Μουσουλμάνος δήμαρχος τῆς Θράκης καλεῖ τούς νέους στά ὅπλα!

Ἀπήγγειλε στίχο μέ τόν ὁποῖο ὁ Ἐρντογάν ἐμψυχώνει Τούρκους Στρατιῶτες

ΣΕ ἕνα πρωτοφανές κήρυγμα μίσους κατά τῆς Ἑλλάδος μέ ρατσιστικές ἀναφορές κατά τῶν χριστιανῶν κατοίκων τῆς Θράκης ἐπεδόθη ὁ δήμαρχος τοῦ Ἰάσμου Ροδόπης Ὀντέρ Μουμίν ὁμιλῶν στήν Προῦσα σέ ἐκδήλωση συλλόγου «Τούρκων» τῆς Θράκης. Ἄν καί τά ἐνεργούμενα τῆς Ἀγκύρας μᾶς ἔχουν συνηθίσει σέ τέτοιους ἐμπρηστικούς λόγους, αὐτήν τήν φορά ὁ συγκεκριμένος ὑπερέβη τά ὅρια. Ἀναφερόμενος στόν «ἐχθρό πού εἶναι ἀπέναντι», ὁρκιζόμενος πίστη στόν Τουρκισμό, ἀπαγγέλλων τά ἀγαπημένα ποιήματα πού ἀπευθύνει ὁ Ἐρντογάν στούς Τούρκους στρατιῶτες καί ἀπειλῶν ἐμμέσως ἀκόμη καί μέ πόλεμο, ὁ Ὀντέρ εἶχε στόχο νά μᾶς προκαλέσει. Διότι αὐτό ἀκριβῶς ἔπραξε καλῶντας τόν Τοῦρκο στρατιώτη νά πολεμήσει γιά τήν «μεγάλη νίκη» καί νά χαρεῖ ἄν πεθάνει, γιατί «ἡ αἰωνιότης εἶναι δική μας» καί γιατί «τό αὔριο εἶναι δικό μας». Πρόκειται γιά ἀναφορά στόν παράδεισο τοῦ «Προφήτη» στόν ὁποῖο ἔχουν θέση οἱ μαχητές τοῦ ἱεροῦ πολέμου (τζιχάντ) στόν ὁποῖο οἱ Τοῦρκοι περιλαμβάνουν καί ὅλες τίς πολεμικές περιπέτειες στίς ὁποῖες τούς ἔχει ἐμπλέξει τό καθεστώς Ἐρντογάν. Ὅλες αὐτές οἱ ἀναφορές τοῦ Ὀντέρ Μουμίν περιέχονται σέ στίχους τοῦ Τούρκου ἐθνικιστοῦ Νετζίπ Φαζίλ Κισάκουρεκ (τά ποιήματα τοῦ ὁποίου διδάσκονται στίς στρατιωτικές σχολές του) μέ τούς ὁποίους ἔκλεισε τήν ὁμιλία του. Ἐνωρίτερα ὅμως εἶχε καλέσει τούς ὀπαδούς του νά «καθαρίσουν» μέ τούς ἀντιπάλους του, χρησιμοποιῶντας καί τήν χαρακτηριστική ἔκφραση «τελειῶστε μέ αὐτούς». Ἡ «Ἑστία» δημοσιεύει σήμερα ὁλόκληρη τήν ἐμπρηστική ὁμιλία τοῦ Ὀντέρ Μουμίν στήν Προῦσα, γιατί μέ αὐτήν πέραν τῆς ξεκάθαρης στρατολογήσεώς του στίς ὑπηρεσίες τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας ὁμολογεῖ ἀπροκαλύπτως πώς ἡ γείτων χώρα ἀνεμίχθη ὡς μή ὤφειλε στίς πρόσφατες βουλευτικές καί αὐτοδιοικητικές ἐκλογές. Ὁμολογία χρήσιμη γιά καταγγελία σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς.
Ἀκολουθεῖ τό κείμενο τῆς ὁμιλίας:

