Μπλόκο τῆς Ἀγκύρας σέ ἰταλικό πλοῖο πού εἰσῆλθε σέ «τουρκική» ΑΟΖ

Τί ἀπεκάλυψε ὁ ὑπουργός Ἀμύνης, Ἀκάρ, στήν ἐτησία σύνοδο τῶν πρέσβεων τῆς Τουρκίας Τοῦ ἐπετράπη ἡ εἴσοδος, ἀφοῦ ἐζήτησε ἄδεια καί ἀνεγνώρισε τήν τουρκική κυριαρχία

Η προσοχή τῆς Ἑλλάδος παραμένει ἐπικεντρωμένη στό πλωτό γεωτρύπανο «Ἀμπντουλχαμίντ χάν», τό ὁποῖο κινεῖται μέ πορεία πού τοῦ ἐπιτρέπει ὁποιαδήποτε στιγμή νά στρέψει πρός τήν κυπριακή ΑΟΖ, τήν ὁποία ἡ Ἄγκυρα θεωρεῖ εἴτε δική της εἴτε περιοχή ἀσκήσεως κυριαρχίας ἀπό τό τουρκοκυπριακό μόρφωμα. Ἡ ἀμφισβήτησις, ὅμως, κυριαρχικῶν δικαιωμάτων στίς θαλάσσιες ζῶνες εἴτε τῆς Ἑλλάδος εἴτε τῆς Κύπρου ἐκδηλώνεται ἀπό τήν Τουρκία πολλαπλῶς καί σέ κἄποιες περιπτώσεις ἀθορύβως. Πάντα, ὅμως, ἡ Ἄγκυρα φροντίζει νά καταγράφονται ἀποτελέσματα.

Μία τέτοια περίπτωση ἀπεκάλυψε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἀμύνης, Χουλουσί Ἀκάρ, μιλῶντας πρός Τούρκους πρέσβεις. Ὁμίλησε γιά τήν περίπτωση ἰταλικοῦ πλοίου, τό ὁποῖο ἀνεγνώρισε τήν τουρκική κυριαρχία γιά νά εἰσέλθει σέ συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Δέν πρόκειται, βεβαίως, γιά περιοχή ἐντός τῆς τουρκικῆς ΑΟΖ, ἀλλά γιά περιοχή τήν ὁποία ἡ Τουρκία ἀμφισβητεῖ. Ὁ Ἀκάρ, μάλιστα, ἐπαρουσίασε στούς πρέσβεις χάρτη τοῦ Αἰγαίου, μέ τίς ζῶνες πού ἡ Ἄγκυρα θεωρεῖ δικές της καί στίς ὁποῖες περιλαμβάνονται καί ἑλληνικά νησιά. Ἀπεικονίζονται ἐκεῖ οἱ περιοχές, θαλάσσιες καί νησιωτικές, οἱ ὁποῖες ἀπηλευθερώθησαν κατά τούς τελευταίους δύο αἰῶνες ἀπό τόν ζυγό τῶν Ὀθωμανῶν. Αὐτές ὁ Ἀκάρ χαρακτηρίζει «ἐπεκτατικές κινήσεις» τῆς Ἑλλάδος, διεκδικῶντας τόν ἀντίστοιχο χῶρο. Τόν χάρτη αὐτό παραθέτουμε, ἄν καί σέ κακῆς ποιότητος φωτογραφία, γιά νά φανεῖ ἀκριβῶς τό μέγεθος τῆς τουρκικῆς προκλητικότητος.

Πρέπει νά θυμίσουμε στό σημεῖο αὐτό, ὅτι τό 1987 ἡ Τουρκία ἐπεχείρησε ἔρευνες, διεκδικῶντας πολύ μικρότερες ζῶνες δυτικῶς τῆς Χίου καί τῆς Λέσβου καί μόνον ἡ ἀποφασιστική κινητοποίησις τῶν ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπέτρεψε τήν μετάπτωση τῶν περιοχῶν σέ «γκρίζες ζῶνες».

