Μείωση προσωπικοῦ στό Δημόσιο φέρνει ἡ ἀποστολή ἐγγράφων κατ’ οἶκον

Χωρίς ἀντικείμενο σέ πρώτη φάση τά ΚΕΠ ἐξ αἰτίας τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ E-government

ΜΕΓΑΛΕΣ ἀνατροπές γιά τό προσωπικό τοῦ Δημοσίου προκαλεῖ ἡ ψηφιακή ἐπανάστασις πού θά κάνει ἡ Κυβέρνησις στήν χορήγηση πιστοποιητικῶν ἀπό τόν Μάρτιο, μῆνα κατά τόν ὁποῖο θά βγεῖ στόν ἀέρα τό gov.gr, δηλαδή ἡ ψηφιακή πλατφόρμα ὅπου θά εἶναι συγκεντρωμένες ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ δημοσίου τομέως πού θά στοχεύουν στήν βελτίωση τῆς καθημερινότητος τοῦ πολίτου. Ἡ «ἐπανάστασις» τῆς Κυβερνήσεως ὀνομάζεται «ψηφιακή αἴτησις».

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», οἱ ἄυλες αἰτήσεις πού θά ὑποβάλλουν οἱ πολῖτες μέσω «ἔξυπνων τηλεφώνων» καί ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν πρός τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου καί θά ἀφοροῦν ὑπεύθυνες δηλώσεις, ἐξουσιοδοτήσεις, συνταγογραφήσεις φαρμάκων καί ἄλλες σχετικές διαδικασίες, θά ἀφαιρέσουν στήν πράξη πολλές ἁρμοδιότητες ἀπό ἑκατοντάδες ὑπαλλήλους τῶν Κέντρων Ἐξυπηρετήσεως Πολιτῶν.

Τά «ψηφιακά» ΚΕΠ τῶν Νέας Δημοκρατίας θά ὁδηγήσουν μακροπρόθεσμα στήν συρρίκνωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Κέντρων πού ἵδρυσε τό ΠΑΣΟΚ καί κατ’ ἐπέκτασιν στήν μείωση τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Δημοσίου. Δέν θά ἀπαιτεῖται πλέον ἡ φυσική παρουσία τῶν αἰτούντων στά ΚΕΠ καί ἡ ἐπαφή τους μέ τούς ὑπαλλήλους γιά νά λάβουν μιά ἐνημέρωση ἤ ἐξουσιοδότηση ἤ ὁποιοδήποτε ἔγγραφο τοῦ Δημοσίου. Οἱ ὑπάλληλοι τῶν ΚΕΠ πού θά συνταξιοδοτοῦνται θά πάψουν νά ἀντικαθίστανται. Ὡστόσο, γιά νά μήν καταργηθοῦν ἀμέσως τά ΚΕΠ τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπό τά ψηφιακά ΚΕΠ τῆς ΝΔ πού θά κάνουν delivery ἐγγράφων κατ’ οἶκον, ἡ Κυβέρνησις ἤδη προγραμματίζει τό πῶς θά τούς ἀνατεθοῦν ἄλλες ὑπηρεσίες κυρίως τοῦ ΟΑΕΔ, τοῦ ΕΦΚΑ καί τοῦ ΟΓΑ. Τό ντόμινο τῶν ἀλλαγῶν πού ἔρχεται στό Δημόσιο θά ἐπηρεάσει τούς τρεῖς προαναφερθέντες Ὀργανισμούς, καθώς θά δοθεῖ ἡ δυνατότης στούς διοικητές αὐτῶν νά «προωθήσουν» στά γκισέ ὑπαλλήλους πού ἦσαν στήν «λούφα καί παραλλαγή» σέ θέσεις ἀργομισθίας. Μεταξύ ἄλλων, μέ τήν ἀνακατανομή τοῦ προσωπικοῦ θά μειωθεῖ εἰς τό ἐλάχιστον ἡ ἔκδοσις τῶν συντάξεων, ὅπως καί ἄλλες χρονοβόρες διαδικασίες πού ἔμεναν στά συρτάρια λόγω τῆς ὑποστελεχώσεων τῶν νευραλγικῶν αὐτῶν θέσεων. Θά πάψει τό φαινόμενο νά ὑπάρχουν πολλοί δημόσιοι ὑπάλληλοι σέ τομεῖς πού ἐπί τῆς οὐσίας εἶναι παροπλισμένοι, ἐνῶ ἐκεῖ πού κτυπᾶ ἡ καρδιά τῶν ἀναγκῶν τά γραφεῖα νά εἶναι ἄδεια.

