Νέα ἀπόρρητα WikiLeaks γιά τόν ὅρο «Μακεδόνας»

Καραμανλῆς – Ντόρα: «Ποτέ ὑπογραφή σέ συμφωνία γιά ἀναγνώριση Μακεδόνων»

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ εἶναι ἐξόφθαλμο: Κάθε φορά πού οἱ Σκοπιανοί ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα, ἀναλαμβάνουν δράση γιά χάρη τους τά ἀνεξάρτητα WikiLeaks. Τόν Φεβρουάριο τοῦ 2011 ἕναν μῆνα πρίν ἀπό τήν ἐξέταση τῆς προσφυγῆς πού εἶχαν καταθέσει στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης κατά τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἱστότοπος δημοσίευσε σειρά τηλεγραφημάτων τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας στήν Ἀθήνα τά ὁποῖα περιεῖχαν ἐπιχειρήματα χρήσιμα γιά τήν εὐόδωση τοῦ δικαστικοῦ ἀγῶνος τους ἐνώπιον τοῦ δικαιοδοτικοῦ ὀργάνου πού ἀνήκει στήν δικαιοδοσία τοῦ ΟΗΕ. Εἰδικῶς στό σκέλος τοῦ βέτο. Ἡ ἀπόπειρα δημιουργίας ἀτμόσφαιρας ἐπέτυχε μερικῶς, καί τό Διεθνές Δικαστήριο κατεδίκασε μέν τήν Ἑλλάδα γιά παραβίαση τῆς Ἐνδιάμεσης Συμφωνίας χωρίς νά τῆς ἐπιβάλει δέ τί νά πράξει μελλοντικῶς γιά τό ἴδιο θέμα.

Χθές, ἑπτά ὁλόκληρα χρόνια μετά, τά WikiLeaks ἔδρασαν καί πάλι ὑπέρ τῶν Σκοπίων. Τότε γιά λογαριασμό τοῦ Πρωθυπουργοῦ Γκρούεφκσι. Σήμερα γιά λογαριασμό τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ζάεφ. Τό ἀπό 29 Ἰουλίου τηλεγράφημα τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας στά Σκόπια, στό ὁποῖο ἀποκαλύπτεται ὅτι ἀπό τότε τά Σκόπια εἶχαν ὡς ἀνομολόγητο στόχο τήν ἀναγνώρισή τους μέ τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία», ὑπό τήν αὐστηρή προϋπόθεση πώς θά τούς ἀναγνωρίζοντο μακεδονική ταυτότης καί γλῶσσα, λειτούργησε πρίν καί πάνω ἀπό ὅλα ὡς «βούτυρο στό ψωμί» τοῦ Ζάεφ, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνεται στούς σκληρούς ψηφοφόρους τοῦ VMRO καί ὑποστηρίζει πώς ἐπέτυχε ἀκριβῶς ὅ,τι διεκδικοῦσε καί ὁ Γκρούεφσκι (ὁ ὁποῖος τόν κατηγορεῖ γιά …μειοδοσία). Μπορεῖ, λοιπόν, τά νέας ἐσοδείας WikiLeaks νά ἔγιναν ἀντικείμενο πολιτικῆς ἀντιδικίας μεταξύ Μητσοτάκη – Κοτζιᾶ στήν Ἑλλάδα καί νά στρίμωξαν τήν Κυβέρνηση, στήν πραγματικότητα ὅμως ἀπετέλεσαν μία ὡραιότατη δυτική «πάσα» πρός τόν δοκιμαζόμενο Σκοπιανό Πρωθυπουργό. Ἡ φράσις του, πώς τό περιεχόμενο τοῦ τηλεγραφήματος τῶν ΗΠΑ «εἶναι ἕνας ἀκόμη λόγος οἱ Σκοπιανοί νά ψηφίσουν ὑπέρ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν», εἶναι ἐνδεικτική.

Καί οἱ μέν Σκοπιανοί τήν δουλειά τους κάνουν. Ἀλλά ἄν ἐμεῖς θέλουμε νά φωτίσουμε καλύτερα τήν ἱστορία καί νά καταδείξουμε πῶς ἡ κεντροδεξιά παράταξις ἀμύνθηκε σθεναρά ὑπέρ τοῦ ὅρου «Μακεδόνας», τότε ὀφείλουμε νά πράξουμε κάτι ἁπλό: νά συγκρίνουμε τά τηλεγραφήματα τῆς πρέσβειρας Τζουγκάνοβιτς πού διέρρευσαν χθές μέ τά τηλεγραφήματα τοῦ πρέσβεως τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα Σπέκχαρντ τά ὁποῖα διέρρευσαν τό 2011 (καί ἀξιολογοῦνται ὡς «νέα» γιά πρώτη φορά.) Ἀπό τήν ἀντιπαραβολή τους προκύπτει πώς ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς καί ἡ τότε ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ντόρα Μπακογιάννη ἀπέρριψαν κατηγορηματικά αὐτό πού ἡ σημερινή κυβέρνησις ἐδέχθη: τήν ἀναγνώριση μακεδονικῆς γλώσσης καί ταυτότητος!

