ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Μέ ποιούς χάρτες θά διεξάγονται οἱ κοινές περιπολίες Frontex – Τουρκίας;

Μέ ἑλληνικούς ἤ τουρκικούς; – Ἱσπανία, Αὐστρία στέλλουν ἐνισχύσεις στόν Ἕβρο

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ πού ἐλήφθη κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στό Βερολῖνο γιά κοινές περιπολίες τῆς Frontex μέ τήν ἑλληνική καί τήν τουρκική ἀκτοφυλακή τόσο στά ἑλληνικά ὅσο καί στά τουρκικά χωρικά ὕδατα γιά τόν καλύτερο ἔλεγχο τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, εἶναι κατ’ ἀρχήν σωστή. Πρόκειται γιά μία παλαιοτέρα πρόταση τοῦ τέως διευθυντοῦ τοῦ γραφείου τοῦ Προέδρου τῆς Κομμισσιόν Γερμανοῦ Σελμάιερ, ὁ ὁποῖος εἶναι σήμερα ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως Μέρκελ καί εἶχε ὡς στόχο τήν πλήρη ἀποτροπή τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν καί στίς δύο πλευρές τοῦ Αἰγαίου. Εὐλόγως οἱ Γερμανοί ἐπανέφεραν τό αἴτημα γιά κοινές περιπολίες στήν θάλασσα σέ αὐτήν τήν συγκυρία. Καί σωστά τήν ἐδέχθη ἡ Ἑλλάς ἐπί τῆς ἀρχῆς. Ὑπό μία προϋπόθεσιν, πού πρέπει νά προσεχθεῖ καί διατηρηθεῖ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ ὅμως: ἡ Frontex θά συνεχίσει νά ἐπιχειρεῖ στήν θάλασσα καί στόν ἀέρα βάσει τῶν ἑλληνικῶν χαρτῶν, ὅπως πράττει ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐλεύσεώς της στήν περιοχή. Οἱ παροικοῦντες τήν Ἱερουσαλήμ γνωρίζουν ὅτι μετά τήν ἵδρυση τοῦ ὑποστρατηγείου της στόν Πειραιᾶ ἐπί ΝΔ τό 2009 καί τήν μετέπειτα ἀνάληψη τῆς Διευθύνσεώς της ἀπό τήν ἔμπειρη Ἑλληνίδα ἀξιωματοῦχο κ. Μίχου, ἡ Εὐρωπαϊκή δύναμις ἐκινεῖτο στήν περιοχή κατά τούς ἑλληνικούς χάρτες. Σκάφη της μετέβαιναν τακτικά ὅταν ἐχρειάζετο στά Ἴμια καί τό Ἀγαθονήσι ἀναγνωρίζοντας πλήρη ἐθνική ἑλληνική κυριαρχία. Μέ συνέπεια νά εἰσπράττουν κάθε φορά τά ἴδια καί οἱ ὑπηρεσίες τους ὀργίλα διαβήματα ἀπό τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Τό ἴδιο συνέβαινε καί στόν ἀέρα. Λεττονοί πιλότοι της στό παρελθόν ἐδέχοντο παρενόχληση ἀπό τουρκικά ἀεροσκάφη ὅτι εὑρίσκονται σέ τουρκικό ἐναέριο χῶρο, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἀπέρριπταν. Μέ δυό λόγια, ἡ Frontex χάρις στίς ἀποφάσεις πού ἐλήφθησαν τό 2009 ἀπό τήν ΝΔ ἐγγυᾶτο τά ἑλληνικά σύνορα καί τήν ἑλληνική κυριαρχία σέ νήσους πού οἱ Τοῦρκοι θεωροῦσαν γκρίζες ζῶνες.

