά τηλεδιασκέψεως, μετά τόν ἐδέχθη στήν Ἀθήνα, μετέβη καί ὁ ἴδιος στήν Οὐκρανία, ὅπου ἐδέχθη τήν πρώτη προειδοποίηση ἀπό τήν Ρωσσία, ἀφοῦ ἕνας πύραυλος ἐξερράγη πολύ κοντά στό αὐτοκίνητό του, στόν δρόμο γιά τήν Ὀδησσό. Ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτό, γενικῶς πρωτοστατεῖ σέ κάθε ἀντιρωσσική ἐκδήλωση.

Ἀκόμη καί χθές, μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Οὐκρανό Πρόεδρο τήν Πέμπτη, συνηντήθη μέ τόν Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, ὁ ὁποῖος δίπλα του ὑπερθεμάτισε στίς ἐξαγγελίες περί προστασίας τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, λέγοντας αὐτά ἀκριβῶς τά ὁποῖα ὁ Πρόεδρος Πούτιν θεωρεῖ ἀπειλή κατά τοῦ ἐδάφους τῆς χώρας του. Τήν ἴδια στιγμή, στούς Δελφούς ἐγένετο μιά «κλειστή» σύνοδος ἐκπροσώπων Νατοϊκῶν χωρῶν, ἐνῷ ὁ Ἀμερικανός στρατηγός Πετρέους (πρώην διευθυντής τῆς CIA) στό ἴδιο Forum προειδοποιοῦσε ὅτι «ἡ Ρωσσία δέν θά σταματήσει στήν Οὐκρανία» καί ὅτι θά ἀκολουθήσουν στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις στήν Μολδαβία καί τήν Λιθουανία.

Τό παιγνίδι κλιμακώνεται ἐπικινδύνως. Καί ἡ χώρα μας εἶναι συνεχῶς ἐκτεθειμένη στό «ἀπρόοπτο» πού μπορεῖ νά ξεσπάσει ὁποιαδήποτε στιγμή. Καί τότε μπορεῖ νά εὑρεθεῖ ἐγκαταλελειμμένη ἀπό τούς συμμάχους, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε καί τό 1920. Καί αὐτό προφανῶς ἐννοεῖ καί ὁ Πούτιν, μεταξύ ὅλων ὅσα ἐπισημαίνει στό μήνυμά του. Πού δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ πρεσβεία τῆς Ρωσσίας τό ἀναμετέδωσε μεταφρασμένο στά ἑλληνικά.

Κεντρικό θέμα