Νέο μάθημα: Ἀγωγή τοῦ Πολίτη δι’ ἀνηλίκους

Οἱ μαθητές θά διδάσκονται ἐπιχειρηματικότητα, σεξουαλική ἀγωγή, φορολογική-περιβαλλοντική-κοινωνική συνείδηση

ΤO ΘΕΜΑ ἀπασχολεῖ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καί τήν ὑπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως ἐδῶ καί καιρό. Σέ ἀνύποπτο χρόνο. Πρίν ἀπό τά ἐπεισόδια μέ τούς ἀνηλίκους καί τόν «Τζόκερ»: τί ἐφόδια πρέπει νά δίδει ἕνα μοντέρνο καί φιλεύθερο σχολεῖο στούς μαθητές του πρίν ἐνηλικιωθοῦν καί βγοῦν στήν ἀγορά ἐργασίας ἀλλά καί στήν κοινωνία γενικώτερα;

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία» στό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἔχουν καταλήξει σχεδόν, μέ τήν βοήθεια εἰδικῶν ἐπιστημόνων καί ΜΚΟ, τί πρέπει νά περιέχει ἕνα μοντέρνο μάθημα ἀγωγῆς τοῦ πολίτου, τό ὁποῖο θά διδάσκεται σέ παιδιά πού στά δεκαεπτά τους πλέον βάσει τῆς νέας νομοθεσίας ἔχουν δικαίωμα ψήφου καί δικαίωμα ἀποκτήσεως ἀδείας ὁδηγήσεως. Ἡ καλλιέργεια κοινωνικῆς συνειδήσεως, περιβαλλοντικῆς συνειδήσεως, φορολογικῆς συνειδήσεως, ἐπιχειρηματικῆς συνειδήσεως καθώς καί ἡ κουλτούρα τοῦ ἐθελοντισμοῦ, τῆς συμμετοχῆς στά κοινά, τῆς προστασίας τῆς ὑγείας ἀπό τό κάπνισμα, τό ἀλκοόλ καί τά ναρκωτικά σύν τήν καλλιέργεια ἀνακλαστικῶν τῶν νέων ἀπέναντι στίς φυσικές καταστροφές, εἶναι μερικές ἀπό τίς κατευθύνσεις τοῦ νέου μαθήματος. Δέν θά εἶναι ὅμως οἱ μόνες. Τό Ὑπουργεῖο μελετᾶ ἀκόμη καί τήν ἔνταξη μαθημάτων σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς προκειμένου νά ἀποφεύγονται στό μέλλον –μεταξύ ἄλλων– κρούσματα παραπομπῆς ἐκπαιδευτικῶν στά δικαστήρια ἀπό τούς γονεῖς, ἐπειδή τόλμησαν νά ἀνοίξουν ἐντός τῆς σχολικῆς αἰθούσης συζήτηση γιά θέματα πού δέν εἶναι πλέον ταμπού.

Ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ἀφοῦ προηγηθεῖ ὁ σχετικός διάλογος μέ τήν ἐκπαιδευτική κοινότητα καί τούς γονεῖς σχεδιάζει τό νέο μάθημα ἀξιοποιῶντας καί τήν ἐμπειρία ΜΚΟ ὅπως τοῦ Μάρκου Βερέμη, ὁ ὁποῖος διδάσκει τήν ἐπιχειρηματικότητα σέ 150 σχολεῖα μέ τήν μέθοδο τῆς δημιουργίας εἰκονικῶν ἐπιχειρήσεων ἀπό μαθητές ἤ τοῦ καθηγητοῦ Μπεχράκη, ὁ ὁποῖος πρωταγωνιστεῖ στήν ἐκστρατεία κατά τοῦ καπνίσματος. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ἡ νέα Ἀγωγή τοῦ Πολίτη θά περιέχει:

• Μηνύματα κατά τῆς ἐπιδείξεως ἀντικοινωνικῆς συμπεριφορᾶς. Π.χ. δέν παρκάρω ποτέ μπροστά σέ ράμπα ἀναπήρων.

