Νά «ἁλώσει» καί τόν Στρατό ἐπιχειρεῖ ἡ Ἀριστερά

Κατέρρευσε γιά δεύτερη φορά ὁ νέος Α/ΓΕΣ πού ἐντέλλεται νά κάνει κομματικές κρίσεις

Η ΒΙΑΣΥΝΗ τῆς Κυβερνήσεως νά προχωρήσει σέ ἔκτακτες κρίσεις ἀξιωματικῶν ἀναδεικνύει τήν σαφῆ πρόθεση τῆς Ἀριστερᾶς νά πατήσει «πόδι» στό θεωρούμενο γιά αὐτήν ἄβατο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, πού παραδοσιακά ἀπεχθάνετο καί ὑποτιμοῦσε. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται τόσο ἀπό τήν ἐπιλογή τοῦ ἀντιστρατήγου Γεωργίου Καμπᾶ γιά τήν θέση τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΣ (στήν περιοχή εὐθύνης τοῦ ὁποίου οἱ Τοῦρκοι συνέλαβαν ἐν καιρῶ εἰρήνης δύο Ἕλληνες στρατιωτικούς) ὅσο καί ἀπό τήν διαφαινομένη πρόθεση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ Πενταγώνου, οἱ κρίσεις νά ἀρχίσουν ἀπό τό ΣΑΓΕ, ἀκόμη καί εἰς βάρος τῆς ὑγείας τοῦ νέου ἀρχηγοῦ, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται κλονισμένη. Πράγματι, ἄν καί ὁ κ. Καμπᾶς ἐξῆλθε μόλις τό Σάββατο ἀπό τό Πανεπιστημιακό Νοσοκομεῖο Ἀλεξανδρουπόλεως, ὅπου ὑπεβλήθη σέ τοποθέτηση stend κατόπιν ἐπεμβάσεως στήν καρδιά του, καί τήν Κυριακή παρείχετο διαβεβαίωσις γιά τήν καλή κατάσταση τῆς ὑγείας του, χθές, κατά τήν διάρκεια τῆς τελετῆς ἀναλήψεως καθηκόντων τοῦ νέου ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ πτεράρχου Χρίστου Χριστοδούλου, ὁ ἀρχηγός τοῦ ΓΕΣ παρουσίασε ἔντονη ἀδιαθεσία καί ἀπαιτήθηκε νά τύχει ἰατρικῆς φροντίδος.

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ προαγωγή του στήν ἡγεσία τοῦ Στρατοῦ δέν ξεκίνησε μέ τούς καλύτερους οἰωνούς: Πρόκειται γιά ἄνθρωπο μέ κλονισμένη ὑγεία. Ὅμως αὐτό δέν ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τόν ΣΥΡΙΖΑ πού δέν διστάζει νά τόν χρησιμοποιήσει γιά νά φθάσει στούς σκοπούς του. Ἐν τέλει, ἡ κατάστασίς του ἀποδεικνύεται ἀρκετά σοβαρή. Ὅταν εἰσήχθη στό νοσοκομεῖο Ἀλεξανδρουπόλεως, διεδόθη ὅτι ὑπέστη καρδιακό ἐπεισόδιο «ἀπό τήν χαρά του», μόλις ἐπληροφορήθη τήν προαγωγή του. Τό καρδιακό ἀπεδείχθη σοβαρό ἔμφραγμα.. Ἀπό τό γραφεῖο του ἐξεδόθη τήν Κυριακή τό πρωί ἕνα ἄτυπο ἐνημερωτικό δελτίο γιά τήν κατάσταση τῆς ὑγείας του, στό ὁποῖο ἀνεφέρετο: «Ὁ Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, Ἀντιστράτηγος Γεώργιος Καμπᾶς, μετά ἀπό μία ἄνευ οὐσίας καί σοβαρότητας ἀδιαθεσία, ἐξῆλθε ἀπό τό Νοσοκομεῖο καί ἤδη ἀπό σήμερα τό πρωί ἔχει ἀναλάβει τά ὑπηρεσιακά του καθήκοντα». Τό κατά πόσον ἡ ἀδιαθεσία ἦταν «ἄνευ σοβαρότητος» μπορεῖ νά τό κρίνει κανείς λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τίς πληροφορίες, συμφώνως πρός τίς ὁποῖες ἐξῆλθε τοῦ νοσοκομείου ὑπό ἰδίαν εὐθύνην. Πράγματι, οἱ πληροφορίες αὐτές ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἰατροί ζήτησαν νά ὑπογράψει ὑπεύθυνη δήλωση ὅτι ἀναλαμβάνει ὁ ἴδιος τήν εὐθύνη τῆς προώρου ἐξόδου του. Καί τό ἔπραξε.