Ἐγώ, πρῶτα ἀπ’ ὅλους, θέλω νά χαιρετήσω ὅλα τά ἀδέρφια μου, μέλη τῆς Τουρκικῆς Μουσουλμανικῆς Μειονότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης πού ζοῦν στήν Προῦσα, αὐτούς πού ἔχουν γεμίσει ἀπόψε ἐδῶ τήν αἴθουσα καί οἱ ὁποῖοι γιά μένα εἶναι ἀνώτεροι ἀπό κάθε πρωτόκολλο (ἐπίσημων). Χαιρετίζω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου τά ἀδέρφια μου στό Δῆμο Γιλδιρίμ, Ὀσμανγακζί, Νιλουφέρ. Σᾶς ἔφερα τά χαιρετίσματα τῶν ἀδελφῶν σας ἀπό τόν Ἴασμο, ἀπό τή Δυτική Θράκη, ἀπό τό Δῆμο Ἰάσμου.

Ἀξιότιμοι ὑπουργοί μου, κ. Τζαβήτ Τσαγλάρ, κ. Χαλάνε Τσαούσογλου, κ. Γενικέ Διευθυντά μου τοῦ ΙΡΤΖΙΤΖΑ Χαλίτ Ἐρέν, κ. Πρόεδρός μου τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης τῶν Τούρκων τῆς Δυτικῆς Θράκης, κ. Βουλευτές μου, συνάδελφοί μου καί δήμαρχοί μου, κ. Πρόεδρέ μου τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἐκλεγμένος μουφτής Κομοτηνῆς, ἀξιότιμα μέλη τοῦ πρωτοκόλλου, σᾶς χαιρετίζω κι ἐσᾶς μέ σεβασμό.

Ἔξω, καθώς περιμέναμε, πρίν μποῦμε στήν αἴθουσα μιλούσαμε μέ τούς φίλους. Καί ρώτησα. Πιό πρίν, εἶχε τιμήσει καθόλου μέ τήν παρουσία του ὁ Δήμαρχος Ἰάσμου ἄλλοτε τή συνέλευση τοῦ Συλλόγου σας; Εἶπαν Ὄχι. Ἡ νέα ἀποστολή τοῦ Δήμου Ἰάσμου, τό νέο ὅραμα τοῦ Δήμου μας ἀπό ’δῶ καί πέρα θά εἶναι μιά ἀποστολή ἀνοιχτή πρός τή μητέρα πατρίδα, μιά ἀποστολή πού θά ἀγκαλιάζει τήν μητέρα πατρίδα. Λέω πώς, θά συσπιρωθοῦμε δυνατά μεταξύ μας μέ τά ἀδέλφια μας στήν Κωνσταντινούπολη, στήν Ἄγκυρα.

Ὁ πρῶτος λόγος τῆς παρουσίας μου ἐδῶ εἶναι αὐτός. Ὁ δεύτερος εἶναι πώς ἦρθα νά σᾶς εὐχαριστήσω. Ὁ Πρόεδρός μου μοῦ εἶπε πώς δέν δίστασαν καί πρόσφεραν τή στήριξή τους καί στίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές καί στίς βουλευτικές ἐκλογές στή Δυτική Θράκη. Κι ἐγώ εἶμαι μάρτυρας σ’ αὐτό. Ἐγώ σᾶς εὐχαριστῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, πού ἤρθατε στή Δυτική Θράκη καί χρησιμοποιῶντας τό δημοκρατικό σας δικαίωμα συμμετείχατε στίς ἐκλογές καί μέ στηρίξατε μέ τίς ψήφους σας. Σᾶς εὐχαριστῶ καί σᾶς παρουσιάζω τά σέβη μου.