Τό σχέδιο τῆς Κυβερνήσεως γιά τήν ψηφιακή ἐπανάσταση εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο μέ τήν ἔκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων πού θά μποῦν στήν ζωή μας τόν ἑπόμενο χρόνο. Οἱ ταυτότητες θά εἶναι ὅπως οἱ πιστωτικές κάρτες, ὅμως δέν θά χρειάζεται νά τίς ἔχουμε συνεχῶς πάνω μας, μέ τόν φόβο μήπως τίς χάσουμε. Μέ μιά ἁπλή ἐφαρμογή application στό κινητό του, ὁ κάθε πολίτης θά μπορεῖ νά τήν ἐπιδείξει ὅπου τοῦ ζητηθεῖ! Πλέον ὁ κάτοχος τῆς νέας ταυτότητος θά ἔχει ἕναν συγκεκριμένο ἀριθμό πού δέν θά ἀλλάξει ἀκόμη καί ἐάν χάσει τήν ταυτότητά του. Ἔτσι θά πάψει ἡ ταλαιπωρία νά ἀλλάζουμε τά στοιχεῖα πού διατηροῦν τράπεζες, ἐφορία, ΔΕΚΟ, ὀργανισμοί, ἐργοδοσία ὅταν βρεθοῦμε στήν δυσάρεστη θέση νά ἀντικαταστήσουμε τήν παλαιά. Ὁ ἀριθμός πού θά μᾶς ἀκολουθεῖ μιά ζωή θά εἶναι ὁ ΑΦΜ. Αὐτός θά εἶναι ὁ ἀριθμός ταυτοποιήσεως τοῦ πολίτου. Σταδιακῶς ὁ ΑΦΜ θά εἶναι ὁ μόνος ἀριθμός πού θά χρησιμοποιοῦμε στίς συναλλαγές μέ τό Δημόσιο καί τίς ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις. Στίς νέες ψηφιακές ταυτότητες θά ἀναγράφεται πλέον μόνον ὁ ΑΦΜ. Ὁ παλαιός ἀριθμός ταυτότητος ναί μέν θά καταργηθεῖ, ἀλλά θά εἶναι σάν ἀριθμός πρωτοκόλλου πού θά συνδέει τό παλαιό μέ τό σύγχρονο.

Ἡ νέα ταυτότης θά φέρει ὅλη τήν σύγχρονη τεχνολογία. Θά ἔχει ἕνα microchip πού θά μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ ἕναν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή. Ὁ κάτοχος τῆς ταυτότητος μέ αὐτή τήν δυνατότητα θά μπορεῖ νά κάνει μιά ὑπεύθυνη δήλωση ἤ νά λάβει μιά ἐξουσιοδότηση χωρίς νά ἀπαιτεῖται τό «γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς» καί ἡ ταλαιπωρία τῆς ἐπισκέψεως σέ ἕνα γραφεῖο ΚΕΠ. Αὐτό θά εἶναι ἐφικτό, γιατί ἁπλούστατα ἡ νέα ταυτότης θά ἔχει καί ἠλεκτρονική ὑπογραφή τοῦ κατόχου. Ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἐξοικονομηθεῖ ἕνα δισ. εὐρώ ἀπό τήν μείωση τῆς γραφειοκρατίας. Φυσικά θά ὑπάρχει καί ἔγχρωμη φωτογραφία, ὑψηλῆς ἀναλύσεως, πού δέν θά ἐπιφέρει ἐπί πλέον κόστος στόν συνολικό προϋπολογισμό τοῦ ἔργου.

Ὁ ἀριθμός τῆς νέας ταυτότητος θά δίδεται ἀπό τό μαιευτήριο, καθώς τά νεογέννητα θά ἔχουν ΑΦΜ καί ΑΜΚΑ, μέσω τῆς ψηφιακῆς δηλώσεως τῆς γεννήσεως. Μετά τήν 31η Μαρτίου θά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή ἡ νέα ψηφιακή δήλωσις γεννήσεως. Οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ θά πάψουν νά τρέχουν στίς κατά τόπου ὑπηρεσίες, ἀφοῦ τό μαιευτήριο θά στέλνει ἠλεκτρονικά ὅλα τά στοιχεῖα στό ἁρμόδιο Ληξιαρχεῖο. Ὅταν ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαδικασίες, ὁ γονεύς θά λαμβάνει ἕνα sms στό κινητό τηλέφωνο μέ τόν ΑΦΜ καί τό ΑΜΚΑ τοῦ νεογνοῦ, πού θά εἶναι καί ὁ ἀριθμός τῆς ταυτότητός του. Ἡ σχετική πρωτοβουλία ἀνήκει στόν ὑπουργό Ψηφιακῆς Πολιτικῆς Κυριάκο Πιερρακάκη.

Κεντρικό θέμα