Μίζα 15 ἑκατομμυρίων εὐρώ σέ δύο μέλη τοῦ ΚΥΣΕΑ Σημίτη

Ἀκύρωσαν τρεῖς φορές τόν διαγωνισμό γιατί κέρδιζε ἡ «Thales»!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ βόμβα μεγατόνων περιέχει ὁ φάκελος τῆς δικογραφίας πού διεβίβασε στήν Βουλή μέσω τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης ὡς ὁ νόμος ὁρίζει ὁ εἰδικός ἐφέτης ἀνακριτής κ. Ὀρφανίδης. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», μάρτυς ὁ ὁποῖος εἶναι ἄριστος γνώστης τοῦ θέματος ἀλλά καί τῶν παρασκηνιακῶν διεργασιῶν πού παρετηροῦντο τήν ἐποχή ἐκείνη μεταξύ τῶν συναρμοδίων Ὑπουργείων πού ἀνέλαβαν νά φέρουν εἰς πέρας τόν διαγωνισμό τοῦ C4I ἰσχυρίζεται σέ κατάθεσή του πρός τήν ἀνακριτική ἀρχή ὅτι δύο κορυφαῖοι πολιτικοί καί ἐπιφανῆ στελέχη τοῦ ΚΥΣΕΑ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης φέρονται πώς ἐδωροδοκήθησαν μέ συνολικῶς 15 ἑκατομμύρια εὐρώ, ποσό τό ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ στήν προμήθεια ἔργου ἀξίας 335 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Σύμφωνα μέ τόν εἰδικό ἐφέτη ἀνακριτή, αὐτά τά πρόσωπα πρέπει νά ἐλεχθοῦν ἀπό τό Κοινοβούλιο βάσει τῶν διατάξεων τοῦ νόμου περί εὐθύνης Ὑπουργῶν γιά τό ἐνδεχόμενο τῆς ἐκ μέρους τους διαπράξεως τοῦ ἀδικήματος τῆς παθητικῆς δωροδοκίας τό ὁποῖο εἶναι κακουργηματικοῦ χαρακτῆρος.

Μέχρι τήν στιγμή πού ἐτυπώνοντο αὐτές οἱ γραμμές δέν ἦταν γνωστό ἐάν ὁ περίφημος μάρτυς-φωτιά εἶχε ἄμεση ἐμπλοκή στίς φερόμενες δωροδοκίες τῶν συγκεκριμένων προσώπων ἤ ἐάν μετέφερε μαρτυρίες ἤ ὑπολογισμούς (γιά τά ποσά) τρίτου προσώπου, τό ὁποῖο εἶχε γνώση γιά τυχόν δωροδοκίες, καί τόν ἐνημέρωσε σχετικῶς. Σίγουρα, πάντως, σύμφωνα μέ τίς ἴδιες πληροφορίες, ἔχει ἄρτια τεχνική γνώση τοῦ καυτοῦ φακέλου τῆς προμήθειας τοῦ C4I, ἡ ὁποία μέ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης χαρακτηρίσθηκε «εἰδικό ἐξοπλιστικό πρόγραμμα». Ἄν καί στήν δικογραφία, ἡ ὁποία διεβιβάσθη ἀμελλητί στήν Βουλή, ὑπάρχουν ἐκτεταμένες ἀναφορές στόν συλλογικό τρόπο λήψεως τῆς ἀποφάσεως ἀπό τό ΚΥΣΕΑ (μετά τόν διαγωνισμό πού διενήργησε τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιά τήν προμήθεια τοῦ συστήματος κατόπιν αἰτήματος τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως), ἐν τούτοις ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι ἀπό τήν ἐπίμαχη συνεδρίαση τοῦ ΚΥΣΕΑ ἀπουσίαζε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Παπανδρέου. Ἄνθρωποι πού γνωρίζουν καλά τό ἱστορικό τῆς ἀποφάσεως ἰσχυρίζονται πώς ὁ κ. Παπανδρέου εἶχε ἐνημερωθεῖ ἀπό φίλιες δυνάμεις γιά τό ὀργιῶδες παρασκήνιο πού προηγήθηκε μέχρι τῆς κατακυρώσεως στήν Saic, καί γιά τόν λόγο αὐτό (γιά νά προστατευθεῖ νομικῶς) τοῦ συνεστήθη νά μήν εἶναι παρών στήν συνεδρίαση. Ἄλλοι πάλι ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Παπανδρέου ἀπέφευγε νά παραστεῖ σέ οἱαδήποτε συνεδρίαση τοῦ ΚΥΣΕΑ ἐπί πρωθυπουργίας Σημίτη, μέ οἰκονομικό ἀντικείμενο, ἐπικαλούμενος ἀκόμη καί πυρετό γιατί δέν εἶχε πλήρη εἰκόνα γιά τίς ὅποιες συμφωνίες ἐγίνοντο κάτω ἀπό τό τραπέζι γιά τά ἐξοπλιστικά ἤ τίς προμήθειες. Σύμφωνα μέ τό πόρισμα τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 2011, ὁ διαγωνισμός ἀκυρώθηκε τρεῖς φορές ἀπό τό ΚΥΣΕΑ, γιατί ἡ ἑταιρεία «Thales» ἔδιδε πάντοτε καλύτερη προσφορά ἀπό τήν Saic!!! Κατακυρώθηκε τελικῶς στήν Saic μέ νομικές ἀλχημεῖες.

