Οἱ ἀξίες τῆς Δύσεως ἀκτινοβολοῦν στό Λονδῖνο

Ἡ βρεταννική ἀνωτερότης ἀπάντησις στήν ἀμερικανική παρακμή καί τόν διχασμό – Πῶς τό τέλος τῆς Βασιλίσσης Ἐλισάβετ μπορεῖ νά σηματοδοτήσει νέα ἀρχή – Τό ἠθικό πρότυπο τοῦ καθήκοντος τῆς ἀληθείας, τῆς σεμνότητος καί τῆς αὐτοπειθαρχίας, καί οἱ σιωπηλές πλειοψηφίες

ΕΙΝΑΙ πολλά χρόνια τώρα πού ἡ Βρεταννία ἔχει παραδώσει τά σκῆπτρα τῆς θαλασσοκράτειρας στίς ΗΠΑ. Ὅπως ὅμως κατεδείχθη τίς τελευταῖες ἡμέρες, παραμένει ἡ χώρα στήν ὁποία οἱ ἀξίες τοῦ δυτικοῦ κόσμου παραμένουν θεμελιώδεις γιά τό πολίτευμα. Καί ἀκόμη περισσότερο ἀκτινοβολοῦν πρός κάθε κατεύθυνση. Αὐτά ἐνσάρκωνε ἡ ἐκλιποῦσα Βασίλισσα Ἐλισάβετ, καί τοῦτο ἦταν ξεκάθαρο τίς ἡμέρες αὐτές, μέ ἀποκορύφωμα τήν παρουσία τῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου στήν κηδεία χθές. Διότι ὅπως ἡ Βρεταννία παραμένει χώρα πρότυπο θεσμῶν καί ἀξιῶν, ἔτσι καί ἡ Ἐλισάβετ ἦταν ἡ ἴδια πρότυπο, ἠθικό πρότυπο καθήκοντος, σεμνότητος, ἀληθείας καί αὐτοπειθαρχίας. Αὐτό τό πρότυπο τίμησαν οἱ ἡγέτες τοῦ κόσμου πού συγκεντρώθηκαν στήν βρεταννική πρωτεύουσα. Ἦταν βεβαίως καί σκληρή. Πρῶτα πρός τόν ἑαυτό της. Ἀλλά χωρίς σκληρότητα, μακροβιότητα στήν ἡγεσία δέν ὑπάρχει.

Δέν εἶναι τυχαῖο πού ὁ Πρόεδρος Πούτιν τῆς Ρωσσίας δυσανασχέτησε πού δέν προσεκλήθη. «Βλέπουμε αὐτή τήν ἀπόπειρα νά χρησιμοποιηθεῖ μιά ἐθνική τραγωδία, ἡ ὁποία ἔχει ἀγγίξει τίς καρδιές ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων σέ ὅλο τόν κόσμο, γιά γεωπολιτικούς σκοπούς καί γιά νά πλήξει τή χώρα μας» ἐσχολίασε ἡ Μαρία Ζαχάροβα. Πού σημαίνει τί; Τό ὅτι ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἀπεκλείσθη ἀπό τήν κηδεία τοῦ ἐκόστισε περισσότερο ἀπό ὅλες τίς κυρώσεις τῆς Δύσεως μαζί. «Εἶναι μιά βαθειά ἀνήθικη πρᾶξις» εἶπε ἀκόμη ἡ Ζαχάροβα ἐκφράζοντας μιάν ὀργή ἴσως ἀνεξήγητη γιά τόν ψύχραιμο καί ἀναμφισβήτητα πατριώτη Πρόεδρο τῆς Ρωσσίας. Καί ὅμως, ὅταν ὁ Πούτιν ὁραματίζετο μιάν εὐρωπαϊκή συνεννόηση ἀντί τοῦ ΝΑΤΟ, ὅπως γινόταν κάποτε μεταξύ τοῦ Τσάρου καί τοῦ Βασιλέως τῆς Ἀγγλίας, δέν διενοεῖτο ὅτι μπορεῖ νά ἀπεκλείετο ἀπό τήν κηδεία τῆς Ἐλισάβετ, μέ ὅλη τήν σημειολογία τοῦ γεγονότος.

