Μνημόνιο μέ τήν «Ἐρυθρά Ἡμισέληνο» τοῦ Ἐρντογάν ὑπογράφει ὁ Ἐρυθρός Σταυρός

Στίς 17 Φεβρουαρίου ἡ ὑπογραφή – Τί συζητήθηκε στό χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΤΑΝ τόν περασμένο Ἀπρίλιο ἐξελέγη πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ὁ κ. Ἀντώνης Αὐγερινός κάλεσε σέ συστράτευση «γιά νά ἐπανέλθει ἡ ἐλπίδα καί ἡ αἰσιοδοξία στούς κόλπους τοῦ Ε.Ε.Σ.». Δέν γνωρίζουμε πῶς μπορεῖ νά τό ἐννοοῦσε αὐτό, ἀλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ὅτι μιά προοπτική συνεργασίας μέ τήν τουρκική Ἐρυθρά Ἡμισέληνο –ἡ ὁποία ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία» δρομολογεῖται μέ τήν μορφή ἐπισήμου μνημονίου συνεργασίας πού θά ὑπογραφεῖ στίς 17 Φεβρουαρίου– οὔτε αἰσιοδοξία δημιουργεῖ οὔτε παραπέμπει σέ ἐλπίδα. Καί τοῦτο, διότι ἡ Ἐρυθρά Ἡμισέληνος τῆς Τουρκίας εἶναι ἕνας ὀργανισμός πού συμφώνως πρός δημοσιεύματα ἱστοτόπων ἔχει κατηγορηθεῖ γιά σκάνδαλα μέ ἑταιρεῖες φυσικοῦ ἀερίου καί ἱδρύματα προσκείμενα στήν οἰκογένεια Ἐρντογάν. Πολύ πρωτότυπη ἀντίληψη περί ἀνθρωπισμοῦ, πρέπει νά ἔχουν στήν Τουρκία γιά νά ἐμπλέκουν τήν φιλανθρωπία καί τόν ἀνθρωπισμό μέ ἐπιχειρηματικά συμφέροντα διευκολύνοντας ἐνδεχομένως τήν φοροδιαφυγή. Ἀκόμη χειρότερα ὅμως ἡ Ἡμισέληνος φέρεται νά ἐμπλέκεται εὐθέως στήν χρηματοδότηση δράσεων φιλοκυβερνητικῶν ἱδρυμάτων πού προβάλλονται ὡς ὀργανισμοί πού ἀσχολοῦνται μέ θέματα νεολαίας. Καί ναί, ἀσχολοῦνται μέ θέματα νεολαίας, ἀλλά τό πράττουν ἐπ’ ὠφελεία τοῦ Ἐρντογάν καί τῆς κυβερνήσεώς του καί πρόσχημα τήν προστασία τῶν νέων ἀπό ἐπιρροές ὅπως τοῦ ὀργανισμοῦ Γκιουλέν.

Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ λοιπόν μπορεῖ ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός νά θεωρεῖ ὅτι συμβάλλει σέ ἀνθρωπιστικό ἔργο, μέ τήν ὑπογραφή μνημονίου μέ τούς Τούρκους πού ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἐνεργούμενα τοῦ Ἐρντογάν καί ὑπηρετοῦν τούς σκοπούς του; Θά θελήσουν καί στήν Ἑλλάδα νά τούς ἐμπλέξουν σέ ζητήματα νεολαίας. Καί ποιᾶς νεολαίας; Τῶν νέων τῆς μειονότητος τῆς Δυτικῆς Θράκης, τούς ὁποίους ἤδη κινητοποιεῖ ἡ Τουρκία γιά νά δημιουργήσει προβλήματα στήν Ἑλλάδα ὑποδαυλίζοντας σέ ἐξέγερση τούς μουσουλμάνους μετανάστες στά νησιά μας, ὅπως ἀπεκάλυψε ἡ «Ἑστία» τῆς παρελθούσης Τετάρτης;

