«Mετρημένες οἱ μέρες τοῦ Ἐρντογάν, ὁδεύουμε πρός ἀναίμακτη μετάβαση»

Τί ἐλέχθη στό μυστικό δεῖπνο τῶν πρέσβεων τῆς Μεγάλης Βρεταννίας στήν Ἀθήνα, τήν Ἄγκυρα καί τήν Κύπρο τήν Τετάρτη τό βράδυ στήν ὁδό Πλουτάρχου – Παρέστησαν μέλη τῆς Κυβερνήσεως, τῆς ἀντιπολιτεύσεως, στελέχη ΜΜΕ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ εἶχε προγραμματισθεῖ ἀρχικῶς νά μείνει μυστική. Ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων τριῶν πρέσβεων τῆς Μεγάλης Βρεταννίας πού ὑπηρετοῦν σέ θέσεις κλειδιά σέ πρωτεύουσες τῆς περιοχῆς ὅπως ἡ Ἀθήνα, ἡ Λευκωσία καί ἡ Ἄγκυρα μέ Ὑπουργούς τῆς κυβερνήσεως τῆς ΝΔ, συνεργάτες τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, εἰδικούς ἀναλυτές (ὅπως διευθυντικά στελέχη ἐφημερίδων) καί ἄλλους μέ ἀντικείμενο συζητήσεως τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν γειτονική Τουρκία, δέν εἶναι ἡ πλέον συνηθισμένη πρακτική. Μέ τόσο διευρυμένες συνθέσεις τοὐλάχιστον. Καί ἀπό αὐτήν τήν ἄποψη ἡ πρωτοβουλία τοῦ νέου πρέσβεως τῆς Γηραιᾶς Ἀλβιῶνος στήν Ἀθήνα Μάθιου Λότζ, ὁ ὁποῖος μόλις ἀντικατέστησε τήν ἐπιτυχημένη Ἕλεν Σμίθ, ἐθεωρήθη ἐξαιρετική. Ἡ διαρροή τῆς συναντήσεως ὅμως ἠνάγκασε τόν πρέσβυ νά τήν «ἐπικοινωνήσει» μέσω twitter σέ ἐξειδικευμένες σελίδες τοῦ διαδικτύου μέ φωτογραφία ἄλλη ἀπό τῶν συμμετεχόντων καί μέ ἀναφορά σέ σύνθεση μέ «διπλωμάτες καί εἰδικούς ἀναλυτές» γιά νά γλυτώσει τόν θόρυβο. Στήν Ἑλλάδα ὅμως ὁμιλοῦν ὅλοι. Καί ἡ «Ἑστία», ἡ ὁποία ἐπεκοινώνησε μέ τέσσερεις τοὐλάχιστον πηγές γιά νά διασταυρώσει τά διαμειφθέντα, γνωρίζει καί τήν πλήρη σύνθεση τῆς ὁμηγύρεως ἀλλά καί τό ἀκριβές περιεχόμενο τῆς συζητήσεως.

Σεβόμενοι τόν (ἀρχικῶς) ἀπόρρητο χαρακτῆρα της, δέν ἀποκαλύπτουμε ποιός Ὑπουργός ἐκπροσώπησε τήν Κυβέρνηση, ποιός ἀξιωματοῦχος τόν ΣΥΡΙΖΑ καί ποιοί …«σεσημασμένοι» συνάδελφοι διευθυντές καί ἀρθρογράφοι ἦσαν ἐκεῖ. Ἡ οὐσία κρύβεται ἄλλως τε στό περιεχόμενο τῆς συζητήσεως καί στήν εἰκόνα πού μετέφεραν στούς παρισταμένους οἱ πρέσβεις γιά τεκταινόμενα στήν γειτονική Τουρκία, ἡ ὁποία ἤδη κλυδωνίζεται ἀπό νέα κρίση τῆς λίρας (ὁ Ἐρντογάν ἀπέλυσε πάλι δύο ὑποδιοικητές τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης.) Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐνημερώσεως ὁ πρέσβυς τῆς Μεγάλης Βρεταννίας στήν Ἄγκυρα, παρόντος καί ὑψηλοβάθμου στελέχους τοῦ Βρεταννικοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης, διετύπωσε τήν ἐκτίμηση, ὅτι πλέον «εἶναι μετρημένες οἱ μέρες τοῦ Ἐρντογάν στήν ἐξουσία καί δέν ἀποκλείεται καθόλου ἡ ἀναίμακτη μετάβαση σέ μιά νέα κατάσταση.» Πρός τοῦτο ἔγινε διεξοδική συζήτησις στίς φῆμες γιά τήν ὑγεία του, οἱ ὁποῖες ὀργιάζουν στήν χώρα καί ἔχουν γίνει λαϊκός θρῦλος, οἱ ὁποῖες ὅμως αὐτήν τήν φορά συμφώνως πρός τίς διαθέσιμες πληροφορίες εἶναι ἀκριβεῖς.