Γιά τόν Πρόεδρο Μπάιντεν, πού παρέστη στήν κηδεία καί ἐξεφράσθη πολύ θερμά γιά τήν Ἐλισάβετ, θά ἔπρεπε νά εἶναι εὐκαιρία νά ἀναλογισθεῖ τούς Πατέρες τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἔθνους. Ἐκείνους πού μπορεῖ νά ἐπανεστάτησαν καί νά ἀπεσχίσθησαν ἀπό τό Βρεταννικό Στέμμα, ἀλλά ὅπως οἱ διακηρύξεις τους ξεκάθαρα γράφουν, μετεφύτευσαν στόν Νέο Κόσμο τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες πού ἀπό τήν Ἀγγλία μετεφέρθησαν μέ τά πλοῖα τῶν θαλασσοπόρων στά πέρατα τῆς Γῆς. Ἀρχές ἑνότητος, ἐλευθερίας, ἀλληλεγγύης. Πού ὅλες αὐτήν τήν στιγμή περνοῦν τήν κρίση τῆς παρακμῆς πού ἔχει ὁδηγήσει σέ διχασμό. Οἱ Πατέρες τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἔθνους κατηγόρησαν τότε τό Λονδῖνο ὅτι δέν σέβεται αὐτές τίς ἀρχές καί ἐπανεστάτησαν γιά νά τίς ἀναδείξουν κατά τρόπο καλύτερο καί πιό οἰκουμενικό. Τώρα ὁ Μπάιντεν ἐπιστρέφει νά ἀρυσθεῖ αὐτῶν τῶν ἀξιῶν στό Λονδῖνο. Τά σκέφθηκε ἄραγε αὐτά πάνω ἀπό τήν σορό τῆς Ἐλισάβετ ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος;

Εἶπαν πολλοί ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἀρετή τῆς ἐκλιπούσης ἦταν ἡ ὑπακοή. Περίεργο νά λέγεται αὐτό γιά μιά Βασίλισσα. Καί ὅμως, στήν περίπτωσή της δέν ἔχουμε νά κάνουμε μέ ὑπακοή σέ ἀνθρώπους, ἀλλά συνειδητή ἀποδοχή τῶν ἐπιταγῶν ἑνός Συντάγματος, πού ἄν καί ἄγραφο εἶναι ἀπό τά πλέον ἰσορροπημένα στόν κόσμο καί ἀπόλυτο σεβασμό στούς θεσμούς πού ἡ ἰδία ἐκπροσωποῦσε. Γιά αὐτό καί ὁ πῆχυς ἔχει ἀπό τήν ἀρχή τεθεῖ πολύ ὑψηλά γιά τόν νέο Βασιλέα Κάρολο!

Ἡ Ἐλισάβετ σήκωσε ἐπαξίως τό βάρος μιᾶς παραδόσεως πού ἐπί 1.000 χρόνια εἶναι μία ἀπό τίς παγκόσμιες σταθερές. Μίας παραδόσεως πού πάνω της οἰκοδομήθηκε τό ἔθνος πού διεμόρφωσε τίς ἀρχές τῆς σύγχρονης ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας. Τήν ὁποία ἡ ἐκλιποῦσα Βασίλισσα ὑπηρέτησε κατά τρόπο ὑποδειγματικό. Ἦταν τό νέο πρόσωπο στήν κορυφή τῆς πυραμίδος τήν ἐποχή πού ἡ Βρεταννία καί ὁ κόσμος ἀνεσυντάσσετο μετά τήν λαίλαπα τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἐξελίχθηκε σέ μιά μητρική φιγούρα πού δέν ἐχρειάζετο νά μιλήσει γιά νά ἀκτινοβολήσει τήν σοφία της. Αὐτή εἶναι ἄλλως τε ἡ δύναμις τῶν θεσμῶν. Ἡ σιωπή!

Κεντρικό θέμα