Ντοκουμέντο ΟΗΕ γιά τήν γλῶσσα ἐκθέτει ΣΥΡΙΖΑ – Νίμιτς

Τί λέει ὁ Τόμος 2 τῶν Πρακτικῶν τοῦ 1977 – Ποτέ δέν ἀνεγνωρίσθη «μακεδονική»!

Ενα ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρον στοιχεῖο γιά τό παρασκήνιο τῆς συνεδριάσεως τοῦ ΟΗΕ στήν Ἀθήνα τό 1977 –κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου δῆθεν ἡ Ἑλλάς ἀνεγνώρισε μακεδονική γλῶσσα– καταθέτει στόν δημόσιο διάλογο ὁ συγγραφεύς-ἐρευνητής καί ἀναγνώστης τῆς «Ἑστίας» Γιῶργος Ρωμανός. Ὅπως ὑποστηρίζει ἐπικαλούμενος τμῆμα τῶν πρακτικῶν τοῦ ΟΗΕ ἀπό τήν ἐπίμαχη σύνοδο –τά ὁποῖα ἐνετόπισε μέ δική του μέριμνα καί εὐθύνη– ὁ διεθνής ὀργανισμός ξεκαθάρισε ὅτι δέν ἐκφράζει γνώμη γιά τό νομικό καθεστώς πού ἐπικρατεῖ γιά τίς γλῶσσες στό ἐσωτερικό τῶν χωρῶν, ἄρα οὐδέποτε ἀνεγνώρισε «μακεδονική γλῶσσα».

Ἀναλυτικῶς, τό ἐνδιαφέρον σημείωμα πού μᾶς ἀπέστειλε ὁ κ. Ρωμανός καί καταγράφουμε, ἔχει ὡς ἑξῆς:


Τά τεράστια ψεύδη καί οἱ παρανομίες τοῦ κ. Νίμιτς, πού ἀκυρώνουν τήν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» ἀποδεικνύονται ἀπόλυτα μέ τά στοιχεῖα πού ἀκολουθοῦν.

Ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» εἶναι καθολικά ἄκυρη, διότι στό Μέρος 1, Ἄρθρο 1, γ. περιλαμβάνει ρητά τό δομικό ψεῦδος της, ὅτι δῆθεν ἀναγνωρίστηκε ἀπό τόν ΟΗΕ τό 1977 ἡ πλαστή «μακεδονική» γλῶσσα, ἡ ὁποία ὅπως ἀποδεικνύεται ἀμέσως πιό κάτω, μέ τόν πιό ἐπίσημο, διεθνῶς, τρόπο ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ. Ἔτσι, χωρίς γλῶσσα δέν ὑπάρχει ἐθνότητα. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» εἶναι ἀπολύτως ἄκυρη, διότι τό δομικό αὐτό ψεῦδος της περί δῆθεν ἀναγνώρισης τῆς παγκοσμίως ἀνύπαρκτης «μακεδονικῆς γλώσσας» ἔρχεται σέ ἀπόλυτη ἀντίθεση μέ:

α. Τήν διεθνῆ νομολογία.

β. Τήν «Σύμβαση τῆς Βιέννης» τήν ὁποία, ἐπίσης, παραβιάζει.

Εἰδικότερα:

Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΟΗΕ τοῦ 1977 λέει ρητά καί κατηγορηματικά ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς μετατροπῆς τῶν σκοπιανῶν κυριλλικῶν τοπωνυμίων στά λατινικά «ΔΕΝ ὑποδηλώνουν ἔκφραση γνώμης τοῦ ΟΗΕ ὅσον ἀφορᾶ στό νομικό καθεστώς κάθε χώρας ἤ στόν ὁρισμό τῶν συνόρων της, κ.λπ.»

Αὐτό ἀναφέρεται ἐπί λέξει στίς σημειώσεις τοῦ τόμου 1 καί στό Προοίμιο τοῦ Τόμου 2, στή σελίδα ΙΙΙ (στά Ἀγγλικά, Γαλλικά, Ἱσπανικά), στήν σχετική ἀπόφαση 17 Αὐγούστου-7 Σεπτεμβρίου 1977.