Στήν συζήτηση ἔγινε ἀναφορά σέ πρόσωπα πού θά μποροῦσαν νά ἡγηθοῦν εἴτε ἑνός «ἀνακτορικοῦ» πραξικοπήματος εἴτε μίας «εἰρηνικῆς παραδόσεως» τῆς ἐξουσίας, μέ ἐγγυήσεις, γιά τήν προστασία καί τήν ἀσφάλεια τῆς οἰκογενείας του. Τό ἕνα ἀπό τά πρόσωπα αὐτά –ὑπάρχουν καί ἄλλες ἀναφορές στήν Ἀθήνα πού συμφωνοῦν μέ αὐτές τίς ἐκτιμήσεις– φέρεται ὄν ὁ πρώην Πρόεδρος Ἀμπντουλλάχ Γκιούλ καί δύο ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματοῦχοι, ὑπουργοί καί ἄλλοι, στενοί συνεργάτες τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν σήμερα. Στό περιβάλλον τοῦ ὁποίου ἔχει πέσει πολύ χαμηλά ἡ μετοχή τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Τσαβούσογλου, γιά ἄλλους λόγους.

Στήν διαλογική συζήτηση πού ἐπηκολούθησε διετυπώθη ἡ ἄποψις ὅτι «ἔχει ἀρχίσει νά γυρίζει τό κλῖμα στήν Τουρκία εἰς βάρος τοῦ Τούρκου Προέδρου, ὁ ὁποῖος φθείρεται πολιτικά ραγδαίως», καί αὐτό, σέ συνδυασμό μέ τήν κατάσταση τῆς ὑγείας του, πυροδοτεῖ συντόμως ἐξελίξεις. Ἤδη ἡ κεμαλική ἀντιπολίτευσις τό ἔχει ἀναγάγει ὡς νούμερο ἕνα θέμα ἐθνικῆς ἀσφαλείας.

Οἱ Βρεταννοί διπλωμάτες μέ κορυφαῖο τόν πρέσβυ τῆς Ἀγκύρας ἐπεσήμαναν στήν ὁμήγυρη ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι τό πρῶτο θέμα πού ἀπασχολεῖ αὐτήν τήν ἐποχή τήν ἀτζέντα τῆς Τουρκίας («γιά τήν Ἑλλάδα ἡ Τουρκία εἶναι σημαντική, γιά τήν Τουρκία ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι τόσο»), ἀλλά ἡ χώρα μας δέν πρέπει νά ἐφησυχάζει γιατί εἶναι δυνατόν ὁ Ἐρντογάν νά ἐπιχειρήσει ἡρωική ἔξοδο, προκαλώντας ἕνα θερμό ἐπεισόδιο στό Αἰγαῖο. Ἤ καί τό ἀντίθετο: νά προσπαθήσει νά παραμείνει στήν ἐξουσία ἐκμεταλλευόμενος ἕνα θερμό ἐπεισόδιο στό Αἰγαῖο. Αὐτήν τήν στιγμή πάντως προτεραιότης του εἶναι θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς πού συνδέονται εὐθέως μέ τήν πολιτική ἐπιβίωσή του. Ὡς τέτοια οἱ Βρεταννοί διπλωμάτες ἀνέφεραν τά ἑκατομμύρια πρόσφυγες ἀπό τό Ἀφγανιστάν καί τήν κατάσταση μέ τούς Κούρδους στήν Συρία. Ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν δέν ξεχνᾶ ποτέ ὅτι ἔχασε τόν Δῆμο Κωνσταντινουπόλεως ἐξ αἰτίας τῶν Σύρων προσφύγων, ἐνῶ οἱ Κοῦρδοι στήν ἀντίληψή του εἶναι πάντα ἐπικίνδυνοι γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῆς Τουρκίας.

Στόν διάλογο διετυπώθη καί ἡ ἀντίθετη ἄποψις πάντως: ὅτι ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν θά διαψεύσει γιά μία ἀκόμη φορά ὅλες τίς προβλέψεις καί θά ξεπεράσει καί αὐτήν τήν πολιτική κρίση ὥστε νά ἑορτάσει τό 2023 τά 100 χρόνια τουρκικῆς δημοκρατίας ὡς διάδοχος τοῦ Κεμάλ. Ἡ συζήτησις ὁλοκληρώθηκε μέ ἀναφορές ἑλληνικοῦ ἐνδιαφέροντος στά ἀκριβά δίδακτρα τῶν βρεταννικῶν Πανεπιστημίων καί στόν λόγο πού θά ἐπικαλεσθεῖ ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γιά νά προκηρύξει ἐκλογές τόν προσεχῆ Μάιο. Ἀνεφέρθη ὡς λόγος ἐπισπεύσεως τῶν ἐκλογῶν «ὁ πόλεμος μέ τήν Τουρκία»!

Κεντρικό θέμα