Ἀπό τήν δημοσιοποίηση τῆς δικογραφίας πού διεβιβάσθη ἀμελλητί ἀπό τόν εἰδικό ἐφέτη ἀνακριτή στό Κοινοβούλιο –θά φυλάσσεται στό γνωστό δωμάτιο 131 καί ἡ ἄφιξίς της θά ἀνακοινωθεῖ στόν χρόνο πού θά κρίνει ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου Νῖκος Βούτσης– θά κριθεῖ ἐάν τό αἴτημα τῆς ἀρχῆς νομιμοποιήσεως ἐσόδων ἀπό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος γιά τό ἄνοιγμα λογαριασμῶν Σημίτη, Χρυσοχοΐδη, Μαλέσιου κ.λπ. συνδέεεται εὐθέως μέ αὐτήν τήν ὑπόθεση ἤ ἄλλη. Ἄν ἐπίσης τά πρόσωπα εἶναι αὐτά ἤ προστίθενται καί ἄλλα πού δέν ἔχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά. Θά ὁρισθεῖ ἐπίσης καί τό πλαίσιο τῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως. Οἱ δύο κορυφαῖοι πολιτικοί, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων περιέχονται στήν κατάθεση τοῦ μάρτυρος, ὅποιοι καί ἄν εἶναι, θά ἀντιμετωπίσουν τό δίλημμα: θά χρησιμοποιήσουν τό ἐπιχείρημα τῆς παραγραφῆς βάσει τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος πού ψήφισε ἡ κυβέρνησις τοῦ ΠΑΣΟΚ τό 2001 γιά νά ὑπερασπισθοῦν τούς ἑαυτούς τους ἤ θά παραιτηθοῦν αὐτοῦ γιά νά κριθεῖ ἡ ὑπόθεσίς τους, ἐφ’ ὅσον λογικά θά ἰσχυρισθοῦν ὅτι εἶναι ἀθῶοι; Ἐνδιαφέρον, ἐπίσης, θά ἔχει ἡ στάσις τοῦ συνόλου τῶν κομμάτων στήν ψηφοφορία γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση καί εἰδικῶς στό κεφάλαιο γιά τήν κατάργηση τοῦ νόμου περί εὐθύνης Ὑπουργῶν. Θά παραμείνουν στήν ψηφοφορία μέχρι τέλους γιά νά μήν δώσουν λαβή γιά σχόλια λόγω ἐκκρεμῶν ποινικῶν ὑποθέσεων ἤ θά ἀποχωρήσουν, ὅπως θρυλεῖται, ὑπακούοντας σέ ἐσωκομματικές ἰσορροπίες ἄλλου τύπου; Τά ἐνδιαφέροντα εἶναι μπροστά μας.

Κεντρικό θέμα