Μέ ψήφους 5-0 ὁ Ἄρειος Πάγος ἀπεφάνθη: Δέν ἀναγνωρίζουμε τουρκική μειονότητα!

Ἀπέρριψε τήν ἀναίρεση τῆς ΤΕΞ – Ἀνακοίνωσις διαμαρτυρίας τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ πού παρεμβαίνει ἀπαραδέκτως στίς ἐσωτερικές ὑποθέσεις μας

ΗΧΗΡΟ ράπισμα ἐπέφερε ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη στήν Τουρκία ἀλλά καί σέ κατευθυνομένους ἀπό αὐτή συλλόγους τῆς Θράκης, οἱ ὁποῖοι ἐπεδίωξαν νά ἀλλάξουν τήν συνθήκη τῆς Λωζάννης καί τά ὅσα ἀναγνωρίζει σχετικῶς πρός τήν μουσουλμανική μειονότητα. Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», τό ἁρμόδιο τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀπέρριψε μέ ψήφους 5-0 τήν αἴτηση ἀναιρέσεως τῆς αὐτοαποκαλούμενης Τουρκικῆς Ἑνώσεως Ξάνθης κατά ἀποφάσεως τοῦ Ἐφετείου Θράκης πού ἠρνεῖτο νά τήν ἀναγνωρίσει ὡς «τουρκική». Στίς 30 Ἰουνίου μάλιστα τό Ἐφετεῖο γνωστοποίησε τήν ἀπόφαση στό σωματεῖο.

Ἡ συνέχεια ἐγράφη χθές, ὁπότε τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς γείτονος λειτουργώντας ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου σωματείου πού ἀποτελεῖται κατά τά λοιπά ἀπό Ἕλληνες ὑπηκόους, ἐξέφρασε τήν δυσφορία του. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή ἀποτελεῖ δικαίωση γιά τήν «Ἑστία», ἡ ὁποία ἀπεκάλυψε τίς ἔξωθεν πιέσεις πού ἠσκήθησαν στούς δικαστές προκειμένου νά ἀναγνωρίσουν …«τουρκική μειονότητα» στήν Θράκη.

Ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία δυσανασχετεῖ ἀκόμη καί γιά ἤπια σχόλια γιά τό αὐταρχικό καθεστώς της καί κόπτεται ὅτι δέν ἐπιτρέπεται παρέμβασις στά ἐσωτερικά της, ἀποδεικνύεται γιά μία ἀκόμη φορά ἀνακόλουθη, καθώς μέ κλασσική ἀνατολίτικη κουτοπονηριά θέλει νά ἔχει λόγο γιά τήν Θράκη, ἐκδίδοντας μάλιστα καί ἐπίσημη ἀνακοίνωση. Δυστυχῶς αὐτή ἡ συμπεριφορά ἔχει γίνει ἀνεκτή ἀπό ἀλλεπάλληλες ἑλληνικές κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐπιτρέψει σέ Τούρκους ἀξιωματούχους νά πραγματοποιοῦν «μή ἐπίσημες ἐπισκέψεις» στήν Θράκη καί νά δηλητηριάζουν τήν μειονότητα.

Ἡ ἀνακοίνωσις ἀναφέρεται ὑποκριτικά σέ ζητήματα «ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου καί τῆς δημοκρατίας» στήν Ἑλλάδα: «Στό πλαίσιο τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΕΔΑΔ ἔγινε νομική ρύθμισις στήν Ἑλλάδα τό 2017, πού ἐπιτρέπει στούς ἀπαγορευμένους συλλόγους νά ὑποβάλουν αἴτηση γιά ἐπανεγγραφή, ἀλλά προβλέφθηκαν σοβαρές ἐξαιρέσεις σχετικά μέ τήν ἀποδοχή αὐτῶν τῶν αἰτήσεων. Διαπιστώθηκε ὅτι ἡ αἴτησις τήν ὁποία ὑπέβαλε ἡ Τουρκική Ἕνωσις Ξάνθης γιά ἐπανεγγραφή μετά τήν προαναφερθεῖσα ρύθμιση, ἀπορρίφθηκε ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο μέ τήν ἀπόφαση πού ἀνακοινώθηκε στίς 30 Ἰουνίου 2021. Μέ τήν προαναφερθεῖσα ἀπόφαση, τά ἔνδικα μέσα ἔχουν ἐξαντληθεῖ πλέον στήν Ἑλλάδα, μετά ἀπό ἕναν 38χρονο ἀγῶνα γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου καί τῆς δημοκρατίας τῆς τουρκικῆς ἕνωσης Ξάνθης».