Συμφώνως πρός τηλεγράφημα τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας τῶν Ἀθηνῶν τῆς 16ης Σεπτεμβρίου 2008, ὁ πρέσβυς Σπέκχαρντ τηλεφώνησε στήν Μπακογιάννη γιά νά τῆς ζητήσει νά μήν ἀπορρίψει τίς προτάσεις Νίμιτς. Ἐκείνη τοῦ δήλωσε πώς «ὁ Πρωθυπουργός Καραμανλῆς καί ἡ ἴδια παρά τήν πολιτική πίεση θέλουν λύση ἀλλά ἔχουν δύο “κόκκινες γραμμές”. Πρῶτον ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν θά δεχθεῖ ποτέ νά ὀνομάζονται “Μακεδόνες” οἱ γείτονές της καί δεύτερον πώς ἡ Ἑλλάδα θέλει μιά ἰσχυρή προτροπή σέ οἱαδήποτε ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας πού θά ζητᾶ ἀπό τίς ἄλλες χῶρες νά χρησιμοποιοῦν τό συμφωνηθέν ὄνομα στίς διμερεῖς τους σχέσεις. Ἐπίσης ἡ Ἑλλάδα θέλει ἕνα μήνυμα ἀπό τίς ΗΠΑ ὅτι τό ἴδιο θά πράξει καί ἡ δική τους κυβέρνηση». Ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν εἶχε ζητήσει ἐξ ἄλλου τήν συνδρομή τῆς Οὐάσιγκτων γιά νά κατεβάσει τούς προκλητικούς τόνους ὁ Γκρούεφσκι. Ἐπέμεινε πώς «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν θά ὑπογράψει συμφωνία μέ τήν ὁποία οἱ βόρειοι γείτονες θά ὀνομάζονται Μακεδόνες καί πώς δυόμισυ ἑκατομμύρια Ἕλληνες δέν θά καταλάβαιναν ποτέ κάτι τέτοιο».

Τό τηλεγράφημα τοῦ πρέσβεως τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα Σπέκχαρντ τῆς 16ης Σεπτεμβρίου 2008 ἔχει ἀξία ἄν τό ἀντιπαραβάλουμε μέ τό μόλις διαρρεῦσαν τηλεγράφημα τῆς πρέσβειρας τῶν ΗΠΑ στά Σκόπια Μιλοβάνοβιτς τῆς 29ης Ἰουλίου 2008. Καί τοῦτο διότι σέ αὐτό ἀναφέρεται: «Ταυτότης: Ἡ γλῶσσα καί ἡ ἐθνικότης θά ἀποκαλοῦνται μακεδονικές ἀλλά αὐτό θά μποροῦσε νά γίνει μέ σιωπηρούς χειρισμούς, ἴσως ὡς ἕνα συμπληρωματικό παράρτημα σέ ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας ἤ κάποιο ἐσωτερικό ἔγγραφο τοῦ ΟΗΕ γιά τό ὁποῖο δέν ἀπαιτεῖται ἑλληνική ἔγκρισις. Τό τελικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἡ Μακεδονία χρειάζεται διαβεβαίωση ὅτι ἡ γλῶσσα καί ἡ ἐθνικότης τους θά συνέχιζαν νά ὀνομάζονται μακεδονική καί ὄχι νεομακεδονική».

Τί προκύπτει λοιπόν; Εἶναι ξεκάθαρο: ἡ ἐξωτερική πολιτική Κοτζιᾶ δέν εἶναι πολιτική Μπακογιάννη καί βεβαίως ἡ ἐξωτερική πολιτική Τσίπρα δέν εἶναι ἐξωτερική πολιτική Καραμανλῆ. Ἄς μή γίνεται σύγκρισις ἀνομοίων πραγμάτων. Οἱ πρῶτοι παρέδωσαν κληρονομιά, οἱ δεύτεροι διεφύλαξαν κληρονομιά.

Κεντρικό θέμα