Δέν τά γνωρίζει αὐτά ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός; Καί ἄν δέν τά γνωρίζει, γιατί δέν ἔχει φροντίσει νά ἐνημερωθεῖ; Οἱ ἀποκαλύψεις γιά τό πραγματικό πρόσωπο τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου εἶναι δημόσιες. Μόνον στόν ΕΕΣ φαίνεται τίς ἀγνοοῦν. Ἔτσι κατά τήν χθεσινή συνεδρίαση τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τό θέμα τους ἦταν νά ὑπογράψουν τό μνημόνιο μέ τήν Ἐρυθρά Ἡμισέληνο. Γιά τήν ὁποία ὑπογραφή ἀναμένεται στήν Ἑλλάδα στίς 17 τοῦ μηνός ὁ Κερέμ Κινίκ, πρόεδρος τῆς τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου καί ἀντιπρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Ἐρυθρῶν Σταυρῶν καί Ἡμισελήνων (IFRC). Πρόκειται γιά ἕνα πρόσωπο τῆς ἀπολύτου ἐπιλογῆς τοῦ Ἐρντογάν πού ἀνελίχθη πολύ σύντομα στήν ἡγεσία τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου. Ἀπό τήν θέση τοῦ προέδρου της προβάλλει τό προσωπεῖο τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ» κατά τρόπο πού ἐξυπηρετεῖ τίς ἐπιδιώξεις τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως στήν Συρία. Οἱ ἀνακοινώσεις του σχετικῶς πρός τήν κατάσταση ἀφήνουν ὑποψίες, συμφώνως πρός τόν τουρκικό Τύπο, ὅτι ὑπό τήν καθοδήγησή του ὀργανώνονται κινήσεις προσώπων πού ἐμφανίζονται ὡς πρόσφυγες καί πιθανώτατα φθάνουν στίς ἑλληνικές ἀκτές. Θέλει ὁ ΕΕΣ νά νομιμοποιήσει τέτοιες δραστηριότητες ὑπογράφοντας μνημόνια; Φέρνοντας στήν Ἀθήνα τόν πολιορκητικό κριό τῆς πέμπτης φάλαγγος τοῦ Ἐρντογάν;

Ἄν ὅμως ἤδη οἱ πολιτικές διαπλοκές τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου δημιουργοῦν μίαν εἰκόνα ἐφιαλτική, ἡ συνέχεια ἔχει νά κάνει μέ σκάνδαλα διαφθορᾶς. Ἐπί παραδείγματι ἀναφέρουμε ὅτι μετά τόν τελευταῖο σεισμό στήν Τουρκία πού στοίχισε τήν ζωή σέ 20 καί πλέον ἀνθρώπους, ὁ πρόεδρος τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου Κερέμ Κινίκ εἶχε καλέσει τούς πολῖτες νά προσφέρουν χρήματα γιά τούς πληγέντες. Ἑκατοντάδες χιλιάδες Τοῦρκοι ἀνταπεκρίθησαν καί τεράστια ποσά συνεκεντρώθησαν. Ὅμως κάποιες ἀπό τίς συναλλαγές τοῦ ὀργανισμοῦ ἐμφανίζονται, ἄν μή τί ἄλλο, ὡς ὕποπτες. Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2017 ἐμβάσθηκαν σέ αὐτόν ὀκτώ ἑκατομμύρια δολλάρια ἀπό τήν ἑταιρεία φυσικοῦ ἀερίου Başkentgaz. Τά χρήματα δέν δαπανήθηκαν σέ ἀνθρωπιστικές δράσεις, ἀλλά προωθήθηκαν συμφώνως πρός δημοσιεύματα πρός τά φίλα διακείμενα πρός τήν κυβέρνηση ἱδρύματα ENSAR καί TÜRGEV. Καί τά δύο ἱδρύματα ἀσχολοῦνται μέ θέματα νεολαίας καί ἐκπαιδεύσεως καί διατηροῦν ἰσχυρούς δεσμούς μέ τήν οἰκογένεια Ἐρντογάν.

Παραλλήλως, ἀναλυτές στήν Τουρκία κάνουν τώρα λόγο γιά συνέργεια τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου σέ ἐξόφθαλμη ὑπόθεση φοροδιαφυγῆς. Ἡ προαναφερθεῖσα ἑταιρεία Başkentgaz γλύτωσε φόρους ἑκατοντάδων χιλιάδων εὐρώ χρησιμοποιῶντας τήν Ἐρυθρά Ἡμισέληνο ὡς «μεσάζοντα» στήν χρηματοδότηση τῶν ἱδρυμάτων τῆς οἰκογενείας Ἐρντογάν. Δωρεές πρός ὀργανώσεις πού ἐπιτελοῦν ἀναγνωρισμένο κοινωνικό ἔργο ἐκπίπτουν ἀπό τό φορολογητέο εἰσόδημα στό σύνολό τους ἐνῶ σέ περίπτωση πού τά χρήματα ἐδωρίζοντο ἀπ’ εὐθείας στό ἵδρυμα ENSAR ἤ τό TÜRKEM θά ἐξέπιπτε ἀπό τήν φορολογία μόλις τό 5% τῶν 8 ἑκατομμυρίων εὐρώ.

Μέ αὐτήν τήν Ἐρυθρά Ἡμισέληνο θέλει νά συνεργασθεῖ ὁ ΕΕΣ; Αὐτόν τόν ἄνθρωπο-βιτρίνα τοῦ Ἐρντογάν πού λέγεται Κερέμ Κινίκ καί πού βαρύνεται μέ κατηγορίες σκανδάλων, θά τόν φέρουν στήν Ἀθήνα;

Κεντρικό θέμα