• Μηνύματα κατά τῆς φοροδιαφυγῆς. Π.χ. ἡ παράλειψις ἐκδόσεως ἀποδείξεων ἀπό ἐπιχειρηματίες πού πρέπει νά ἀποδίδουν τόν φόρο προστιθέμενης ἀξίας στό κράτος συνιστᾶ κλοπή εἰς βάρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καί ἀποτελεῖ ἀντικοινωνική συμπεριφορά.

• Μάθημα ἐπιχειρηματικότητος. Στό Ὑπουργεῖο θεωροῦν ὅτι ἡ πολιτεία πρέπει νά πάψει νά εἶναι ἐνοχική ἀπέναντι στήν ἔννοια τῆς ἀγορᾶς καί γι’ αὐτό πρέπει ἀπό νωρίς νά καλλιεργήσει –ἐπενδύοντας στίς βέλτιστες πρακτικές– τό ἐπιχειρηματικό δαιμόνιο.

• Καλλιέργεια σεβασμοῦ πρός τό περιβάλλον. Καί μαζί μέ αὐτό τρόπους ἀντιδράσεως τῶν νέων στίς φυσικές καταστροφές καί σέ φυσικά φαινόμενα. Π.χ. ἡ ἀποφυγή καλλιέργειας πανικοῦ.

• Ἐπιστροφή στόν ἐθελοντισμό. Τό νεολαιίστικο κίνημα πού ἀνεπτύχθη τό 2004 ἐπί Προεδρίας Γιάννας Ἀγγελοπούλου στήν ὀργανωτική ἐπιτροπή τῶν Ἀγώνων ἦταν γιγαντιαῖο μέν, ἀλλά ἀτόνησε. Στόχος τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας εἶναι ὁ ἐθελοντισμός νά καταστεῖ κουλτούρα γιά τούς νέους, ὄχι περιστασιακή μόδα.

• Σεξουαλικό προσανατολισμό. Δέν εἶναι βεβαίως στίς προθέσεις τοῦ Ὑπουργείου νά κάνει μαθήματα ἀνατομίας ἤ καθοδηγήσεως. Ὡστόσο, ἀναγνωρίζεται ὅτι οἱ μαθητές ὀφείλουν νά εἶναι ἐνήμεροι ἐγκαίρως ἀπό νεαρά ἡλικία γιά τούς κινδύνους τῆς σεξουαλικῆς ζωῆς χωρίς προστασία (ἀφροδίσια νοσήματα, AIDS κ.λπ.)

• Συστηματική ἐνημέρωση γιά τίς συνέπειες πού ἔχει στήν ὑγεία τό κάπνισμα, τό ἀλκοόλ, ἡ παχυσαρκία καί τά ναρκωτικά. Δέν ἀποκλείεται, τέλος, ὑπό τό φῶς τῶν νέων δεδομένων νά εἰσαχθοῦν σέ αὐτό τό μοντέρνο μάθημα Ἀγωγῆς τοῦ Πολίτη καί θεματικές κατά τῆς βίας.

Ἡ φιλοσοφία τοῦ μαθήματος ὅπως τό ὁραματίζεται ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί τό σχεδιάζει ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ἀπέχει πολύ ἀπό τήν στεγνή καί συντηρητική προσέγγιση τῆς Ἀγωγῆς τοῦ Πολίτη παρελθόντων δεκαετιῶν πού ἑστίαζε μόνον στά δικαιώματα καί τίς ὑποχρεώσεις τῶν πολιτῶν ὅπως ἀπορρέουν ἀπό τόν καταστατικό χάρτη τῆς χώρας, τό Σύνταγμα. Θά ἐπικεντρωθεῖ στίς νέες θεματικές τοῦ 21ου αἰῶνος, μέ στόχο τήν ἄμβλυνση τῶν ἐθνικῶν ἐλαττωμάτων καί τήν καλλιέργεια τῶν ἐθνικῶν δεξιοτήτων. Μεγάλο στοίχημα, ἀλλά ἀξίζει τόν κόπο!

Κεντρικό θέμα