Μέτωπο μέ Κίνα ἀνοίγει ὁ κ. Μητσοτάκης

Ἤρεμα νερά καί moratorium τώρα μέ τήν Τουρκία / Ὁ Ἐρντογάν ζήτησε γονατιστός ἀπονομή χάριτος ἀπό τόν Μπάιντεν

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ αἰχμηρός ἀπέναντι στήν Κίνα, μία χώρα πού ἔχει κάνει σημαντικές ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα, ἦταν ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος στό συγκεκριμένο ζήτημα εὐθυγραμμίσθηκε πλήρως μέ τήν πολιτική τῶν ΗΠΑ καί τῶν ὑπολοίπων συμμάχων. Μιλώντας πρίν καί μετά τήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ κατηγόρησε τήν Κίνα, τήν ὁποία χαρακτήρισε χώρα μέ «αὐταρχικό καθεστώς» γιά ὑβριδικές ἐπιθέσεις κατά τῆς Δύσεως στό πλαίσιο τῶν ὁποίων ἐντάσσεται καί ἡ διαρροή τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπό τά ἐργαστήριά της.

«Τά αὐταρχικά καθεστῶτα θά ἐξακολουθοῦν νά χρησιμοποιοῦν τό ὑβριδικό τους ὁπλοστάσιο προκειμένου νά ἀποδυναμώνουν τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς» τόνισε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ἀναλυτικώτερα ὑπεγράμμισε:

«Καί βέβαια, ἐν μέσω αὐτῶν τῶν προκλήσεων, ἡγέτες αὐταρχικῶν καθεστώτων ἐπιδεικνύουν τήν ἰσχύ τους, ἀπειλώντας τή σταθερότητα τοῦ δικοῦ μας συστήματος πού βασίζεται σέ κανόνες. Χρησιμοποιοῦν ἐξελιγμένα ἐργαλεῖα προκειμένου νά ἀποσταθεροποιήσουν, νά διχάσουν καί νά διαταράξουν. Μέσω τρίτων ἐπεκτείνουν τή σύγχυση καί τό χάος, ἀπειλοῦν τό κράτος δικαίου καί ἐπιδιώκουν νά ὑπονομεύσουν τίς ἀνοιχτές καί δημοκρατικές κοινωνίες.

»Οἱ ἀντίπαλοί μας ἐκμεταλλεύτηκαν τή λαϊκή δυσαρέσκεια καί τόνωσαν μέ ἐπιτυχία συναισθήματα ἐνάντια στίς καθιερωμένες δομές καί στούς θεσμούς, καί στό πλαίσιο αὐτό καλλιέργησαν ἕνα ριζικά διαφορετικό γεωπολιτικό ὅραμα γιά τό μέλλον. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι κάποια πράγματα πού βρίσκονταν κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια ἔχουν τώρα ἀναδυθεῖ.

»Ἡ συνεισφορά στή σταθερότητα σημαίνει ἀνάληψη δράσης σέ αὐτά τά ζητήματα ἀλλά καί σέ μιά σειρά ἀπό ἄλλα. Δέν πρέπει νά περιμένουμε τό αὔριο, νά παίζουμε πολιτικά παιχνίδια ἐπιδιώκοντας προσωπικά συμφέροντα. Ἀντίθετα, πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμἔ τά προβλήματα καί νά δράσουμε τώρα.»

Ἐνωρίτερα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε ἀναφερθεῖ στά εὐρύτερα προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τήν Συμμαχία στά ὁποῖα περιλαμβάνεται ἀκόμη καί ἡ κλιματική ἀλλαγή:

«Πιστεύω ὅτι θά συζητήσουμε τό πῶς τό ΝΑΤΟ θά ἐξελιχθεῖ καί θά ἀντιμετωπίσει τίς νέες ὑβριδικές ἀπειλές, τό πῶς ἀντιμετωπίζουμε τίς προκλήσεις ἀσφαλείας πού ἀπορρέουν ἀπό ζητήματα ὅπως ἡ πανδημία τοῦ Covid καί ἡ κλιματική ἀλλαγή. Καί πῶς θά προσαρμοστοῦμε σέ ἕνα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, ὅπου οἱ δημοκρατίες μας ἀπειλοῦνται ἀπό χῶρες πού ἐπιδεικνύουν αὐταρχική συμπεριφορά καί δέν σέβονται τό διεθνές δίκαιο. Αὐτά εἶναι μερικά ἀπό τά ζητήματα πού εἶμαι βέβαιος ὅτι θά συζητήσουμε.».

