Νόμος καί τάξις στά πανεπιστήμια

Μητσοτάκης: Ἐσωτερικές κάμερες, σῶμα προστασίας ΑΕΙ καί ποινές στούς παραβάτες

ΑΠOΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ νά ἀντιμετωπίσει τόν «ἰδιότυπο φασισμό» καί τό παρακράτος μέ τό «ἀριστερό προσωπεῖο» εἶναι ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἡ διαπόμπευσις τοῦ πρυτάνεως τῆς ΑΣΟΕΕ ἀπό ἀναρχικούς, ὁ δημόσιος ἐξευτελισμός ἑνός ἐκπροσώπου τῶν ἐπιστημῶν, προεκάλεσε τήν κατακραυγή ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων καί τῆς κοινωνίας. Ἡ χθεσινή τηλεδιάσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τούς πρυτάνεις τῶν ΑΕΙ δέν ἦταν ἁπλῶς μία τυπική ἐπικοινωνία γιά νά τούς ἐκφράσει τήν συμπαράστασή του, ἀλλά ἡ ἀρχή μιᾶς δύσκολης προσπάθειας προκειμένου νά ἐφαρμοσθεῖ ὁ νόμος καί ἡ τάξις στά πολύπαθα ἑλληνικά πανεπιστήμια. «Αὐτός ὁ ἰδιότυπος φασισμός, γιατί περί φασισμοῦ πρόκειται, ἄσχετα ἄν φορᾶ ἄλλον ἰδεολογικό μανδύα, θά τελειώσει. Καί καθώς ἡ Ἑλλάδα θά μπεῖ στήν τρίτη δεκαετία τοῦ 21ου αἰῶνα δέν θά φοβηθεῖ αὐτούς τούς ἐκφραστές τοῦ παρακράτους, θά ἀναμετρηθεῖ μαζί τους καί τελικά θά τούς νικήσει» ἦταν τό μήνυμα πού ἔστειλε σέ ὅλη τήν πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν καί ὅλων ἐκείνων πού λυμαίνονται ἐπί δεκαετίες τά πανεπιστήμια θά κινηθεῖ σέ τρεῖς ἄξονες· τήν αὐστηρή φύλαξη, τήν ἐνίσχυση τῶν μέτρων προστασίας καί τήν αὐστηροποίηση τῶν ποινῶν. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεκοίνωσε τήν ἵδρυση ἑνός σώματος προστασίας πανεπιστημιακῶν ἱδρυμάτων. Θά πρόκειται γιά ἄνδρες καί γυναῖκες πού ἀνήκουν στήν ΕΛ.ΑΣ. καί θά ἔχουν εἰδική ἐκπαίδευση πού θά λάβουν ἀπό τήν ἀστυνομία. Ἐπίσης, θά φοροῦν εἰδικές στολές καί θά ἔχουν ἕδρα μέσα στίς σχολές ὥστε νά φροντίζουν στήν ἔγκαιρη ἀποτροπή ἐγκληματικῶν συμπεριφορῶν στόν χῶρο τῶν ΑΕΙ. Ὅταν, δέ, θά ἀπαιτεῖται, οἱ φρουροί τῶν πανεπιστημίων θά ζητοῦν καί τήν συνδρομή τῆς ἀστυνομίας.

Μαζί μέ τό νέο ἀστυνομικό σῶμα θά ἀναβαθμισθοῦν καί τά μέτρα ἀσφαλείας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Τό κυριώτερο θά εἶναι ἡ ἠλεκτρονική κάρτα εἰσόδου, τήν ὁποία θά φέρουν φοιτητές καί προσωπικό τῶν ἱδρυμάτων, γιά νά περνοῦν ἀπό εἰδικές πύλες. Οἱ χῶροι τῶν ΑΕΙ θά φωτισθοῦν, θά τοποθετηθοῦν περιφράξεις καί θά γίνει χρῆσις συγχρόνων τεχνικῶν μέσων ὅπως κλειστά κυκλώματα παρακολουθήσεως τῶν χώρων.

Ὁ τρίτος ἄξων ἀφορᾶ τήν αὐστηροποίηση τῆς ποινικῆς νομοθεσίας γιά ἀδικήματα τά ὁποῖα τελοῦνται ἐντός τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητος. Ὁ κ. Μητσοτάκης εἶπε χαρακτηριστικά ὅτι «μέχρι νά προχωρήσουμε στίς ἀναγκαῖες ἀλλαγές θά πρέπει νά ἐνεργοποιηθοῦν διατάξεις πού ἤδη ἰσχύουν, ὅμως συναντοῦν τόν δισταγμό ἤ μερικές φορές καί τόν φόβο ἐκείνων πού ὀφείλουν νά τίς θέσουν σέ κίνηση». Καί σέ αὐτό τό σημεῖο ἔθεσε πρό τῶν εὐθυνῶν τους τούς πρυτάνεις, πού ἔχουν καθοριστικό ρόλο στήν λειτουργία τῶν πανεπιστημίων. Ἀναμένει, ὅπως εἶπε, προτάσεις τόσο ἀπό τούς πρυτάνεις ὅσο καί ἀπό τούς καθηγητές καί τούς φοιτητές. Οἱ πρυτάνεις ζήτησαν ἀπό τόν Πρωθυπουργό νά νομοθετηθοῦν καί ἀστικές εὐθύνες γιά ὅσους προκαλοῦν καταστροφές ἐντός τῶν χώρων τῶν ΑΕΙ καί νά πάψουν νά πληρώνουν τά ἴδια τά ἱδρύματα τίς ζημίες τῶν «μπαχαλάκηδων». Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στήν τηλεδιάσκεψη, ἐξήγγειλε τήν κατάθεση ἑνός ὁλοκληρωμένου σχεδίου προστασίας τῶν πανεπιστημίων σέ συνεργασία μέ τήν ἀκαδημαϊκή κοινότητα. Ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ἀνέλυσε τίς προτάσεις πού «πρέπει νά προσαρμοστοῦν στήν ἰδιαιτερότητα κάθε ἱδρύματος», ἐνῶ ἐτόνισε ὅτι «αὐτή ἡ ἀποτρόπαια εἰκόνα στό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο κινητοποιεῖ ἀκόμη περισσότερο τήν κοινωνία».

