Ντοκουμέντο: Ὁ ἐκβιασμός ΔΝΤ – Eurostat ὑπέρ ξένων τραπεζῶν

Ἀπείλησαν μέ χρεωκοπία γιά νά αὐξήσουμε τό ἔλλειμμα στό 15,4%

ΒΟΥΛΕΥΜΑ 316/19: Η ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ-ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ντοκουμέντο πού συμπληρώνει τίς ἀποκαλύψεις στίς ὁποῖες προέβη προχθές τό Ἐκτελεστικό Συμβούλιο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιά τήν βαρειά λιτότητα πού ἐπέβαλε ἐσφαλμένως στόν ἑλληνικό λαό, παρουσιάζει σήμερα ἡ «Ἑστία». Πρόκειται γιά τήν εἰσήγηση τοῦ Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν Στυλιανοῦ Κωσταρέλου στήν ὑπόθεση τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009, γιά τήν ὁποία κατηγορεῖτο, καί ἀπηλλάγη τελικῶς ὁ πρώην διοικητής τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέας Γεωργίου. Τό κρίσιμο ἐν προκειμένω ὅμως δέν εἶναι ἡ ποινική τύχη τοῦ ἄλλοτε στελέχους τοῦ ΔΝΤ κ. Γεωργίου (ὁ ὁποῖος ἀθωώθηκε γιά τήν ἀλλοίωση, ἀλλά κατεδικάσθη γιά παράβαση καθήκοντος ἐπειδή ἀπεφάσισε μόνος, χωρίς συνεδρίαση τοῦ Δ.Σ. τῆς ἀρχῆς, τό ὕψος τοῦ ἐλλείμματος.) Τό κρίσιμο εἶναι ὁρισμένες νεώτερες μαρτυρικές καταθέσεις στελεχῶν τῆς ἀρχῆς, ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν ὁποίων προκύπτει ὅτι ἡ ἡγεσία τῆς Eurostat ἐξεβίασε ξεδιάντροπα κορυφαῖα στελέχη τῆς ἀρχῆς νά αὐξήσουν καί ἄλλο τό ἔλλειμμα, ἄλλως, δέν θά ἐπικύρωναν τά στατιστικά στοιχεῖα, θά ἔδιδαν στήν τρόικα καί στό ΔΝΤ τήν δικαιολογία νά ἀναστείλουν τήν καταβολή τῶν δόσεων καί θά ἄφηναν τήν χώρα νά ὁδηγηθεῖ σέ ἄτακτη χρεωκοπία! Στήν πραγματικότητα καί ἡ Eurostat μέ ὅπλο τά στατιστικά καθυστέρησε ἐν τέλει τήν ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους καί τήν «ἐπιλεκτική χρεωκοπία» μέσω PSI, ὥστε νά ἔχουν οἱ εὐρωπαϊκές τράπεζες τόν χρόνο νά ξεφορτωθοῦν τά ἑλληνικά ὁμόλογα μέ τήν ἄνεσή τους! Ὅταν τά ἔκαναν αὐτά οἱ πιστωτές, ἔστειλαν τόν λογαριασμό σέ ἰδιῶτες ὁμολογιούχους!

Ὅπως ἀναφέρει ὁ εἰσαγγελεύς Κωσταρέλος στήν εἰσήγησή του τήν ὁποία ἠγνόησαν τά μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν (ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος θά ἀνακαλύψει τούς λόγους) (σελ. 32 τοῦ βουλεύματος 316/19) «ἐδῶ θά πρέπει νά ἐπισημανθοῦν τά ἀναφερόμενα στήν ἀπό 14.11.2011 κατάθεση τοῦ Σταύρου Μπεριάτου τμηματάρχη στό τμῆμα Γενικῆς Κυβέρνησης τῶν Χρηματοοικονομικῶν Λογαριασμῶν μέχρι τίς 28.12.2010 ἐνώπιον τοῦ εἰσαγγελέα οἰκονομικοῦ ἐγκλήματος. Ἐάν δέν ἐντάσσαμε τίς ΔΕΚΟ σύμφωνα μέ τήν μεθοδολογία τοῦ ἐγχειριδίου τῆς Εurostat στόν τομέα τῆς γενικῆς κυβέρνησης, μᾶς εἶχε ρητῶς διατυπωθεῖ ἀπό ἐκπροσώπους τῆς Eurostat ὅτι δέν θά προέβαιναν στήν ἄρση τῶν ἐπιφυλάξεων κατά τῆς Ἑλλάδος καί αὐτό θά εἶχε τεράστιες ἐπιπτώσεις εἰς βάρος τῆς χώρας μας τόσο σέ οἰκονομικό ἐπίπεδο ὅσο καί σέ ἐπίπεδο ἀξιοπιστίας αὐτῆς».

Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐπεβλήθη ἐκβιαστικά στήν Κυβέρνηση νά ἐντάξει τό ἔλλειμμα 17 ΔΕΚΟ στό ἔλλειμμα τοῦ δημοσίου τομέως μέ συνέπεια τό ἔλλειμμα τοῦ 2009, στήν δεύτερη φάση τοῦ φουσκώματός του, νά ἐκτιναχθεῖ ἀπό τό 13,6% στό 15,4%! Τό δέ κριτήριο μέ τό ὁποῖο ἐνετάχθησαν στό ἔλλειμμα οἱ 17 ΔΕΚΟ, ἄν τά ἔσοδά τους προέρχονται κατά 50% ἀπό τό δημόσιο ἤ ὄχι, ἀμφισβητήθηκε ἀκόμη καί ἀπό τόν μετέπειτα ὑπουργό Οἰκονομικῶν Γκίκα Χαρδούβελη, ὁ ὁποῖος κατέθεσε (ὅ.π.) τό ἑξῆς ἀποκαλυπτικό: «Αὐτό πού δέν γνωρίζω εἶναι ἄν ἡ Εὐρωπαϊκή Στατιστική Ὑπηρεσία εἶναι ἐξίσου ἀπαιτητική καί ἀπό τίς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς ΕΕ σχετικά μέ τό κριτήριο τοῦ 50% καί ἄν ἐπιμένει σχετικά μέ τό κριτήριο τοῦ 50% ὅπως ἐπιμένει καί στήν Ἑλλάδα».

Ὁ εἰσαγγελεύς ἀπαντᾶ καί στό ἐρώτημα γιατί νά αὐξηθεῖ τό ἔλλειμμα στό 15,4%, ἀφοῦ ἤδη ἡ χώρα εἶχε ὑπαχθεῖ σέ μνημόνιο. Γράφει στήν σελ. 25 τοῦ Βουλεύματος:

«Κατόπιν τῆς ἐπίδικης βεβαίωσης τό ΔΝΤ καί ἡ Κομισιόν μέ ἐκθέσεις καί δελτία τύπου δήλωναν ὅτι ἡ δημοσιονομική κατάσταση τῆς χώρας ἐπιδεινώθηκε, αὐξήθηκαν οἱ χρηματοδοτικές ἀνάγκες καί ἄμεσα ξεκίνησαν διαβουλεύσεις γιά τά ἐπιπλέον μέτρα πού ἔπρεπε νά ληφθοῦν πρός ἀντιμετώπιση τῆς ἔκρυθμης πλέον κατάστασης. Αὐτό σταδιακά ὁδήγησε κάτω ἀπό τήν ἀπειλή τῆς χρεοκοπίας σέ σειρά βαρύτατων μέτρων. Διεκόπη ἡ ἐφαρμογή τοῦ μνημονίου 1 ἡ χρονική ἰσχύς τοῦ ὁποίου ἐκτεινόταν μέχρι τό ἔτος 2013 ὡς ἀνεπαρκοῦς καί στίς 6.12.2011 ὑπεγράφη τό μνημόνιο 2 τό ὁποῖο ἔφερε βαρύτατα οἰκονομικά μέτρα στήν χώρα (PSI-MoU κούρεμα τῶν ἀποθεματικῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, τῶν Πανεπιστημίων, τῶν ΝΠΔΔ, ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν, ἀπαξίωση ἀποταμιεύσεων μικροομολογιούχων), τήν 1.7.2011 ψηφίστηκε ὁ νόμος 3986 πού περιελάμβανε τά ἐπείγοντα προσαρμογῆς τοῦ μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2012-2015 καί τήν 2.2.2012 ψηφίστηκε ὁ νόμος 4038 σχετικά μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ μεσοπρόθεσμου προγράμματος».

Σύμφωνα μέ ὑπολογισμούς ἐμπειρογνωμόνων, ἡ ζημία πού ὑπέστη τό Δημόσιο ἀπό προσφυγή σέ νέο δανεισμό ἔφθασε τά 171.348.800.000 εὐρώ (σελ. 26 εἰσηγήσεως).

Κατόπιν ὅλων τῶν συγκλονιστικῶν ἀποκαλύψεων πού κάνει ὁ εἰσαγγελεύς Κωσταρέλος, ὁ ὁποῖος ἔσωσε τήν τιμή τῆς ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης μέ τήν εἰσήγησή του, θέλει καί ἐρώτημα γιά τό τί συνέβη; Ἡ «Ἑστία» θεωρεῖ ὅτι κάθε σχόλιο περιττεύει.

Κεντρικό θέμα