Διπλωματικοί παρατηρητές ἐκτιμοῦσαν ὅτι ἡ στάσις αὐτή τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἐξασφαλίζει τήν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ στά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τήν χώρα. Τοῦτο, δέ, σέ μία στιγμή κατά τήν ὁποία τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει τό καθεστώς Ἐρντογάν ἔχουν ὀξυνθεῖ σέ τέτοιο βαθμό πού ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος δέν ἔχει περιθώρια γιά ἐπίδειξη ἀλαζονείας. Ἐξ οὗ καί ἡ δουλική στάσις του ἀπέναντι στόν Πρόεδρο Μπάιντεν τοῦ ὁποίου γονυπετής ἠσπάσθη τήν δεξιά, δεικνύων πλήρη ὑποταγή καί ζητῶν ἀπονομή χάριτος καί ἀπαλλαγή ἀπό τίς κυρώσεις πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ στήν χώρα του.
Μέ αὐτά τά δεδομένα ἡ συνάντησις Μητσοτάκη – Ἐρντογάν ἐξελίχθηκε σέ θετικό κλῖμα. Ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος εἶχε ἤδη δηλώσει ὅτι «ἡ ἀναβίωσις τῶν διαύλων διαλόγου μέ τή γειτονική μας Ἑλλάδα συμβάλλει στήν ἐπίλυση προβλημάτων καί στήν περιφερειακή σταθερότητα».

Κυβερνητικές πηγές, μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς συναντήσεως, ὑπεγράμμιζον: «Ἡ συνάντηση ἀνάμεσα στόν Κυριάκο Μητσοτάκη καί τόν Ταγίπ Ἐρντογάν ἀποτέλεσε ἕνα βῆμα πρός ἕνα πιό ἥσυχο καλοκαίρι». Σύμφωνα μέ τίς ἴδιες πηγές, ἡ συνάντησις ἐπραγματοποιήθη «σέ καλό κλῖμα καί ὑπῆρξε μία συμφωνία ἀμοιβαίας κατανόησης ὅτι ἡ ἔνταση τοῦ 2020 δέν μπορεῖ νά ἐπαναληφθεῖ, ὡς ἐκ τούτου, θά πρέπει νά γίνει μία προσπάθεια νά ἀποφευχθοῦν οἱ προκλήσεις, πού ἐνδέχεται νά ὁδηγήσουν σέ δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις».

Διευκρινίσθηκε ὅτι «ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σέ μία σειρά ζητημάτων μέ κυριώτερο αὐτό τῆς ὁριοθέτησης τῶν θαλάσσιων ζωνῶν στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο, ὅμως αὐτές θά πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν στό πλαίσιο τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί στό πλαίσιο συζητήσεων, ὅπως οἱ διερευνητικές ἐπαφές, τά Μέτρα Οἰκοδομήσεως Ἐμπιστοσύνης καί οἱ πολιτικές διαβουλεύσεις, ὡς τό πλαίσιο συνεννόησης, πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἐκτόνωση τῆς ἔντασης.»

Ἄλλες πηγές ἀνέφεραν πώς ἡ συζήτησις τῶν δύο ἡγετῶν περιστράφηκε καί γύρω ἀπό τό προσφυγικό-μεταναστευτικό. «Σταθερή θέση μας εἶναι πώς μποροῦμε νά συνεργαστοῦμε μέ τήν Τουρκία στό συγκεκριμένο θέμα, ἀρκεῖ νά ἀποφεύγονται οἱ προκλήσεις, ὅπως αὐτές, πού βιώσαμε τόν Μάρτιο τοῦ 2020.» Μάλιστα, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές, ὅπως σημειώνουν οἱ ἴδιες πηγές, ὅτι θά ἦταν μία κίνησις καλῆς θελήσεως νά δεχθεῖ ἡ Τουρκία νά δεχθεῖ πίσω τούς 1.450, τῶν ὁποίων ἡ αἴτησις ἀσύλου ἔχει ἀπορριφθεῖ τελεσιδίκως.

Κεντρικό θέμα