Ντοκουμέντο: Οἱ Πρέσπες στά ἑλληνικά σχολικά βιβλία!

Τό ΕΛΙΑΜΕΠ τοῦ κυρίου Ντόκου πιέζει τήν Κυβέρνηση νά κυρώσει ἡ Βουλή τρεῖς συμφωνίες μέ τό ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία»

ΤΗΝ ΩΡΑ πού ἡ κοινή γνώμη ἔχει δικαιολογημένως στραμμένη τήν προσοχή της στήν πανδημία, στόν ἐμβολιασμό καί στό νέο κῦμα καταγγελιῶν-σκανδάλων εἰς βάρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ἀλλαγές πού γίνονται ἀθόρυβα στά ἐθνικά θέματα εἶναι ραγδαῖες. Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», ἡ Κυβέρνησις ἔχει ἤδη ἀρχίσει νά ἐφαρμόζει τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀλλάζοντας τά σχολικά βιβλία –στήν πρώτη φάση τήν ὁρολογία τους. Τό ντοκουμέντο πού δημοσιεύουμε εἶναι ἐξαιρετικῶς ἀποκαλυπτικό. Τήν ἴδια ὥρα τό ΕΛΙΑΜΕΠ τοῦ ὁποίου ἡγεῖτο μέχρι πρόσφατα ὁ σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας κύριος Ντόκος πιέζει ἀπό κοινοῦ μέ ἀντίστοιχο Ἵδρυμα τῶν Σκοπίων τήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ νά κυρώσει ἄμεσα τίς ἀμυντικές συμφωνίες μέ τήν «Βόρεια Μακεδονία» καί ἐπιτίθεται μέ ἔνταση σέ Βουλευτές τῆς ΝΔ πού διαφωνοῦν μέ τήν ἐξέλιξη αὐτή.

Ἡ «Ἑστία» παρουσιάζει σήμερα τό μέ ἀριθμό πρωτοκόλλου 171493/17-12-2020 ἔγγραφο τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως καί συγκεκριμένα τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Σπουδῶν, τό ὁποῖο ἀπευθύνεται πρός ὅλες τίς Περιφερειακές Διευθύνσεις, τίς Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας καί τούς συντονιστές. Θέμα του εἶναι «ἡ ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στά σχολικά βιβλία». Ὅπως ἀναφέρει τό ἔγγραφο «σᾶς ἐνημερώνουμε πώς οἱ προτεινόμενες διορθώσεις ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στά ψηφιακά ἀρχεῖα τῶν σχολικῶν βιβλίων καί ἔχουν ἀναρτηθεῖ στόν διαδικτυακό τόπο διαδραστικά σχολικά βιβλία (e-books.edu.gr) τοῦ ψηφιακοῦ σχολείου. Οἱ ἀλλαγές ἀφοροῦν τά βιβλία γεωγραφίας, γεωλογίας, νεότερης σύγχρονης ἱστορίας, κοινωνική καί πολιτική ἀγωγή, ἀγγλικά, ἔκθεση-ἔκφραση-θεματικοί κύκλοι ναυτιλιακές γνώσεις, ἐφαρμογές γεωπληροφορικῆς. Μέ βάση αὐτές τό ὄνομα FYROM πού προέβλεπε ἡ Ἐνδιάμεση Συμφωνία ἀλλάζει σέ North Macedonia ἐνῶ τό προσωρινό ὄνομα “πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας” ἀλλάζει σέ “Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας” ἤ “Βόρεια Μακεδονία” σκέτο».