Ἦρθα νά πάρω ἀδελφικό Δῆμο. Νά κάνουμε ἀδελφοποίηση. Ὁ Δῆμος Ὀσμανγακζί εἶναι ἀδελφικός Δῆμος τοῦ Δήμου Ἀρριανῶν, νομίζω κι ἐμεῖς θά κάνουμε ἀδελφοποίηση μέ τό Δῆμο Γιλδιρίμ, ἔτσι δέν εἶναι, Δήμαρχέ μου; Αὔριο θά ἐπισκεφτῶ καί τό Δήμαρχο τοῦ Δήμου Γιλδιρίμ καί τό Δήμαρχο τοῦ Ὀσμανγακζί. Ἐπ’ ευκαιρίας, θά ἤθελα νά καλέσω ὅλους σας στό Φεστιβάλ Κερασιοῦ τοῦ Δήμου μας πού θά πραγματοποιηθεῖ στίς 5-6-7 Ἰουνίου. Ἐπίσης, ὡς νέα διοίκηση τοῦ Δήμου Ἰάσμου θά διοργανώσουμε ἕνα καινούριο φεστιβάλ, ἕνα καινούριο πρότζεκτ, τήν 1η Σεπτεμβρίου Ἡμέρα Παγκόσμιας Εἰρήνης, Φεστιβάλ Εἰρήνης. Ἔχουμε πραγματοποιήσει τίς ἐπαφές μας μέ τούς Δήμους Μομτσίλγκρατ, Κουρούμογκρατ καί Σμόλγιαν τῆς γειτονικῆς Βουλγαρίας. Αὐτοί οἱ Δῆμοι μας θά συμμετάσχουν στό Φεστιβάλ μας. Ἐπίσης ἔχουμε συνεννοηθεῖ μέ τούς Δήμους Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδας καί Θάσου. Μεγάλη πιθανότητα ἀποτελεῖ καί ἡ συμμετοχή τοῦ Δήμου Ἀθήνας. Καί ἀπό δῶ αὔριο θά ἀπευθύνω πρόσκληση σέ δύο Δήμους τῆς Προύσας γιά τήν συμμετοχή τους. Καί ἐλπίζω ὁ τρίτος Δῆμος θά εἶναι ἄλλος ἕνας δῆμος ἀπό τή Θράκη.

Τόν Ἴασμο, πού γιά μᾶς πού ἀποτελεῖ τή γέφυρα τῶν Βαλκανίων, ἐγώ τόν βλέπω ὡς ἑξῆς: Ὁ Δῆμος Ἰάσμου εἶναι ἕνας δῆμος στόν ὁποῖο ζοῦν μαζί Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι, Τοῦρκοι καί Ἕλληνες. Σκοπεύουμε νά γίνουμε ἡ πρωτεύουσα τῆς πολυπολιτισμικότητας. Καί σ’ αὐτό τό θέμα ἐλπίζουμε νά ἔχουμε καί τή δική σας στήριξη.

Τώρα, οἱ προηγούμενοι ὁμιλητές ἀναφέρθηκαν στά προβλήματα στή Δυτική Θράκη. Καί ἐγώ στό θέμα τῶν Λυκείων, εἶμαι τῆς ἄποψης ὅτι πρέπει νά παρατηρήσουμε ἀπό κοντά τούς φίλους ἀποφοίτους ἀπό Ἑλληνικά λύκεια. Κι ἐγώ ὁ ἴδιος εἶμαι ἀπόφοιτος ἑλληνικοῦ γυμνασίου καί λυκείου, ὅπως ἐπίσης καί ἑλληνικοῦ πανεπιστημίου.

Ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ, ὅπως κι ἐσεῖς, δέν ἔχω χάσει τίποτα ἀπό τή μουσουλμανικότητα καί ἀπό τό τουρκισμό μου (ἀπό τό Μουσουλμανικό καί Τουρκικό μου στοιχεῖο).

Ἔχουμε προβλήματα καί στό ἐσωτερικό μας. Κάπου-κάπου οἱ φίλοι μου, οἱ σύμβουλοί μου, μοῦ λένε, μιλᾶς πολύ καί ἔχεις φαρμακερή γλῶσσα, μή τά σκαλίζεις, σκέπασέ τα καί συνέχισε, μοῦ λένε. Ἀλλά ἐγώ δέν εἶμαι αὐτῆς τῆς ἄποψης. Ἐνῶ οἱ ἀντίπαλοί μας λένε ὅτι κάνω σόβ (ἐπίδειξη). Κάτι τέτοιο ἔγινε στό Δῆμο Ἰάσμου καί ἐγώ ἔχω τήν εὐθύνη νά σᾶς τό μεταβιβάσω. Γιά μένα πολιτικός εἶναι αὐτός πού λέει καί μιλάει ὅσα περνᾶνε ἀπό τό μυαλό καί τήν καρδιά του. Ἐμεῖς αὐτό ἔτσι τό ξέρουμε καί μ’ αὐτό τό τρόπο κάνουμε πολιτική.

