Μεταρρύθμισις καί στήν Ἐκκλησία: Ἱδρύονται Ἀνώτερες Σχολές Κληρικῶν

Μισθοδοσία ἀπό τό Δημόσιο μόνο μέ πτυχίο – Διετής φοίτησις – Διορισμοί ἀποφοίτων μέσης ἐκπαιδεύσεως μόνον ἐάν οἱ Μητροπόλεις καταβάλλουν τήν μισθοδοσία

ΜΕΓΑΛΕΣ ἀλλαγές στήν ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση πρόκειται νά εἰσαγάγει τό νομοσχέδιο πού συντάσσει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», τό νομοσχέδιο προβλέπει τήν ἵδρυση Σχολῶν Μαθητείας Ὑποψηφίων Κληρικῶν, μέ διετῆ φοίτηση. Οἱ δέ σχολές θά ὑπάγονται στήν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, μέ τό πρῶτο νά ἐπικεντρώνεται στήν διδασκαλία θεολογικῶν μαθημάτων καί τό δεύτερο ἔτος στήν ἐξάσκηση τῆς πρακτικῆς τῶν σπουδαστῶν ἐντός τῶν ἐκκλησιῶν.

Ἐκ τῶν σημαντικωτέρων ἀλλαγῶν εἶναι ὁ τρόπος πού θά γίνεται μελλοντικῶς ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν. Τό Δημόσιο θά καταβάλλει μισθό μόνο σέ ὅσους κληρικούς ἔχουν ἀποφοιτήσει ἀπό τίς ἐν λόγω σχολές. Ἐάν κάποιος θελήσει νά συνεχίσει τίς σπουδές καί στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση τότε προβλέπεται αὔξησις μισθοῦ. Οἱ ἱερεῖς ὅμως πού θά προσλαμβάνονται μόνο μέ ἀπολυτήριο Γυμνασίου ἤ Λυκείου θά μποροῦν νά λειτουργοῦν σέ ἐκκλησίες, μέ τήν βασική προϋπόθεση, ὅτι ὁ μισθός τους θά καλύπτεται ἀποκλειστικά ἀπό τήν Μητρόπολη στήν ὁποία ἀνήκουν καί ὄχι ἀπό τό Δημόσιο!

Στό νομοσχέδιο θά ὑπάρχει καί εἰδική ρύθμισις πού θά καλύπτει τίς ἀνάγκες τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν καί περιοχῶν τῆς χώρας. Στίς μικρές αὐτές ἐκκλησίες θά μπορεῖ νά λειτουργεῖ καί ἱερεύς ἀμέσως μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως. Θά πρέπει ὡστόσο νά παρακολουθεῖ μέ τηλεκπαίδευση τά μαθήματα τῆς νεοσυσταθείσης σχολῆς καί νά λάβει κανονικά τό πτυχίο του. Σημαντικό ρόλο στήν σύνταξη τοῦ νομοσχεδίου διαδραματίζει ὁ ΓΓ Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Γιῶργος Καλαντζῆς, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται σέ διαβούλευση μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Ἐν τῶ μεταξύ, τήν ἔντονη δυσαρέσκεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί πολλῶν Ἀρχιερέων φέρεται νά ἔχει προκαλέσει ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τήν ΔΙΣ, τό ὁποῖο ζητεῖ ἀπό τίς Μητροπόλεις νά ἀποστείλουν ἕως τίς 31 Μαΐου 2021 τόν ἀκριβῆ ἀριθμό ὅσων ἀποφοίτων Προγραμμάτων Ἱερατικῶν Σπουδῶν ἐχειροτονήθησαν καί διορίσθηκαν σέ θέση κληρικοῦ ἀποκλειστικῶς μετά τήν ἀποφοίτησή τους τήν τελευταία δεκαετία.

Ἐξαιροῦνται οἱ ἀπόφοιτοι τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν (ΑΕΑ) πού ἐχειροτονήθησαν τό χρονικό διάστημα πρίν ἀπό τήν εἰσαγωγή τους σέ αὐτές, ὅπως καί ὅσοι διορίσθηκαν σέ θέση ἐφημερίου πρίν εἰσαχθοῦν στίς Ἀκαδημίες. Ἐπίσης, δέν ὑπολογίζονται καί ὅσοι εἰσήχθησαν μέ κατατακτήριες ἐξετάσεις ἤ ὅσοι ἐπέλεξαν νά κάνουν ἐξομοίωση τοῦ πτυχίου τους στίς ΑΕΑ. Κύκλοι τῆς Ἐκκλησίας ἐπισημαίνουν ὅτι μέ τήν ἀπογραφή θά μειωθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ἐν ἐνεργεία κληρικῶν, πού προέρχονται ἀπό τίς ΑΕΑ. Οἱ ἴδιοι κύκλοι ὑπενθυμίζουν ὅτι εἰδικά τήν τελευταία δεκαετία (2010-2020), στό πλαίσιο τῶν περικοπῶν πού ἐπέβαλαν τά μνημόνια, οἱ θέσεις πού δίδει ἡ Πολιτεία γιά τόν διορισμό κληρικῶν εἶναι ἐλάχιστες σέ σύγκριση μέ παλαιότερες δεκαετίες. «Τό κράτος δέν μᾶς δίνει πού δέν μᾶς δίνει θέσεις γιά κληρικούς, ἔρχεται τώρα νά μᾶς καταργήσει καί τά φυτώρια τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν, ὅπως εἶναι οἱ Ἀκαδημίες, θέλοντας νά μᾶς ἀποδείξει τί; Ὅτι δέν παράγουν ἔργο; Αὐτό δείχνει πώς στόχος εἶναι ὁ εὐτελισμός τῶν Ἀνώτατων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν» εἶπε σέ ἐκκλησιαστική ἱστοσελίδα ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἔχει ὁρίσει Τριμελῆ ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή ἀποτελουμένη ἀπό τούς Μητροπολῖτες Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου, Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ.κ. Γεωργίου, καί Κεφαλληνίας κ.κ. Δημητρίου, Καθηγητοῦ καί πρώην Προέδρου τῆς Α.Ε.Α. Βελλᾶς Ἰωαννίνων, μέ σκοπό τήν ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας πού ἀφορᾶ τό προωθούμενο νομοσχέδιο.

Κεντρικό θέμα