Ναυτική βάσις τῶν ΗΠΑ ὁ λιμήν Ἀλεξανδρουπόλεως

Ἀποφασίζεται στό ραντεβού Μητσοτάκη – Τράμπ

ΕΓΓΥΗΣΗ γιά τήν ἑλληνική κυριαρχία καί τήν ὁμαλότητα στήν Θράκη καί τό Βόρειο Αἰγαῖο ἐκτιμᾶται ὅτι ἀποτελεῖ γιά τό μέλλον ἡ αὐξανομένη ναυτική παρουσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως. Πράγματι, μετά τίς σχετικές συνομιλίες πού προηγήθηκαν σέ τεχνοκρατικό ἐπίπεδο, τό θέμα συζητήθηκε μεταξύ τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο καί Νίκου Δένδια, οἱ δέ ὁριστικές ἀποφάσεις ἀναμένεται ὅτι θά διαμορφωθοῦν κατά τήν συνάντηση πού θά ἔχουν ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ τήν ἐρχομένη Τρίτη στό περιθώριο τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ στήν Νέα Ὑόρκη. Οἱ δύο ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν ἔχουν συζητήσει τίς σχετικές λεπτομέρειες τῆς ὑπό διαμόρφωση Ἕλληνο-Ἀμερικανικῆς Συμφωνίας Ἀμυντικῆς Συνεργασίας, μέ τήν ὁποία θά ἐπισφραγισθοῦν καί οἱ διευκολύνσεις πού σήμερα ἀτύπως παρέχονται ἀπό τήν Ἑλλάδα στίς ΗΠΑ καί πού περιλαμβάνουν τήν ὑποστήριξη ἐπιχειρήσεων ἑλικοπτέρων καί μή ἐπανδρωμένων ἀεροχημάτων. Οἱ τελευταῖες εἶναι ἰδιαίτερης στρατηγικῆς σημασίας γιά τήν Οὐάσιγκτων, διότι δέν περιορίζονται στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἀλλά ἐκτείνονται σέ ὅλη τήν Μέση Ἀνατολή καί σημαντικό μέρος τῆς Ἀφρικῆς.

Γιά τήν Ἀλεξανδρούπολη, ἡ ἐγκατάστασις μίας οἱονεί ναυτικῆς βάσεως τῶν ΗΠΑ, ὅπου θά ἐλλιμενίζονται πλοῖα τοῦ 6ου Στόλου, θά ἀποτελέσει καί σημαντικό ἀναπτυξιακό βραχίονα. Κάτι τό ὁποῖο γνωρίζει πολύ καλά ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς Τζέφφρυ Πάυατ, ὁ ὁποῖος, πέρα ἀπό τήν συμβολή του στήν προεργασία τῆς συμφωνίας, τώρα ἔχει ἀναλάβει ἕνα μαραθώνιο ἐπαφῶν μέ φορεῖς τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως τῆς Θράκης, τῆς περιοχῆς δηλαδή πού θά ἐπωφεληθεῖ πρωτίστως ἀπό τίς κινήσεις καί τόν ἐλλιμενισμό τοῦ 6ου Στόλου στήν Ἀλεξανδρούπολη. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι τό λιμάνι τῆς πόλεως ἔχει ἐπαρκῆ κρηπιδώματα καί σέ ἀρκετά σημεῖα τό βάθος του εἶναι τῆς τάξεως τῶν δέκα μέτρων, δηλαδή εἶναι κατάλληλο γιά τά ἀντιτορπιλλικά, πού ἀποτελοῦν τίς κύριες μονάδες ἐπιφανείας τῶν ΗΠΑ καί πού διαθέτουν θόλους ἀνθυποβρυχιακῶν ἐπιχειρήσεων, πού φθάνουν σέ βάθος πολύ μεγαλύτερο καί ἀπό ἀεροπλανοφόρα ἀκόμη ἄλλων χωρῶν. Στό πλαίσιο τῆς βελτιώσεως τῶν δυνατοτήτων τοῦ λιμανιοῦ ἐντάσσεται καί ἡ ἀνέλκυσις τοῦ ναυαγίου τῆς βαθυκόρου (πλωτοῦ σκαπτικοῦ μηχανήματος) «Ὄλγα», πού προγραμματίζεται γιά τό ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα καί πού θά ἀπελευθερώσει μεγαλύτερο μέρος τοῦ λιμανιοῦ. Σημειωτέον ὅτι δέν ὑπάρχουν πολλά λιμάνια μέ δυνατότητα ἐλλιμενισμοῦ αὐτῶν τῶν πλοίων. Ἀρκεῖ νά σημειώσουμε ὅτι στό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς ἕνα μόνον σημεῖο ἔχει ἐπαρκές βάθος γιά νά τά ὑποδεχθεῖ.

Γιά τίς ΗΠΑ, ἡ γεωγραφική περιοχή τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως εἶναι κομβική, δεδομένης τῆς γειτνιάσεως μέ τήν περιοχή τοῦ Εὐξείνου Πόντου καί τήν γνωστή ἀστάθεια στίς ἀκτές τῆς Κριμαίας καί τῆς Οὐκρανίας. Ἀπό τό λιμάνι τῆς πρωτευούσης τοῦ Ἕβρου μποροῦν ταυτοχρόνως νά ἐλέγχουν τά στενά τοῦ Ἑλλησπόντου καί νά συντονίζουν ἐπιχειρήσεις πέρα ἀπό αὐτά.

Πολλαπλά εἶναι τά ὀφέλη πού μπορεῖ νά ἀποκομίσει ἡ Ἑλλάς ἀπό αὐτή τήν συμφωνία. Συμφώνως πρός πληροφορίες, τόσο ἡ Κυβέρνησις ὅσο καί τό ΓΕΕΘΑ δέν προσανατολίζονται πρός τήν αἴτηση ἀνταλλαγμάτων μέ τήν μορφή παραχωρήσεως μεταχειρισμένου ὑλικοῦ (τό ὁποῖο δημιουργεῖ καί τήν ἀνάγκη μεγάλου κόστους ὑποστηρίξεως), ἀλλά πρός τήν ἐξασφάλιση ἀμερικανικῆς τεχνογνωσίας καί χρηματοδοτήσεως γιά τήν δημιουργία ὑποδομῶν γιά τήν ἐπιχειρησιακή ἀνάπτυξη μή ἐπανδρωμένων ἀεροχημάτων, ἕναν τομέα στόν ὁποῖο ἡ χώρα μας πρέπει νά «τρέξει» γιά νά μήν εὑρεθεῖ νά σύρεται ἀπό τίς ἐξελίξεις.

Δέν πρέπει νά θεωρεῖται ἄσχετο τό γεγονός ὅτι μπαίνει στήν τελική της φάση καί ἡ δημιουργία στήν Ἀλεξανδρούπολη πλωτοῦ σταθμοῦ ὑγροποιήσεως φυσικοῦ ἀερίου, πού θά τήν καταστήσει ἐνεργειακό κόμβο. Ὁ σταθμός ἀναμένεται νά ἀρχίσει νά κατασκευάζεται πρίν τό τέλος τοῦ ἔτους. Ἡ ἀνάπτυξις συνήθως βαδίζει ἐκ παραλλήλου πρός τήν βελτίωση τῶν στρατιωτικῶν δυνατοτήτων.

Κεντρικό θέμα