ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Μεταφέρουν 20.000 μετανάστες ἑτοιμάζονται γιά 120.000!

Γιά «σχέδιο Β» ὁμίλησε ὁ Πρωθυπουργός

Η ΕΛΛΑΣ ἔχει φθάσει στά ὅριά της ὡς πρός τήν διαχείριση τοῦ μεταναστευτικοῦ, διεμήνυσε χθές στούς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του στίς Βρυξέλλες ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καί δυστυχῶς οἱ ἀριθμοί τόν ἐπιβεβαιώνουν. Ἡ ἐξαγγελθεῖσα μεταφορά 20.000 μεταναστῶν ἀπό τά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου στήν ἐνδοχώρα μπορεῖ νά ἔχει προκαλέσει ἀνησυχία στίς τοπικές κοινωνίες, ὅμως αὐτό πού προκαλεῖ μεγαλύτερη ἀναστάτωση εἶναι πώς τό κράτος προετοιμάζεται νά φιλοξενήσει ἀκόμη 120.000 μετανάστες! Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διαβλέποντας τόν κίνδυνο συγκρούσεων στά νησιά, ὅπου ὁ ἔλεγχος τῶν χιλιάδων μεταναστῶν πού διαμένουν ἀναγκαστικῶς κυρίως ἐκτός τοῦ κέντρου φιλοξενίας εἶναι ἀδύνατος, ἐξήγγειλε ἕνα φιλόδοξο σχέδιο ἀποσυμφορήσεως τῆς Μόριας καί τοῦ κέντρου φιλοξενίας στό Βαθύ τῆς Σάμου.

Ὅμως ἐκτός ἀπό τήν μεταφορά τῶν 20.000 μεταναστῶν μέ τίς οἰκογένειές τους, ἀνεκοίνωσε τήν χρονική ἐπέκταση τοῦ προγράμματος «Ἑστία», τό ὁποῖο μέχρι τώρα διαχειρίζεται ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία γιά τούς Πρόσφυγες. Τό «Ἑστία 2» προβλέπει τήν ἐνοικίαση 40.000 διαμερισμάτων σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Ἀκόμη καί στήν περίπτωση πού ἡ κάθε οἰκογένεια μεταναστῶν ἔχει μόνο τρία μέλη –κάτι ἐξαιρετικά σπάνιο γιά μουσουλμανική οἰκογένεια πού συνήθως εἶναι πολυμελής– ὁ ἐλάχιστος ἀριθμός τῶν μεταναστῶν πού θά συμμετάσχει στό πρόγραμμα «Ἑστία 2» θά ὑπερβαίνει –βάσει τῆς κοινῆς λογικῆς– τούς 120.000! Τό πρόβλημα ἐπιτείνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ 12 Δῆμοι πού ἤδη συμμετέχουν στήν πρώτη φάση τοῦ οἰκιστικοῦ προγράμματος ἔχουν ἐκφράσει τήν πρόθεση νά μήν φιλοξενήσουν ἐπί πλέον μετανάστες, καί ἀναμένουν ἐνδελεχῆ ἐνημέρωση ἀπό τόν κ. Χρυσοχοΐδη.

