Μεταπτυχιακά κατά τῆς μίζας γιά 41 εἰσαγγελεῖς-δικαστές

Ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου

Ὀκτώ μῆνες ἐπιμόρφωση σέ Ἀθήνα – Θράκη μέ ἐντολή τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου

ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ τῶν εἰσαγγελέων καί τῶν δικαστῶν νά ἀντεπεξέλθουν στίς ὑψηλές ἀπαιτήσεις τῆς ἐξιχνιάσεως τῶν πολυαρίθμων καί πολυπλόκων ὑποθέσεων κατά τῆς διαφθορᾶς παρεδέχθη δημοσίως ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου. Κατά τήν ὁμιλία της στό συνέδριο «Δημοκρατία καί Διαφθορά» ἡ κ. Δημητρίου ἀπεκάλυψε ὅτι 41 συνάδελφοί της παρακολουθοῦν ἕνα μίνι-μεταπτυχιακό διαρκείας ὀκτώ μηνῶν στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προκειμένου οἱ δικαστικοί νά ἐκπαιδευθοῦν στό Οἰκονομικό Δίκαιο καί τό Τραπεζοοικονομικό Σύστημα γιά νά μποροῦν νά «ἐφοδιασθοῦν» μέ δεξιότητες καί νά ἐντρυφήσουν περαιτέρω σέ θέματα οἰκονομικῆς διαφθορᾶς. Ἡ κ. Δημητρίου δήλωσε εὐθέως ὅτι οἱ δικαστικοί λειτουργοί λόγω «τῶν μή γνώσεων» ἦταν ἀδύναμοι νά ἀντιληφθοῦν «τί εἶχε συμβεῖ» στίς ἐπίδικες ὑποθέσεις διαφθορᾶς. «Οἱ δικαστικοί εἴμαστε ἀδύναμοι, δέν ἔχουμε τίς γνώσεις νά ἀνταπεξέλθουμε σέ ὅλες αὐτές τίς δίκες» εἶπε ἡ ἀνωτάτη δικαστικός. Ἐν συνεχεία μίλησε γιά τίς μίζες στά ἐξοπλιστικά προγράμματα, γιά τίς ὁποῖες ὅπως ὑπεγράμμισε κατεσχέθησαν περισσότερα ἀπό 40 ἑκατ. εὐρώ καί δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεῖα ἄνω τῶν 400 ἑκατ. εὐρώ.

Αἰτίες τῆς διαφθορᾶς, συμφώνως πρός τήν κ. Δημητρίου, εἶναι μεταξύ ἄλλων τό ἔλλειμμα ἐλέγχου, τό ἀτελές νομοθετικό πλαίσιο καί ἡ ἀναποτελεσματικότης τῶν ἐλεγκτικῶν μηχανισμῶν κατά τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου. «Ἡ ἑλληνική οἰκονομία σήμερα ἀντιμετωπίζει τή χειρότερη κρίση στήν ἱστορία της καί γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι αἰτία αὐτῆς τῆς κρίσης εἶναι ἡ ὁριζόντια καί κάθετη διαφθορά» ἐπεσήμανε ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Ἀνεγνώρισε ὅτι ὑπάρχει καθυστέρησις στήν ἀπονομή Δικαιοσύνης καί ἀνεγνώρισε ὡς ἕνα ἀπό τά αἴτιά της τίς «ἄπειρες ἐκθέσεις διαφθορᾶς πού ἔχουν κατακλύσει τά δικαστήρια». «Δέν ὑπάρχει φορέας γιά τόν ὁποῖο νά μήν ἔχει ἔρθει στήν Δικαιοσύνη ὑπόθεση διαφθορᾶς, εἴτε ἀφοροῦν ὀργανισμούς τοῦ Δημοσίου, φορεῖς, νοσοκομεῖα κ.ἄ.» εἶπε ἀπό τό βῆμα τοῦ συνεδρίου, ἐπισημαίνοντας ὅτι «ἡ διαφθορά ἔχει ἐκτραφεῖ ἀπό πολλά χρόνια».

Ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι οἱ ἔννοιες «δημοκρατία» καί «διαφθορά» δέν συμβαδίζουν. «Ἐάν ἔχουμε δημοκρατία δέν ἔχουμε διαφθορά κι ἄν ἔχουμε διαφθορά δέν ἔχουμε δημοκρατία» εἶπε μέ νόημα ἡ δικαστική λειτουργός, ἐνῶ συμπλήρωσε ὅτι «γιά νά κερδίσουμε τό παράξενο σταυρόλεξο κατά τῆς διαφθορᾶς δέν ἔχουμε ἄλλο τρόπο παρά νά τό λύσουμε».

Μιλώντας στό ἴδιο συνέδριο ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου Βασίλης Πέππας, ἔδωσε μιά ἐνδιαφέρουσα ἑρμηνεία τῆς διαφθορᾶς, λέγοντας πώς δέν εἶναι μόνον οἱ παράνομες πληρωμές, οἱ μίζες, ἡ ἐξαγορά συνειδήσεων, ἡ διαπλοκή στό δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα. «Εἶναι ὁ εὐτελισμός τοῦ κοινωνικοῦ ἀγαθοῦ, ἡ ἔκπτωση τῆς κοινωνικῆς λειτουργίας, ἡ ἐξοικείωση μέ τήν ἐξουσία, ἡ συνολική μετατόπιση τῆς κοινωνίας ἀπό τίς ἀξίες της» εἶπε ὁ κ. Πέππας στέλλοντας καί αὐτός τό μήνυμα ὅτι ἡ δημοκρατία πρέπει νά ἀμυνθεῖ ἐναντίον τῆς διαφθορᾶς.

Κεντρικό θέμα