Νέες ἐγκαταστάσεις γιά μετανάστες στόν Ἕβρο – Μάχη στίς Βρυξέλλες γιά τόν περιορισμό τους

Ἐπεκτείνεται κατά 65 στρέμματα σέ δύο φάσεις τό Κέντρο Ὑποδοχῆς καί Ταυτοποιήσεως στό χωριό Φυλάκιο, ἐπί τοῦ ποταμοῦ Ἄρδα – 1.500 μετανάστες στά μετόπισθεν τῆς προκαλύψεως τοῦ Δ΄ Σώματος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ἀναθεωρεῖ τήν μεταναστευτική πολιτική της. Ὑποτίθεται ὅτι μέ τήν ἐπιμονή τῆς Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἰταλίας Τζώρτζια Μελόνι θά τεθοῦν κάποιοι κανόνες προστασίας τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς Εὐρώπης καί θά στηριχθοῦν οἱ χῶρες πού ὑποδέχονται μετανάστες καί πρόσφυγες. Τό ζήτημα εὑρίσκεται «στόν ἀέρα», καθώς χῶρες ὅπως ἡ Οὑγγαρία καί ἡ Πολωνία διαφωνοῦν καί ζητοῦν ἡ ἐγκατάστασις μεταναστῶν νά γίνεται μόνον ἐπί ἐθελοντικῆς βάσεως.

Χωρίς νά μπαίνουμε σέ λεπτομέρειες –ἄλλως τε δέν ὑπάρχουν ἀκόμη τελικές ἀποφάσεις ἀπό τήν Σύνοδο Κορυφῆς– βλέπουμε ὅτι ἡ γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν ἡττᾶται ἀπέναντι στήν σταθερή στάση τῶν κρατῶν πού ἀποκτοῦν κυβερνήσεις μέ συναίσθηση τῆς πραγματικότητος. Ἐξαίρεση δυστυχῶς ἀποτελεῖ ἡ Ἑλλάς, ἡ Κυβέρνησις τῆς ὁποίας, συμφώνως πρός δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, «βλέπει» τήν Τουρκία νά περιορίζει τούς ἀριθμούς τῶν μεταναστῶν (!) καί εὐελπιστεῖ σέ συνεργασία μαζί της. Παλαιότερα ὅμως ὁ ἴδιος εἶχε δηλώσει ὅτι προσβλέπει στούς μετανάστες γιά τήν λύση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος πού ταλανίζει τήν χώρα. Ἐξαίρεση δυστυχῶς ἀποτελεῖ ἡ Ἑλλάς, ἡ Κυβέρνησις τῆς ὁποίας, συμφώνως πρός παλαιότερες δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, εἶχε δηλώσει ὅτι προσβλέπει στούς μετανάστες γιά τήν λύση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος πού τήν ταλανίζει.

Μόνον ἔτσι μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ τό γεγονός ὅτι ἐνῷ σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς Εὐρώπης αὐξάνονται οἱ ἀντιστάσεις ἀπέναντι στήν ἐπέλαση περισσοτέρων μεταναστῶν, στήν Ἑλλάδα δημιουργοῦνται νέες δομές φιλοξενίας. Ἐπεκτείνονται οἱ ὑπάρχουσες δομές στόν Ἕβρο. Ἀντί νά ληφθεῖ μέριμνα ὥστε νά ἐκλείψει ἡ ἀνάγκη νά διατηροῦμε στρατόπεδα μεταναστῶν στά σύνορα –μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται– ἐμεῖς τά ἐπεκτείνουμε. Αὐτήν τήν στιγμή, στό χωριό Φυλάκιο Ἕβρου, ὑπάρχει κέντρο ὑποδοχῆς καί ταυτοποιήσεως (ΚΥΤ) μεταναστῶν καί προσφύγων πού φιλοξενεῖ περί τούς 450 ἀλλοδαπούς. Καί μέ προειλημμένη ἀπόφαση ἀπό τόν κ. Νότη Μηταράκη, ὁ ὁποῖος ἤδη ἔχει μετακινηθεῖ στό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου, τό κέντρο αὐτό ἐπεκτείνεται.

Ἔκτασις 30 στρεμμάτων ἔχει διατεθεῖ γιά τήν ἐπέκταση τῆς ἐγκαταστάσεως, καί αὐτή εἶναι μόνον ἡ πρώτη φάσις τῶν ἐργασιῶν. Μόλις ὁλοκληρωθεῖ ἡ κατασκευή, οἱ ἐργασίες θά ἀρχίσουν σέ παρακειμένη ἔκταση 35 ἀκόμη στρεμμάτων. Ἀντιλαμβάνεται κανείς πόσους ἀκόμη μετανάστες σκοπεύουν νά ἐγκαταστήσουν ἐκεῖ. Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι θά φθάσουν τίς 1.500. Δημιουργεῖται δηλαδή μία νέα Μόρια σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τόν Ἕβρο, στά μετόπισθεν τῆς προκαλύψεως τοῦ Δ΄ Σώματος Στρατοῦ.

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων, οἱ ὁποῖοι σημειολογικῶς θέλουν νά ἀνεγείρουν καί ἐκκλησία σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τό ὑπάρχον σήμερα κέντρο, ἀφήνουν τήν Κυβέρνηση ἀδιάφορη. Προχωρεῖ στήν ἐφαρμογή ἑνός προγράμματος, τό ὁποῖο δέν ἔχει οὔτε τήν συναίνεση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν οὔτε εἶναι σέ συμφωνία μέ τό νέο πνεῦμα τό ὁποῖο ἐγκαθιδρύεται στήν Εὐρώπη. Ἴσως νά ἔχει τήν συναίνεση τῶν ΜΚΟ καί τῶν λοιπῶν κατ’ ὄνομα μόνον ἀνθρωπιστικῶν ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες ἀντιδροῦν σέ κάθε τί πού παραπέμπει στήν κυριαρχία τῶν Κρατῶν καί τήν εὐημερία τῶν πολιτῶν.

Ἤδη στίς Βρυξέλλες ἡ Πολωνία καί ἡ Οὑγγαρία ἐπιμένουν ὅτι ἡ ἐγκατάστασις μεταναστῶν πρέπει νά γίνεται μόνον ἐθελοντικῶς. Δηλαδή νά πηγαίνουν μόνον στά κράτη πού θέλουν νά τούς δεχθοῦν. Τονίζουν ἐπίσης ὅτι τά οἰκονομικά ἀνταλλάγματα πού δίδονται σέ χῶρες, γιά νά δεχθοῦν μετανάστες, εἶναι ἐλάχιστα καί πάντως πολύ ὀλιγώτερα ἀπό αὐτά πού δίδονται στήν Τουρκία γιά νά συγκρατεῖ τίς ροές. Ἄλλο ὅτι ἡ Τουρκία κατακρατεῖ αὐτά τά χρήματα ἀφήνοντας ὅμως τούς μετανάστες νά εἰσβάλλουν στήν Εὐρώπη. Θά θέσει τό ζήτημα αὐτό ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στόν Ταγίπ Ἐρντογάν κατά τήν συνάντηση πού θά ἔχουν ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν; Ἤ εἶναι εὐχαριστημένος μέ αὐτά πού συμβαίνουν; Διότι δέν πιστεύουμε ὅτι τό ΚΥΤ Φυλακίου τριπλασιάζεται, ἐν ἀγνοίᾳ του…

Κεντρικό θέμα