«Μεγάλος ἀδελφός» ΣΥΡΙΖΑ γιά τίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων

Ὑπό παρακολούθησιν πιστωτικές κάρτες, δάνεια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ-κινητῶν, καταθέσεις, ἀκίνητα μέσω περιουσιολογίου

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ γραμμές ἀφιέρωσε ὅλες καί ὅλες ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας στήν πρόσφατη συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου γιά νά περιγράψει τίς «μεταρρυθμίσεις» πού πρέπει νά γίνουν μέ δική μας πρωτοβουλία, ἀκόμη καί ἄν δέν μᾶς τίς ζητοῦσαν οἱ δανειστές. Μεταξύ αὐτῶν τό κτηματολόγιο, τό δασολόγιο καί κυρίως τό περιουσιολόγιο. Δέν ἐξήγησε ὅμως τί σημαίνουν αὐτές. Οὔτε πῶς «συνδέονται» μεταξύ τους. Προτίμησε νά ἐπικεντρώσει τήν ρητορεία του στήν αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ, τό φιλολαϊκό σκέλος τῶν ἐξαγγελιῶν του δηλαδή. Λογικό ἀπό τήν πλευρά του.

Τί νά ἐξηγήσει ἕνας «ἀριστερός» πρωθυπουργός στούς Ἕλληνες; Πώς κατ’ ἐντολήν τῆς τρόικα δημιουργεῖται στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἕνας «μεγάλος ἀδελφός», μία βάσις δεδομένων, τό περιουσιολόγιο, στό ὁποῖο θά συγκεντρώνονται πληροφορίες πού δέν περιορίζονται μόνο στήν καταγραφή τῆς κινητῆς καί τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί στήν παρακολούθηση τῆς καθημερινῆς διαχειρίσεως τῶν δαπανῶν τους (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πιστωτικές κάρτες, δαπάνες μέσω capital controls, ἀσφαλιστικά συμβόλαια, λογαριασμοί σταθερῆς-κινητῆς τηλεφωνίας); Δέν θά μποροῦσε νά τό πεῖ. Γνωρίζει ὅμως καλά πώς γιά νά ἔχει τήν ἀνοχή τῶν δανειστῶν ὅταν ἐπιχειρήσει νά ὑλοποιήσει τό σχέδιο διανομῆς τοῦ ὑπερπλεονάσματος ἀλλά καί νά ἀναβάλει ἐπ’ ὀλίγον τήν μείωση τῶν συντάξεων πρέπει νά τά «δώσει» ὅλα: Καί τό «φακέλωμα» τῶν 8,5 πολιτῶν φορολογουμένων, τύπου «πόθεν ἔσχες» ἀλλά καί τήν ἔναρξη 30.000 πλειστηριασμῶν.

Καί τοῦτο διότι ἡ τρόικα δίδει μεγάλη σημασία στήν λειτουργία τοῦ περιουσιολογίου ἀφοῦ ἐκτιμᾶ ὅτι θά ἀποτελέσει βασικό ἐργαλεῖο γιά τήν ἄσκηση φορολογικῆς πολιτικῆς, τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς καί τοῦ παράνομου-ἀδικαιολογήτου πλουτισμοῦ.

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἡ τρόικα θέλει νά ἐξασφαλίσει ὅτι ἕνα ἔργο πού ἐξαγγέλθηκε γιά πρώτη φορά πρίν ἀπό ὀκτώ χρόνια ἐπί ΠΑΣΟΚ (ὑπουργός Γιῶργος Παπακωνσταντίνου) καί προχωροῦσε ἕως τώρα μέ ρυθμούς χελώνας θά ὑλοποιηθεῖ ἄμεσα ἀπό τήν «ἀριστερή» κυβέρνηση, μετά τήν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό τό μνημόνιο.