Πλέον, ἔχοντας διευρύνει σημαντικά τίς θαλάσσιες περιοχές πού διεκδικοῦν οἱ Τοῦρκοι, παρενοχλοῦν πλοῖα καί ἀπαιτοῦν ἀναγνώριση τῆς κυριαρχίας τους, γιά νά τά ἀφήσουν νά κινηθοῦν. Θά θυμίσουμε ὅτι πέρα ἀπό τό περιστατικό πού ἀποκαλύπτει ὁ Ἀκάρ μέ τό ἰταλικό πλοῖο «Arctic», τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2021 εἶχε παρενοχληθεῖ νοτίως τῆς Κρήτης τό γαλλικό ἐρευνητικό «L’ Atalante», μέ ἀποτέλεσμα τήν πρόκληση ἐπεισοδίου καί τήν ἀνταλλαγή διπλωματικῶν διαβημάτων. Ὡς πρός τό ἰταλικό πλοῖο καί τήν πρόσφατη τουρκική ἀπαίτηση, παραθέτουμε τό σχετικό ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Χουλουσί Ἀκάρ κατά τήν ἐτησία σύνοδο τῶν Τούρκων πρέσβεων. Ἀναφέρει, λοιπόν, ἐπί λέξει ὁ Τοῦρκος ὑπουργός:

«Οἱ ναυτικές μας δυνάμεις ἐκπλήρωσαν τά καθήκοντά τους, συνοδεύοντας καί προστατεύοντας τά γεωτρύπανα καί τά ἐρευνητικά μας σκάφη, χωρίς καμμία ἀποτυχία. Σέ λίγο θά πᾶμε νά ἀποχαιρετήσουμε τό γεωτρύπανο Abdülhamid Han ἀπό τό Taşucu (σ.σ. ἡ ὁμιλία ἐδόθη λίγο πρίν τόν ἀπόπλου τοῦ πλοίου). Φυσικά, πρόκειται γιά μία σημαντική ἐξέλιξη, αὐτό θά εἶναι ἕνα νέο ἔργο στήν Μεσόγειο.

Ὑπάρχει, ἐπίσης, ἕνα πολύ σημαντικό ἐπίτευγμα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μας: Τό πλοῖο Arctic, ἕνα ἰταλικό πλοῖο, ἦρθε καί ἤθελε νά εἰσέλθει στά ὕδατα τῆς ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς μας ζώνης, εἴπαμε «ὄχι». Τό ἀπομακρύναμε μέ μία φρεγάτα. Τούς εἴπαμε μέσῳ ραδιοεπικοινωνίας: «Ἄν θέλετε νά μπεῖτε, πρέπει νά κάνετε αἴτηση στήν Δημοκρατία τῆς Τουρκίας». Καί τό ἔκαναν. Ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τούς ἐπέτρεψε. Καί τώρα, σέ αὐτό τό στάδιο, παρακολουθοῦμε στενά τά γεγονότα. Αὐτό ἦταν ἕνα σημαντικό βῆμα γιά ἐμᾶς, διότι ἦταν μία κρατική πρακτική, ὅπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Ἡ Ἑλλάδα… ἡ Ἑλλάδα, παρά τά ζητήματά μας… ἡ Ἑλλάδα ἔχει πράγματι παρενοχλήσει καί παραβιάσει τά δικαιώματά μας μέ τίς πρακτικές, τή ρητορική καί τίς ἐνέργειές της σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἱστορίας. Παρ’ ὅλα αὐτά, εἴμαστε σέ θέση νά ποῦμε, ἄς λύσουμε αὐτά τά προβλήματα μέσα ἀπό διαπραγματεύσεις, διάλογο καί διπλωματία. Δυστυχῶς ὅμως, παρ’ ὅλα αὐτά, δέν παίρνουμε τήν ἀπαιτούμενη ἀνταπόκριση. Μέ ἐνέργειες καί λόγους, πού εἶναι ἀντίθετοι μέ τήν πραγματικότητα, ἀντίθετοι μέ τόν κοινό νοῦ καί τή λογική, εἶναι σἄν οἱ Ἕλληνες συνομιλητές μας, καί ὑπάρχουν ὁρισμένοι ἄνθρωποι ἐκεῖ, τούς γνωρίζετε, νά ξεκινοῦν τή μέρα τους ἔτσι: “Τί μπορῶ νά κάνω ἐναντίον τῆς Τουρκίας, τί μπορῶ νά πῶ ἐναντίον τῆς Τουρκίας;”»…

Κατά τά λοιπά, ὁ Ἀκάρ συνεχίζει τήν προκλητική ρητορική του, τίς ὑποκριτικές προσκλήσεις σέ διάλογο καί τίς ἀπειλές. Ἡ Τουρκία παραμένει μία χώρα πού στηρίζει τήν ἐξωτερική πολιτική της στήν βία καί τήν ἀπειλή βίας. Εἶναι λάθος ὅμως, ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, νά παραγνωρίζουμε περιστατικά πού τά θεωροῦμε μικρῆς ἀξίας, ὅπως ἡ ἀναγνώρισις τουρκικῆς κυριαρχίας ἀπό διερχόμενα σκάφη. Ἡ Τουρκία τά καταγράφει. Καί τά χρησιμοποιεῖ κατά τό δοκοῦν.

Κεντρικό θέμα