Δυστυχῶς, ἄτομα πού ἐδῶ καί 13 χρόνια εἶναι στή διοίκηση τοῦ Δήμου Ἰάσμου καί πού ἔχουν ἐκλεγεῖ χρησιμοποιῶντας τά ἐθνικά καί θρησκευτικά συναισθήματα τῆς κοινωνίας, σήμερα μέσα στό δημοτικό συμβούλιο τῶν 27 μελῶν ἔχουν ἐνσωματωθεῖ μέ τό Ἑλληνικό ὄνομα, καί ἀσκοῦν ἀντιπολίτευση σέ μᾶς. Μιά μή κατανοητή κατάσταση. Ἐξ αἰτίας τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς στήν τοπική αὐτοδιοίκηση στήν Ἑλλάδα, τήν πρώτη ἑβδομάδα λάβαμε 43% ἐνῶ τή δεύτερη ἑβδομάδα μέ 65,98% ἀποκτήσαμε τό μεγαλύτερο ποσοστό στήν περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης, καί ἐκλέξαμε 11 δημοτικούς συμβούλους. Καί ἡ τουρκική λίστα τῆς ἀντιπολίτευσης σέ συνεργασία μέ τήν ἑλληνική λίστα τῆς ἀντιπολίτευσης προσπαθοῦν νά μᾶς ἐμποδίσουν. Νά ’ναι καλά!!

Τί προσπαθῶ νά πῶ, ὁ ἐχθρός στήν ἀπέναντι πλευρά εἶναι γνωστός.

Αὐτοί πού μᾶς πιέζουν εἶναι γνωστοί. Κάπου πρέπει νά τελειώνουμε μέ τίς λογομαχίες μεταξύ μας.

Ἔχουμε τούς νέους μας ἐδῶ. Καί ἀπευθύνομαι στούς νέους, καί γιά νά σταματήσουμε αὐτές τίς λογομαχίες, λέω πώς ἐμεῖς θά σταθοῦμε στό ὕψος μας. Θέλω νά σᾶς ἀπευθύνω τά λόγια τοῦ μεγάλου ποιητῆ:

Μεχμέτ (εἶναι ὁ τοῦρκος στρατιώτης) μου, χαρεῖτε τά κεφάλια ψηλά,

Κι ἄν πεθάνουμε χαρεῖτε, κι ἄν γυρίσουμε σπίτι.

Μή νομίζεις πώς οἱ ρόδες μένουν στήν ἀνηφόρα,

Τό αὔριο καί βέβαια εἶναι δικό μας, καί βέβαια δικό μας.

Ὁ ἥλιος βγῆκε, ὁ ἥλιος ἔπεσε, ἡ αἰωνιότητα εἶναι δική μας.

(Τελευταῖο μέρος τοῦ ποιήματος-Γράμμα στόν Μεχμέτ ἀπό τή Φυλακή Μπουδρούμη τοῦ Νετζίπ Φαζίλ Κισάκουρεκ. Ἕνα ποίημα πού τό ἔχει ἀπαγγείλει καί ὁ Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, εἰδικά στίς συνελεύσεις τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τοῦ Κόμματός του. Καί ἐπίσης εἶχε ἀπευθυνθεῖ μέ τούς ἴδιους στίχους στούς Μεμέτηδες (Τούρκους στρατιῶτες) πού πολεμοῦν ἐκτός τῶν συνόρων τῆς Τουρκίας.

Μέ εὐγνωμοσύνη θυμόμαστε ὅσους ἀγωνίστηκαν γιά τή Θράκη καί πρῶτον ἀπ’ ὅλους τόν ἀείμνηστο γιατρό Σαδίκ Ἀχμέτ, ὁ ὁποῖος θυσιάστηκε σέ αὐτό τό δρόμο. Τά σέβη καί τήν ἀγάπη μου σέ ὅλους σας.

Κεντρικό θέμα