Πρόκειται, βεβαίως, γιά ἕνα πλῆρες «φακέλωμα» τῶν φορολογουμένων, γιά τό ὁποῖο διατυπώνονται ζωηρές ἐνστάσεις πού συνδέονται μέ τήν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί τούς κινδύνους πού μπορεῖ νά δημιουργήσει στούς φορολογουμένους. Ὁ ὑφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει ὅτι τό ἀργότερο ἕως τά τέλη τοῦ μηνός θά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος ὁ σχεδιασμός τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας, ὥστε αὐτή νά παραδοθεῖ στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί τήν ΑΑΔΕ γιά νά ἀκολουθήσει τόν Ὀκτώβριο ἡ ἔνταξις στήν πλατφόρμα τοῦ συνολικοῦ ὄγκου τῶν πληροφοριῶν.

Πάντα κατά πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἤδη συγκεντρώνονται τά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν σέ πληρωμές δανείων, πιστωτικές κάρτες, ἔσοδα ἀπό πώληση περιουσιακῶν στοιχείων, ἀσφάλιστρα, ἀποζημιώσεις, δωρεές ἀλλά καί δεδομένα πού ἀφοροῦν στίς δαπάνες πού πραγματοποιοῦν οἱ φορολογούμενοι, ὅπως τά ποσά πού ξοδεύουν γιά ἠλεκτρικό ρεῦμα, νερό, κινητή καί σταθερή τηλεφωνία ἀλλά καί πληρωμές γιά ἀσφαλιστικά συμβόλαια.

Στό περιουσιολόγιο θά συγκεντρωθοῦν σταδιακῶς ὅλες οἱ πληροφορίες πού ἀφοροῦν σέ: ἀκίνητα, ὀχήματα, μετρητά, ἐπενδυτικό χρυσό, ἐναέρια μέσα μεταφορᾶς, σκάφη ἀναψυχῆς, μετοχές, ἑταιρικά μερίδια, ἑταιρικές μερίδες, συμμετοχές σέ ἐπιχειρήσεις ὁποιασδήποτε μορφῆς, τραπεζικούς λογαριασμούς, ὁμόλογα, ἔντοκα γραμμάτια, ἀμοιβαῖα κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καί λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα καί ὑπηρεσίες, κινητά μεγάλης ἀξίας.

Ἐν συνεχεία, ἐντός τοῦ Νοεμβρίου θά δοθεῖ δίμηνη ἤ τρίμηνη διορία στούς φορολογουμένους νά εἰσέλθουν στήν πλατφόρμα καί νά ἐλέγξουν ἐάν τά στοιχεῖα πού ἔχουν εἰσαχθεῖ εἶναι ὀρθά καί ἀποτυπώνουν τήν πραγματική περιουσιακή κατάστασή τους. Στήν περίπτωση πού διαπιστώσουν ὅτι ὑπάρχουν λάθη θά μποροῦν νά τά διορθώνουν. Οἱ φορολογούμενοι πού δέν θά δηλώσουν κάποιο περιουσιακό στοιχεῖο τους θά κινδυνεύουν μέ αὐστηρές κυρώσεις, πού μπορεῖ νά προβλέπουν ἀκόμη καί δήμευση τῆς περιουσίας τους. Στό ἐπιχειρησιακό πρόγραμμα τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων γιά τό 2018 προβλέπεται ὅτι τό περιουσιολόγιο θά λειτουργήσει τόν Μάρτιο τοῦ 2019, καί ἀναφέρεται ὅτι θά περιλαμβάνει τό ὑποσύστημα ὅλων τῶν ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων καθώς καί δυνατότητες συσχετίσεως τῆς περιουσίας τους μέ ἄλλες πληροφορίες χρήσιμες στή Φορολογική Διοίκηση γιά νά ἐντοπίζει περιπτώσεις ἀποκρύψεως εἰσοδημάτων ἤ περιουσιακῶν στοιχείων.