Τό νά ὁμιλοῦν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογάν περί δημοκρατίας συνιστᾶ τοὐλάχιστον πρόκληση κατά τῆς νοημοσύνης μας. Ὅμως τό ὑπουργεῖο τοῦ ὁποίου προΐσταται ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου δέν σταματᾶ ἐκεῖ. Θεωρεῖ πώς μπορεῖ νά ἔχει ἄποψη γιά τό τί πρέπει νά πράττει μιά χώρα μέλος τῆς ΕΕ καί τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, ἐνῶ ὁμιλεῖ καί περί «κατασταλτικῆς πολιτικῆς». Καί ὅμως ἡ Τουρκία εἶναι ἡ χώρα τῶν χιλιάδων θυμάτων κρατικῆς βίας καί τῶν πολυαρίθμων ἀδίκως φυλακισθέντων. Εἶναι ἀδιανόητο νά κατηγορεῖ τήν Ἑλλάδα γιά πράγματα τά ὁποῖα αὐτή διαπράττει κατά κόρον καί χωρίς κανέναν δισταγμό. Καί ὅμως ἡ ἀνακοίνωσις συνεχίζει: «Αὐτό δείχνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα, μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, συνεχίζει τίς κατασταλτικές της πολιτικές γιά τήν ἄρνηση τῆς ταυτότητος τῆς τουρκικῆς μειονότητος τῆς Δυτικῆς Θράκης, παρά τίς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΑΔ».

Μέ ἰδιαίτερο δέ θράσος ἡ Ἄγκυρα «καταδικάζει» τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου. Λές καί τῆς ἔδωσε κανείς αὐτό τό δικαίωμα. Ἀναφέρει λοιπόν: «Καταδικάζουμε τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος ἀγνοεῖ τίς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΑΔ, καί καλοῦμε τήν Ἑλλάδα νά ἐνεργήσει σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο, νά ἐφαρμόσει τίς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΑΔ, πού ἀρνεῖται νά ἐφαρμόσει ἐδῶ καί 13 χρόνια, καί νά λάβει τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά τήν ἐγγραφή τῶν μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων τῆς τουρκικῆς μειονότητος τῆς Δυτικῆς Θράκης. Θά συνεχίσουμε νά ὑποστηρίζουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τουρκικῆς Ἑνώσεως Ξάνθης γἴα τήν διεκδίκηση τῶν δικαιωμάτων της σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΑΔ».

Φυσικά ἡ Ἑλλάς λειτουργεῖ πάντα μέ βάση τό διεθνές δίκαιο, τό ὁποῖο ἡ Τουρκία ἀγνοεῖ συστηματικῶς. Καί στήν συγκεκριμένη ἀκόμη περίπτωση, πού τό ἐπικαλεῖται, τό πράττει κατά τρόπον πού συνιστᾶ περιφρόνηση. Καί ἀφήνουμε κατά μέρος τήν περιφρόνηση πού ἐπιδεικνύει πρός θεσμούς Δικαιοσύνης πού ὑφίστανται στήν Ἑλλάδα, τούς ὁποίους ἀδυνατεῖ νά κρίνει καθώς οὔτε ἔχει ἀντιστοίχους οὔτε καί θέλει νά ἀποκτήσει. Μόλις πρό ὀλίγων ἡμερῶν κατεδικάσθη ἀπό τό ΕΔΑΔ γιά τήν ἀποπομπή ἀνωτάτου δικαστοῦ, ὁ ὁποῖος προφανῶς τιμοῦσε τό λειτούργημά του. Τέτοιες συμπεριφορές ὅμως στήν Τουρκία δέν εἶναι ἀνεκτές.

Κεντρικό θέμα