Μητσοτάκης κατά κοινωνικῶν δικτύων

Τά θεωρεῖ «εὐχή καί κατάρα» – Προβληματισμός γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ κινήματος τῶν ἀντιεμβολιαστῶν στό Facebook – Ἀναφορά σόκ γιά ἐπιστροφή στήν δημοσιονομική πειθαρχία

ΤΙΣ «ΜΕΓΑΤΑΣΕΙΣ», δηλαδή τίς κατευθύνσεις τίς ὁποῖες πρέπει νά παρακολουθήσει καί νά ἀκολουθήσει ἡ Ἑλλάς γιά νά ἀντεπεξέλθει στίς ἀπαιτήσεις καί στίς συνεχῶς μεταβαλλόμενες καταστάσεις, ἀνέλυσε ὁ Πρωθυπουργός στό Forum «Ἑλλάδα 2040». Μία ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ τεχνολογική πρόοδος καί ἡ ὑπερ-συνδεσιμότης, μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη νά κάνει μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα προσέγγιση ὡς πρός τά κοινωνικά δίκτυα. Τά χαρακτήρισε οὔτε λίγο οὔτε πολύ «εὐχή καί κατάρα» καί ἐξήγησε γιά ποιόν λόγο ἔχουν μία ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη χρησιμότητα. «Εὐχή, γιατί δίνουν τή δυνατότητα στόν ὁποιονδήποτε νά ἐπικοινωνήσει μέ ὁποιονδήποτε, κατάρα διότι εἶναι προγραμματισμένα νά λειτουργοῦν μέ ἕναν τρόπο πού κατά κανόνα ἀναπαράγουν τίς ἀπόψεις τίς ὁποῖες ἤδη ἔχουμε.» Καί γιά νά γίνει ἀπολύτως κατανοητός, ὡς πρός τήν κατάρα, ἔφερε τό παράδειγμα τῶν ἀντιεμβολιαστῶν. Τά κοινωνικά δίκτυα γνωρίζουν τίς ἀπόψεις τοῦ καθενός, τίς ἀνάγκες καί τά ἐνδιαφέροντά του καί δημιουργοῦν κλειστά κυκλώματα. Ἔτσι καί οἱ ἀντιεμβολιαστές ὁμιλοῦν μόνο μέ ἄλλους ἀντιεμβολιαστές καί ὄχι μέ ἀνθρώπους πού ἔχουν μία διαφορετική γνώμη. Κατά τόν Πρωθυπουργό, τά κοινωνικά δίκτυα ἀποτελοῦν μία μεγάλη πρόκληση, τήν ὁποία θά κληθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι νά τήν χαρτογραφήσουν καί νά δώσουν ἀπαντήσεις.

Τά κοινωνικά δίκτυα χρόνο μέ τόν χρόνο θά ἔχουν μεγαλύτερη ἐπιρροή σέ σημαντικά ζητήματα πού ἔχουν νά κάνουν ἀκόμη καί μέ τό ἐπίπεδο τοῦ πολιτικοῦ καί δημοσίου διαλόγου, ἀλλά καί μέ θέματα πού συνδέονται μέ τά ὅρια τῆς ἰδιοκτησίας στόν ψηφιακό κόσμο, παρατήρησε ὁ Πρωθυπουργός. Τίς «μεγατάσεις» μέ ὁρίζοντα τό 2040 σφυγομέτρησε τό Foresight Greece καί ὁ κ. Μητσοτάκης τίς παρουσίασε στό Forum πού διωργάνωσε ἡ Ἐπιτροπή «Ἑλλάδα 2021». Ἡ τεχνολογική ἐπανάστασις εἶναι βεβαίως ἀπό τίς κατευθύνσεις πού θά ἀπασχολήσουν τήν χώρα μας, κάτι πού γίνεται ἀντιληπτό ἀπό τό gov.gr, καί πῶς λειτούργησε ἐν μέσῳ πανδημίας. Ὁ Πρωθυπουργός δέν ἔκρυψε τούς φόβους του. «Ἡ τεχνολογική ἐπανάσταση ἡ ὁποία δρομολογεῖται σήμερα καί τό πῶς αὐτή ἀλλάζει καί τίς σχέσεις τίς ὁποῖες ἔχουμε μέ τά προσωπικά δεδομένα τά ὁποῖα θεωρητικά μᾶς ἀνήκουν, πλήν ὅμως σήμερα πού μιλᾶμε εἶναι πλοῦτος γιά ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες τά “ἐκμεταλλεύονται” γιά νά μποροῦν νά μᾶς σερβίρουν τίς διαφημίσεις πού αὐτές νομίζουν ὅτι θά μᾶς ἐνδιαφέρουν.»