Οἱ μετανάστες πού θά φύγουν ἀπό τό πρόγραμμα «Ἑστία 1» θά μεταβοῦν αὐτομάτως στό πρόγραμμα «Ἥλιος» καί θά λάβουν voucher ἀπό τό ἑλληνικό κράτος γιά νά μπορέσουν νά ἐνοικιάσουν οἱ ἴδιοι τά διαμερίσματά τους. Ἐκεῖ ὅμως θά ὑπάρξει πρόβλημα, καθώς ἕως τώρα ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία διεβεβαίωνε τούς ἰδιοκτῆτες τῶν διαμερισμάτων ὅτι θά καλύψει τό κόστος γιά τυχόν ζημίες, κάτι πού δύσκολα θά ἐπαναληφθεῖ μέ τό πρόγραμμα «Ἥλιος», καί ἐν συνεχεία μέ τό «Ἑστία 2». Καί δέν σταματοῦν ἐκεῖ οἱ ἀλλαγές. Τό «Ἑστία 2» ἀπό τό 2020 περνᾶ σταδιακῶς ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς Ὕπατης Ἁρμοστείας στό ἑλληνικό κράτος, μέ ὅποια οἰκονομική ἐπιβάρυνση συνεπάγεται αὐτό. Ὁ συντονιστής τῆς Ὕπατης Ἁρμοστείας τοῦ ΟΗΕ γιά τούς Πρόσφυγες στήν Ἑλλάδα, Φιλίππ Λεκλέρκ, τίς τελευταῖες ἑβδομάδες συναντᾶται μέ δημάρχους πού φιλοξενοῦν μετανάστες γιά νά τούς ἐνημερώσει τί πρόκειται νά συμβεῖ μελλοντικῶς. Ἡ φιλοξενία τουλάχιστον 120.000 μεταναστῶν ἀλλά κυρίως ἡ ὁμαλή ἔνταξίς τους στίς τοπικές κοινωνίες, ἀπαιτεῖ μεγάλα κονδύλια πού ἀκόμη, βάσει τῶν δηλώσεων τῶν δημάρχων, δέν ἔχουν ἐξασφαλισθεῖ.

Οἱ τελευταῖοι ἔχουν δηλώσει ὅτι ἀναμένουν μέτρα στηρίξεως καί χρηματοδότηση τῶν προγραμμάτων καί ἐμμέσως ἐπιβεβαιώνουν ὅτι οἱ μετανάστες ἦλθαν γιά νά μείνουν ἐπί μακρόν στήν Ἑλλάδα. Θά καταθέσουν τό 2023 αἰτήσεις χρηματοδοτήσεως ἀπό τό εὐρωπαϊκό κοινωνικό ταμεῖο, ἤτοι ἡ παραμονή ἑκατοντάδων χιλιάδων μεταναστῶν στήν χώρα μας παρατείνεται εἰς τό διηνεκές.

Ἡ Κυβέρνησις δέν προτίθεται νά ἀποκαλύψει τώρα τίς περιοχές πού θά ἐγκατασταθοῦν οἱ 20.000 μετανάστες, προφανῶς φοβούμενη τίς κινητοποιήσεις. Οἱ εἰκόνες ἀπό τήν Λέσβο καί τήν Σάμο δέν ἀποτελοῦν διαφήμιση τοῦ προγράμματος «Ἑστία». Ἐπί πλέον οἱ χειρισμοί τῆς προηγουμένης Κυβερνήσεως ἦταν τόσο πρόχειροι, ἀποσπασματικοί καί ἀτελέσφοροι, πού ἔχουν ἐνισχύσει ὑπερβολικά καί αἴσθημα ἀνασφαλείας στούς Ἕλληνες. Ὁ ἀκριβής ἀριθμός τῶν μεταναστῶν πού διαβοῦν στήν Ἑλλάδα εἶναι ἄγνωστος γιά τούς περισσοτέρους. Στοιχεῖα ἔχουν πάψει νά ἀνακοινώνονται πρό πολλοῦ καί ἁπλῶς ἡ καταγραφή γίνεται σέ ὅσους εἰσέρχονται ἀπό τά χερσαῖα καί θαλάσσια σύνορα. Οἱ 120.000 πού θά ἐγκατασταθοῦν στά διαμερίσματα εἶναι σαφῶς ἕνα μέρος ἐκείνων πού εἶναι διάσπαρτοι ἀνά τήν χώρα. Οἱ βουλευτές τῆς ΝΔ, μετά τήν ἐνημέρωση πού εἶχαν ἀπό τόν κ. Χρυσοχοΐδη, θά κληθοῦν νά πείσουν τούς πολῖτες νά δεχθοῦν τό νέο κῦμα μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι δέν θά ἐγκατασταθοῦν σέ στρατόπεδα ἀλλά σέ ξενοδοχεῖα καί βιομηχανικές περιοχές. Ἡ μόνιμη καί ἀσφαλής παραμονή τῶν μεταναστῶν στήν Ἑλλάδα μπορεῖ νά ἐπιδιώκεται ἀπό τήν Κυβέρνηση, ἀλλά ἀπορρίπτεται ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν πολιτῶν. Οἱ 120.000 εἶναι ἕνας τεράστιος ἀριθμός πού ἡ Ἑλλάς δέν μπορεῖ νά διαχειρισθεῖ μέ τίς δυνατότητες πού ἔχει.