Ἀπό τήν στιγμή πού ἡ κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κύρωσε τήν Συμφωνία καί τήν κατέστησε διεθνῆ ὑποχρέωση, δυστυχῶς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας δεσμεύεται ἀπό αὐτήν. Τό ἐρώτημα εἶναι ὅμως «πρός τί ἡ βιασύνη». Μόλις τήν προηγούμενη ἑβδομάδα συνεδρίασε στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἡ κοινή ὁμάς πού ἀσχολεῖται μέ τό περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων καί στίς δύο χῶρες μέ ἑλληνικό αἴτημα τήν ἀπάλειψη τοῦ μακεδονισμοῦ ἀπό αὐτά. Ἡ Ἔπιτροπή δέν κατέληξε σέ συμπεράσματα καί ὅρισε νέα συνεδρίαση στά Σκόπια τόν Φεβρουάριο. Δεδομένης τῆς ἐκκρεμότητος λοιπόν καί τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ γείτονες εἶναι ὑπερήμεροι στίς ὑποχρεώσεις τους, ἐμεῖς γιατί σπεύδουμε; Γενικότερα πάντως παρατηρεῖται βιασύνη. Μελέτη τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ χρηματοδοτουμένη ἀπό τό ἐξωτερικό ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση νά κυρώσει ἀμέσως τίς τρεῖς ἀμυντικές συμφωνίες μέ τά Σκόπια στήν Βουλή καί νά ὑποστηρίξει ἐνθέρμως τήν ἔνταξή τους στήν ΕΕ. Τήν ὥρα πού βασικά σημεῖα τῆς συμφωνίας παραβιάζονται, εἶναι ἄλυτα καί μένουν σέ ἐκκρεμότητα. Στήν ἔκθεση τονίζεται ὅτι αἰτία τῶν καθυστερήσεων εἶναι οἱ ἐσωτερικές διαφωνίες στήν Νέα Δημοκρατία. Πιό συγκεκριμένα, νά κυρώσει ἄμεσα τίς τρεῖς συμφωνίες πού προβλέπονται ἀπό τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, καλεῖ τήν ἑλληνική Κυβέρνηση τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα γιά τήν Εὐρωπαϊκή καί Ἐξωτερική Πολιτική (ΕΛΙΑΜΕΠ), σέ ἔκθεσή του πού συνέταξε προσφάτως, ἀπό κοινοῦ μέ τό think tank, Analytica, μέ ἕδρα στά Σκόπια, ὑπό τήν χρηματοδότηση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας. Στήν ἔκθεση, ἡ ὁποία ἐδημοσιοποιήθη πρό ἡμερῶν, καλεῖται, ἐπίσης, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά προωθήσει τήν εὐρωπαϊκή ὑποψηφιότητα τῆς «Βορείου Μακεδονίας», τήν ὁποία, ὡς γνωστόν, «μπλοκάρει» ἡ Βουλγαρία. Εἰδικώτερα, ἀναφορικά μέ τίς τρεῖς συμφωνίες πού προβλέπονται ἀπό τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀλλά, ἕως τώρα, δέν ἔχουν κατατεθεῖ πρός ἔγκρισιν στήν Βουλή, ἐξ αἰτίας, ὅπως εὐρέως ἔχει ἀναφερθεῖ, ἐσωτερικῶν διαφωνιῶν στό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας, στήν ἔκθεση ἀναφέρεται: «Ἡ κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδας θά πρέπει νά ἐπισπεύσει τή διαδικασία ἐπικύρωσης τῶν τριῶν διμερῶν συμφωνιῶν πού βρίσκονται ἐπί τοῦ παρόντος σέ διαδικασία ἀναμονῆς στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο.

Οἱ τρεῖς συμφωνίες εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τή πολυεπίπεδη διασυνδεσιμότητα μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν, καί ἡ ἐφαρμογή τους θά πρέπει νά ξεκινήσει ἀμέσως».

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐνταξιακή διαδικασία τῆς Βορείου Μακεδονίας στήν ΕΕ, τό ΕΛΙΑΜΕΠ καί τό Analytica σημειώνουν: «Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση πρέπει νά ἀναπτύξει ἕνα πολυεπίπεδο καί πολυετές σχέδιο γιά τήν ὑποστήριξη τῆς εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς καί τῆς διαδικασίας ἔνταξης τῆς Βόρειας Μακεδονίας. Θά πρέπει νά στοχεύει στήν ἀνάπτυξη καινοτόμων καί δημιουργικῶν ἰδεῶν γιά συνεργασία μέ τά Σκόπια καί γιά τή στήριξη τῆς μεταρρυθμιστικῆς διαδικασίας. Αὐτό περιλαμβάνει καί τό συντονισμό μέ ἄλλα κράτη μέλη τῆς ΕΕ πού τάσσονται ὑπέρ τῆς διεύρυνσης μέ σκοπό τή διασφάλιση τῆς συνέχειας τῆς εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων. Τέλος, θά πρέπει νά παρέχει στήριξη στίς ὁμάδες τῆς κοινωνίας πολιτῶν πού δραστηριοποιοῦνται ὑπέρ τοῦ στόχου νά διατηρηθεῖ ζωντανή ἡ διαδικασία διεύρυνσης τῆς ΕΕ». Ἡ ἔκθεσις φέρει τόν τίτλο «Διευρύνοντας τήν Πολυεπίπεδη Διασυνδεσιμότητα μεταξύ Ἑλλάδας καί Βόρειας Μακεδονίας μετά τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» καί, ὅπως ἀναφέρεται, εἶναι ἡ δεύτερη κοινή δημοσίευσις τοῦ Προγράμματος Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ καί τοῦ think tank Analytica.

Κεντρικό θέμα