ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Μόλις τό 57% τῶν νέων πιστεύει στήν Ἑλλάδα

Θέλουν νά δημιουργήσουν οἰκογένεια (74%), ἀλλά ὄχι νά παντρευτοῦν (μόνο 57% λέει «ναί») – Τούς ἀπογοητεύει ἡ πατρίδα, ἀλλά (58%) δέν θέλουν νά μεταναστεύσουν – Διχασμένοι μέ τήν ΕΕ
(μόνο 53% πιστεύει σέ αὐτήν) καί γιά τό ΝΑΤΟ (μόνο 41% ἔχει καλή γνώμη γι’ αὐτό), ἀλλά δέν ἐπιθυμοῦν ἔξοδο

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ πού μεγάλωσε μέσα στήν οἰκονομική κρίση καί τήν πανδημία βλέπει μέ διαφορετικό μάτι ὄχι μόνο τό μέλλον της ἀλλά ἀκόμη καί τήν ἴδια τήν χώρα στήν ὁποία ζεῖ. Αὐτό πού μέχρι τώρα γνωρίζαμε γιά τούς νέους, ὅτι «βράζει τό αἷμά» τους καί ὅτι εἶναι αἰσιόδοξοι λόγῳ τῆς ἡλικίας τους, φαίνεται ὅτι ἔχει ἀλλάξει τά τελευταῖα χρόνια. Στήν πρόσφατη ἔρευνα τῆς Kapa Research στήν ὁποία συμμετεῖχαν ἡ γενιά-Ζ (ἡλικία 17-26), στούς millennials (ἡλικία 27-34) καί ὅσοι εἶναι μεταξύ 35-42 ἐτῶν κυρίαρχο θέμα ἦταν ἡ Ἑλλάς. Στήν γενική ἐρώτηση ἐάν «πιστεύουν» στήν Ἑλλάδα, μόλις τό 57% ἀπαντᾶ θετικά, ἐνῷ τό 42% δηλώνει ὅτι δέν πιστεύει τήν χώρα στήν ὁποία μεγαλώνει!

Κατά συνέπεια δέν πρέπει νά μᾶς προκαλεῖ ἐντύπωση ὅτι μόνο τό 55% τῶν νέων θεωρεῖ τήν Ἑλλάδα ὡς ἕνα καλό μέρος γιά νά ζεῖ κάποιος. Τό ἀντίστοιχο ποσοστό τό 2021 ἦταν 51%, δηλαδή παρατηρεῖται μία ἐλαφρά βελτίωσις, ἄν καί ἡ χώρα ἀπό τότε ἔχει βγεῖ ἀπό τά μνημόνια, ὁ τουρισμός ἀνθίζει καί οἱ μισθοί ἐμφανίζουν αὐξητική τάση, συμφώνως μέ τίς κυβερνητικές δηλώσεις.

Ἀποδεικνύεται ὅμως ὅτι ὅλα αὐτά δέν ἱκανοποιοῦν τήν νεολαία, καθώς τό 57% δέν πιστεύει ὅτι μπορεῖ νά ἐκπληρώσει ἐντός τῆς χώρας τά ὄνειρα, τίς φιλοδοξίες καί τούς ἐπαγγελματικούς στόχους της. Ὑπάρχει καί ἕνα 41% πού θέλει νά μείνει στήν Ἑλλάδα γιά νά δραστηριοποιηθεῖ ἐπαγγελματικῶς, ἐνῷ πρίν ἀπό δύο χρόνια ἦταν μόλις 30%. Πιό δύσκολα ὅμως θά ἀποφασίσουν οἱ νέοι νά μεταναστεύσουν στό ἐξωτερικό ἐάν τούς ἐδίδετο ἡ εὐκαιρία, ἀφοῦ τό 58% ἀπαντᾶ ὅτι δέν θέλει νά φύγει ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἐν ἀντιθέσει μέ τό 39%, πού θά τό ἐπιχειροῦσε.

Ὡς πρός τήν προσωπική ζωή τους, ἀναφέρουν πώς θέλουν νά δημιουργήσουν οἰκογένεια, ὄχι ὅμως καί νά παντρευτοῦν, ἐνῷ ἡ οἰκογένεια καί ἡ φιλία παραδοσιακῶς συνεχίζουν νά ἔχουν ἰσχύ στήν ἑλληνική κοινωνία.

Εἰδικώτερα, βάσει τῆς ἐρεύνης, τό 74% τῶν νέων θέλει νά δημιουργήσει τήν δική του οἰκογένεια, ἐνῷ τό ἀντίθετο ἐπιθυμεῖ τό 24%. Ἀρκετά μικρότερο εἶναι τό ποσοστό τῶν νέων πού θέλουν νά παντρευτοῦν, ἀφοῦ τό 57% στηρίζει τόν θεσμό τοῦ γάμου καί τό 41% τάσσεται κατά. Μεγάλη σημασία πάντως δίδουν στήν σχέση μέ τήν οἰκογένειά τους (90%) καί ἀκόμη περισσότερο μέ τούς φίλους τους (91%)! Ἡ ἰσχνή πλειοψηφία τῶν νέων ἔχει σχηματίσει θετική γνώμη γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (53%), ἐνῷ ἀκριβῶς τό ἴδιο ποσοστό καταγράφεται μεταξύ τῶν νέων πού πιστεύουν στό ἐγχείρημα τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκληρώσεως. Περισσότεροι νέοι (65%) θεωροῦν ὅτι σέ δύσκολες περιόδους κρίσεως εἶναι θετικό μιά χώρα νά εἶναι μέλος τῆς ΕΕ. Ἐν κατακλείδει, ἡ στάσις τῶν νέων ἔναντι τῶν Βρυξελλῶν εἶναι ἀμφίσημος καί ἐπιφυλακτική, ἀφοῦ δέν πιστεύουν μέν στόν θεσμό, θεωροῦν δέ παρακινδυνευμένη μιά ἔξοδο ἀπό τήν Ἕνωση. Στήν ἐρώτηση ἐάν θά εἶναι καλύτερο τό μέλλον τῆς χώρας ἐντός ἤ ἐκτός τῆς ΕΕ, τό 68% ἀπαντᾶ ὅτι θά εἶναι καλύτερο ἐντός καί τό 22% ἐκτός! Ἀρνητική γνώμη ἔχουν καί γιά τό ΝΑΤΟ (τό 52%), ἀλλά καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση τό 66% δέν ἐπιθυμεῖ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Κεντρικό θέμα