Μουσουλμανικό Συμβούλιο ἐξήγγειλε ὁ Μητσοτάκης

Γιά τήν μειονότητα τῆς Θράκης – Δίγλωσσα σχολεῖα μέ ἑλληνικά καί τουρκικά

ΥΠΕΡ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο ἡ κεντρική πολιτική σκηνή ἀφουγκράζεται τά προβλήματα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος στήν Θράκη τάσσεται ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας. Στό πλαίσιο αὐτό ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐξήγγειλε ἀπό τήν Ξάνθη τήν δημιουργία Μουσουλμανικοῦ Συμβουλίου παρά τῶ Πρωθυπουργῶ, προκειμένου ὁ διάλογος μέ τήν Κυβέρνηση νά ἀποκτήσει, ὅπως εἶπε, θεσμικά χαρακτηριστικά. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἐπιδιώκει νά συνεχίσει τήν πολιτική τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πού ἔβγαλε τήν μειονότητα ἀπό τήν ἀπομόνωση «σπάζοντας ταμπού καί προκαταλήψεις δεκαετιῶν». Ὁ κ. Μητσοτάκης θεωρεῖ ἐπιβεβλημένη τήν ἀλλαγή πολιτικῆς στήν Θράκη, κρούοντας ταυτοχρόνως τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν ἔντονη ριζοσπαστικοποίηση θρησκευτικῶν πληθυσμῶν σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἡ καλύτερη ἀπόδοσις τοῦ Μουσουλμανικοῦ Συμβουλίου θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τήν συνεργασία περιφερειαρχῶν, δήμων, δημάρχων καί τοπικῶν ἀρχόντων. Πρόκειται γιά μία ρηξικέλευθη πρόταση τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ πού ἐάν λειτουργήσει βάσει τῶν πραγματικῶν ἀναγκῶν τῆς περιοχῆς, χωρίς ἀποκλεισμούς ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ, τότε θά ὠφελήσει τήν ἴδια τήν χώρα.

Ἀπό τήν Ξάνθη ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεκοίνωσε καί ἀλλαγές εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν «μειονοτική Παιδεία». Στόχος τῆς ΝΔ θά εἶναι τά παιδιά τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος ὅταν ὁλοκληρώνουν τήν ἐκπαίδευση νά μποροῦν νά ὁμιλοῦν πολύ καλά τήν ἑλληνική καί τήν τουρκική γλῶσσα, γεγονός πού θά συμβάλλει στήν ὁμαλή ἐνσωμάτωσή τους στήν κοινωνία. Ὁ κ. Μητσοτάκης δήλωσε πώς εἶναι ἕτοιμος νά συζητήσει τήν διδασκαλία τῆς τουρκικῆς ἀπό τό νηπιαγωγεῖο ἕως τό λύκειο. Στά ἑλληνικά δημόσια σχολεῖα θά διδάσκεται ὡς ξένη γλῶσσα ἡ τουρκική, ἡ μητρική γλῶσσα τῶν παιδιῶν. «Πρέπει νά δείξουμε ἀνοικτό πνεῦμα σέ αὐτή τή συζήτηση» εἶπε χαρακτηριστικά, ἀναγνωρίζοντας παραλλήλως ὅτι ὑπάρχουν ἐλλείμματα καί μειονεκτήματα στίς ὑποδομές τῆς μειονοτικῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ εἶναι ἕτοιμη νά υἱοθετήσει ἀντίστοιχα προγράμματα ἄλλων χωρῶν, ὥστε στό τέλος τά ἐν λόγω παιδιά ὅταν ὁλοκληρώσουν τό σχολεῖο νά ἐπιλέξουν ἐάν θέλουν νά σπουδάσουν στήν Τουρκία ἤ στήν Ἑλλάδα. «Δέν μποροῦμε νά τό ἀπαγορεύσουμε αὐτό σε κανέναν, ἐλεύθερη χώρα εἴμαστε» τόνισε.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἔφερε ὡς παράδειγμα τήν εἰδική ποσόστωση γιά τήν εἰσαγωγή μουσουλμάνων ὑποψηφίων σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ πού ἰσχύει ἀπό τό 1995, καί ἕως σήμερα ἔχουν κάνει χρήση τῆς διατάξεως περί τά 6.000 παιδιά. Τό ὅραμα τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ, ὅπως τό περιέγραψε, εἶναι κάποια στιγμή νά μήν χρειάζονται πολιτικές θετικῶν διακρίσεων, ἐνῶ τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ βελτίωσις τῆς μουσουλμανικῆς ἐκπαιδεύσεως εἶναι ἡ βασική προτεραιότης του σχετικῶς μέ ὅλα τά θέματα τῆς μειονότητος στήν Θράκη. «Θεωρῶ ὅτι τελικά μιά καλή καί ποιοτική δίγλωσση ἐκπαίδευση εἶναι τό καλύτερο ἐργαλεῖο γιά νά ἐξασφαλίσουμε ὁμαλή ἐνσωμάτωση, ὁμαλή συμβίωση καί τήν δυνατότητα τά παιδιά τῆς μειονότητας νά ἔχουν πραγματικά ἴσες εὐκαιρίες» ἀνέφερε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Βεβαίως ὁμίλησε καί γιά τίς παραγωγικές ἐπενδύσεις πού πρέπει νά γίνουν στήν Θράκη καί τήν Ἀνατολική Μακεδονία γιά νά πολλαπλασιασθοῦν οἱ εὐκαιρίες γιά τούς νέους ἀνθρώπους πού ἐπιλέγουν νά μείνουν στήν περιοχή. Ὑπενθύμισε ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις πού θέλουν νά δραστηριοποιηθοῦν νά μήν χρειάζονται πρόσθετη ἀδειοδότηση καί νά ξεκινοῦν γρήγορα τήν παραγωγική δραστηριότητά τους. Τό φυσικό ἀέριο, συνέχισε, πρέπει νά φθάσει σέ περισσότερα ἀστικά κέντρα, ὥστε ὅλοι νά ἔχουν πρόσβαση σέ φθηνή ἐνέργεια. Ὁ ἰδιωτικός τομεύς πρέπει νά συμμετάσχει στήν προσπάθεια πού καταβάλλεται, προκειμένου ἡ Θράκη καί ἡ Ἀνατολική Μακεδονία νά γίνουν διαμετακομιστικά κέντρα, τά λιμάνια τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως καί τῆς Καβάλας νά γίνουν πύλες εἰσόδου γιά προϊόντα ἀπό Ἀσία καί Ἀφρική πού θά τροφοδοτοῦν τίς ἀγορές τῆς Εὐρώπης. Ἐπίσης, πρέπει νά ἀναδειχθεῖ ἡ περιοχή ὡς τουριστικός προορισμός γιά ὅλο τόν χρόνο καί ἔφερε ὡς παραδείγματα τούς Φιλίππους, τήν διαδρομή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τά τζαμιά στόν Ἕβρο καί τήν Ροδόπη, τό Δέλτα τοῦ Ἕβρου. Τό ἕως τώρα ἀναξιοποίητο πλεονέκτημα τῆς Θράκης, κατέληξε ὁ κ. Μητσοτάκης, θά συμβάλλει στήν ἀνάπτυξη καί φυσικά τήν δημιουργία νέων θέσεων ἐργασίας.

Κεντρικό θέμα