Ὁ κ. Μητσοτάκης, στήν χθεσινή συνέντευξη Τύπου μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς ΕΕ, πρότεινε στούς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του τήν ἐκπόνηση ἑνός «σχεδίου Β» γιά νά εἶναι προετοιμασμένη ἡ Εὐρώπη γιά τά χειρότερα. «Ἡ ΕΕ μπορεῖ νά ξαναπιαστεῖ ἀπροετοίμαστη σέ αὐτό τό ἐνδεχόμενο, δηλαδή τήν αὔξηση τῶν ροῶν. Δέν πιστεύω ὅτι θά γίνει αὐτό, ἀλλά πρέπει νά εἴμαστε προετοιμασμένοι γιά τό χειρότερο» εἶπε χαρακτηριστικῶς. Ἐξήγησε ὅτι τό «σχέδιο Β» θά ἦταν ἕνα τολμηρό σχέδιο πού θά περιελάμβανε τήν μετακίνηση μεταναστῶν καί προσφύγων στίς χῶρες τῆς ΕΕ.

Ἀπαντῶντας σέ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων δήλωσε ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχει μέχρι τώρα κινηθεῖ μέ σχέδιο ὡς πρός τήν ἀντιμετώπιση τοῦ μεταναστευτικοῦ καί θά προχωρήσει στήν ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν. «Εἶμαι σίγουρος ὅτι ἡ κοινωνία βλέπει ὅτι εἶναι ἕνα θέμα πού εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί ὅτι ἡ Κυβέρνηση αὐτή ἔχει ἄλλο σχέδιο ἀπό τήν προηγούμενη Κυβέρνηση. Δείχνουμε τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλά καί δείχνουμε μεγαλύτερο ζῆλο στήν προστασία τῶν συνόρων. Ἀλλά δέν μποροῦμε νά περιμένουμε νά λυθεῖ ἕνα τόσο δύσκολο θέμα σέ τρεῖς μῆνες» προσέθεσε ὁ Πρωθυπουργός. Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ κοινωνία δείχνει κατανόηση ὡς πρός τήν ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν καί ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ μετακίνησις τῶν μεταναστῶν εἶναι μονόδρομος.

Δέν ἔκρυψε τόν προβληματισμό του γιά τό γεγονός ὅτι ἡ Εὐρώπη δέν στηρίζει ὅσο θά ἔπρεπε, κυρίως οἰκονομικά, τήν Ἑλλάδα. Κατά τόν Πρωθυπουργό τό πρόβλημα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν συνεχῶν ροῶν δέν εἶναι μόνον οἰκονομικό ἀλλά καί θεσμικό. Ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Δουβλίνου καί ἤσκησε ἐκ νέου κριτική στίς χῶρες πού ἀρνοῦνται νά φιλοξενήσουν μετανάστες. «Πρέπει νά καταλάβει ἕνας οἰκονομικός μετανάστης ὅτι ἐάν πάει καί δώσει στόν διακινητή τά λεφτά του, θά τά χάσει, γιατί δέν θά λάβει ἄσυλο καί θά ἐπιστρέψει στήν Τουρκία» κατέληξε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Κεντρικό θέμα