Ὁ Πρωθυπουργός διεμήνυσε ὅτι ἔφθασε ἡ ὥρα γιά τολμηρές ἀποφάσεις ἀφοῦ κάποιοι προσβάλλουν μέ ὠμό τρόπο τήν δημοκρατία. Διεπίστωσε ὅτι ἡ κατάστασις ἔχει βελτιωθεῖ ἐν συγκρίσει μέ ἐκείνη πρίν ἀπό 15 μῆνες, τό παρεμπόριο ἔχει σταματήσει, τά ἐπεισόδια ἔχουν περιορισθεῖ καί τά κτίρια πού τελοῦσαν ὑπό κατάληψιν ἐπέστρεψαν στούς νομίμους ἰδιοκτῆτες τους. Ἀνεγνώρισε, ὡστόσο, ὅτι σέ κάποια πανεπιστήμια τά προβλήματα παραμένουν καί ἡ Κυβέρνησις δέν ἔχει καταφέρει νά τά ἀντιμετωπίσει. Ἐδεσμεύθη στούς πρυτάνεις ὅτι θά ἀντιμετωπίσει τίς γιάφκες πού ἐκτίσθησαν τίς προηγούμενες δεκαετίες. «Νομίζω ὅτι μετά τήν τιμωρία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἔχει ἔρθει καί ἡ ὥρα νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ἄλλη ὄψη τοῦ παρακράτους, αὐτοῦ πού φορᾶ ἀριστερό προσωπεῖο, καί ὁ φασισμός μπορεῖ νά ἀλλάζει χρώματα ἀλλά ἔχει τήν ἴδια οὐσία» κατέληξε ὁ κ. Μητσοτάκης. Μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Συγκλήτου τό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν διέκοψε ἕως καί τήν Παρασκευή ὅλες τίς ἐκπαιδευτικές λειτουργίες του, ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξιν διαμαρτυρίας.

Οἱ διωκτικές Ἀρχές συνεχίζουν τίς ἔρευνες προκειμένου νά συλλάβουν τούς δρᾶστες πού ἐπετέθησαν στόν πρύτανι τῆς ΑΣΟΕΕ. Ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ ἀναρχικοί τῆς ὀργανώσεως «Πρωτοβουλία Μαχητικῆς Ἀλληλεγγύης» ἔχουν σχέση μέ καταλήψεις κτιρίων πού ἐπέστρεψαν μετά ἀπό ἐπέμβαση τῆς ἀστυνομίας στήν ΑΣΟΕΕ. Οἱ δρᾶστες τῆς ἀποτρόπαιας πράξεως ἤθελαν νά προειδοποιήσουν τόν νεοεκλεγέντα πρύτανι νά μείνει μακριά ἀπό τίς ἀναρχικές ὁμάδες πού ἔχουν ὁρμητήριο τό πανεπιστήμιο. Συμφώνως πρός πληροφορίες, στό στόχαστρο τῆς ἀστυνομίας εἶναι νεαροί πού διέμεναν σέ πέντε καταλήψεις πού ἐκκενώθηκαν τό προηγούμενο διάστημα, οἱ ἀναρχικοί πού εἰσέβαλαν στήν πρυτανεία τοῦ ΕΜΠ πρίν ἀπό ἕναν μῆνα καί πέντε φοιτητές τῆς ΑΣΟΕΕ. Οἱ τελευταῖοι φαίνεται νά εἶναι ἐκεῖνοι πού ὁδήγησαν τούς ἀναρχικούς ἀπό τό ὑπόγειο τῆς ΑΣΟΕΕ, ὅπου δύο δωμάτια τελοῦν ἀκόμη ὑπό κατάληψιν, στό γραφεῖο τοῦ Δημήτρη Μπουραντώνη, χωρίς νά γίνουν ἀντιληπτοί ἀπό ἄλλους ἐργαζομένους. Ἡ Κρατική Ἀσφάλεια ἐρευνᾶ τά στοιχεῖα ὅλων ὅσων προσήχθησαν καί συνελήφθησαν στίς ἐπιχειρήσεις τῆς ΕΛ.ΑΣ. στίς πρώην καταλήψεις «Βανκοῦβερ» (δίπλα στήν ΑΣΟΕΕ πού ἀνήκει στό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο), «Gare» στά Ἐξάρχεια, «Ματρόζου» στό Κουκάκι, «Λέλας Καραγιάννη» στήν Κυψέλη καί «Γκίνη» στό Πολυτεχνεῖο. Ἤδη ἡ ἀστυνομία ἔχει πάρει δείγματα ἀπό τά ροῦχα τοῦ πρυτάνεως προκειμένου νά ταυτοποιήσει τό DNA αὐτῶν. Παρά τό γεγονός ὅτι οἱ ἀναρχικοί φαίνεται ἀπό τό βίντεο πού ἀνήρτησαν ὅτι φοροῦν μάσκες καί γάντια, ἐνδεχομένως νά ὑπάρχουν ἄλλοι πού νά μήν ἦσαν τόσο προσεκτικοί καί νά ἄφησαν πίσω τους στοιχεῖα πού θά ὁδηγήσουν στήν σύλληψή τους.

Κεντρικό θέμα