Ἠκολούθησε τό χθεσινό περιστατικό κατά τήν παράδοση-παραλαβή καθηκόντων ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ στόν χῶρο τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων. Διαρκούσης τῆς τελετῆς ὁ ἀρχηγός ΓΕΣ παρουσίασε σημεῖα ἀδιαθεσίας, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναλάβει πρωτοβουλία ὁ καρδιοχειρουργός τοῦ Ναυτικοῦ, ὑποναύαρχος Ἀν. Σπανός, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο ἀκριβῶς πίσω του στήν παράταξη. Τόν μετέφερε στό θεραπευτήριο τῆς Σχολῆς, ἀπό ὅπου ἐξῆλθε λίγο ἀργότερα.

Παρά τό δυσάρεστο αὐτό περιστατικό, οὐδεμία ἀλλαγή ἐπῆλθε στό πρόγραμμα συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων, τό ὁποῖο θά ἄρχιζε τίς ἔκτακτες κρίσεις! Ἕως ἀργά τό βράδυ, ἡ συνεδρίασις δέν εἶχε ἀρχίσει, ἀλλά καί δέν εἶχε ἀναβληθεῖ. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν μπορεῖ νά περιμένει. Βιάζεται νά δημιουργήσει τόν δικό του «στρατό μέσα στόν στρατό». Καί θεωρεῖ ὅτι τώρα, μετά τήν ἀποχώρηση Καμμένου ἀπό τήν Κυβέρνηση, μπορεῖ νά τό πράξει. Αὐτό, βεβαίως, προϋποθέτει νά γίνουν οἱ κρίσεις μέ βαθειές τομές στήν ἐπετηρίδα καί νά ἀποστρατευθεῖ μεγάλος ἀριθμός ἀνωτάτων ἀξιωματικῶν, οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς δέν εἶναι ἀρεστοί στήν ἀριστερή Κυβέρνηση. Κατά τοῦτο, ὁ ΣΥΡΙΖΑ μπορεῖ νά ἀξιοποιήσει τήν συγκυρία καί νά ἐφαρμόσει ἕνα μέρος τοῦ σχεδίου του, κάνοντας τώρα τίς ἔκτακτες κρίσεις. Τό ὑπόλοιπο μπορεῖ νά τό ἀφήσει γιά τόν Μάρτιο, ὁπότε θά διεξαχθοῦν οἱ ἐτήσιες τακτικές κρίσεις. Ἐλπίζουν ἔτσι ὅτι ἡ ἅλωσις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων θά περάσει ἀπαρατήρητη. Γι’ αὐτό καί βιάζονται. Γι’ αὐτό καί δέν ἀκολουθοῦν τήν φωνή τῆς λογικῆς, πού ἀπαιτεῖ νά γίνει τώρα μόνον ἡ στοιχειώδης κάλυψις κενῶν θέσεων. Θέλουν νά ἐπαναλάβουν δύο φορές τήν διαδικασία, νά προβοῦν σέ ἀποστρατεῖες εἰς διπλοῦν, καί πρό αὐτοῦ τοῦ στόχου ἀδιαφοροῦν καί γιά τήν κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ ἐκλεκτοῦ τους ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΣ. Ἡ διαδικασία αὐτή κινεῖται στά ὅρια τῆς νομιμότητος καί σαφῶς ἐκτός ὁρίων θεσμικῆς δεοντολογίας. Ἡ ὁποία, οὕτως ἤ ἄλλως, οὐδέποτε ἀπετέλεσε τροχοπέδη γιά τήν Ἀριστερά.

Κεντρικό θέμα