Μέ τό περιουσιολόγιο θά πραγματοποιηθεῖ πλήρης καί ἀκριβής καταγραφή τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως κάθε προσώπου, ὥστε ἡ φορολογική διοίκησις νά εἶναι εἰς θέσιν νά παρακολουθεῖ διαχρονικῶς τήν ἐξέλιξή της. Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, θά ἐντοπίζονται οἱ περιπτώσεις ὅπου ἐμφανίζονται ἀδικαιολόγητες ἀποκλίσεις, ὥστε νά διεξάγονται πιό ἀποτελεσματικά οἱ φορολογικοί ἔλεγχοι.

Οἱ φορολογικές ἀρχές θά μποροῦν νά παρακολουθοῦν πῶς ἐξελίσσονται οἱ ἀλλαγές στήν περιουσιακή κατάσταση τῶν πολιτῶν καί νά ἐλέγχουν στοχευμένα αὐτούς πού παρουσιάζουν ἀδικαιολόγητες ἀποκλίσεις. Δηλώνοντας ὅλοι οἱ φορολογούμενοι μέ κάθε λεπτομέρεια ὅ,τι ἔχουν καί δέν ἔχουν, ἡ ἐφορία δέν θά χρειάζεται πιά νά χρησιμοποιεῖ τά τεκμήρια διαβιώσεως γιά νά ὑπολογίζει τό φορολογητέο εἰσόδημα κάθε πολίτου. Αὐτό θά προκύπτει αὐτομάτως ἀπό τήν μεταβολή τοῦ πλούτου πού κατέχει, δηλαδή τήν ἀπόκτηση ἤ τήν ἀπώλεια περιουσιακῶν στοιχείων, ὅπως ἀκίνητα, αὐτοκίνητα καί καταθέσεις. Ἐπί πλέον οἱ μεταβολές στήν περιουσιακή κατάσταση οἱ ὁποῖες δέν θά δικαιολογοῦνται ἐπαρκῶς θά ὁδηγοῦν σέ ἄμεσο φορολογικό ἔλεγχο καί καταλογισμό τῶν φόρων.

Τό e-Periousiologio θά εἶναι συμβατό μέ ὅλα τά ὑπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων ἀλλά καί μέ ἄλλους φορεῖς τοῦ Δημοσίου, ἀλλά ἀκόμη καί στήν περίπτωση ὅπου τά ἀρχεῖα δέν τηροῦνται μηχανογραφικά θά ἔχει δυνατότητες ἄμεσων διασταυρώσεων.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο θά ὑπάρχει διασύνδεσις γιά συλλογή πληροφοριῶν μέ τό πληροφοριακό σύστημα τῆς ΕΧΑΕ, τό πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τό Κτηματολόγιο γιά λήψη πληροφοριῶν ἰδιοκτησίας, τό TAXIS καί ELENXIS, ὥστε νά ἀπεικονίζονται ὀφειλέτες ὑπό καθεστώς ἀφερεγγυότητος γιά περαιτέρω αὐτοματοποίηση διαδικασιῶν εἰσπράξεως. Εἰδικῶς ἡ πρόσβασις τῆς φορολογικῆς διοικήσεως στό πληροφοριακό σύστημα τοῦ Κτηματολογίου θεωρεῖται ἐξαιρετικῶς κρίσιμη, προκειμένου νά λαμβάνει πληροφορίες γιά τήν ἀκίνητη περιουσία τῶν φορολογουμένων. Μέ τά στοιχεῖα θά γίνονται διασταυρώσεις προκειμένου νά ἐντοπίζονται φορολογούμενοι πού δέν ἔχουν δηλώσει τό σύνολο τῆς ἀκίνητης περιουσίας τους γιά νά ἀποφύγουν τήν πληρωμή φόρων ἀκινήτων. Πολλοί, πάντως, διατυπώνουν ἀμφιβολίες ἐάν μέχρι τό 2019, ἔτος ἐκλογῶν, θά ἔχουν πλήρως ὁλοκληρωθεῖ Δασολόγιο καί Κτηματολόγιο, ὥστε νά τεθεῖ ἐν πλήρει λειτουργία τό ἠλεκτρονικό περιουσιολόγιο, καθώς ἐκκρεμοῦν ἀκόμη ἐνστάσεις γιά τήν σύνταξη τῶν δασικῶν χαρτῶν.