Τά ἐρωτήματα πού τίθενται μετά τά σχέδια γιά κοινές περιπολίες σέ τουρκικά ὕδατα ὅπως αὐτές ἀνεκοινώθησαν στό Βερολῖνο, εἶναι τά ἑξῆς. Πρῶτον, θά δεχθεῖ ἡ τουρκική ἀκτοφυλακή νά ὑπαχθεῖ ὑπό Εὐρωπαϊκή δύναμη ἤ τό σχέδιο γιά κοινές περιπολίες στά τουρκικά χωρικά ὕδατα θά ἀποδειχθεῖ φροῦδα ἐλπίδα;

Δεύτερον, μέ ποιούς χάρτες θά κάνει περιπολίες ἡ Frontex στά τουρκικά χωρικά ὕδατα; Μέ ἑλληνικούς ἤ τουρκικούς; Ἐάν οἱ Τοῦρκοι ἀπαιτήσουν νά μήν μεταβαίνουν οἱ δυνάμεις τῆς Frontex στά Ἴμια ὅταν τίς καλοῦν οἱ ἑλληνικές ὅπως γίνεται μέχρι τώρα ὥστε νά μήν ἔχουν ἀξίωση καί αὐτοί, τί θά συμβεῖ; Θά γίνουν γκρίζα τά Ἴμια καί τό Ἀγαθονήσι κατόπιν τουρκικῆς ἀπαιτήσεως μέ τήν βούλα τῆς ΕΕ, ἐνῶ ἕως τώρα δέν ὑπῆρχε ἀμφιβολία γιά τήν ἑλληνικότητά τους; Σημειωτέον ὅτι τά νησιά αὐτά περιλαμβάνονται ὡς Ἑλληνικά καί στούς Εὐρωπαϊκούς χάρτες Natura. Τό μεῖζον ζήτημα πού προκύπτει καί πρέπει νά τεθεῖ στήν Γερμανία εἶναι νά μήν ἀξιοποιηθοῦν οἱ περιπολίες γιά τόν ἔλεγχο τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, προκειμένου νά ἀμφισβητηθεῖ κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου ἀπό τούς γείτονες. Μᾶς καθησυχάζει βεβαίως ὅτι αὐτά τά θέματα εὑρίσκονται στό χαρτοφυλάκιο τοῦ Ἕλληνος ἀντιπροέδρου τῆς Κομμισσιόν Μαργαρίτη Σχοινᾶ, καίτοι ὁ νέος διευθυντής τῆς Frontex εἶναι Σουηδός. Ὁ κ. Σχοινᾶς γνωρίζει ἄριστα τί νά πράξει. Μᾶς καθησυχάζει ἐπίσης ὅτι τό θέμα ἄνοιξε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος πρίν προβεῖ σέ δημοσία ἀνακοίνωση μελετᾶ στίς λεπτομέρειές του, ἐξονυχιστικά, κάθε μέτρο. Αὐτό πού δέν μᾶς καθησυχάζει εἶναι ὁ ἀπρόβλεπτος Ἐρντογάν. Ἄς εὐχηθοῦμε ὅτι θά ἐπικρατήσει ἡ καχυποψία του γιά τήν Εὐρώπη καί θά ἀπορρίψει τό αἴτημα. Τά ἑλληνικά κεκτημένα στό Αἰγαῖο πρέπει νά διατηρηθοῦν ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ.

Χθές ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τήν Βιέννη εὐχαρίστησε τίς εὐρωπαϊκές χῶρες πού ἀπεφάσισαν νά συνδράμουν καί ὑλικά στήν προστασία τῶν συνόρων. Ἡ Αὐστρία ἔχει στείλει 10 ἀστυνομικούς, ἕνα drone καί ἕνα εἰδικό ὄχημα. Ὁ κ. Μητσοτάκης τόνισε πόσο σημαντικό εἶναι γιά τήν Ἑλλάδα νά κυματίζει ἡ αὐστριακή ὅπως καί ἡ κυπριακή σημαία στόν Ἕβρο. Προανήγγειλε ὅτι σέ λίγο καιρό θά κυματίζουν καί ἄλλες εὐρωπαϊκές σημαῖες, ἀπό χῶρες ὅπως ἡ Ἱσπανία καί ἡ Τσεχία.

Κεντρικό θέμα