Ὁ κόσμος ἔχει ἀλλάξει ἄρδην τά τελευταῖα χρόνια, καί αὐτό συμβαίνει γιατί οἱ προκλήσεις ἀλλάζουν μέ συγκλονιστικά μεγάλη ταχύτητα, ὑπεστήριξε ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Μητσοτάκης. Καί δέν εἶναι μόνον οἱ προκλήσεις ἀλλά καί οἱ πολλές ἀντιφάσεις. Ἔφερε χαρακτηριστικά ὡς παράδειγμα τόν ὑπερπληθυσμό στόν πλανήτη συνολικῶς ἀλλά καί τήν ὑπογεννητικότητα στήν Εὐρώπη, τίς ἀνεπτυγμένες οἰκονομίες ὅπως καί τό ηὐξημένο δημόσιο χρέος, τά πάμπτωχα κράτη δίπλα σέ πάμπλουτες ἑταιρεῖες. Ὅμως ἡ τεχνολογική ἐπανάστασις εἶναι, κατά τόν Πρωθυπουργό, ἐκείνη πού ἀλλάζει διεθνεῖς συσχετισμούς ἀλλά καί τήν καθημερινότητα τῶν ἴδιων τῶν ἀνθρώπων. Καί ἐκτίμησε ὅτι ἀξίζει μία ἰδιαίτερη ἀναφορά στίς δύο τελευταῖες παραμέτρους, μέ τό βλέμμα καί στά ἐθνικά ἀλλά καί τά εὐρωπαϊκά συμφέροντα. Γιατί ἀπό τήν μία πλευρά ὁ ἀνταγωνισμός γιά ἐνεργειακούς πόρους κάνει ἐξαιρετικῶς ἐπίκαιρη τήν συζήτηση γιά τήν ἀνάγκη στρατηγικῆς αὐτονομίας καί κοινῆς ἀμύνης τῆς ἠπείρου μας.

Ἀνέλυσε τήν ἀντίφαση πού καταγράφεται σέ σχέση μέ τήν ψηφιακή ἀνάπτυξη, ἡ ὁποία ἀπό τήν μία γίνεται ἐργαλεῖο κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς προόδου καί ἀπό τήν ἄλλη πεδίο ὅπου δοκιμάζονται κοινωνικά δικαιώματα ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ ὑφή τῆς σύγχρονης δημοκρατίας. «Ἡ τεχνητή νοημοσύνη, ἡ ἀνάλυση μεγάλων δεδομένων, τά ὑπερσύγχρονα δίκτυα τῆς ἑπόμενης γενιᾶς, οἱ ἀπίστευτες δυνατότητες πού θά προσφέρουν οἱ νέοι ὑπολογιστές νέας γενιᾶς, αὐτό πού λέγεται quantum computing (κβαντικοί ὑπολογιστές), θά ἀλλάξουν ριζικά τή ζωή μας. Ὅμως, ὅσο πιό γρήγορα καί δυναμικά θά ἀναπτύσσονται, τόσο θά βαθαίνει τό χάσμα μεταξύ ἐκείνων μέ πρόσβαση σέ αὐτά καί ἐκείνων πού θά μείνουν πίσω» προειδοποίησε ὁ Πρωθυπουργός.

Ὁμίλησε καί γιά ἐπιστροφή στήν δημοσιονομική πειθαρχία, τήν ὁποία ἐνέταξε στήν «μεγατάση» τῶν γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων. Συγκεκριμένα, τήν συνέδεσε μέ τήν ἀνάγκη τῆς χώρας μας λόγῳ τῶν ἀνταγωνισμῶν καί προκλήσεων στήν Μεσόγειο νά εἶναι στρατηγικῶς αὐτόνομη. Ἡ χώρα μας, λόγῳ τῆς θέσεώς της, ἀναγκαστικῶς πρέπει νά ἐπενδύσει σέ σύγχρονα ἐξοπλιστικά προγράμματα. Πρέπει ὅμως νά ἐπενδύσει καί στήν πράσινη μετάβαση μέ τά κέρδη νά εἶναι προσβάσιμα εἰς βάθος χρόνου. Ὅμως ὅλα αὐτά προϋποθέτουν ὅτι πρέπει νά τιθασευθεῖ τό χρέος καί «ταυτόχρονα νά ἐπιστρέψουμε σέ μία λογική δημοσιονομικῆς πειθαρχίας. Ἄλλα δύσκολα ἐρωτήματα τά ὁποῖα θά πρέπει νά ἀπαντήσουμε» ὑπεγράμμισε ὁ Πρωθυπουργός.

Καί οἱ ὑπόλοιπες «μεγατάσεις» σχετίζονται μέ τά μοντέλα οἰκονομίας καί ἀναπτύξεως πού πρέπει νά ὑλοποιήσει ἡ χώρα ἕως τό 2040. Κατεύθυνσις πρώτη εἶναι ἡ ἀνάγκη γιά ἀπεξάρτηση ἀπό ρυπογόνα καύσιμα καί ἡ δυναμική στροφή στήν καθαρή ἐνέργεια. Σημαντική κατεύθυνσις εἶναι ἡ ἀναγέννησις τῆς ἑλληνικῆς μεταποιήσεως καί βιομηχανίας γιά νά σταματήσει ἡ Ἑλλάς νά εἶναι ἀποκλειστικῶς ἐξηρτημένη ἀπό τίς ὑπηρεσίες. Ἐξ ἴσου καί ὁ μετασχηματισμός τῆς πρωτογενοῦς παραγωγῆς, μέ στόχο τήν αὐτάρκεια εἰς τόν βαθμό πού αὐτή εἶναι ἐφικτή, ἀλλά καί τήν προστασία τῆς βιοποικιλότητος καί τήν ποιοτική διατροφή. Ὁ κ. Μητσοτάκης προσβλέπει στό decarbonization, τήν ἀπανθρακοποίηση τοῦ πρωτογενοῦς τομέως, ὥστε τό ἀποτύπωμα τοῦ ἀνθρώπου στήν φύση νά τίθεται εἰς τό ἐλάχιστον. Τέλος, ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα αὐτές οἱ «μεγατάσεις» πού «ὑπερβαίνουν κυβερνήσεις καί κυβερνητικές πλειοψηφίες τετραετίας νά τεθοῦν ἐκτός κομματικοῦ ἀνταγωνισμοῦ».

Κεντρικό θέμα