Τό Πληροφοριακό Σύστημα τοῦ Πλήρους Ἠλεκτρονικοῦ Περιουσιολογίου θά ἀποτελεῖται ἀπό τά ἀκόλουθα ὑποσυστήματα:

1.Ὑποσύστημα Φορολογουμένων. Οἱ φορολογούμενοι θά ἔχουν τήν δυνατότητα ὑποβολῆς στοιχείων περιουσίας (ἀρχικῆς καί τροποποιητικῆς), προβολῆς καί ἐκτυπώσεως τῆς συνολικῆς εἰκόνος τους καθώς καί τροποποιήσεως λανθασμένων πληροφοριῶν. Ἔτσι τό σύστημα θά ὑποστηρίζει τήν ὑποδοχή καί ἐνσωμάτωση δεδομένων περιουσίας ἀπό ἄλλα πληροφοριακά συστήματα τῆς ΓΓΔΕ ἤ καί ἄλλων φορέων, ἀκόμη καί στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία αὐτά δέν τηροῦνται μηχανογραφικά. Θά δίδεται ἡ δυνατότης στούς ἐξωτερικούς χρῆστες νά εἰσάγουν πληροφορίες γιά περιουσιακά στοιχεῖα, οἱ ὁποῖες μακροπρόθεσμα θά διασταυρώνονται μέ τήν ἁρμοδία ἀρχή. Θά ὑπάρχει ἡ δυνατότης τροποποιήσεως λανθασμένων πληροφοριῶν ἀπό τόν φορολογούμενο καί ἡ δυνατότης καταχωρίσεως τῶν περιουσιακῶν στοιχείων, τά ὁποῖα ἀποκαλύπτονται ἔπειτα ἀπό ἔλεγχο ὁ ὁποῖος ἔχει καταστεῖ ὁριστικός.

2.Ὑποσύστημα Ἐσωτερικῶν Χρηστῶν. Στελέχη τῆς φορολογικῆς διοικήσεως θά ἔχουν τήν δυνατότητα προβολῆς τῶν στοιχείων τῆς περιουσίας καί συσχετίσεώς τους μέ ἄλλες πληροφορίες τῆς φορολογικῆς διοικήσεως γιά τόν ἐντοπισμό πιθανῶν περιπτώσεων ἀποκρύψεως εἰσοδημάτων. Ἐπίσης, θά ἔχουν τήν δυνατότητα καταχωρίσεως τῶν περιουσιακῶν στοιχείων, τά ὁποῖα προκύπτουν μετά ἀπό ἔλεγχο ὁ ὁποῖος ἔχει καταστεῖ ὁριστικός. Συμφώνως πρός τόν σχεδιασμό, θά γίνεται ἀναλυτική ἤ καί συγκεντρωτική ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων τοῦ συστήματος γιά τήν παραγωγή στατιστικῶν, ἀναφορῶν καί ἐνημερωτικῶν ἐκθέσεων ἐνῶ θά ὑπάρχει ἡ δυνατότης ἐπεξεργασίας-ἀξιολογήσεως τῶν δεδομένων τῶν φορολογουμένων.

3. Ὑποσύστημα Διαχειρίσεως τοῦ Π.Σ. Στελέχη τῆς φορολογικῆς διοικήσεως θά μποροῦν νά ἐμπλουτίζουν τό σύστημα μέ νέες κατηγορίες δεδομένων καί νά καθορίζουν τίς διαδικασίες συλλογῆς, ἐνημερώσεως καθώς καί τούς κανόνες ἐγκυρότητος τῶν δεδομένων αὐτῶν. Ἐπίσης, θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά διαχειρίζονται τούς χρῆστες τοῦ πληροφοριακοῦ συστήματος, τίς προθεσμίες ὑποβολῆς καί ἄλλες παραμέτρους λειτουργίας τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας.

Κεντρικό θέμα