Τό σχετικό ἀπόσπασμα στά ἀγγλικά ἔχει ὡς ἑξῆς:

«The designations employed and the presentation of the material (γαλλικά données πού σημαίνει δεδομένα, καί ἱσπανικά los dados, τά ἀποτελέσματα) in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.».

Δηλαδή, σέ μετάφραση:

«Οἱ ἐφαρμοζόμενες ὀνομασίες καί ἡ παρουσίαση τοῦ ὑλικοῦ σέ αὐτή τήν ἔκδοση ΔΕΝ συνεπάγονται τήν ἔκφραση ὁποιασδήποτε γνώμης ἐκ μέρους τῆς γραμματείας τοῦ ΟΗΕ πού ἀφορᾶ στό νομικό καθεστώς οἱασδήποτε χώρας, ἐπικράτειας, πόλης ἤ ἔκτασης τῆς ἁρμοδιότητός της ἤ ἀφορᾶ στήν ὁριοθέτηση τῶν συνόρων καί ὁρίων της.».

Ἄρα, ὁ ΟΗΕ ΔΕΝ παίρνει θέσει σέ θέμα ἀναγνώρισης ὁποιασδήποτε γλώσσας καί ΔΕΝ ἐπικυρώνει τίποτε ἄλλο παρά τό ὅτι εἰσήχθη «ὑλικό» μέ τοπωνύμια στό σχετικό συνέδριο, προκειμένου νά ἀποφασιστεῖ ἡ μετάφρασή του στό λατινικό ἀλφάβητο ἀπό τά ἀλφάβητα ὅλων τῶν χωρῶν πού συμμετεῖχαν.

Τά ἀκριβῆ ντοκουμέντα-ἀντίγραφα ἀπό τόν ἴδιο τόν ΟΗΕ ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Στά ἀγγλικά:

THIRD UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES

Vol. IL Technical papers

Athens, 17 August-
7 September 1977

PREFACE

The official records of the Third United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, held at Athens from 17 August to 7 September 1977, are issued in two volumes: volume I, Report of the Conference, 1 and the present publication, which contains the texts of the technical background papers submitted to the Conference by the participating Governments.

These technical papers are grouped according to the agenda item to which they relate. 2 They are reproduced in the language in which they were received (English, French or Spanish) and each is preceded, whenever possible, by a summary in the two other languages. They have been edited in accordance with United Nations practice and requirements. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Στά γαλλικά:

PRÉFACE

Les documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques, qui s’ est tenue à Athènes du 17 août au 7 septembre 1977, sont publiés en deux volumes: le volume I, Rapport de la Conférence 1, et le présent volume, qui contient les documents techniques d’ information présentés à la Conférence par les gouvernements participants.

Ces documents techniques sont groupés par points de l’ ordre du jour de la Conférence 2

• Ils sont reproduits dans la langue dans laquelle ils ont été présentés (anglais, espagnol ou français) et chacun est précedé, dans la mesure du possible, d’ un résumé dans les deux autres langues. Ils ont été édités conformément aux pratiques et exigences de l’ Organisation des Nations Unies.

Les appellations employées dans cette publication ainsi que la présentation des données n’ impliquent de la part du Secrétariat de l’ Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au trace de leurs frontières ou limites.

1 Troisième Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques, vol. I, Rapport de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.79.1.4.).

2 L’ ordre du jour est reproduit à l’ annexe.

Μετά καί ἀπό αὐτές τίς ἀποκαλύψεις θά πρέπει νά γνωρίζουν ὅσοι ἑτοιμάζονται νά ὑπερψηφίσουν τή «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», ὅτι προειδοποιήθηκαν ἐγκαίρως καί δημόσια γιά τά δομικά ψεύδη πού περιέχει αὐτή ἡ «Συμφωνία», ἡ ὁποία βλάπτει τραγικά τήν πατρίδα μας. Καί ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων ἐπίκληση ἄγνοιας δέν θά ἰσχύει.

Κεντρικό θέμα